výroba

výroba 1 vyrábanie; odvetvie zamerané na vyrábanie
produkcia lat.
fabrikácia v. vo veľkom množstve lat. zastar.
industria priemyselná v., priemysel lat. zastar.
manufaktúra ručná v. vo veľkom založená na deľbe práce a remeselnej technike lat. ekon.
metalurgia odvetvie v. zaoberajúce sa výrobou a spracovaním kovov a zliatín, hutníctvo gréc.
petrochémia odvetvie v. zaoberajúce sa využitím ropy, uhlia a zemného plynu gréc.
energetika priemyselné odvetvie zaoberajúce sa v. a využívaním rôznych druhov energie gréc.
prefabrikácia hromadná v. stavebných dielcov lat. stav.
polygrafia odvetvie v. zaoberajúce sa reprodukovaním a rozmnožovaním písaných al. kreslených predlôh tlačou, tlačiarenský priemysel, tlačiarstvo gréc.
optika odvetvie zaoberajúce sa v. zariadení využívajúcich svetelné javy, upravujúcich prechod svetla gréc.
konfekcia hromadná v. odevov, odevníctvo franc.
serikultúra v. prírodného hodvábu a pestovanie priadky morušovej, hodvábnictvo gréc. + lat.
mincovníctvo v. kovových peniazov a pod. lat.-nem.
film angl.
kinematografia v. filmov gréc.
koprodukcia spoločná, združená v., najmä filmu lat.
toreutika v. predmetov spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou gréc.

výroba

výroba 2 výrobky
produkcia súhrn výrobkov lat.
output výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov angl. ekon. porovnaj výrobok

súbor

súbor 1 zoskupenie súvisiacich vecí, javov a pod. tvoriacich celok, sústava
-téka gréc. v zlož. sl.
komplex s. zložený zo súvisiacich, prepojených častí; s. pocitov, predstáv, myšlienok, postojov, kt. ovplyvňujú správanie človeka lat. psych.
kolekcia s. druhovo rovnakých predmetov, zbierka lat.
garnitúra s. predmetov tvoriacich určitý celok, súprava, zostava franc. angl.
servis s. náčinia na podávanie jedál a nápojov, jedálna súprava, riad franc.
album s. básní, piesní, obrazov, vydaných spoločne lat.
komplet súprava, celok zložený z viacerých častí lat.-franc.
inštrumentárium s. nástrojov, najmä lek. lat.