Výsledky vyhľadávania

program

program 2 (samostatná časť rozhlasového al. televízneho vysielania) gréc.
relácia lat.
magazín (informatívny rozhlasový al. televízny p.) arab.-angl.
talkshow /tók šou/ (rozhlasový al. televízny p., v kt. sa moderátor rozpráva so známou osobnosťou al. osobnosťami) angl. publ.
feature /fíčer/ (dokumentárne umelecky spracované) pásmo, najmä rozhlasové al. televízne) angl. publ.
kvíz (zábavný p., súťaž s otázkami, hádankami, hra, kde súťažiaci odpovedá na otázky) angl.
estráda (pestrý zábavný p., pásmo, predstavenie zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti) lat.-franc.
kabaret (zábavný p. s rôznymi číslami) franc.
hitparáda (p. zostavený z obľúbených, úspešných piesní) angl. + špan. hovor.
top ten (hitparáda z desiatich najlepších piesní) angl. publ.
spot (krátky televízny p., najmä reklamný) angl.

program

program 4 (súhrn príkazov vložených do počítača) gréc.
software /-vér/ (programové vybavenie počítača) angl. výp. tech.
freeware /fríver/ (softvér určený na voľné používanie, šírený voľne a bezplatne) angl. výp. tech.
shareware /šervér/ (softvér určený na bezplatné používanie na určitý čas, po uplynutí kt. je potrebné zaň zaplatiť) angl. výp. tech.
warez (protiprávne vydávaný a kopírovaný softvér) angl. výp. tech. slang.
abandonware /-vér/ (softvér, kt. už výrobca nepodporuje) angl. výp. tech.
asembler (zostavovací p., p. zostavujúci časti do jedného celku) gréc. výp. tech.
bootstrap /bútstrep/ (zavádzací p. schopný zaviesť do operačnej pamäte sám seba) angl. výp. tech.
monitor (p. riadiaci al. sledujúci vykonávanie operácií výp. systému) lat. výp. tech.
emulátor (p. prevádzajúci p. napísaný pre určitý počítač na p. použiteľný na inom počítači) lat. výp. tech.
textový editor (p. na vkladanie, spracovanie a úpravu textu) lat.
speler angl.
korektor (p. na kontrolu a opravu textu) lat. výp. tech.
pakovač nem. slang.
zipovací p. (p. na zhusťovanie údajov, najmä pre potreby archivácie, zálohovania a pod.) angl.
supervízor (p. na riadenie a organizáciu práce ostatných programov, systému na spracovanie dát) lat. výp. tech.
demoprogram lat. + gréc.
demo (predvádzací p., ukážka) lat. výp. tech. slang.
update (doplnený, aktualizovaný p.) angl. výp. tech.
upgrade /apgrejd/ (doplnený, aktualizovaný, vylepšený p.) angl. výp. tech.
crack /krek/ (p. al. súbor, kt. odomyká plnú funkčnosť a pod.) angl. slang.
password cracker /kreker/ (p. na zisťovanie hesiel pre vstup do počítača a pod.) angl. slang.
keylogger /kilodžer/ (p. zapisjúci poradie stračených klávesov) angl. slang.
nuke /nuk/ (pirátsky deštrukčný p.) angl. slang.
vírus (p. narušujúci, poškodzujúci počítačový systém al. uložené údaje) lat.
browser /brauzer/ (p. na zobrazovanie, prezeranie a prácu s internetovými stránkami) angl. výp. tech.

program

program 3 pozri plán 2

program

oznámenie

avízo (správa, oznam, návesť, návestie, hlásenie, najmä o budúcej udalosti) tal.-nem.
publikácia (zverejnenie, uverejnenie, vydanie tlačou) lat.
indikcia (ohlásenie) lat. cirk.
divulgácia (zverejnenie, danie na vedomie, rozšírenie správy) lat.
promulgácia (verejné o., vyhlásenie, zverejnenie, rozšírenie) lat. kniž. a odb.
konštatácia (zistenie, vyjadrenie, potvrdenie, o. zistenej, poznanej skutočnosti) lat.-franc.
signalizácia (ohlásenie, naznačenie, upozornenie) lat.-franc.
proklamácia (verejné slávnostné vyhlásenie) lat.
statement /stejt-/ (verejné polit. o., vyhlásenie) angl. polit.
nóta (písomné al. ústne úradné diplomatické o. od jedného štátu druhému štátu) lat. dipl.
memorandum (polické al. diplomatické vyhlásenie k závažnej otázke) lat.
manifest (verejné, slávnostné vyhlásenie programu, názorov, návrhov) lat.
deklarácia (slávnostné vyhlásenie, najmä k dôležitej polit. otázke vládou a pod.) lat.
dementi (vyhlásenie úradne popierajúce, vyvracajúce určitú správu) franc.
notifikácia (o. nejakej skutočnosti odb.; o. o nezaplatení zmenky peňaž.) lat.
publicita (zverejnenie tlačou, uverejnenie v masových informačných prostriedkoch) lat.
medializácia (zverejnenie, uverejnenie v masovokomunikačných prostriedkoch) lat.
inzerát (platené o. v tlači o ponuke al. dopyte) lat.-nem.
afiš franc.
plagát franc.-nem.
poster (verejné o. vyvesené al. nalepené, výveska) angl.
anonsa (oznam, o. o ponuke v tlači, napr. o programe divadiel) lat. kniž.
parte (úmrtné o.) tal.-nem.
intimácia (písomné o. úradného rozhodnutia stránke) lat.
litisdenunciácia (o. sporu tretej osobe) lat. práv.
program (tlačené o. o postupe, slede, obsahu nejakej činnosti, napr. kultúrneho podujatia, rokovania) gréc.
prekonizácia (slávnostné o. o menovaní biskupa pápežom) lat. cirk.
pas (o. hráča, že sa na hre nezúčastní) franc. kart.
slam /slem/ (hlásenie v kartách, najmä v bridži, že strana hodlá získať všetky zdvihy al. o jeden menej) angl. kart. porovnaj vyhlásenie 1správa 1

