tovar

artikel výrobok na predaj lat.-nem.
komodita statok al. služba ako predmet obchodu, najmä medzinárodného lat. obch.
export t. vyvážaný do zahraničia lat.-angl. hovor.
import t. dovážaný zo zahraničia lat.-angl. hovor.
essential goods esenšl gúdz dôležitý t. v medzinárodnom obchode angl. obch.
kontraband t. pašovaný, nezákonne prepravovaný cez hranice štátu tal.
metráž metrový t. franc. slang. hovor.
galantéria drobný ozdobný t. franc.
partieka drobný al. textilný t. lat. hovor. zastar.
exot t., kt. neprichádza bežne na trh gréc. obch.
aliud t. iný než mal byť dodaný podľa zmluvy lat. práv. obch.
kargo prepravovaný t., najmä loďou špan. obch.
rinfúza t. voľne naložený v sypkom stave tal. dopr. ekon.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. t. pri colnej kontrole lat. práv.
ekvivalent t., kt. vyjadruje hodnotu iného t. lat. ekon.
numeraire nümerér t. slúžiaci ako cenové meradlo franc. ekon.
secondhand -kond he- použitý al. poškodený t., najmä odevy angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot chybný, bezcenný t., výrobok nem. slang.
partia chybný, podradný t. lat.
deziderátum t., o kt. zaradenie do tovarových listín pri obchodných dohodách má jedna strana zvláštny záujem lat. obch.

výrobok

produkt lat.
fabrikát továrenský, umelý v. lat. aj pejor.
produkcia súhrn výrobkov lat.
output výsledok, výstup pôsobenia výrobných faktorov angl. ekon.
artikel v. na predaj, tovar lat.-nem.
substitút v. nahradzujúci iný v. s podobnými vlastnosťami lat. ekon.
špeciál vybraný, osobitný, mimoriadny v. s osobitným poslaním a pod. lat. hovor.
špécia vybraný, osobitný, mimoriadny v., najmä potrav. lat. hovor.
inovácia nový v., novinka lat.
hit angl.
šláger obľúbený, úspešný, módny, vyhľadávaný v., ťahák, trhák nem. hovor.
funglovka nový v. ? subšt.
no-name nounejm neznačkový v. s predpokladanou nižšou kvalitou angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot chybný, bezcenný v., tovar nem. slang.
fušerina chybný, nekvalitný v. nem. slang.
typ v. ako predstaviteľ série s charakteristickými znakmi gréc.
prototyp prvý skúšobný v. na sériovú výrobu gréc. tech.
model pôvodný v. slúžiaci ako vzor na výrobu ďalších kusov tal.
etalón franc. fyz.
normál model pomôcky, prístroja al. zariadenia predstavujúci meraciu jednotku príslušnej veličiny, meradlo základnej jednotky, základná miera lat. tech.
bestseller v. s mimoriadnym úspechom, najlepším odbytom, trhák angl.
naturálie výrobky, najmä poľnohosp. plodiny, poskytované namiesto mzdy al. ako súčasť mzdy lat.
konzerva trvanlivá potravina v plechovom, sklenom al. plastovom obale, trvanlivé jedlo v obale, plechovka franc.-nem. porovnaj plechovka
artefakt umelo vyrobený predmet lat. kniž. a odb.
eolit kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj gréc. archeol.
toreutika predmet vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod. gréc.
porcelán v. z vypálenej hmoty zloženej z kaolínu, živca a minerálnych prísad tal.-nem. porovnaj porcelán
keramika v. z pálenej hliny, najmä hlinené nádoby gréc. porovnaj keramika
šamot v. zo žiaruvzdornej práškovej hmoty, drviny zo žiaruvzdorných zemín tal.-nem.
rafinát v. získaný čistením s odstraňovaním nežiaducich, cudzích prímesí franc. tech.
textília v. vyrobený z tkaniny, pletením, spriadaním, tkaním, najmä plur. textílie lat. porovnaj tehla nádoba tkanina drôt úbor cukrík