Výsledky vyhľadávania

uvedenie

uvedenie 5 (predvedenie na scéne a pod.)
inscenácia (u. dram. diela a pod. na scéne, javisku, televízii) lat.
featuring /fit-/ (u. niekoho ako významnej osoby, hviezdy) angl.

uvedenie

uvedenie 6 (umožnenie vstupu)
introdukcia (úvod) lat. kniž.

uvedenie

uvedenie 3 (podnet činnosti, zmeny stavu)
aktivizovanie (u. do činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná, opakovaná aktivácia) lat.
inaktivácia (u. do stavu nečinnosti) lat. odb.
synchronizovanie (u. do súladu, najmä časového, zladenie, zlaďovanie) gréc. kniž. a odb.
harmonizácia (u. do súladu, zosúladenie, zladenie) gréc.
normalizácia (úprava vzťahov medzi ľuďmi, skupinami, štátmi do súladu so záväznými pravidlami, do zvyčajného stavu) lat.
legalizácia (u. do zákonného stavu, dodatočné uznanie, uzákonenie) lat.
justovanie (u. prístroja do správneho stavu, jeho nastavenie, príprava) lat. tech.
servis (u. lopty do hry, úder, podanie, vhodenie v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
recykling (u. znova do obehu, opätovné využitie, využívanie surovín obsiahnutých v odpadoch, spracovanie, spracovávanie použitých materiálov) lat. + gréc.-angl.

uvedenie

uvedenie 4 (udelenie úradu a pod.)
inaugurácia (slávnostné u. úradu, hodnosti a pod.) lat. kniž.
reinštalácia (opätovná inštalácia) lat.
investitúra (u. vazala do držby léna, udelenie léna, v stredoveku hist.; u. biskupa do úradu, udelenie léna biskupovi, menovanie biskupa cirk. hist.) lat.
intronizácia (u. pápeža al. biskupa na pápežský al. biskupský stolec) lat. cirk.
ordinácia (u. do duchovného úradu, poverenie duchovnou službou v evanjelickej cirkvi, vysvätenie diakona, kňaza al. biskupa rímkatolíckej a pravoslávnej cirkvi) lat. cirk.

uvedenie

uvedenie 2 (umožnenie zavedenia niečoho)
mobilizácia (u. do stavu vojnovej pohotovosti) franc.
iniciácia (u. do života dospelých, do novej etapy života, u prírodných národov, zasvätenie) lat.

uvedenie

uvedenie 1 (poskytnutie údaja, údajov)
justifikácia (u. nutných a dostatočných dôvodov na uznanie pravdivosti určitého tvrdenia) lat. log.

obnovenie

renovovanie (obnova, oprava, uvedenie do nového stavu) lat. kniž.
rekonštruovanie (obnova, uvedenie do pôvodného stavu) lat.
reštaurovanie (obnova, obnovovanie, oprava, uvedenie, uvádzanie do pôvodného stavu, pamiatky, režimu, zriadenia, pomerov) lat.
regenerovanie (obnova, obnovovanie pôvodného stavu; obrodenie, obrodzovanie, oživenie, oživovanie) lat.
revitalizácia (obnova, oživenie životných funkcií, prostredia, stavby a pod.) lat.
reprodukcia (obnovovanie, opakovanie výrobného procesu) lat. ekon.
anastylóza (obnova zničenej stavebnej pamiatky do pôvodnej podoby zostavením zo zachovaných častí) gréc. archit.
inštaurácia (o. prevádzky, znovuzavedenie do prevádzky) lat. odb.
inovácia (obnovovanie) lat.
renesancia (obnova, obroda, obrodenie, znovuzrodenie) franc. kniž.
reštitúcia (obnova, uvedenie, uvádzanie do pôvodného stavu, podoby, majetku, práva, tkaniva, schopnosti a pod.) lat. odb.
rehabilitovanie (obnovovanie, vracanie, navrátenie, cti, dobrej povesti, práv, spoločenského postavenia, ospravedlnenie; obnovovanie, vracanie funkcie, schopnosti, pohyblivosti, nápravným cvičením, po chorobe al. úraze lek.) lat.
rekondícia (obnovovanie telesnej a duševnej kondície) lat.
pacifikácia (o. mieru a poriadku, najmä násilím, urovnanie nepokojov, potlačenie vzbury, upokojenie) lat.
resuscitácia lat. lek.
reanimácia lat. lek.
reviviscencia (obnova základných životných funkcií napr. po úraze, operácii, oživovanie, oživenie, kriesenie) lat. lek.
apokatastáza (obnova, návrat bývalého dokonalého stavu sveta, u mystikov) gréc. filoz.
dešifrovanie (obnova pôvodného tvaru informácie, prevod informácie z jednej sústavy znakov do druhej, pôvodnej, lúštenie) lat. + arab.-franc.

vyrovnanie

vyrovnanie 2 (urobenie rovnakým; uvedenie do súladu)
egalizácia (vyrovnávanie) franc. kniž.
nivelizácia (vyrovnávanie rozdielov na rovnakú, často nižšiu úroveň, rovnostárstvo) franc.
neutralizácia (vyrovnávanie účinku, zrušenie, rušenie účinku, pôsobenia) lat.
offset (vzájomné vyrovnávanie, náhrada) angl.
harmonizácia (zladenie, uvedenie do súladu, zosúladenie) gréc.
parifikácia (zrovnoprávnenie) lat. práv.
implózia (prudké v. tlakov smerom dovnútra) lat. fyz.

