Výsledky vyhľadávania

zmena

zmena 1 (premena; vystriedanie)
metamorfóza gréc. kniž. a odb.
mutácia (náhla dedičná z. vlastnosti al. znaku podmienená zmenou v géne pod vplyvom prostredia genet.; z. všeobecne kniž. a odb.) lat.
metanoia (z. myslenia, obraz myslenia) gréc.
transfer (prechod, z. stavu) lat.
transformácia (premena, pretvorenie, prechod, z. stavu) lat. kniž. a odb.
konverzia (premena, obrat; prechod zbrojárskej výroby na iný druh výroby) lat. ekon.
evolúcia (postupná kvalitatívna z., spojitý, nepretržitý vývoj) lat. odb.
revolúcia (zásadná hlboká kvalitatívna z., prevrat) lat.
šok (prudká z. v určitej oblasti) franc.-angl.
reforma (úprava smerujúca k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu) lat. franc.
raabizácia (reforma Márie Terézie spočívajúca v rozdelení pôdy poddaným a platbách namiesto roboty, 1777) vl. m. hist.
tanzimát (reforma v Osmanskej ríši odstraňujúca feudálne prežitky, 1839 – 1877) arab.-tur.
perestrojka (prestavba hospodárstva a spoločnosti v bývalom ZSSR, 80. roky 20.s t.) rus. publ.
revízia (z. v dôsledku preverovania, zisťovania správnosti) lat.
reštrukturalizácia (z., premena štruktúry, najmä hosp., polit., pretvorenie) lat.
reorganizácia (z. usporiadania, nové usporiadanie) lat.
rekvalifikácia (z. vzdelania, vedomostí pod. potrebných na vykonávanie práce al. funkcie, preškolenie) lat.
dynamickosť (pohyb, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť, sila) gréc.
degenerácia (odchýlka od normálneho priebehu al. vývinu k horšiemu výkonu, zhoršenie, zmenšovanie, úbytok síl a schopností, úpadok) lat. lek. aj pren.
drift (pohyb, kolísanie) angl. odb.
fluktuácia (stála z., kolísanie, vlnenie, pohyb, nestálosť, výkyvy; častý a neodôvodnený prechod pracovníkov z jedného zamestnania do iného, striedanie, menenie zamestnania) lat.
migrácia (presídľovanie, sťahovanie, presun, pohyb obyvateľstva spojený so zmenou sídliska, miesta pobytu) lat. odb. porovnaj premiestňovanie
novelizácia (úprava zákona, z. al. doplnenie novým zákonom) lat. práv.
rekodifikácia (z. práv. úpravy, predpisu, zákona a pod., prijatie novej práv. normy) lat. práv.
devolúcia (prechod práva al. veci na iného) lat. práv.
amendiement /amandmán/ lat.-franc.
amendment /eme-/ (z., oprava zákona, zmluvy a pod.) angl.
autoremedúra (z. al. zrušenie vlastného rozhodnutia určitého orgánu) gréc. + lat. práv.
konsolidácia (z. krátkodobého štátneho al. verejného dlhu na dlhodobý) lat.
reverzovanie (z. zmyslu pohybu, napr. otáčania, na opačný, u strojov a zariadení) lat. tech.
deformácia (z. tvaru telesa pôsobením vonkajších síl, porušenie pôvodného tvaru al. zmyslu, pretvorenie) lat. aj pren.
torzia (deformácia krútiacim momentom na oboch koncoch, krútenie) lat. tech.
sublimácia (prechod z pevného skupenstva do plynného) lat. fyz. chem.
kondenzácia (prechod z plynného do kvapalného al. tuhého skupenstva, skvapalňovanie, zrážanie) lat.
hysteron proteron (z. prirodzeného poradia dvoch vecí, javov, dejov) gréc. lit.
pulz (veľmi krátka periodická z. fyz. veličiny) lat. fyz.
komutácia (z. smeru el. prúdu) lat. eltech.
refrakcia (z. smeru šírenia vlnenia, napr. elektromagnetického vlnenia, svetla, zvuku, po prechode rozhraním dvoch prostredí, lom vlnenia) lat. fyz.
difrakcia (z. smeru šírenia žiarenia, ohyb žiarenia) lat. fyz.
pulzovanie (opakujúce sa zmeny určitej hodnoty, veličiny) lat. kniž. a odb.
impulz (náhla krátka z. napätia, prúdu al. výkonu) lat. fyz.
alterácia (z. tkaniva a pod. chorobou al. prostredím, porucha, poškodenie) lat. lek.
dyschrómia (z. farby kože z nadbytku al. nedostatku kožného farbiva) gréc. lek.
fototropia (z. farby vplyvom svetla) gréc. chem.
turbulencia (zmeny výšky lietadla v dôsledku neusporiadaného prúdenia vzduchu kývanie, chvenie) lat. odb. porovnaj chvenie
anagenéza (z. vlastností vývojových vetiev počas kmeňového hist. vývoja organizmov od jednoduchších k zložitejším) gréc. biol.
engram (z. v organizme vyvolaná významným vonkajším podnetom a vyvolateľná pri obdobnom podnete, stopa, odtlačok) gréc. psych.
librácia (malá z. polohy Mesiaca, kývavý pohyb, výkyv Mesiaca) lat. astron. porovnaj pohyb 1
mutovanie (z. hlasu v čase dospievania) lat. fyziol.
metonomázia (z. vlastného mena prekladom do cudzieho jazyka) gréc. lingv.
emendácia (dokázateľná z. v spôsobe písania názvu rastliny al. živočícha v nomenklatúre) lat. biol.
analógia (z. slova al. jeho tvaru vplyvom tvaru iného slova) gréc. lingv.
verbalizácia (prechod slova al. tvaru iného slovného druhu k slovesu) lat. lingv.
anakolút (z. pôvodnej vetnej schémy, keď časť vety nenadväzuje na predchádzajúcu, vybočenie z pôvodnej vetnej stavby) gréc. lingv.
metatónia (premiestnenie prízvuku z jednej slabiky na druhú) gréc. lingv.
vokalizácia (z. hlásky na samohlásku) lat. lingv.
diftongizácia (z. dlhej samohlásky na dvojhlásku) gréc. lingv.
palatalizácia (z. zadopodnebných hlások na predopodnebné vo vývoji slovan. jazykov; z. hlásky pritisnutím chrbta jazyka na tvrdé podnebie, tvrdej spoluhlásky na mäkkú, mäkčenie) lat. lingv. fon.
umlaut (z. samohlásky zadnej na prednú, napr. o na ö, prehláska) nem. lingv.
metabola (z. rytmu v tej istej básni) gréc. lit.
modulácia (prechod z jednej tóniny do druhej) lat. hud.
agogika (z. tempa hud. sklady, rečového prejavu) gréc. hud. lingv.
pentimenti (zreteľné autorské zmeny na výtvarnom diele vzniknuté počas tvorby) lat. výtv.
change /čejndž/ (z. v postavení hráčov, z. strán v tenise al. volejbale) angl. šport.
falš (z. dráhy lopty a pod. pôsobením rotácie získanej pri odraze) lat.-nem. šport.
mutatis mutandis (s príslušnými zmenami, po potrebných zmenách, úpravách) lat. porovnaj premena

