predmet

predmet 1 neživý hmotný jav, vec
objekt lat.
reália lat.
depozit hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p. lat.
corpus delicti korpus deliktí usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom lat. práv.
res nullius vec bez vlastníka lat. práv.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole lat. práv.
desideratum -ziderá-
deziderátum žiadaná, želaná vec lat.
exemplár jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus lat.
originál pôvodná vec, prvé vyhotovenie lat.
unikát lat. odb.
unikum jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod. lat. kniž.
multiplikát jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod. lat. odb.
duplikát náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie lat.
ekvivalent vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
analogón obdobný, podobný p. gréc. kniž.
solitér vec vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
exotikum nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec gréc.
kuriózum neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat.
nóvum nová vec, novinka lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka nový p., nová vec ? subšt.
referent p. označený menom, znakom lat. log.
kolos p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod gréc.
falat kus, veľký kus, kusisko maď. nár. hovor.
bagateľ bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena tal.-franc. hovor.
šuviks podradná, bezcenná, malicherná vec, nič nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.