podanie

podanie 1 (uvedenie lopty do hry)
servis (vhodenie, uvedenie lopty do hry v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
drive /drajv/ (vrchné p., prudký úder zhora v loptových hrách, napr. v tenise, stolnom tenise, golfe, volejbale) angl. šport.
overhead /ouverhed/ (p. al. smeč, úder nad hlavou v tenise) angl. šport.
setbal (rozhodujúce p., hra al. lopta v samostatnej časti športového zápasu, v tenise al. volejbale) angl. šport.
match ball /mečból/ (p., kt. môže rozhodnúť o výsledku v tenise a vo volejbale) angl. šport.
gameball /gejmbol/ (rozhodujúce p. v tenisovej hre) angl. šport.
eso (bod získaný priamo z prudkého p. v tenise, stolnom tenise a volejbale) lat.-nem. šport. slang. porovnaj údervhodenie

úprava

úprava 2 (uvedenie do žiadaného, riadneho stavu)
regulácia (ú. brehu a okolia vodného roku; ú. všeobecne) lat.
korekcia lat.
rektifikácia lat. kniž. a odb.
remedura (oprava, náprava) franc.-nem. kniž.
reparácia (oprava, náprava) lat. kniž. a odb.
justifikácia (oprava, opravenie) lat. práv.
retuš (malá dodatočná ú., oprava) franc.
korektúra (ú., oprava, najmä chýb v rukopise al. sadzbe) lat.
preparovanie (ú. niečoho, najmä trvalá) lat. kniž. a odb.
reforma (ú. smerujúca k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu) lat. franc.
apretúra (konečná ú. výrobku, najmä látky, kože, papiera, rukopisu) franc. odb.
novelizácia (ú. zákona, zmena al. doplnenie novým zákonom) lat. práv.
rekodifikácia (zmena práv. úpravy, predpisu, zákona a pod., prijatie novej práv. normy) lat. práv.
normalizácia (uvedenie vzťahov medzi ľuďmi, skupinami, štátmi do súladu so záväznými pravidlami, do zvyčajného stavu) lat.
adjustáž (náležitá, konečná ú., usporiadanie, usporadúvanie, prispôsobenie, prispôsobovanie) lat. kniž. a odb.
retuš (malá dodatočná ú., oprava) franc.
sanovanie (náprava nepriaznivých, neželateľných podmienok, pomerov, ozdravenie, ozdravovanie kniž.; stavebná ú. stav.) lat.
asanácia (ú. priestoru, napr. stavby z dôvodu ozdravenia životného prostredia) lat. odb.
air condition /ér kondišn/ (ú. teploty, čistoty, vlhkosti vzduchu v uzatvorenom priestore) angl.
extenzia (náprava kostry ťahom, závesom, naťahovanie, natiahnutie) lat. lek.
ratinovanie (ú. tkaniny používanej na zimníky skučeravením lícneho vlasu) franc. text.
aviváž (ú. textilných vlákien na zvýšenie ich vláčnosti a poddajnosti) franc. text.
cizelovanie (opracovávanie umeleckých kovových predmetov dlátkami, rydlami a pod.) franc.
lubrikovanie (povrchová ú. sklených vláken a iných materiálov chrániaca pred vzájomným oterom) lat. tech.
kvádrovanie (ú. povrchu omietky napodobňujúca murivo z prírodného kameňa) lat.-nem. stav.
konzervovanie (úprava organických látok proti pokazeniu, ich uchovávanie v požívateľnom stave, ochrana pred vplyvom prostredia, predlžovanie ich skladovateľnosti) lat.
egalizácia (ú. tučnosti mlieka na určitý obsah tuku) franc.
etuvovanie (tepelná ú. sušených sliviek al. fíg horúcim vzduchom al. parou) franc. potrav.
flambovanie (ú. mäsa pri stole poliatím jedla alkoholom a zapálením na ovplyvnenie chuti a vône jedla) lat.-franc.
mutatis mutandis (s príslušnými úpravami, zmenami, po potrebných úpravách, zmenách) lat.

oprava

remont franc. tech. zastar.
reparatúra lat. zried.
korekcia lat.
rektifikácia lat. kniž. a odb.
remedura (náprava, úprava) franc.-nem. kniž.
reparácia (náprava) lat. kniž. a odb.
justifikácia (opravenie) lat. práv.
retuš (malá dodatočná o., úprava) franc.
korektúra (o., úprava, najmä chýb v rukopise al. sadzbe) lat.
amendiement /amandmán/ (o., zmena zákona, zmluvy a pod.) lat.-franc.
emendácia (o. porušeného al. nečitateľného miesta rukopisu, textu) lat. odb.
razúra (o. textu listiny vymazaním al. vyškrabaním a nahradením inými slovami) lat. odb.
service /–vis/ (o. a údržba výrobkov, najmä vozidiel) angl.
generálka (celková, úplná o. stroja, zariadenia) lat. hovor.
repasáž (o. stroja vykonávaná výrobcom na základe skúšobnej prehliadky) franc. odb.
renovácia (obnova, obnovenie, uvedenie, uvádzanie do nového stavu) tal. kniž.
reštaurovanie (obnova, obnovenie, uvedenie, uvádzanie do pôvodného stavu, pamiatky, režimu, zriadenia, pomerov) lat.
sanácia (stavebná o.) lat. stav.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 31. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.