Výsledky vyhľadávania

zosilnenie

intenzifikácia (zosilňovanie, zväčšenie, zväčšovanie sily, stupňa sily, mohutnosti) lat. kniž. a odb.
aktivizovanie (zosilňovanie, zvýšenie, zvyšovanie činnosti, účinnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná aktivácia, oživenie, oživovanie) lat.
amplifikácia (zosilňovanie, zväčšenie, zväčšovanie, rozšírenie, rozširovanie) lat. kniž. a odb.
gradácia (zosilňovanie, stupňovanie, zväčšovanie, zvyšovanie) lat.
klimax (zosilňovanie výrazu, vzostupné hromadenie slov) gréc. štyl.
plika (z., prehnutie dolnej časti stredovekej listiny umožňujúce pevnejšie pripevnenie pečate) lat. odb.
bastila (vonkajšie z. hradieb vystupujúce z líca hradieb) vl. m. hist.

oživenie

oživenie 3 (urobenie živším)
aktivizovanie (zosilnenie, zosilňovanie, zvýšenie, zvyšovanie činnosti, účinnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovné aktivovanie, oživovanie) lat.
boom (náhly vzostup cien al. kurzov na burze, fáza rozvoja ekonomiky) angl. ekon.

nabádanie

aktivizovanie (povzudzovanie, podnecovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opakovaná, opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (podnecovanie do činnosti) franc.
motivácia (podnecovanie) lat.
stimulovanie (podnecovanie, povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
avanti (pobádanie, príkaz na pohyb vpred alebo na odchod) tal. hovor.

povzbudenie

aktivizovanie (p., povzbudzovanie, podnietenie, podnecovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovné p., povzbudzovanie) lat.
stimulovanie (p., povzbudzovanie, podnietenie, podnecovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
hortácia (p., povzbudzovanie, napomenutie, napomínanie) lat. kniž.
adhortácia (napomenutie, pokarhanie) lat. kniž.

uvedenie

uvedenie 3 (podnet činnosti, zmeny stavu)
aktivizovanie (u. do činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná, opakovaná aktivácia) lat.
inaktivácia (u. do stavu nečinnosti) lat. odb.
synchronizovanie (u. do súladu, najmä časového, zladenie, zlaďovanie) gréc. kniž. a odb.
harmonizácia (u. do súladu, zosúladenie, zladenie) gréc.
normalizácia (úprava vzťahov medzi ľuďmi, skupinami, štátmi do súladu so záväznými pravidlami, do zvyčajného stavu) lat.
legalizácia (u. do zákonného stavu, dodatočné uznanie, uzákonenie) lat.
justovanie (u. prístroja do správneho stavu, jeho nastavenie, príprava) lat. tech.
servis (u. lopty do hry, úder, podanie, vhodenie v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
recykling (u. znova do obehu, opätovné využitie, využívanie surovín obsiahnutých v odpadoch, spracovanie, spracovávanie použitých materiálov) lat. + gréc.-angl.

zvýšenie

hyper- gréc. v zlož. sl.
per- lat. v zlož. sl.
maximalizácia (zvyšovanie na najvyššie, krajné množstvo, mieru, hodnotu, zväčšenie, zväčšovanie) lat.
intenzifikácia (zvyšovanie využitia výrobných faktorov a tým z., zvyšovanie produkcie) lat. ekon.
aktivizovanie (zvyšovanie, zosilnenie, zosilňovanie činnosti, účinnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná aktivácia, oživenie, oživovanie) lat.
akcelerácia (zvyšovanie rýchlosti za jednotku času, zrýchlenie, zrýchľovanie) lat. fyz.
eskalácia (zvyšovanie, vyhrotenie, vyhrocovanie, stupňovanie, stúpanie) franc. publ.
kompresia (zvyšovanie tlaku, stlačenie, stláčanie, zmenšenie, zmenšovanie objemu plynov a pár) lat. tech.
hypertrofia (nadmerné z., nadmerný výskyt javu) gréc. kniž.
senzibilizácia (z. citlivosti) lat. kniž. a odb.
špurt (z. rýchlosti s vynaložením najväčšieho úsilia, najmä na konci pretekov) angl. šport.
inflácia (zvyšovanie množstva peňazí v obehu nad únosnú mieru a tým zníženie, znižovanie hodnoty peňažnej jednotky, znehodnotenie, znehodnocovanie peňazí a rast cien) lat. ekon.
stagflácia (inflácia v období zastavenia hosp. rastu niektorých odvetví alebo celého národného hospodárstva, stagnácie) lat. ekon.
reflácia (zámerná, kontrolovaná inflácia) lat. ekon.
valorizácia (zvyšovanie hodnoty, ceny, mzdy a pod., zhodnotenie, zhodnocovanie) lat. ekon.
revalvácia (zvyšovanie hodnoty meny, jej parity voči zahraničným menám, zhodnotenie, zhodnocovanie peňazí) lat.
deflácia (zvyšovanie hodnoty peňažnej jednotky znižovaním množstva peňazí v obehu) lat. ekon.
boom (náhly vzostup, rast cien al. kurzov na burze, fáza rozvoja ekonomiky, oživenie) angl. ekon.
hausse /ós/ (rast, zvyšovanie cien tovarov al. kurzov cenných papierov, devíz a pod. na burze) franc. fin.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia (z. krvného tlaku v pokoji) gréc. lek.
polyémia (chorobné z. množstva krvi) gréc. lek.
erytroblastóza (z. množstva nezrelých červených krviniek v krvi) gréc. lek.
tachylália (zvyšovanie rýchlosti, zrýchlenie, zrýchľovanie súvislej reči do nezrozumiteľnosti) gréc. lek.

podnecovanie

aktivizovanie (povzbudzovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (p. do činnosti) franc.
stimulovanie (povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
iniciácia (p. činnosti) lat.