smrť

mors lat.
necro- nekro
nekro- gréc. v zlož. sl.
thanato- ta-
-thanasia tanázia
-tanázia gréc. v zlož. sl.
exitus koniec života, úmrtie, skon lat. lek.
martýrstvo mučenícka s. pre vieru, mučenícke utrpenie, mučeníctvo gréc.-lat.
eutanázia usmrtenie, najmä nevyliečiteľne chorého človeka, na jeho žiadosť al. zo súcitu, z hľadiska práva vražda gréc. lek.
sufokácia s. spôsobená udusením, zadusením lat. lek.
strangulácia zaškrtenie, obesenie, zahrdúsenie lat.
ante finem pred s. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred koncom, pred s. lat. lek.
in extremis lat. lek.
ante mortem krátko pred s. lat. kniž.
post obitum po s. lat.
per obitum úmrtím lat. kniž.
memento mori pamätaj na s. lat. porovnaj usmrtenie vražda

koniec

koniec 1 posledná časť al. fáza
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine záver, zakončenie tal.
exitus odchod, východ, zánik lat.
amen záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
finiš záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
finále záver, záverečná rozhodujúca časť tal.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol angl.
taran ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
stop k. vety v texte telegramu angl. hovor.
epifýza koncová kĺbová časť dlhej kosti gréc. anat.
apex hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. anat.
pylorus zúžený k. žalúdka, vrátnik gréc. anat.
ultimo k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka tal. peňaž.
fajront k. pracovného času, padla nem. hovor.
víkend k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa angl.
fin de siècle fen d sjekl k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st. franc. kniž.
apokalypsa k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána gréc. náb.
happy end hepi- šťastný k. filmu, lit. diela angl.
emerzia k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies lat. astron. odb.
al fine fí- do k. skladby tal. hud.
sub fine ku k. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred k., pred smrťou lat. lek.
kampes (dolores) k., zvolanie pri rezignácii lat. kniž.
je po paráde je k., je po všetkom špan. hovor.
finis coronat opus fínys koró- k. korunuje dielo lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.
in infinitum -ní-
ad infinitum -ní- bez k., do nekonečna lat.
ad tempus vitae vité do k. života, doživotne lat.
conclamatum est konkla- všetko je stratené lat. porovnaj záver 1 zakončenie

odpor

odpor 2 nesúhlas, odlišný názor
reakcia lat.
afront ostrý o., nesúhlas franc. kniž.
perhorescencia rozhodný o., rozhorčenie lat. kniž.
negácia odmietanie, odmietnutie, popretie, popieranie lat.
šprajc odmietanie, odporovanie, priečenie sa, vzdor nem. slang.
protest prejav o., nesúhlas, námietka lat.
demarš diplomatický zákrok ako p., upozornenie al. výstraha franc.
remonštrácia námietka, protest, rozklad lat. práv. hist.
veto prejav nesúhlasu, kt. môže znemožniť vykonanie niečoho lat. kniž. a odb.
opozícia opačný názor, nesúhlas s vládou, vládnucim názorom lat.
oponovanie prejav nesúhlasu lat.
kontra lat. kart.
flek oponovanie v kartách, zdvojnásobenie sadzby ohlásením predpokladanej výhry nem. kart.
re
rekontra lat.
sub lat.
tuti opätovné oponovanie, zdvojnásobenie predpokladanej výhry tal. kart.
supra opätovné oponovanie, ohlásenie osemnásobného zvýšenia vkladu lat. kart.
resupra opätovné oponovanie, ohlásenie zdvojnásobenia supra lat. kart. porovnaj odmietanie

oponovanie

oponovanie lat.
kontra lat. kart.
flek o. v kartách, zdvojnásobenie sadzby ohlásením predpokladanej výhry nem. kart.
re
rekontra lat.
sub lat.
tuti opätovné o., zdvojnásobenie predpokladanej výhry tal. kart.
supra ohlásenie osemnásobného zvýšenia vkladu lat. kart.
resupra ohlásenie zdvojnásobenia supra lat. kart.

zdvojenie

reduplikácia lat. kniž. a odb.
duplicita dvojitosť, zdvojenosť, podvojnosť, dvojakosť lat.
geminácia z. spoluhlásky lat. lingv.
kontra lat. kart.
flek zdvojnásobenie sadzby ohlásením predpokladanej výhry nem. kart.
re
rekontra lat.
sub lat.
tuti zdvojnásobenie predpokladanej výhry tal. kart.
resupra ohlásenie zdvojnásobenia supra lat. kart. porovnaj dvojitosť

naspodku

infra- lat. v zlož. sl.
sub- lat. v zlož. sl.

pod-

suc- suk
su- lat. v zlož. sl.
hyp- gréc. v zlož. sl.
infra- lat. v zlož. sl.

nízko

infra- lat. v zlož. sl.
sub- nižšie lat. v zlož. sl. porovnaj nízky

dole

infra- lat. v zlož. sl.
sub- lat. v zlož. sl.
à bas a ba franc.
abasso výzva na odchod, preč s ním, najmä s rečníkom, politikom a pod. tal.

predaj

realizácia speňaženie majetku, tovaru lat. ekon.
komercializácia odbyt, opatrenia na uľahčenie p., odbytu lat. obch.
detail -tajl p. v drobnom, v malom množstve priamym spotrebiteľom, maloobchod franc. zastar.
retail riteil p. v malom, obchod v malom, maloobchod angl. obch.
wholesale houlseil p. vo veľkom, obchod vo veľkom, veľkoobchod angl. obch.
dumping dam-
damping p. tovaru pod cenou, so stratou angl. ekon.
licitácia verejný p. prítomného tovaru najvyššej ponuke, dražba lat.
sub hasta nútená verejná dražba lat. práv.
faktoring p.. pohľadávok z dodávok tovaru pred ich splatnosťou medzi dodávateľom a špecializovanou obchodnou spoločnosťou lat.-angl. fin. obch.
forfaiting p. dlhodobej pohľadávky voči zahraničnému dovozcovi banke tuzemským vývozcom angl. obch.
à découvert adekuvér p. cenných papierov, kt. predávajúci ešte nemá franc. obch.
rediskont lat. + tal.
reeskont opätovný predaj kúpenej pohľadávky lat. + franc. peň.
kolportáž roznášanie, rozširovanie a p. novín, časopisov franc.
simónia p. cirk. úradov a duchovných hodností, svätokupectvo vl. m. cirk. porovnaj obchod 1 kúpa
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 20. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.