Výsledky vyhľadávania

nesúhlas

afront (ostrý odpor) franc. kniž.
negácia (odmietanie, odmietnutie, popretie, popieranie) lat.
šprajc (odmietanie, odpor, odporovanie, priečenie sa, vzdor) nem. slang.
protest (prejav odporu, námietka) lat.
reakcia (odpor, odlišný názor) lat.
veto (prejav nesúhlasu, kt. môže znemožniť vykonanie niečoho) lat. kniž. a odb.
opozícia (opačný názor, nesúhlas s vládou, vládnucim názorom, odpor) lat.
disent (nesúhlasný postoj k vládnemu, najmä totalitnému režimu) lat. polit.
rezistencia (prejav n., odporu) lat. porovnaj odpor 2

odmietnutie

repulzia (odpudenie) lat. zried. kniž. a odb.
aliminácia (o. návrhu, žiadosti, sťažnosti bez prerokovania a rozhodnutia) lat. práv.
abjudikácia (zamietnutie žaloby súdom, neuznanie súdom, odopretie, odňatie práva) lat. práv.
perhorescencia (rozhodné o., zamietanie, rozhodný odpor, rozhorčenie) lat. kniž.
negácia (popretie) lat.
refutácia (popretie, vyvrátenie) lat.
reprobácia (neschválenie, neuznanie) lat. zried. kniž.
rejekcia (odopretie) lat. odb.
reprobácia (o. svedka na súde) lat. práv.
repudiácia (jednostranné o. platnosti záväzkov zo štátnych dlhov) lat. ekon.
alifer (o. rozdaných kariet, vyhlásenie hry za neplatnú) lat. kart. slang. porovnaj odmietanie

spojka

konektor (s. kábla, súčiastka na spájanie častí elektronických prístrojov, zariadenie na prepojenie káblov a ich pripojenie k prístroju, vidlica a zásuvka) lat. eltech.
port (vstupný al. výstupný konektor) angl. výp. tech.
holender (rozoberateľná skrutková s. rúrok s presuvnou maticou, nákrutka) vl. m. tech. slang.
fitink (tvarovaná s. potrubia so závitom) angl. tech. slang.
konjunkcia (druh slova) lat. gram.
funktor (logická s., kt. z východiskových výrokov vytvára výrok zložený, taká operácia, výrok) lat. log.
implikácia (výrok zložený z dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého) lat. log.
ekvivalencia (vzájomné vyplývanie dvoch výrokov zo seba samých) lat. log.
konjunkcia (výrok zložený najmenej z dvoch jednoduchých výrokov spojených spojkou a, kt. je pravdivý, ak platia súčasne všetky výroky) lat. log.
disjunkcia (výrok zložený najmenej z dvoch jednoduchých výrokov spojených spojkou alebo, kt. je pravdivý, ak je aspoň jeden z nich pravdivý) lat. log.
negácia (výrok s opačnou hodnotou ako východiskový výrok) lat. log.

zápor

zápor 1 (odmietanie, nesúhlas)
negácia (popretie, popieranie) lat. lingv.
non (nie) lat.
piglajz nem. slang.
pendrek nem. hrub.
lobogo (dôrazný z., nie) ? vulg.
non- lat. v zlož. sl.
an- (vyjadruje z., rozpor, nesúlad, opak, protiklad, ne-, bez-) gréc. v zlož. sl.

zaznávanie

ignorantstvo (úmyselná nevšímavosť, ľahostajnosť) lat.
negácia (odmietanie, popieranie) lat.
bojkot (odmietanie, prehliadanie, nevšímavosť) angl.

