smer

smer 3 súhrn zásad, názorov a pod. v umení, vede, politike atď.
doktrína lat.
izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
línia prúd lat.-nem.
mainstream mejnstrím hlavný, stredný prúd vo vede, hudbe a pod. angl.
avantgarda s. zasadzujúci sa o nové myšlienky, skupina priekopníkov pokroku, predvoj, priekopníci franc.
fundamentalizmus s. lipnúci na pôvodnom učení, zásadách, poučkách, odmietajúci zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom, nezmieriteľný voči iným názorom, pravovernosť, napr. v islame lat.
náb. a cirk. smery:
montanizmus starokresťanský sektársky s. očakávajúci koniec sveta a druhý príchod Krista, zdôrazňujúci prísnu mravnosť, 2. – 6. st. vl. m. cirk.
pelagianizmus kresťanský s. odmietajúci dedičnosť hriechu, zdôrazňujúci slobodnú vôľu človeka nehrešiť, 4. – 5. st. vl. m. cirk.
nazaréni kresťanský s., sekta uznávajúca záväznosť Starého zákona, 4. a 5. st. vl. m.
donatizmus kresťanský s. namierený proti biskupom, kt. zlyhali pri prenasledovaní, severná Afrika, 4. – 7. st. vl. m.
adamiti pôvodne stredoveký kresťanský s. a sekta hlásajúca návrat k prirodzenému životu, sexuálnej voľnosti hebr.-gréc.
chiliazmus stredoveký kresťanský s. hlásajúci druhý príchod Krista a jeho tisícročnú vládu na zemi gréc. náb.
paulikánstvo kresťanský s. hlásajúci večný boj dobra a zla, Malá Ázia a Balkán, 7. – 12. st. vl. m. hist. cirk.
ikonoklazmus náb., sociálne a polit. hnutie vyvolané zákazom uctievať obrazy svätých, Byzancia, 8. – 9. st.; zavrhovanie uctievania obrazov svätých a ich ničenie, obrazoborectvo gréc. hist.
valdénstvo stredoveké protestné a nápravné hnutie v západnej cirkvi presadzujúce chudobu, jednoduché obrady, kazateľstvo, od 12. st. vl. m.
galikanizmus hnutie za nezávislosť franc. katolíckej cirkvi od pápeža, od 14. st. vl. m. hist.
husitizmus náb., národné a sociálne hnutie, Čechy, 1402 – 1485 vl. m.
utrakvizmus lat. hist.
kališníctvo kališnícka viera hlásajúca prijímanie pod obojakým spôsobom, kališníctvo lat.-nem.
triteizmus starokresťanský sektársky s. neuznávajúci Trojicu, ale tri odlišné božstvá gréc.-lat. cirk.
sociniáni kresťanská sekta odmietajúca Svätú trojicu, božstvo Kristovo, dedičný hriech, od 16. st. vl. m. náb.
unitárstvo kresťanský s. odmietajúci náuku u svätej trojici, uznávajúci len jednu Božskú osobu lat. náb.
sabellianizmus kresťanský s., podľa kt. Boh vystúpil najprv ako Otec, potom ako Syn a nakoniec Duch Svätý, 3. a 4. st. vl. m. náb.
doketizmus kresťanský s. popierajúci, že Kristus mal ľudské telo gréc.-lat. cirk. hist.
monoteletizmus starokresťanský s. o riadení ľudskej aj božskej prirodzenosti Ježiša Krista jedinou vôľou, 7. st. gréc.-lat. náb.
arianisti kresťanský s. popierajúci božstvo Kristovo vl. m. hist. náb.
albigénci kresťanský s. vychádzajúci z arianizmu, neuznávajúci rímskokatolícku cirkev, južné Francúzsko, 12. a 13.st. vl. m.
antitrinitárstvo kresťanský s. odmietajúci učenie o božskej trojjedinosti gréc. + lat. náb.
monofyzitizmus kresťanský s., podľa kt. má Ježiš len božskú prirodzenosť, od 5. st. gréc. cirk. hist.
katari kresťanský s. zdôrazňujúci odriekanie, Francúzsko a Taliansko, 11.-13.st. gréc.
anabaptizmus kresťanský s. odmietajúci krstenie nemluvniat, novokrstenectvo, 16.a 17. st. gréc. náb.
habáni pôvodne nem. anabaptizmus, kt. prívrženci sa usadili na západnom Slovensku a južnej Morave a zaoberali sa remeslami, najmä výrobou keramiky nem.
hutteriti pôvodne tirolský anabaptizmus, kt. prívrženci sa pre prenasledovanie presídlili na Moravu, do Uhorska, Ruska a Severnej Ameriky vl. m.
jansenizmus opozičné náb. a filoz. hnutie v rímskokatolíckej cirkvi, Francúzsko a Holandsko, 17. – 18. st. vl. m.
ekumenizmus hnutie usilujúce sa o zblíženie, spoluprácu a jednotu cirkví, najmä kresťanských gréc. cirk.
episkopalizmus katolícky s. presadzujúci prevahu biskupov nad pápežom gréc. hist.
papizmus s. priznávajúci všetku cirk. moc hlave rímskokatolíckej cirkvi, Svätému otcovi gréc.-lat. cirk.
jehovisti kresťanský s., sekta založená v 70. rokoch 19. st. v USA, predpovedajúca druhý príchod Krista, pri kt. zahynie väčšina ľudstva vl. m. náb.
pentekostalizmus kresťanský s. zdôrazňujúci prijatie Ducha svätého ako doložiteľnú skúsenosť, USA, od 1900 gréc. cirk.
mormóni severoamer. sekta s kresťanskými prvkami, kladúca dôraz na doslovný výklad Biblie, Kristova cirkev svätých posledných dní, od 30. rokov 19. st. vl. m. náb.
moonisti sekta Cirkev zjednotenia, hlásajúca, že rodina je základom šťastného sveta, založená Kórejcom Moonom vl. m.
katolicizmus základný kresťanský s. uznávajúci pápeža ako hlavu cirkvi gréc.
ortodoxia učenie pravoslávnej cirkvi gréc. cirk.
raskoľnictvo hnutie odštiepené od pravoslávnej cirkvi v Rusku rus.
fedojesevci náb. sekta odmietajúca štát, pravoslávnu cirkev a manželstvo, Rusko, 17. st. vl. m. hist.
kacírstvo gréc.-nem.
heréza s. odchylný od časti oficiálnej kresťanskej viery gréc.
bogomilstvo stredoveký kacírsky s. v gréc. ortodoxnej cirkvi zavrhujúci cirkev a štát, juhovýchodná Európa vl. m.
reformácia hnutie usilujúce sa o nápravu rímskokatolíckej cirkvi a obmedzenie jej moci, 16. st. lat. hist.
kalvínstvo vl. m.
helvetitizmus lat. vl. m.
anglikánstvo základný kresťanský reformačný s. vl. m. náb.
konformisti anglikánska cirkev lat.
puritánstvo angl. reformačný s. usilujúci sa o prísnu mravnosť, čistotu a striedmosť lat.-angl. náb.
kvakeri angl. protestantská sekta, Spoločnosť priateľov, odmietajúca kult, sviatosť, voj. službu, prísahu, od 17. st. angl. cirk.
metodizmus s. v evanjelickej anglikánskej cirkvi zdôrazňujúci osobné obrátenie a posvätený život, usilujúci sa o dôsledné dodržiavanie náb. Predpisov gréc. cirk.
pietizmus hnutie zdôrazňujúce osobnú zbožnosť, činorodú lásku v protestantských cirkvách, 17. a 18. st. lat. náb.
baptisti protestantský kresťanský s. uznávajúci len krst v dospelosti gréc.-lat. náb.
viklefstvo reformačné učenie zavrhujúce pápežstvo a niektoré sviatosti vl. m. hist. náb.
independentizmus s. v protestantskej anglikánskej cirkvi usilujúci sa o nezávislosť náb. obcí a vytvorenie republiky, 17. st. lat.-angl. cirk.