úprava

úprava 2 (uvedenie do žiadaného, riadneho stavu)
regulácia (ú. brehu a okolia vodného roku; ú. všeobecne) lat.
korekcia lat.
rektifikácia lat. kniž. a odb.
remedura (oprava, náprava) franc.-nem. kniž.
reparácia (oprava, náprava) lat. kniž. a odb.
justifikácia (oprava, opravenie) lat. práv.
retuš (malá dodatočná ú., oprava) franc.
korektúra (ú., oprava, najmä chýb v rukopise al. sadzbe) lat.
preparovanie (ú. niečoho, najmä trvalá) lat. kniž. a odb.
reforma (ú. smerujúca k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu) lat. franc.
apretúra (konečná ú. výrobku, najmä látky, kože, papiera, rukopisu) franc. odb.
novelizácia (ú. zákona, zmena al. doplnenie novým zákonom) lat. práv.
rekodifikácia (zmena práv. úpravy, predpisu, zákona a pod., prijatie novej práv. normy) lat. práv.
normalizácia (uvedenie vzťahov medzi ľuďmi, skupinami, štátmi do súladu so záväznými pravidlami, do zvyčajného stavu) lat.
adjustáž (náležitá, konečná ú., usporiadanie, usporadúvanie, prispôsobenie, prispôsobovanie) lat. kniž. a odb.
retuš (malá dodatočná ú., oprava) franc.
sanovanie (náprava nepriaznivých, neželateľných podmienok, pomerov, ozdravenie, ozdravovanie kniž.; stavebná ú. stav.) lat.
asanácia (ú. priestoru, napr. stavby z dôvodu ozdravenia životného prostredia) lat. odb.
air condition /ér kondišn/ (ú. teploty, čistoty, vlhkosti vzduchu v uzatvorenom priestore) angl.
extenzia (náprava kostry ťahom, závesom, naťahovanie, natiahnutie) lat. lek.
ratinovanie (ú. tkaniny používanej na zimníky skučeravením lícneho vlasu) franc. text.
aviváž (ú. textilných vlákien na zvýšenie ich vláčnosti a poddajnosti) franc. text.
cizelovanie (opracovávanie umeleckých kovových predmetov dlátkami, rydlami a pod.) franc.
lubrikovanie (povrchová ú. sklených vláken a iných materiálov chrániaca pred vzájomným oterom) lat. tech.
kvádrovanie (ú. povrchu omietky napodobňujúca murivo z prírodného kameňa) lat.-nem. stav.
konzervovanie (úprava organických látok proti pokazeniu, ich uchovávanie v požívateľnom stave, ochrana pred vplyvom prostredia, predlžovanie ich skladovateľnosti) lat.
egalizácia (ú. tučnosti mlieka na určitý obsah tuku) franc.
etuvovanie (tepelná ú. sušených sliviek al. fíg horúcim vzduchom al. parou) franc. potrav.
flambovanie (ú. mäsa pri stole poliatím jedla alkoholom a zapálením na ovplyvnenie chuti a vône jedla) lat.-franc.
mutatis mutandis (s príslušnými úpravami, zmenami, po potrebných úpravách, zmenách) lat.