zábavný

komický (žartovný, vtipný) gréc.
špásovný (žartovný, veselý, vtipný) nem. hovor.
anekdotický (smiešny, žartovný) gréc.
švandovný nem. hovor.
srandovný (smiešny, vtipný, žartovný) ? hovor. vulg.
recesný (výstredne žartovný, veselý, vtipný) lat. hovor.
salónny (nenáročný, ľahký) franc. s. muzika
showmanský /šou-/
šoumenský (o bavičovi, umelcovi účinkujúcom v zábavnom výpravnom predstavení) angl. hovor.
kabaretný franc.
estrádny (o programe, predstavení) lat.-franc.
revuálny (o zábavnom výpravnom programe) franc.
fidélny (bezstarostný, veselý) lat. kniž.
animačný (starajúci sa o zábavu hostí v hoteli a pod.) lat. a. tím

predstavenie

prezentácia (predvedenie, prehliadka niečoho) lat.
premiéra (prvé p. div. hry, filmu a pod.) franc.
repríza (opakované p., druhé a ďalšie predvedenie dram. al. hud. diela) franc.
derniéra (posledné p. div. hry) franc. div.
debut (prvé verejné vystúpenie, najmä umelecké) franc.
matiné (dopoludňajšie p.) franc.
soirée /soaré/
soaré (večerné slávnostné p.) franc.
benefícia (div. p. na počesť a v prospech určitého herca; podujatie, kt. výťažok je určený na dobročinné ciele) lat.
akadémia (podujatie s kultúrnym a pod. programom) gréc.
scénka (div. al. film. výstup, výjav) gréc.-lat.
pas d’action /padaksjon/ (tan.-mimická scéna rozvíjajúca dej v balete) franc.
atrakcia (zábavné, príťažlivé, pútavé, zaujímavé p., vystúpenie, výjav) lat.
estráda (zábavné pestré p., pásmo zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti) lat.-franc.
kabaret (zábavný program s tan., hud. al. artistickými číslami) franc.
varieté (p. s kratšími tan. a speváckymi výstupmi a pod.) franc.
revue /revü/ (zábavný výpravný program s hud. a tan. výstupmi) franc.
show /šou/
šou (p. priťahujúce pozornosť vonkajšími efektmi, zábavná výpravná prehliadka) angl.
one-man show /van men šou/ (p., vystúpenie jedného človeka, najmä umelca, účinkujúceho) angl.
kaleidoskop (p. zložené z rýchlo nasledujúcich obrazov, dojmov, vnemov) gréc.
music hall /mjúzik hól/ (hud.-div. p. s piesňami, hud. číslami, div. vystúpeniami a pod.) angl.
performancia (neobvyklé p. čiastočne pripravené a čiastočne tvorené pred divákmi) lat.-angl.
skeč (krátky humorný al. satirický výstup) angl. div.
ilúzia (estrádne kúzelnícke p.) lat.
panoptikum (divadlo rozmanitostí) gréc.
haute couture /ótkotür/ (módna prehliadka veľkého módneho salóna udávajúceho smer svetovej módy) franc.
striptíz (vystúpenie v nočnom zábavnom podniku, pri kt. sa vyzlieka, obyčajne žena) angl.
peepshow /píp šou/ (erotické p., kt. je možné sledovať priezorom, okienkom) angl. porovnaj vystúpeniehra 1