kongregacionalizmus s. v evanjelickej anglikánskej cirkvi zdôrazňujúci plnú samostatnosť a nezávislosť cirk. obcí lat. cirk.
scientológia hnutie hlásajúce možnosť odstránenia všetkých negatívnych zážitkov z mysle, rozšírenie duševných schopností jedinca a dosiahnutie úplnej slobody lat. + gréc.
satanizmus hnutie uctievajúce protivníka Boha, vládcu pekla, diabla hebr.
chasidizmus východoeurópske žid. hnutie zdôrazňujúce radosť zo služby bohu, prostú vieru, pokoru, 2.polovica 18.st. hebr.
terapeuti asketická žid. sekta neuznávajúca otroctvo, vlastníctvo, manželstvo a zaoberajúca sa liečením, 1.st. gréc. hist.
farizeji stará žid. náb.-polit. skupina hebr. hist.
zelóta žid. radikálna sekta za oslobodenie od Rimanov v starovekej Palestíne gréc. hist. náb.
eséni žid. náb. spoločnosť organizovaná ako náb. rád lat. náb.
islamský s. uznávajúci za jediného oprávneného nástupcu Mohameda jeho zaťa Alího arab. náb.
sunniti islamský s. vyznávajúci popri koráne aj sunnu, t.j. právne a morálne predpisy z výrokov a skutkov Mohameda a jeho prvých nasledovníkov arab. náb.
imámovci islamská sekta, odnož šíitskeho islámu arab. náb.
drúzovia arab. vl. m.
mustadžibún islamská šíitska sekta hlásajúca učenie o prevteľovaní, Sýria, Libanon, Palestína arab.
sanúsija islamská sunitská s. hlásajúca návrat k pôvodnému islamu a svätú vojnu vl. m. náb.
sufizmus mystický islamský s. usilujúci o úplnú podriadenosť božej vôli arab. filoz.
sikhovia náb. hnutie v ind. Pandžábe s prvkami hinduizmu a islamu sanskrit-hind.
manicheizmus s., kt. základom je boj dobra, ducha, svetla, a zla, hmoty, tmy, založený v Perzii prorokom Máním, 3. st. vl. m. porovnaj náboženstvo vyznanie 2
teizmus s. založený na viere v existenciu boha ako stvoriteľa sveta gréc. filoz. náb.
ateizmus myšlienkový s. odmietajúci existenciu al. poznateľnosť boha gréc.
idealizmus s. považujúci podstatu sveta prvotne za duchovnú gréc.-lat. filoz.
spiritualizmus idealistický s. považujúci bytie za výtvor ducha lat. filoz.
materializmus s. považujúci podstatu sveta prvotne za hmotnú lat. filoz.
dualizmus s. založený na dvoch samostatných, neodvolateľných až vylučujúcich sa princípoch, hmota a duch, dobro a zlo a pod. lat. filoz.
monizmus gréc. filoz.
singularizmus s., podľa kt. je základom sveta jediná podstata, materiálna al. duchovná lat. filoz. zried.
psychomonizmus s. vyhlasujúci, že duševno je základom skutočnosti, že všetko má dušu gréc.
kreacionizmus s. , podľa kt. organizmy boli stvorené vyššou silou, bohom lat. filoz.
scholastika stredoveké učenie o kresťanských dogmách a ich výklade gréc.-lat. filoz.
tomizmus základný s. kresťanskej filozofie vychádzajúci zo zásady, že rozumové a zjavené poznanie si vzájomne neodporujú vl. m. filoz. náb.
fenomenalizmus s. založený na názore, že človek poznáva skutočnosť tak, ako sa mu bezprostredne javí, a nie aká je gréc. filoz.
fideizmus s. založený na názore, že viera stojí nad rozumovým poznaním lat. filoz.
deizmus s. uznávajúci boha ako stvoriteľa, ale popierajúci jeho ďalšie pôsobenie na svet lat. filoz.
panteizmus s. hlásajúci jednotu boha a sveta, stotožňujúci boha a svet, boh je vo svete gréc. filoz.
panenteizmus s. hlásajúci, že svet existuje v bohu gréc. filoz.
racionalizmus s. považujúci rozum za najvyšší al. jediný prostriedok poznania pravdy lat. filoz.
iracionalizmus s. považujúci rozumové al. vedecké poznanie za nedostatočné, vykladajúci svet ako rozumom nepochopiteľný lat. filoz.
empirizmus s. považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania gréc. filoz.
finalita s. považujúci účel za prvotný pred javom samotným, vysvetľujúci jav z jeho účelu lat. filoz.
hedonizmus s. považujúci slasť za najvyššie dobro, v antickej etike gréc.
utilitarizmus s. považujúci užitočnosť za hlavné kritérium mravnosti lat. filoz.
pragmatizmus s. považujúci užitočnosť za hlavné kritérium pravdy gréc. filoz.
voluntarizmus s. považujúci vôľu za základ bytia alebo poznania lat. filoz.
senzualizmus s. pokladajúci zmyslové poznanie za hlavnú al. jedinú formu poznania lat. filoz.
skepticizmus s. pochybujúci o možnosti pravdivého poznania gréc. filoz.
gnóza s. považujúci bezprostredné poznanie za vyšší stupeň ako poznanie rozumové, považujúci hmotu za zdroj zla gréc. filoz.
teozofia gnosticizmus založený na poznaní Boha, tajomstva al. poznania sveta gréc. filoz.
agnosticizmus s. popierajúci možnosť poznania sveta, podstaty vecí gréc. filoz.
iluzionizmus s. pokladajúci vonkajší svet len za predstavu, zdanie lat. filoz.
pozitivizmus s. obmedzujúci poznanie a skúmanie na opis a triedenie faktov získaných bezprostredným pozorovaním lat. filoz.
empiriokriticizmus s. považujúci každý jav za súbor subjektívnych pocitov, forma pozitivizmu gréc. filoz.
reizmus s., podľa kt. existujú iba veci a samostatne neexistujú ich vlastnosti a vzťahy lat. log.
realizmus stredoveký s., podľa kt. všeobecné pojmy sú skutočné, existujú pred vecami lat. filoz.
nominalizmus stredoveký s. pokladajúci pojmy len za mená vecí lat. filoz.
terminizmus s. pokladajúci všeobecné pojmy iba za značky a nie odrazy vecí lat. filoz.
dynamizmus s. pokladajúci za prvotnú podstatu sveta nemateriálnu silu gréc. filoz.
existencializmus s. ponímajúci ľudské bytie ako individuálny duchovný život, zameraný na ľudskú osobnosť, osobnú slobodu lat. filoz.
hylozoizmus s. považujúci hmotu za živú, oduševnelú, citlivú gréc. filoz.
finitizmus s. považujúci nekonečno za neprípustné zovšeobecnenie skúsenosti, kt. je vždy len konečná lat. filoz.
eleati starogréc. s., učenie o jedinom nemennom bytí vl. m.
antropocentrizmus s., podľa kt. je človek centrom i cieľom sveta a vesmíru gréc. + lat. filoz. náb.
kvietizmus s. hlásajúci pasívny vzťah k svetu, podriadenosť bohu, ľahostajnosť k dobru a zlu, 17.st. lat.
pyrrhonizmus s. hlásajúci krajnú nedôverčivosť, pochybovačnosť vl. m. filoz.
kynizmus starogréc. s. hlásajúci prirodzenosť človeka a odmietajúci civilizáciu gréc.
epikureizmus starogréc. materialistický s. zdôrazňujúci cnosť, blaženosť, duševný pokoj, rozumné užívanie slasti vl. m. filoz.
stoicizmus staroveký s. usilujúci sa o životnú vyrovnanosť a múdrosť, poznanie prírodných zákonov gréc. filoz.
pytagoreizmus učenie vyznávajúce tézu, že základom všetkého je číslo vl. m. filoz.
determinizmus učenie uznávajúce vzájomnú príčinnú podmienenosť javov a dejov lat. filoz.
teleologizmus s. založený na učení o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
kazualizmus učenie, podľa ktorého dianie je určené náhodami lat. filoz.