stroj

mašina franc.-nem. hovor. zastar. al. expr.
mechanizmus gréc.
mechano- gréc. v zlož. sl.
aparát (technické zariadenie) lat.
aparatúra (sústava nástrojov, prístrojov, zariadenie) lat.
vergeľ (s., najmä starý) nem. pejor. zastar.
kraksňa (starý, nepotrebný, nefunkčný s.) nem. hovor. pejor.
veterán (starší s., najmä pre zberateľov) lat.
perpetuum mobile (neuskutočniteľný s. pracujúci bez dodávania energie) lat.
kombajn (s. vykonávajúci postupne rôzne pracovné úkony) franc.-angl.
automat (s. vykonávajúci určitú činnosť bez ľudskej obsluhy, samočinne) gréc. tech.
robot (automat podobajúci sa človeku a vykonávajúci ľudskú prácu, umelý človek) um.
android (umelá mechanická napodobenina človeka) gréc.
replikant (robot s ľudskou podobou a inteligenciou) lat.-angl.
motor (s. meniaci dodanú energiu na mechanickú prácu) lat. tech.
diesel(motor) /dízel/ (motor) vl. m. tech.
dýzlak (naftový motor) vl. m. slang.
turbína (rotačný lopatkový motor) lat. tech.
booster /buster/
buster (prídavný raketový m.) angl.
šramačka (dobývací s., s kt. sa vytvárajú brázdy al. záseky v hornine, pneumatické kladivo) nem. ban. slang.
pulverizátor (s. na mletie hmoty na jemný prášok) lat. tech.
holender (s. na mletie papieroviny) vl. m. tech.
hoper (plávajúci s. s vlastným pohonom a priestorom na vyťaženú zeminu) angl. tech.
melanžér (s. na miešanie hmôt, látok) franc. odb.
kompresor (s. na stláčanie plynov a pár) lat. tech.
granulátor (s. na výrobu zrnitého materiálu, drvič) lat. tech.
falcovačka (s. na zahýbanie, žliabkovanie, drážkovanie, skladanie plechu, papiera, dreva a pod.) nem. odb. slang.
frézovačka (obrábací s.,, kt. hlavnou časťou je otáčavý nástroj na obrábanie kovových al. drevených plôch, s niekoľkými ostriami) franc. tech.
shapping /šeping/ (obrábací s., vodorovná obrážačka) angl. tech.
horizontka (obrábací s., vodorovná vyvrtávačka) gréc.-lat. tech.
sloter (papiernický s. na presekávanie priesekov na hárkoch lepenky pri výrobe škatúľ) angl. tech.
finišer (cestný stav. s. vytvárajúci vrchnú vrstvu vozoviek) angl. stav.
rooter /rú-/ (stav. s. na rozrývanie povrchu cesty) angl.
exkavátor lat. tech.
bager hol. hovor.
skraper /skrej-/
scraper /skrej-/ (stav. s. na zemné práce, naberanie a nakladanie zeminy, rýpadlo, škrabák) angl. stav.
buldozér (stav. s. na zemné práce s mohutnou prednou vodorovnou zdvíhateľnou radlicou postavenou kolmo na os stroja) angl. tech.
turnadozér (pluhový stav. s. na zemné práce s radlicou obdĺžnikového tvaru umiestnenou pod strojom) angl. stav.
angledozér (stav. s. na zemné práce s radlicou odklonenou v pôdorysnej rovine) angl. tech.
tiltdozér (stav. s. na zemné práce s radlicou otáčateľnou vo zvislej rovine) angl.
grader /grejder/
grejder (stav. s. na zemné práce s radlicou otáčateľnou okolo vodorovnej aj zvislej osi, kt. môže dvíhať a urovnávať, zrovnávač) angl. tech.
fréza (s. na úpravu pôdy, zemné práce, odstraňovanie snehu a pod.) franc.
kultivátor (s. na drobenie a kyprenie pôdy) lat. poľnohosp.
rotavátor (s. na obracanie pôdy, rotačný kyprič) lat. poľnohosp.
triér (s. na čistenie a triedenie semien podľa dĺžky) franc. poľnohosp.
tarár (s. na čistenie a triedenie obilia prúdom vzduchu) franc. poľnohosp.
šrotovník (s. na drvenie, mletie zrna a pod.) nem. poľnohosp.