výpoveď

výpoveď 1 (vyjadrenie slovami, výrok)
logos gréc. kniž. a filoz.
enunciácia lat. kniž.
predikament lat. filoz.
sentencia (stručný výrok obsahujúci životnú skúsenosť, pravdu) lat. kniž.
gnóma (v. so všeobecne platným obsahom, stručná a hutne vyjadrená myšlienka s poučením) gréc. kniž.
teoréma gréc. kniž.
axióma gréc. kniž. a odb.
postulát (prijatý predpoklad, tvrdenie, veta, poučka, zásada prijatá bez dôkazu za pravdivú) lat. kniž. a odb.
apoftegma (stručný a vtipný výrok) gréc.
maxima (krátka lit. forma vyjadrujúca trpkú skúsenosť al. mravnú zásadu) lat. kniž.
verdikt (rozhodujúci výrok, rozhodnutie, rozsudok) lat.-angl. kniž.
enunciát (rozhodujúca, základná časť súdneho rozhodnutia, výrok súdu) lat. práv.
citát (doslovne uvedený cudzí výrok) lat.
motto (citát uvádzajúci umelecké dielo a vyjadrujúci jeho základnú myšlienku) tal.
alegát (citát zo zákona, z knihy a pod.) lat. práv.
alegácia (citovanie z kníh, zákonov a pod.) lat. práv.
diktum (to, čo bolo povedané) lat.
prognóza (vedecká v. o možnej budúcnosti) gréc.
retrodikcia (výrok o minulých udalostiach) lat. log.
devíza (zásada, heslo, výrok) lat.-franc.
floskula (nadnesený, kvetnatý, ale pritom prázdny, ošúchaný výrok) lat. kniž. a pejor.
perlička (zaujímavý výrok budiaci pozornosť, často nechcene smiešny) román. pren. iron.
apoziopéza (neukončená v. prerušená uprostred, najmä v poézii) gréc. lingv.
mirable dictu /-rá- diktú/ (podivuhodný výrok) lat.
locum communis /-kus komú-/ (všeobecne známy výrok) lat. kniž.
dilógia (v. o niečom dvoma rovnakými slovami, napr. Viedeň je Viedeň) lat. lingv.
konklúzia (výrok, kt. je možné uznať na základe iných výrokov) lat. kniž.
biblizmus (výrok al. výraz z biblie) gréc.
agrafa (Kristov výrok dochovaný mimo evanjelií) franc.
ecce homo /ekce/ (Pilátov výrok o zbičovanom Ježišovi s tŕňovou korunou, <i>ajhľa, človek</i>) lat. bibl.
implikácia (vzťah dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého) lat. mat. log.
ekvivalencia (vzťah dvoch výrokov vzájomne vyplývajúcich zo seba samých) lat. mat. log.
konjunkcia (v. zložený najmenej z dvoch jednoduchých výrokov spojených spojkou a, kt. je pravdivý, ak platia súčasne všetky výroky) lat. log.
disjunkcia (v. zložený najmenej z dvoch jednoduchých výrokov spojených spojkou alebo, kt. je pravdivý, ak je aspoň jeden z nich pravdivý) lat. log.
negácia (v. popierajúci to, čo tvrdí pôvodný výrok) lat. mat. log.
funktor (logická spojka, kt. z východiskových výrokov vytvára výrok zložený, taká operácia, výrok) lat. log.
antecendent (výrok nasledujúci po slove ak v implikácii) lat. log.
konzekvent (výrok nasledujúci po slove tak v implikácii) lat. log.
kvantifikátor (výraz, kt. v spojení s inými výrazmi vytvorí výraz s novým významom) lat. log.
tautológia (logicky pravdivý výraz) gréc. mat. log. porovnaj tvrdenie

odmietanie

repulzia (odpudzovanie) lat. zried. kniž. a odb.
aliminácia (o. návrhu, žiadosti, sťažnosti bez prerokovania a rozhodnutia) lat. práv.
abjudikácia (zamietanie žaloby súdom, neuznávanie súdom, odopieranie, odnímanie práva) lat. práv.
perhorescencia (rozhodné zamietanie, rozhodný odpor, rozhorčenie) lat. kniž.
negácia (popieranie) lat.
šprajc (odpor, odporovanie, priečenie sa, vzdor) nem. slang.
bojkot (o. hosp. stykov, napr. nákupu tovaru z určitej krajiny, uzatvárania zmlúv a pod.; prehliadanie, nevšímavosť, zaznávanie) angl.
anarchizmus (o. organizovanej štátnej moci, práv. poriadku a pod., hlásanie neobmedzenej slobody jednotlivca) gréc.
nihilizmus (neuznávanie, popieranie všetkých hodnôt, najmä mravných, spoločenských a pod., záporný vzťah k hodnotám) lat.
imoralizmus (o. mravných noriem) lat. kniž.
ateizmus (popieranie existencie al. poznateľnosti boha, neverectvo) gréc.
kacírstvo gréc.-nem.
heréza (o. časti kresťanskej viery, bludárstvo) gréc.
apostáza (o. viery, cirkvi, hnutia al. smeru ako celku) gréc. cirk.
anorexia (o. jedla, strata chuti do jedla, nechuť do jedla, nechutenstvo) gréc. lek. porovnaj odmietnutie

odpor

odpor 2 (nesúhlas, odlišný názor)
reakcia lat.
afront (ostrý o., nesúhlas) franc. kniž.
perhorescencia (rozhodný o., rozhorčenie) lat. kniž.
negácia (odmietanie, odmietnutie, popretie, popieranie) lat.
šprajc (odmietanie, odporovanie, priečenie sa, vzdor) nem. slang.
protest (prejav o., nesúhlas, námietka) lat.
demarš (diplomatický zákrok ako p., upozornenie al. výstraha) franc.
remonštrácia (námietka, protest, rozklad) lat. práv. hist.
veto (prejav nesúhlasu, kt. môže znemožniť vykonanie niečoho) lat. kniž. a odb.
opozícia (opačný názor, nesúhlas s vládou, vládnucim názorom) lat.
oponovanie (prejav nesúhlasu) lat.
kontra lat. kart.
flek (oponovanie v kartách, zdvojnásobenie sadzby ohlásením predpokladanej výhry) nem. kart.
rekontra lat.
sub lat.
tuti (opätovné oponovanie, zdvojnásobenie predpokladanej výhry) tal. kart.
supra (opätovné oponovanie, ohlásenie osemnásobného zvýšenia vkladu) lat. kart.
resupra (opätovné oponovanie, ohlásenie zdvojnásobenia supra) lat. kart. porovnaj odmietanie