platonizmus s. založený na Platónovom učení o ideách ako pravzoroch vecí vl. m. filoz.
atomistika s. založený na predstave o pretržitej skladbe hmoty, látok gréc. filoz.
holizmus s. zdôrazňujúci celkovosť, celostnosť, považujúci celok za nerozložiteľný a nepoznateľný gréc. filoz.
personalizmus s. zdôrazňujúci jedinečnosť ľudskej osoby a ľudských vzťahov lat. filoz.
kabala stredoveké žid. učenie pestujúce obrazný výklad Starého zákona ako cestu k objasneniu jeho pravého zmyslu hebr.
védanta staroind. Idealistický s. vychádzajúci z výkladu, upanišád k staroind. náb. lit. pamiatkam, védam sanskrit filoz.
budhizmus staroind. učenie sanskrit
lamaizmus tibetská forma budhizmu tib. náb.
zen
zen-budhizmus jap. budhizmus jap. filoz. náb.
mahájána jeden z dvoch hlavných smerov budhizmu sanskrit
njája ind. s. založený na poňatí atomizovanej pralátky a božskej príčiny ich pohybu sanskrit filoz.
mímánsa ind. ortodoxná škola presadzujúca ideál spravodlivého života ind. filoz.
hinduizmus spojenie brahmanizmu s miestnymi kultami a ľudovým náboženstvom perz. náb.
sánkhja najstarší staroind. hinduistický s. deliaci súcno na prírodu a vedomie sanskrit filoz.
joga ind. s. poskytujúci súhrn návodov na dosiahnutie dokonalosti a spásy ind.
rádžajoga kráľovská joga ind.
hathajoga telesná joga ind.
taoizmus staročín. s. založený na pojme cesty, tao, ako všeobecného princípu, príčiny a vývoja vecí a ľudí, od 4. – 3. st. pr. n. l. čín. filoz.
konfucianizmus filoz., sociálny a polit. s. založený na spoločenskej povinnosti a zladení záujmov jednotlivca a spoločnosti vl. m. filoz. náb.
hermetika tajné učenie o podstate a príčinách vecí určené výhradne zasväteným, rozšírené v neskorej antike a renesancii vl. m.
eklektizmus s. vyberajúci a spájajúci rôzne i protichodné názory, smery a hodnotenia bez ohľadu na rozpory medzi nimi gréc.
solidarizmus s. založený na princípe súdržnosti, vzájomnosti, spoluúčasti medzi jednotlivcom a spoločnosťou lat.
polit., ekon. a pod. smery: izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
reformizmus hnutie usilujúce sa o reformu, zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu; s. v robotníckom hnutí uprednostňujúci reformy lat.
revizionizmus hnutie za preskúmanie niečoho s cieľom zmeny, úpravy; s. usilujúci sa o preskúmanie a zmenu zásad marxizmu lat. polit.
fundamentalizmus s. lipnúci na pôvodnom učení, zásadách, poučkách, odmietajúci zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom lat.
moderatizmus umiernený s. lat. kniž.
radikalizmus s. usilujúci sa o rýchle a zásadné zmeny a riešenia od základov lat.
liberalizmus s. presadzujúci slobodu jednotlivca a súkromného podnikania s práv. zárukami lat. polit. ekon.
neoliberalizmus s. odmietajúci štátne zásahy do hospodárstva a existenciu monopolov, uznávajúci úlohu štátu pre zaistenie trhového mechanizmu gréc. + lat. polit. ekon.
konzervativizmus s. presadzujúci voľné podnikanie a nízke zdanenie podnikateľov lat. polit. ekon.
komunizmus ideológia a hnutie za presadenie beztriednej spoločnosti založenej na spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a rozdeľovaní, odmeňovaní podľa potrieb lat.
boľševizmus komunizmus radikálnej sociálnej demokracie orientovanej na prevzatie moci a odstránenie kapitalizmu rus.
socializmus ideológia a hnutie vychádzajúce z učenia o spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a usilujúceho sa o spravodlivý spoločenský poriadok, rovnosť všetkých ľudí lat.-franc.
marxizmus sociálnoekonomická teória K. Marxa o historickej úlohe robotníckej triedy vl. m.
leninizmus ideológia naväzujúca na marxizmus, vytvorená Leninom a použitá v komunistickom hnutí vl. m. polit.
stalinizmus s. spájajúca marxizmus, leninizmus a vládu jednej osoby, despotizmus, vytvorená Stalinom vl. m.
maoizmus sociálnopolit. učenie a radikálne ľavicové polit. hnutie spojené s Mao Ce-tungom vl. m. polit.
eurokomunizmus s. v niektorých západoeurópskych komunistických stranách, 60. a 70. roky 20. st. vl. m. + lat.
antikomunizmus hnutie proti komunizmu gréc. + lat.
mccarthizmus mekkar- s. v politike USA po 2. svetovej vojne namierený proti komunizmu vl. m. polit.
fašizmus ideológia a hnutie obhajujúce a hlásajúce útočný nacionalizmus, rasizmus, násilie, potlačovanie občianskych slobôd tal. polit.
nacizmus nem. forma fašizmu lat.-nem.
hitlerizmus fašizmus stredných vrstiev vedený nem. diktátorom Hitlerom vl. m.
frankizmus fašizmus horných vrstiev vedený špan. diktátorom Frankom vl. m.
perónizmus fašizmus nižších vrstiev vedený argent. diktátorom Perónom vl. m.
antifašizmus hnutie proti fašizmu gréc. + tal. polit.
nacionalizmus s. jednostranne zdôrazňujúci význam národa, vychádzajúci z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
ultranacionalizmus krajný nacionalizmus lat.
šovinizmus krajný nacionalizmus spojený s nenávisťou k iným národom, slepé presvedčenie o nadradenosti vlastného národa vl. m.
kozmopolitizmus s. podceňujúci al. popierajúci samobytnosť národov a vlastenectvo, zdôrazňujúci nadnárodné hodnoty, príslušnosť jednotlivcov a národov k ľudstvu, svetoobčianstvo gréc. filoz.
anarchizmus s. odmietajúci organizovanú štátnu moc, práv. poriadok a pod., hlásajúci neobmedzenú slobodu jednotlivca gréc.
pacifizmus s. odmietajúci vojnu bez ohľadu na príčinu a stavajúci sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
pacifizmus hnutie odmietajúce vojnu bez ohľadu na príčinu a stavajúce sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
militarizmus politika zbrojenia, prípravy na útočnú vojnu lat.
antimilitarizmus hnutie proti militarizmu gréc. + lat.
populizmus páčivý, bezzásadový s. zameraný na získavanie vplyvu na masy v záujme okamžitých výhod, využívajúci zdanlivo rozumné, ale falošné argumenty na ovplyvňovanie ľudí, používajúci prázdne heslá a sľuby: lat.
monarchizmus gréc.
rojalizmus hnutie prívržencov vlády, štátu na čele s panovníkom franc.
feminizmus hnutie za zrovnoprávnenie žien s mužmi lat.
machiavelizmus bezohľadná politika, bez ohľadu na morálne princípy vl. m. polit.
avanturizmus dobrodružná, nezodpovedná, bezohľadná politika franc.
revanšizmus hnutie hlásajúce odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
tolstojizmus s. hlásajúci zásadu neodporovať zlu násilím vl. m.
gándhizmus učenie a hnutie hlásajúce nenásilné spôsoby polit. boja, pôvodne v odpore voči brit. kolonializmu v Indii, a vytrvalosť v pravde vl. m. hist.
ultramontanizmus uplatňovanie nárokov, záujmov pápeža a katolíckej cirkvi voči európskym štátom, najmä 19. st. lat. cirk. polit.
antiklerikalizmus hnutie proti využitiu náboženstva na polit. ciele, proti cirkvi a duchovenstvu gréc.
internacionalizmus s. usilujúci sa o medzinárodné riešenie svetových a oblastných otázok a problémov lat.