reforma (mlynský s. na čistenie múky a krupice) lat.-franc. potrav.
pasírka (s. na pretláčanie ovocia, zeleniny a pod.) franc.-nem. hovor.
žakár (tkáčsky s. na vytváranie zložitých väzieb a vzorov, mechanické krosná) vl. m. text.
selfaktor (starší tkáčsky dopriadací s.) lat.-angl.
valchovačka (s. na spracúvanie vlnených tkanín splstňovaním vláken tlakom, nárazmi a pod.) nem. text.
rašel (s. na výrobu vzorovanej pleteniny) nem. text.
fulár (s. na farbenie a impregnáciu tkanín) franc. text.
singerka /zin-/ (šijací s.) vl. m. hovor.
underwood /andervúd/
underwoodka /andervúdka/ (amer. písací s.) vl. m. hovor.
perlička (písací s. s menším písmom) román. admin.
remingtonka (prvý použiteľný písací s.) vl. m.
adrema (kancelársky s. na tlač krátkych textov, napr. adries) nem. skr.
varitiper /veritajper/ (sádzací s. na princípe písacieho s.) angl. polygr.
monotyp (sádzací s. odlievací jednotlivé písmená) gréc. typ.
linotyp (sádzací riadkový s.) angl. typ.
ofsetka (s. na tlač z plochy, pri kt. sa obraz prenáša z kovového valca na gumový valec a z neho na papier) angl. polygr.
rotaprint (rozmnožovací al. tlačiarenský ofsetový s.) vl. m.
rotačka (tlačiarenský s. tlačiaci z otáčavej valcovitej formy) lat. polygr.
perfektor (s. umožňujúci súčasnú tlač na papier po oboch stranách) lat. polygr.
perforovačka (s. na dierkovanie, dierkovač) lat.
paginovačka (s. na číslovanie stránok, číslovačka) lat. odb.
holerit (počítací, účtovací s. na dierne štítky) vl. m.
frankotyp (výplatný s. zlučujúci potvrdenie o zaplatení poštovného a poštovú pečiatku) vl.m. pošt. filat.
komputer angl.
personal computer [PC] angl.
písíčko (s. na spracúvanie informácií, počítač) angl. hovor.
server (počítač riadiaci počítačovú sieť a poskytujúci služby ostatným používateľom siete) angl. výp. tech.
mainframe /mejnfrem/ (výkonný riadiaci strediskový počítač) angl. výp. tech.
macintosh /mekintoš/ (osobný počítač určený na polygrafické práce a spracovávanie iných ako písomných údajov) angl. výp. tech.
pentium (veľmi výkonný počítač s procesorom piatej generácie) angl. výp. tech.
portable /-tejbl/ (prenosný počítač) angl.
notepad /noutped/ (prenosný miniatúrny osobný počítač) angl.
notebook /noutbuk/ (prenosný osobný počítač veľkosti A4) angl.
laptop (prenosný osobný počítač veľkosti kufríka) angl. výp. tech.
pentop (veľmi malý prenosný osobný počítač do dlane) angl.
penbook /-búk/ (veľmi malý prenosný osobný počítač schopný rozoznávať písmo rukou) angl.
tower (počítač so skriňou konštruovanou na výšku) angl.
desktop (počítač so skriňou konštruovanou vodorovne) angl.
no-name /nounejm/ (neznačkový počítač s predpokladanou nižšou kvalitou) angl.
periakt (div. trojboký pohyblivý s. umiestnený pri bočných vchodoch na scénu, používaný v starom Grécku a renesancii na zmeny dekorácie) gréc. div.
automatofón (hud. hrací mechanický s.) gréc.
verklík nem. hovor.
flašinet (hracia skrinka hrajúca pri otáčaní kľukou) franc.-nem. hovor.
manopan (flašinet, koniec 19. st.) gréc. hud.
orchestrión (flašinet napodobujúci zvuk celého súboru hráčov, používaný v zábavných podnikoch, 19. st.) gréc.
rolba (s. na úpravu ľadovej plochy ihriska) um.
deus ex machina /-chíná/ („boh zo s.“ spustený zariadením na javisko antického divadla, aby vyriešil zložitú situáciu) lat. kniž. porovnaj zariadenie 1

