osoba

osoba 2 jednotlivec ako nositeľ funkcie, práva
subjekt lat. kniž.
persona grata -só- -grá- vítaná, žiaduca, milá o. lat. kniž. a odb.
persona ingrata -só- -grá- nevítaná, nežiaduca o. lat. kniž. a odb.
persona subspecta -spekta podozrivá o. lat. kniž.
optant o. vykonávajúca právo vybrať si jednu z daných možností, napr. o., kt. má právo rozhodnúť sa medzi štátnym občianstvom dvoch al. viacerých štátov, najmä pri zmene štátneho územia lat. práv. porovnaj občan
testátor o., kt. robí al. zanechala závet lat. práv.
intestát o., kt. umrela bez závetu lat. práv.
orgán o. poverená výkonnou mocou gréc.
parlamentár o. poverená rokovať, vyjednávať s nepriateľom, vyjednávač, prostredník, poverený zástupca franc.
komisár sprostredkovateľ, zmocnenec poverený osobitnou úlohou lat. admin. porovnaj sprostredkovateľ splnomocnenec zástupca 1 zástupca 2
gestor o. poverená riadením a zlaďovaním určitej činnosti, najmä verejnoprávnej; o. poverená vykonávať za iných a v ich záujme určitú funkciu práv. ekon. lat.
notár o. oprávnená štátom rozhodovať, najmä v dedičských, zmluvných a overovacích záležitostiach lat.
agitátor lat.
korteš o., kt. presvedčuje, získava iných pre niečo, napr. voličov pre polit. stranu maď.-špan.
verbovač o., kt. presvedčuje, získava iných pre niečo, napr. voličov pre polit. stranu; o., kt. získava, najíma mužov k vojsku zastar. nem.
kaper súkromná o. poverená svojou vládou k vedeniu pirátskej vojny proti lodiam nepriateľa hol.
rekurent o. podávajúca sťažnosť, odvolanie, sťažovateľ lať. práv. zastar.
inšpekcia o. vykonávajúca úradný dozor, kontrolu lat. porovnaj dohľad dozorca
skrutátor o., kt. spočítava hlasy pri voľbách lat. odb.
signatár lat.
signátor o., kt. podpisuje al. podpísala zmluvu, vyhlásenie a pod., podpisovateľ lat. dipl.
firmant o. oprávnená podpisovať za firmu v obch. záležitostiach tal. obch.
komandista o. ručiaca za záväzky komanditnej spoločnosti len do výšky svojho vkladu lat.-franc.
komplementár o. ručiaci za záväzky komanditnej spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom lat. obch. porovnaj obchodník
kreditor veriteľ lat. práv. obch.
debitor dlžník lat. práv. obch.
asignant veriteľ, kt. vystavil poukážku, poukazca, poukazovateľ franc. obch.