sionizmus žid. nacionalistické hnutie usilujúce sa o jednotu Židov a vybudovanie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
antisemitizmus hnutie proti Židom založené na rasovej, národnostnej a náb. neznášanlivosti gréc. + vl. m.
panrusizmus gréc. + vl. m. polit.
panslavizmus hnutie za spojenie slovan. národov pod vládou rus. cára a vytvorenie všerus. pravoslávnej monarchie gréc. + vl. m. polit.
slavianofilstvo hnutie vyzdvihujúce spoločnosť budovanú na pravoslávnych základoch, Rusko, 19. st. rus. + gréc.
narodnictvo s. a hnutie snažiace sa o odstránenie samoderžavia a modernizáciu spoločnosti, opierajúce sa o roľníctvo, Rusko rus. hist.
menševizmus umiernený menšinový s. sociálno-demokrarického hnutia, Rusko rus. polit.
boľševizmus radikálny väčšinový smer sociálno-demokrarického hnutia, Rusko rus.
hungarizmus s. snažiaci sa o splynutie nemaď. obyvateľstva v rámci Uhorska, myšlienka jednonárodnostného Uhorska lat. hist.
ilyrizmus hnutie za zjednotenie južných Slovanov, 30. a 40. roky 19. st. vl. m. hist.
pangermanizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie Nemcov vo svete a vytvorenie silného nem. štátu gréc. + vl. m.
paneuropeizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie európskych štátov, o vytvorenie Spojených štátov európskych, medzi svetovými vojnami gréc. + vl. m.
panturkizmus hnutie za zachovanie tur. ríše a zjednotenie všetkých národov hovoriacich turkotat., od Bajkalu po Balkán, zač. 20. st. gréc. + vl. m. polit.
panarabizmus hnutie usilujúce sa o hosp. spoluprácu a polit. zjednotenie všetkých arab. krajín gréc. + vl. m.
panislamizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie moslimských národov a štátov proti kolonializmu, 2. polovica 19. st. gréc. + arab.-lat.
panafrikanizmus hnutie časti nebelošského obyvateľstva Afriky, Severnej Ameriky a Karibiku za oslobodenie spod útlaku gréc. + vl. m.
panamerikanizmus hnutie usilujúce sa o spoluprácu a spolupatričnosť všetkých národov a krajín Severnej a Južnej Ameriky gréc. + vl. m. polit.
risorgimento -dži- hnutie za slobodu a zjednotenie Talianska, 19. st. tal. hist.
enosis -zis hnutie Grékov za zjednotenie v spoločnom štáte gréc.
fenianizmus tajné hnutie za slobodu Írska, 1858 – 1922 ír.
sinnfeinizmus protibrit. hnutie za ír. nezávislosť, zač. 20. st. ír. hist. polit.
iredentizmus hnutie národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa polit.; tal. nacionalistické hnutie za pripojenie území obývaných Talianmi k Taliansku, koniec 19. st. hist. tal.
svadéší hnutie v Indii podporujúce domáci priemysel a bojkotujúci brit. tovar, od 1905 sanskrit hist. polit.
taliban militatné islamské hnutie v Afganistane ?
reúnia franc. politika pripájania rím. nem. miest a lén, 17. st. franc. hist.
fronda odboj šľachty a meštianstva proti absolutizmu kardinála Mazarina, Francúzsko, 1648 – 1653
chartizmus prvé masové hnutie robotníkov, Veľká Británia, 30. – 50. roky 19. st. gréc.-angl. hist.
luddizmus hnutie robotníkov proti zavádzaniu strojov, Anglicko, 1. polovica 19. st. vl. m. hist.
abolicionizmus hnutie za zrušenie zákona a pod.; hnutie za zrušenie otroctva, USA, 1. polovica 19. st. lat.
beatnici bít-
beat generation bít dženerejšn sociálne a lit. hnutie časti amer. mládeže, 50. a 60. roky angl.
skinhead -hed
skinhed hnutie mládeže vyjadrujúcej krajné postoje oblečením, vyholenou hlavou, násilným správaním, pôvodne vo Veľkej Británii angl.
punk pank hnutie mládeže prejavujúce protispoločenský postoj, nesúhlas v hľadaní nových hodnôt a životného štýlu najmä vonkajšími znakmi, úpravou vlasov a pod., od 70. rokov angl.
hippies -pis únikové protestné hnutie západnej, najmä amer. mládeže vyznačujúce sa výstredným oblečením, správaním, príp. používaním drog, 2. polovica 60. rokov angl.
maltuzianizmus s. hlásajúci, že obyvateľstvo rastie geometrickým radom, ale ponuka potravín rastie aritmetickým radom vl. m. polit. ekon.
neomaltuzianizmus s. usilujúci sa obmedzovať populačný rast gréc.-vl. m. polit. ekon.
merkantilizmus s. považujúci za zdroj bohatstva výmenu a obchod, 15.-17.st. tal.-franc. hist. ekon.
proudhonizmus prudo- s. s utopickými predstavami o spoločnosti malovýrobcov s výmenou bez peňazí a úvermi bez úrokov, 19. st. vl. m. filoz. polit.
monetarizmus s. presadzujúci samoregulačný vývoj ekonomiky a odmietajúca štátne zásahy do ekonomiky lat. ekon.
nominalizmus peňažný s., podľa kt. je kúpna sila peňazí určená cenami bez ohľadu na ich kovový obsah lat. ekon.
metalizmus peňažný s., podľa kt. je kúpna sila peňazí priamo závislá na ich kovovom obsahu gréc. ekon.
freetradizmus frítrej- hosp. politika požadujúca slobodu obchodu bez zásahov štátu angl. + lat. polit. ekon.
separatizmus politika presadzujúca územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionizmus politika presadzujúca neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch, namierená proti aktívnej zahraničnej politike tal.-franc.
autarkia politika s cieľom získania hosp. nezávislosti a vytvorenia uzatvoreného hosp. celku v krajine gréc. ekon.
splendid isolation ajsolejšn brit. politika spočívajúca v neúčasti v paktoch a konfliktoch na kontinente, 19. st. angl. hist. polit.
sakoku politika odlúčenia, oddelenia Japonska, zákaz výjazdu Japoncov z krajiny a obmedzenie vstupu cudzincov, 17. – 19. st. jap.
appeasement epíz- politika uzmierovania a ústupkov, najmä voči nacistickému Nemecku angl. polit.
protekcionizmus politika zameraná na podporu a ochranu vlastného hospodárstva, domácej produkcie clami a pod. lat.-franc. ekon.
imperializmus dobyvačná, utláčateľská, rozpínavá politika štátu voči cudzím územiam lat.
NEP rus.
Nep tzv. nová ekonomická politika v sov. štáte umožňujúca niektoré kapitalistické prvky pri zachovaní vedúcej úlohy štátu, 1921 – 24 rus. hovor. polit.
syndikalizmus s. v robotníckom hnutí pokladajúci odbory za najvyššiu formu organizácie robotníkov gréc.-lat. polit.
tradeunionizmus trejdjun- s. v robotníckom, odborovom hnutí zameraný na ekon. a sociálne požiadavky angl. polit.
technologizmus sociologický s. zdôrazňujúci úlohu výroby a techniky vo vývoji spoločnosti, vládu technikov a najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
biologizmus sociologický s. uplatňujúci biol. zákonitosti na spoločenské javy gréc.
human relations hjúmen rilejšnz sociologický s. vnútropodnikovej sociálnej a personálnej politiky zdôrazňujúci medziľudské vzťahy angl. odb.
behaviorizmus bihej- psych. s. zameraný na skúmanie správania a odmietajúci štúdium vnútorných podmienok angl. psych.
reflexológia psych. s. vysvetľujúci konanie a myslenie mechanicky na základe spätného pôsobenia organizmu na vonkajšie podnety, Rusko, zač. 20. st. lat.
freudizmus frojd- psych. s. hľadajúci príčiny správania v raných skúsnostiach, sexuálnom a agresívnom pude vl. m. psych.
