vzor

vzor 1 príklad
ideál dokonalá podoba gréc.-lat.
typ gréc.
typus jedinec al. vec ako predstaviteľ skupiny, príklad gréc. kniž. zastar.
archetyp ideálny, pôvodný typ, pôvodná podoba, pravzor, pôvodina gréc. odb.
prototyp pôvodný, prvotný typ; vyhranený v. typického jedinca, príklad, pravzor kniž. gréc.
exemplár príklad, ukážka, najmä negatívna, o jednotlivcovi lat.
specimen ukážka, vzorka lat. kniž. a odb.
ilustrácia názorný príklad, doklad, dôkaz lat.
paradigma príklad, najmä vo vede gréc. kniž. a odb.
eidos v. všetkých predmetov skúsenosti, pravzor, idea u Platóna gréc. filoz.
signál prvá ukážka vytlačenej knihy, výtlačok, kt. tlačiareň predkladá na posúdenie lat.-franc. polygr.
figúra vzorec, obrazec, zostava lat.
paradigma gramatický v. skloňovania al. časovania gréc. lingv.
precedens prípad slúžiaci ako v., príklad pre podobné prípady, v angloamer. práv. systéme lat. práv.
ad exemplum podľa v., ako príklad, napríklad lat. kniž.

pravzor

archetyp pôvodina, pratyp, najstarší nedochovaný, ale predpokladaný prejav, znenie; ideálny, pôvodný typ, pôvodná podoba, pôvodina gréc. odb.
prototyp vyhranený vzor typického jedinca, príklad gréc. kniž.
eidos vzor všetkých predmetov skúsenosti, idea u Platóna gréc. filoz.

príklad

prototyp vyhranený vzor typického jedinca, pravzor gréc. kniž.
typ gréc.
typus jedinec al. vec ako predstaviteľ skupiny gréc. kniž. zastar.
archetyp ideálny, pôvodný typ, pôvodná podoba, pravzor, pôvodina gréc. odb.
paradigma p., najmä vo vede gréc. kniž. a odb.
exemplár typ, ukážka, najmä negatívna, o jednotlivcovi lat.
ilustrácia názorný p., doklad, dôkaz lat.
precedens prípad slúžiaci ako príklad, vzor pre podobné prípady, v angloamer. práv. systéme lat. práv.
ad exemplum ako p. lat. kniž.
per exemplum napríklad lat. kniž. porovnaj vzor napríklad

model