podstatný

podstatný 1 (základný)
konštitutívny (základný, utvárajúci, ustanovujúci) lat. kniž.
kapitálny lat. kniž.
kardinálny lat. kniž.
substantívny (základný, hlavný) lat. kniž. zried.
principiálny (základný, zásadný) lat.
esencionálny (základný) lat. zastar.
fundamentálny (základný, hlavný) lat.
substančný (základný) lat.
meritórny (základný, zásadný, vecný) lat. kniž. a odb.
štruktúrny (základný, zásadný, týkajúci sa vnútorného usporiadania, organizácie) lat. š. reforma, rozbor
alfa a omega (začiatok aj koniec, to p., hlavné, dôležité, zmysel) gréc. fraz. porovnaj základný

zásadný

zásadný 1 (podstatný, základný)
principiálny (základný, podstatný) lat.
meritórny (základný, podstatný, vecný) lat. kniž. a odb.
štruktúrny (základný, podstatný, týkajúci sa vnútorného usporiadania, organizácie) lat. š. reforma, rozbor porovnaj základný

základný

centrálny (ústredný, hlavný) lat.
dominantný (prevládajúci, hlavný) lat.
prioritný (hlavný, prvoradý, prvý v poradí, prednostný, dôležitý) lat. kniž.
primárny (hlavný, prvotný) lat. kniž. a odb.
fundamentálny (hlavný, podstatný) lat.
esencionálny (podstatný) lat. zastar.
generálny (hlavný, ústredný) lat.
meritórny (podstatný, zásadný, vecný) lat. kniž. a odb.
principiálny (podstatný, zásadný) lat.
eminentný (hlavný, prvoradý, najdôležitejší) lat. kniž.
kardinálny lat. kniž.
substantívny (podstatný, hlavný) lat. kniž. zried.
substančný (podstatný) lat.
štruktúrny (podstatný, zásadný, týkajúci sa vnútorného usporiadania, organizácie) lat. š. reforma, š. rozbor
bázový (nulový, východiskový, hlavný) gréc. lat.-tal.
konštitutívny (podstatný, utvárajúci, ustanovujúci) lat. kniž.
emryonálny (začiatočný, zárodočný) gréc. pren.
rudimentárny (jednoduchý, najjednoduchší) lat. kniž.
primordiálny (pôvodný, prvotný) lat. biol.
titulný (hlavný, predný, čelný) lat. t. postava, stránka
prezenčný (o voj. službe) lat. voj. zastar.
nultý lat.-tal.
greenwichský /grinič-/ (o poludníku) angl. vl. m. geogr.