glosátori tal. práv. škola podávajúca pomocou poznámok výklad Justiniánovej kodifikácie rím. práva, 11. st. gréc.-lat. práv. hist.
logicizmus matem. s. chápajúci matematiku ako súčasť logiky gréc. mat.
umelecké smery: izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
humanizmus európske kultúrne hnutie nadväzujúce na antickú vzdelanosť a obracajúce pozornosť k pozemskému životu človeka, 14. – 16. st. lat.
secesia s. konca 19. a začiatku 20. st. zdôrazňujúci ozdobnosť lat.
moderna s. konca 19. a začiatku 20. st.; novodobý, novoveký s. franc.
funkcionalizmus archit. s. presadzujúci, že forma má byť odrazom funkcie, úlohy lat. archit.
konštruktivizmus archit. a umelecké hnutie zdôrazňujúce dynamizmus, Rusko, po 1917
lartpourlartizmus lárpúrlár- estetický s. hlásajúci samoúčelnosť umenia, zdôrazňujúci formu franc.
sentimentalizmus európsky lit. s. vyznačujúci sa nadmernou citovosťou, 18. st. franc. lit.
romantizmus s. zdôrazňujúci osobné prežívanie, cit, fantáziu, prírodu, koniec 18. st a 19. st. franc.
nazarenizmus nem. romantický maliarsky s. zobrazujúci náb. námety, 1. polovica 19. st. vl. m. výtv.
parnasizmus lit. s. vo franc. poézii usilujúci sa o formálnu dokonalosť, 2. polovica 19.st. vl. m.-franc. lit.
naturalizmus s. usilujúci sa o zachytenie skutočnosti bez príkras a bez hodnotenia, 2.polovica 19.st. lat.
fin de sićcle fen d sjekl lit. a umelecké smery konca 19.st. franc. kniž.
impresionizmus s. usilujúci sa o zachytenie okamžitých zmyslových vnemov a osobných dojmov, koniec 19.st. lat.-franc.
neoimpresionizmus gréc. + lat.-franc.
pointilizmus poen- franc. výtv.
divizionizmus impresionizmus na konci 19. st. lat. výtv.
verizmus taliansky výtvarný, lit., hud. s. usilujúci sa o verné vystihnutie skutočnosti, koniec 19. st. tal.
realizmus s. usilujúci sa podať čo najvernejší obraz skutočnosti, 19.st. lat.
symbolizmus s. usilujúci sa o vyjadrenie vnútorného zážitku z mnohovýznamovej skutočnosti pomocou znakov, značiek, koniec 19. st. a zač. 20. st. gréc. lit. výtv.
expresionizmus s. zdôrazňujúci subjektívnu výrazovú stránku formy i obsahu, začiatok 20. st. lat.
futurizmus s. usilujúci sa o vytvorenie netradičného dynamického umenia, vyzdvihujúci techniku, civilizáciu, silu a čin, začiatok 20. st. lat.
kubizmus maliarsky s. usilujúci sa o zobrazenie predmetu z viacerých uhlov súčasne, prevádzajúci predmet do geom. tvarov
orfizmus maliarsky s. usilujúci sa skladbou línií a farebných plôch vyvolať hudobné dojmy, Francúzsko, začiatok 20. st. vl. m.
unanimizmus estetický s. hlásajúci prostotu, pravdivosť a súdržnosť ľudí, Francúzsko, začiatok 20. st. lat. lit.
suprematizmus abstraktný výtvarný s. založený na geom. tvaroch, Rusko, začiatok 20. st. lat. výtv.
fauvizmus maliarsky s. uplatňujúci čisté svietivé farby na väčších plochách, začiatok 20. st. franc.
dadaizmus výtv. a lit. s. odmietajúci tradície a uznávané hodnoty a hlásajúci slobodu tvorby založenú na náhodnosti, 1916 – 1924 franc.
Bauhaus archit. a umeleckopriemyslová škola, Nemecko, 1919 – 1933 nem. archit.
surrealizmus süre-, sure- avantgardný s. snažiaci sa zachytiť podvedomé duševné pochody, predstavy, po 1920 lat.-franc. lit. výtv. div.
poetizmus s. čes. veršovanej literatúry, poézie zdôrazňujúci fantáziu a hravosť, 20. roky gréc.-lat. lit.
lettrizmus lit. a výtv. s. vychádzajúci z tvaru písmen, založený v Paríži 1945 franc.
tachizmus -ši-
tašizmus maliarsky s. zdôrazňujúci najmä proces tvorby, prejavujúci sa v automatickom kladení farieb, škvŕn bez zámeru, Francúzsko, 50. roky gréc. výtv.
signal-art výtv. s. využívajúci žiarivé farby na veľkých plochách, 60. roky angl.
muralizmus maliarsky s. zameraný na veľké nástenné maľby s hist. a revolučnými námetmi, Mexiko, 20. st. špan. výtv.
popart výtv. s. nachádzajúci zdroj v modernej mestskej civilizácii angl. výtv.
underground andergraund hnutie protestujúce proti prispôsobivosti v umení angl.
paganizmus s. hlásajúci návrat k pohanstvu lat. kniž.
primitivizmus s., najmä výtv., usilujúci sa o prostosť, jednoduchosť lat. odb.
regionalizmus hnutie usilujúce sa o poznanie a povznesenie určitého kraja, o zachovanie jeho osobitostí lat.
purizmus výtv. s. požadujúci jednoduchosť, štýlovú čistotu v architektúre lat. výtv. archit.
ruralizmus s. zaoberajúci sa vidiekom, vidiečanmi, prírodou lat. lit.
eklektizmus s. vyberajúci a spájajúci rôzne i protichodné názory, smery a hodnotenia bez ohľadu na rozpory medzi nimi gréc.
hudobný s. pozri hudba porovnaj sloh 1

príslušník

aktivista p. organizácie, činorodý, iniciatívny spolupracovník, pomocník lat.
prétorián oddaný stúpenec, prisluhovač, pätolízač lat. pren. pejor.
ligista člen združenia, spolkovej organizácie, spolku, zväzu tal. špan. zried.
lobista člen skupiny ľudí ovplyvňujúcej poslancov angl.
minister člen vlády poverený vedením ústredného správneho úradu v určitom odbore lat.-franc. porovnaj minister
redaktor lat.-franc.
editor člen redakcie lat.
šéfredaktor hlavný, vedúci redaktor franc.
akademik člen vrcholnej ústrednej vedeckej, vzdelávacej a pod. inštitúcie, akadémie gréc.
skaut p. organizácie zameranej na výchovu mládeže vo vzťahu k prírode angl.
rover starší p. skautskej organizácie angl.
woodcrafter vudkra- p. odnože skautingu založenej E. T. Setonom, vychovávajúcej k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom v prírode, zálesák angl.
forvard p. útočného radu hráčov, útočník vo futbale, hádzanej a pod. angl. šport.
komparzista franc.-tal.
štatista člen zboru hercov vystupujúcich v hromadných scénach, spoločne lat.-nem. div. film.
prímista člen skupiny prvých huslí lat. hud.
p. rodiny, rodu:
antecedent predchádzajúci p. rodiny, predok lat.
benjamín najmladší p. rodiny al. určitej spoločnosti vl. m. bibl.
patriarcha najstarší p. rodiny, hlava rodiny, rodu, praotec gréc. pren.
nestor vl. m.
senior najstarší p. spoločnosti, spoločenstva, staršina lat.
vogt staršina dedinskej občiny v Poľsku poľ. hist.
princ nevládnuci p. panovníckeho al. kniežacieho rodu, syn panovníka franc.-nem. porovnaj následník
polit. smeru a pod.:
reformista stúpenec hnutia usilujúceho sa o zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
reformista stúpenec smeru v robotníckom hnutí uprednostňujúcom reformy, úpravy smerujúce k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
revizionista prívrženec smeru usilujúceho sa o preskúmanie a zmenu zásad marxizmu lat. polit.
radikál prívrženec smeru usilujúceho sa o rýchle a zásadné zmeny a riešenia od základov lat.
revolucionár prívrženec revolúcie, zásadnej zmeny, prevratu, zvrhnutia starého a nastolenia nového poriadku aj násilím lat.
jakobín rázny, rozhodný, dôsledný revolucionár franc. vl. m. pren.
neofyt horlivý al. nový vyznávač určitého názoru gréc.
tradicionalista zástanca zvykov, spôsobov, názorov prechádzajúcich z pokolenia na pokolenie lat.
fundamentalista prívrženec náb. al. polit. smeru lipnúceho na pôvodnom učení, odmietajúceho, aj násilne, zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom, nezmieriteľného k iným názorom lat.
islamista islamský fundamentalista arab. hovor. publ.
revanšista prívrženec hnutia hlásajúceho odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
anarchista prívrženec polit. smeru odmietajúceho organizovanú štátnu moc, práv. poriadok a pod., hlásajúceho neobmedzenú slobodu jednotlivca gréc.
internacionalista prívrženec hnutia usilujúceho sa o medzinárodné riešenie svetových a oblastných otázok a problémov lat.
narodnik prívrženec polit. hnutia v Rusku snažiaceho sa o odstránenie samoderžavia a modernizáciu spoločnosti, opierajúceho sa o roľníctvo rus. hist.
nacionalista prívrženec polit. smeru jednostranne zdôrazňujúceho význam národa, vychádzajúceho z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
ultranacionalista prívrženec krajného nacionalizmu lat.
šovinista prívrženec krajného nacionalizmu spojeného s nenávisťou k iným národom, slepo presvedčený o nadradenosti vlastného národa vl. m.
separatista prívrženec hnutia presadzujúceho územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionista prívrženec politiky presadzujúcej neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch tal.-franc.
pacifista prívrženec smeru al. hnutia odmietajúceho vojnu a stavajúceho sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
iredentista prívrženec hnutia národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa tal. polit.
maďarón pomaďarčený p. nemaďarského národa, pomaďarčený Nemaďar vl. m. pejor.
feminista prívrženec hnutia za zrovnoprávnenie žien s mužmi, bojovník za práva žien, častejšie feministka lat.
sufražetka prívrženec hnutia za polit. práva žien, najmä za volebné právo angl. hist.
monarchista gréc.
rojalista prívrženec vlády, štátu na čele s panovníkom franc.
republikán stúpenec vlády, zriadenia s orgánmi štátnej moci volenými na určité obdobie lat.-franc.
unionista prívrženec úsilia o zjednotenie, jednotu, spojenie lat.
federalista prívrženec štátneho zriadenia založeného na zväzku dvoch al. viacerých štátov do jedného spoločného štátu lat. polit.
eurokrat prívrženec vlády európskych správnych orgánov a organizácií nad európskymi štátmi v Európskej únii vl. m. + gréc.
eurofil prívrženec začlenenia do európskych orgánov a organizácií vl. m. + gréc. publ.
technokrat prívrženec vlády technikov a sociálnej vrstvy najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
slavianofil prívrženec hnutia vyzdvihujúceho spoločnosť budovanú na pravoslávnych základoch, Rusko, 19. st. rus. + gréc.
pansláv prívrženec hnutia za spojenie slovan. národov pod vládou rus. cára gréc. + vl. m. polit.
sionista prívrženec žid. nacionalistického hnutia pôvodne za založenie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
oranžista prívrženec strany v Holandsku usilujúcej sa o monarchiu, 17. – 18. st. vl. m. hist.
ghibellin prívrženec cisára v Taliansku a Nemecku proti pápežovi, 13. – 15. st. tal. vl. m. hist.
guelf prívrženec pápeža v Taliansku a Nemecku proti cisárovi, 13. – 15. st. nem. vl. m.-tal. hist.
unionista stúpenec Severu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
federalista stúpenec Juhu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
pankáč angl.
punk pank
punker panker
panker stúpenec hnutia mládeže prejavujúceho protispoločenský postoj najmä vonkajšími znakmi, úpravou vlasov a pod., od 70. rokov 20. st. angl. hovor.
hippie -pi angl.
hipisák stúpenec únikového, protestného hnutia západnej, najmä amer. mládeže, vyznačujúci sa výstredným oblečením, správaním, prípadne používaním drog, 2. polovica 60. rokov angl. slang.
skinhead -hed
skín stúpenec hnutia mládeže vyjadrujúcej krajné, rasistické postoje oblečením, vyholenou hlavou, násilným správaním, pôvodne vo Veľkej Británii angl.
p. armády, vojska, ozbrojených síl:
paladín p. mýtickej voj. družiny Karola Veľkého, jeden z 12 franc. hist.
komunard p. ozbrojenej jednotky Parížskej komúny, 1871 vl. m.
partizán p. nevoj. ozbrojenej skupiny, kt. vedie záškodnícku vojnu v zázemí nepriateľa franc.
četník p. partizánskych oddielov pravoslávnych južných Slovanov bojujúcich proti Turkom, 19. st.; p. ozbrojených jednotiek srbského antikomunistického hnutia odporu srb. hist.
ustašovec p. chorv. šovinistickej organizácie chorv.
milicionár p. ozbrojenej organizácie pôsobiacej v podnikoch pod vedením komunistickej strany, 1948 – 1989 lat.
ordner p. uniformovaných jednotiek Henleinovej sudetonemeckej strany v 1. ČSR nem. hist.
vlasovec p. rus. národnooslobodzovacej armády vytvorenej Hitlerom počas 2. svetovej vojny zo zajatých sov. vojakov vl. m. hist.
gangster p. organizovanej zločineckej bandy angl.
mafián tal.
mafioso -ózo
mafiózo p. protispoločenského záujmového spoločenstva, mafie tal. hovor. porovnaj vojak povstalec strážnik
p. spoločenskej al. polit. vrstvy:
paladín p. kráľovskej, dvorskej družiny, kráľovského dvora franc. hist.
oligarch p. malej vládnucej skupiny ľudí gréc. polit.
plutokrat p. bohatej vládnucej vrstvy gréc.
helóta p. bezprávnej podrobenej neslobodnej otrockej vrstvy v starovekej Sparte, bezprávny roľník v Sparte gréc. hist.
optimát p. polit. vrstvy opierajúcej sa o rozsiahle pozemkové vlastníctvo, na sklonku rím. republiky lat. hist.
feudál p. vládnucej triedy, vlastník výrobných prostriedkov, pôdy, léna v lénnom zriadení lat. porovnaj miestodržiteľ
šľachtic p. vládnucej vrstvy vo feudálnej spoločnosti nem. porovnaj šľachtic šľachtičná
bárin p. vyššej spoločenskej vrstvy, urodzený pán v predrevolučnom Rusku rus.
inka p. vládnucej triedy v Inkskej ríši vl. m. hist.
populár p. stredných a ľudových vrstiev republiky v starom Ríme, 2. – 1. st pr. n. l. lat. hist.
peregrínus slobodný p. cudzej obce, kt. právu podliehal, cudzinec v rím. práve lat. práv. hist.
buržuj p. bohatej mestskej vrstvy, meštiak franc.
proletár p. nemajetnej, chudobnej vrstvy, chudoby, v starom Ríme, lat. hist.; p. revolučnej robotníckej triedy, triedy námedzne pracujúcich, námedzný robotník, v marxizme lat.
lumpenproletár p. nízkej spoločenskej vrstvy, kt. sa neživí prácou, spodiny spoločnosti, tulák, žobrák nem. + lat.
bíreš maď.
hofier p. dedinskej chudoby bez domu a pôdy, želiar nem. zastar.
pária p. najnižšej bezprávnej spoločenskej kasty v Indii, nedotknuteľných; p. najnižšej spoločenskej vrstvy, vydedenec, vyvrheľ, opovrhovaný, bezprávny človek pren. tamil.
šúdra p. najnižšej kasty v Indii, roľníci, bezzemkovia, remeselníci sanskrit
kšatrij p. druhej kasty v Indii, vládci a bojovníci, plur. kšatrijovia sanskrit
váišja p. tretej kasty v Indii sanskrit
bráhman p. najvyššej kasty v Indii sanskrit
p. polit. organizácie:
partajník p. polit. strany franc.-nem. hovor. expr. pejor.
frakcionár stúpenec al. zakladateľ zoskupenia v polit. strane, kt. členovia majú odlišný program, líniu, názory lat. polit.
sektár p. oddelenej, odštiepenej polit. al. ideologickej skupiny od strany, od hnutia lat.
labourista lejbri- p. brit. ľavicovo orientovanej robotníckej strany angl.
whigh uig p. brit. polit. strany pôvodne namierenej proti rekatolizácii a absolutizmu, zastupujúcej záujmy podnikateľov a obchodníkov, neskôr liberáli, 17. st. angl. hist.
toryovec p. brit. polit. strany pôvodne zastupujúcej záujmy pozemkovej šľachty, neskôr príslušník konzervatívnej strany, 17. st. angl.
girondista p. republikánskej parlamentnej frakcie za Veľkej franc. revolúcie, kt. reprezentovala záujmy obchod. a priemysel. buržoázie franc. vl. m. hist.
dixiekrat pravicový, rasistický člen demokratickej strany, USA vl. m. + gréc.
pionier p. detskej polit. organizácie franc. zastar.
komsomolec p. komunistického zväzu mládeže v bývalom ZSSR rus.
komunista stúpenec komunizmu lat.
boľševik p. komunistickej strany leninského typu rus. polit.
eser p. protiboľševickej strany socialistických revolucionárov v predrevolučnom Rusku a počas občianskej vojny rus. hist.
socialista p. hnutia za socializmus lat.-franc.
marxista stúpenec marxizmu, sociálnoekonomickej teórie K. Marxa o historickej úlohe robotníckej triedy vl. m.
leninista stúpenec leninizmu vl. m. polit.
stalinovec stúpenec ideológie spájajúcej marxizmus, leninizmus a vládu jednej osoby vytvorenej Stalinom vl. m.
maoista stúpenec sociálnopolit. učenia a radikálneho ľavicového polit. hnutia spojeného s Mao Ce-tungom vl. m. polit.
fašista stúpenec fašizmu tal.
nacista lat.
naci stúpenec nemeckej formy fašizmu lat.-nem. hovor. pejor.
frankista stúpenec hnutia vedeného špan. diktátorom Frankom vl. m.
hitlerovec stúpenec hnutia vedeného nem. diktátorom Hitlerom vl. m.
perónista stúpenec hnutia vedeného argent. diktátorom Perónom vl. m.
henleinovec -laj- p. sudetonemeckej strany, ČSR, 1933 – 38 vl. m.
cagoulard kagu- p. franc. fašistickej a teroristickej organizácie, 20. roky franc.
iluminát p. tajnej spoločnosti za myšlienky osvietenstva, 18. st. lat. hist.
karbonár p. tajného revolučného spolku v Taliansku a vo Francúzsku, začiatok 19. st. tal. hist.
rotarián p. medzinárodného združenia vedúcich osobností, Rotary Clubu angl.
p. posádky:
kormidelník člen posádky lode zodpovedný za dodržanie smeru plavby rus.
navigátor člen posádky lode a lietadla zodpovedný za určovanie ich polohy a za ich vedenie po stanovenej trati lat. dopr.
kozmonaut gréc.-rus.
astronaut gréc.-angl.
taikonaut člen posádky vesmírnej lode čín.
p. rady, súdu, skupiny zástupcov a pod.:
efét p. súdneho zboru v antických Aténach gréc. hist.
geront p. rady starších v antickej Sparte gréc. hist.
senátor p. najvyššej štátnej rady v starom Ríme, zboru starších vážených občanov lat. hist.
duumvir člen dvojčlennej komisie v starom Ríme lat. hist.
triumvir p. zboru troch vládnucich mužov v starom Ríme lat. hist.
legát senátor so zvláštnym poslaním lat. hist.
decemvir p. desaťčlenného zboru vládnych, súdnych, cirk. a pod. úradníkov v starom Ríme lat.
konšel p. mestskej, obecnej rady za feudalizmu, radný lat. hist.
prímas prvý konšel spravujúci majetok obce lat. hist.
votant p. súdneho senátu, prísediaci na súde lat. práv. zastar.
virilista p. zboru z titulu svojho úradu al. funkcie, so stálym hlasom lat. práv.
doyen doajen najstarší p. zboru, staršina franc.
pair pér p. Panskej snemovne, Francúzsko, 1814 – 1848 lat.-franc.
peer pír p. brit. Hornej snemovne, snemovne lordov franc.-angl.
senátor p. jednej zo snemovní, hornej komory zastupiteľského zboru, v niektorých štátoch lat. polit.
kongresman p. zákonodarneho zboru, USA lat. polit.
genró p. rady starších, poradného orgánu jap. cisára, 1875 – 1937 jap.
delegát člen skupiny vyslaných, zmocnených, vybraných zástupcov lat.
alternát člen delegácie, kt. v nutnom prípade nahradzuje iného člena lat. dipl.
deputant člen skupiny zástupcov vyslaných na vybavenie určitej záležitosti lat. porovnaj poslanec
p. umeleckého smeru:
ruralista prívrženec lit. smeru zaoberajúceho sa vidiekom, vidiečanmi, prírodou lat. lit.
romantik stúpenec umeleckého smeru zdôrazňujúceho osobné prežívanie, cit, fantáziu, prírodu, koniec 18. st a 19. st. franc.
realista stúpenec umeleckého smeru usilujúceho sa podať čo najvernejší obraz skutočnosti, 19. st. lat.
surrealista süre-, sure- prívrženec avantgardného umeleckého smeru snažiaceho sa zachytiť podvedomé duševné pochody, predstavy, po 1920 lat.-franc. lit. výtv. div.
p. filoz. smeru:
idealista prívrženec filoz. smeru považujúceho podstatu sveta prvotne za duchovnú gréc.-lat. filoz.
materialista prívrženec filoz. smeru považujúceho podstatu sveta prvotne za hmotnú lat. filoz.
deista prívrženec učenia uznávajúceho boha ako stvoriteľa, ale popierajúceho jeho ďalšie pôsobenie na svet lat. filoz.
naturalista prívrženec názoru o výlučnosti a jedinečnosti prírody, pokladajúci prírodu za jediný a všeobecný základ všetkých javov lat. filoz.
panteista prívrženec učenia hlásajúceho jednotu boha a sveta, stotožňujúceho boha a svet gréc. filoz.
realista stúpenec stredovekého filoz. smeru, podľa kt. všeobecné pojmy sú skutočné, existujú pred vecami lat. filoz.
stoik stúpenec starovekého filoz. smeru usilujúceho sa o životnú vyrovnanosť a múdrosť, poznanie prírodných zákonov gréc. filoz.
hedonista prívrženec učenia považujúceho slasť za najvyššie dobro, v antickej etike gréc.
orfik prívrženec učenia o blaženosti v posmrtnom živote, v starom Grécku vl. m. filoz.
relativista prívrženec názoru odmietajúceho možnosť pravdivosti poznania, považujúceho poznanie za neisté a premenlivé lat. filoz.
tolstovec stúpenec učenia hlásajúceho zásadu neodporovania zlu násilím vl. m.
p. cirkvi:
monoteista prívrženec náboženstva uznávajúceho jediného boha gréc. náb.
polyteista prívrženec náboženstva uznávajúceho viacerých bohov gréc. náb.
judaista prívrženec žid. náboženstva vl. m.-lat.
saduceus prívrženec konzervatívneho starožid. smeru uznávajúceho len päť kníh Mojžišových, kt sa nebránil rím. vplyvom hebr. hist. náb.
farizej p. starej žid. náb.-polit. skupiny hebr. hist.
zelóta p. žid. radikálnej sekty za oslobodenie od Rimanov v starovekej Palestíne gréc. hist. náb.
esén p. žid. náb. spoločnosti organizovanej ako náb. rád lat. náb.
levita p. izraelského kmeňa povereného kňažskou službou hebr.
gabbe p. vedenia synagogálnej obce poverený vyberaním daní, žid. sinagogálny starosta hebr. cirk.
kresťan prívrženec, vyznávač učenia Ježiša Krista lat. porovnaj kresťan
gój p. nežid. národa al. náboženstva, Nežid, inoverec hebr.
adamita p. stredovekej kresťanskej sekty hlásajúcej návrat k prirodzenému životu, sexuálnej voľnosti hebr.-gréc.
monofyzita p. kresťanskej sekty hlásajúcej, že Ježiš má len božskú prirodzenosť gréc. cirk. hist.
arián vyznávač náb. kresťanského smeru popierajúceho božstvo Kristovo vl. m. hist. náb.
montanista prívrženec starokresťanského sektárskeho smeru očakávajúceho koniec sveta a druhý príchod Krista, 2. – 6. st. vl. m. cirk.
anabaptista p. kresťanského učenia, sekty, odmietajúcej krstenie nemluvniat, novokrstenec, 16. a 17. st. gréc.
habán nem. anabaptista usadený na západnom Slovensku a južnej Morave a zaoberajúci sa remeslami, najmä výrobou keramiky nem.
hutterit tirolský anabaptista pre prenasledovanie presídlený na Moravu, do Uhorska, Ruska a Severnej Ameriky vl. m.
flagelant prívrženec náb. hnutia uplatňujúceho sebabičovanie ako kajanie lat. hist.
jehovista p. kresťanskej sekty predpovedajúcej druhý príchod Krista, pri kt. zahynie väčšina ľudstva, od 70. rokov 19. st., USA vl. m. náb.
pikart p. kacírskej odpadlíckej sekty v Picardii, Francúzsko vl. m. hist. náb.
valdénec p. stredovekého protestného a nápravného hnutia v západnej cirkvi, od 12. st. vl. m.
husita stúpenec náb., národného a sociálneho hnutia, Čechy, 1402 – 1485 vl. m.
arminián vl. m. hist. náb.
remonštrant prívrženec učenia hlásajúceho náb. znášanlivosť katolíkov a holandskej kalvínskej cirkvi lat. hist. náb.
predikant p. protestantskej cirkvi lat. cirk. zastar.
diakon laický kazateľ v protestantskej cirkvi gréc.-lat.
presbyterián p. protestantskej cirkvi, v kt. majú moc starší, volení zástupcovia gréc. cirk.
puritán p. angl. reformačného smeru usilujúceho o prísnu mravnosť, čistotu a striedmosť lat.-angl. náb.
konformista p. anglikánskej cirkvi lat.
kongregacionalista p. evanjelickej, anglikánskej cirkvi s plne samostatnými cirk. obcami lat. cirk.
kvaker p. angl. protestantskej sekty Spoločnosť priateľov odmietajúcej kult, sviatosť, voj. službu, prísahu, od 17. st. angl. cirk.
sektár p. oddelenej, odštiepenej náb. skupiny, spoločenstva, od cirkvi lat.
ofita p. sekty uctievajúcej zvieratá gréc. náb.
mormón p. severoamer. sekty s kresťanskými prvkami, kladúcej dôraz na doslovný výklad biblie vl. m. náb.
moonista p. sekty Cirkev zjednotenia, hlásajúcej, že rodina je základom šťastného sveta, založenej Kórejcom Moonom vl. m.
scholastik prívrženec stredovekého náb.-filoz. smeru o kresťanských dogmách a ich výklade gréc.-lat. filoz.
klerik p. katolíckeho duchovenstva, duchovný, cirk. hodnostár gréc.-lat.
akolyta klerik s posledným nižším svätením, prisluhujúci katolíckemu kňazovi pri náb. obradoch, do 1972 gréc.-lat. cirk.
inkvizítor p. stredovekej ustanovizne na vyhľadávanie a súdenie kacírov, v katolíckej cirkvi lat.
kardinál p. poradného zboru pápeža, oprávnený voliť pápeža lat. cirk.
laik p. kresťanskej cirkvi, ktorý nie je členom kňazstva, duchovenstva, nekňaz gréc.-lat. cirk.
sodál p. katolíckeho laického bratstva, najmä mariánskeho lat. cirk.
mozarab p. kresťanskej cirkvi žijúci pod arab. nadvládou v Španielsku špan. hist.
maronita p. kresťanskej cirkvi v Libanone a Sýrii vl. m. cirk.
kurátor p. rady starších pravoslávnej náb. obce lat. cirk.
raskoľnik p. sekty odštiepenej od pravoslávnej cirkvi, Rusko rus.
uniat p. východnej kresťanskej cirkvi s vlastným obradom, sviatkami, právom, čiastočne zjednotenej s rímskokatolíckou lat. cirk.
farník p. najmenšej, najnižšej cirk. územnej jenotky nem.
misionár duchovný hlásajúci kresťanstvo medzi inovercami, šíriaci kresťanstvo na nových územiach lat. porovnaj kňaz mních
prozelyta p. iného náboženstva, kt. pristúpil na novú náb. vieru vieru; nový, horlivý prívrženec viery, náboženstva, idei gréc.-lat. kniž.
mohamedán vl. m.
moslim arab.
muzulman prívrženec moslimského náboženstva, islamu arab. zastar. porovnaj moslim
sikh p. náb. hnutia v ind. Pandžábe s prvkami hinduizmu a islamu sanskrit-hind.
hinduista vyznávač ind. náboženstva, spojenia brahmanizmu s miestnymi kultami a ľudovým náboženstvom perz. náb.
budhista p. staroind. neteistického náboženstva sanskrit náb.
lamaista p. tibetskej formy budhizmu tib. náb.
džinista vyznávač ind. náboženstva vychádzajúceho z brahmanizmu sanskrit
taoista prívrženec staročín. náb. a filoz. smeru založeného na pojme cesty ako všeobecného princípu, príčiny a vývoja vecí a ľudí čín. filoz.
jogín prívrženec ind. náb.-filoz. smeru poskytujúceho súhrn návodov na dosiahnutie dokonalosti a spásy ind.
vitalista prívrženec názoru, podľa kt. živú prírodu riadi zvláštna nemateriálna životná sila lat. filoz.
naturista prívrženec kultu nahoty lat.
satanista prívrženec hnutia uctievajúceho protivníka boha, vládcu pekla, diabla hebr.
okultista prívrženec viery v možnosť nadprirodzeného spojenia s posmrtnými javmi, s dušami zomretých, v tajomné skryté sily, duchárstva, duchár lat.
špiritista prívrženec viery v možnosť spojenia s dušami, duchmi zomretých ľudí, duchárstva, duchár lat. porovnaj smer 3 hlásateľ 2 účastník

ničomník

lump nem. expr. pejor.
lumpák nem. expr.
galgan nem. expr.
mizerák lat. hovor. pejor.
bitang maď. pejor.
hajzel nem. vulg.
pankhart nem. hrub.
ancikrist n., naničhodník, darebák gréc. hovor. expr.
gauner hebr.-nem. hovor. pejor.
lotor n., darebák, podliak, zločinec lat.-nem. expr.
grázel n., naničhodník, výtržník, lapaj vl. m. subšt. hovor.
chuligán výtržník, mladík s výtržníckym správaním angl. vl. m.-rus. pejor.
vagabund n., naničhodník, povaľač lat. pejor.
rowdy raudi brit. futbalový fanúšik s násilným, výtržníckym správaním angl. šport.
skinhead -hed
skín príslušník hnutia mládeže vyjadrujúcej krajné, najmä rasistické postoje oblečením, vyholenou hlavou, násilným správaním, pôvodne vo Veľkej Británii angl.
škandálnik výtržník vyvolávajúci verejnú hanbu, pohoršenie gréc.-franc.
parazit príživník, človek žijúci na úkor iných gréc. pejor.
asociál príživník, človek bez vzťahu k záujmom, normám a hodnotám iných a spoločnosti gréc. + lat.
bazmek ostrá nadávka maď. slang.