súbor

súbor 1 (zoskupenie súvisiacich vecí, javov a pod. tvoriacich celok, sústava)
-téka gréc. v zlož. sl.
komplex (s. zložený zo súvisiacich, prepojených častí; s. pocitov, predstáv, myšlienok, postojov, kt. ovplyvňujú správanie človeka) lat. psych.
kolekcia (s. druhovo rovnakých predmetov, zbierka) lat.
garnitúra (s. predmetov tvoriacich určitý celok, súprava, zostava) franc. angl.
servis (s. náčinia na podávanie jedál a nápojov, jedálna súprava, riad) franc.
album (s. básní, piesní, obrazov, vydaných spoločne) lat.
komplet (súprava, celok zložený z viacerých častí) lat.-franc.
inštrumentárium (s. nástrojov, najmä lek.) lat.
mechanika (pohyblivá sústava stroja, strojové zariadenie, stroj) gréc.
aparatúra (s. nástrojov, prístrojov) lat.
batéria (zostava rovnakých zariadení na zvýšenie účinku al. výkonu) franc.
objektív (s. šošoviek al. zrkadiel vo fotografickom, film. al. inom opt. prístroji, spojná opt. sústava) lat. opt. porovnaj objektív
technika (súhrn prostriedkov, postupov, zariadení založených na poznaní prírodných zákonov a využívaní prírody na výrobu materiálnych hodnôt; súhrn strojov, nástrojov, vybavenia pre výrobnú a pod. činnosť) gréc.
park (súhrn dopr. prostredkov, strojov a pod.) angl.-franc.
korpus (s. skúmaných prvkov, vecí, javov) lat.
repertoár (zásoba prostriedkov na výber) lat. odb.
mašinéria (zložitá, mechanicky presne fungujúca sústava) franc. hovor. pejor.
problematika (s. zložitých úloh, sporných, nevyriešených otázkok) gréc.
plénum (súhrn všetkých členov) lat.
profil (súhrn vlastností, čŕt, ráz) franc.
charakter (s. duševných, morálnych vlastností vytvárajúcich osobnosť, povaha) gréc.
individualita (súhrn vlastností typických pre určitú osobu al. vec, osobitosť, svojráznosť) lat.
potenciál (súhrn schopností a možností pre určitý výkon, spôsobilosť) lat.
habitus (celkový vonkajší vzhľad, súhrn vonkajších znakov organizmov vrátane človeka) lat. odb.
systém (s. prvkov, jednotlivín navzájom spojených vymedzenými vzťahmi, sústava) gréc.
séria lat.
šnúra (s. vecí, činností rovnakého druhu) nem. slang.
koncepcia (s., sústava názorov na niečo spôsob chápania, poňatia, nazerania na niečo) lat.
doktrína (súhrn al. sústava zásad, názorov, poučiek, pravidiel, učenie) lat.
teória (systém názorov na určitý predmet skúmania, overených, usporiadaných a zovšeobecnených poznatkov) gréc.
kvalita (s. vlastností, kt. sa jav, vec odlišuje od iných) lat. filoz. porovnaj akosť
kvalifikácia (s. vedomostí, skúseností a pod. potrebných na vykonávanie určitej práce al. funkcie, spôsobilosť) lat.
terminológia (s. odborných názvov v sústave pojmov určitého odboru, odb. názvoslovie) lat. + gréc.
nomenklatúra (s. vedeckých názvov, pomenovaní vychádzajúci z medzinárodne platného lat. názvoslovia) lat.
kultúra (súhrn hodnôt ako výsledkov tvorivej činnosti ľudí v určitej etape vývoja ľudskej spoločnosti) lat.
flóra vl. m.
vegetácia (súhrn rastlinných organizmov na určitom území, porast, kvetena, rastlinstvo) lat. bot.
fauna (súhrn živočíšnych druhov na určitom území, zvieratstvo, živočíšstvo) vl. m.
ekotop (s. neživých podmienok stanovišťa pôsobiacich na živé organizmy) gréc. biol.
taxón (s. jedincov, kt. sa znakmi a vlastnosťami líšia od iných jedincov) gréc. biol.
populácia (s. jedincov rovnakého druhu žijúcich v spoločnom prostredí, prípadne aj čase) lat. biol.
kolónia (s. spoločne žijúcich jedincov, najmä rovnakého druhu) lat.
biota (s. všetkých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov na určitom území) gréc. ekol.
oikumena /oj-/ (s. oblastí trvalo obývaných ľuďmi) gréc. geogr.
karyotyp (s. chromozómov v jadre telesnej bunky) gréc. biol.
edafón (s. živých organizmov v pôde) gréc. biol. poľnohosp.
fytoedafón (s. rastlinných organizmov žijúcich v pôde) gréc. bot.
zooedafón (s. živočíšnych organizmov žijúcich v pôde) gréc. bot.
psamón (s. organizmov žijúcich v piesočnatých oblastiach) gréc.
ichtyofauna (s. druhov rýb obývajúcich určitú oblasť) gréc.
sestón (s. nerozpustených živých a neživých častíc vznášajúcich sa vo vode) gréc. biol.
tripton (sestón z neživých častíc) gréc. biol.
planktón (sestón zo živých častíc) gréc. biol.
fytoplanktón (rastlinný plaktón) gréc. biol.
zooplanktón (živočíšny planktón)
syndróm (s. príznakov choroby) gréc. lek.
etiopatogenéza (s. príčin vzniku choroby) gréc. lek.
stres (s. podnetov nadmerne zaťažujúcich organizmus, nadmerná záťaž organizmu) angl. lek.
organizmus (s. telesných ústrojov, ústrojenstvo, živé telo) gréc. biol.
motorika (s. pohybových činností živého organizmu, hybnosť) lat. lek.
genotyp (s. všetkých faktorov dedičnosti uložených v chromozómoch, génov organizmu) gréc. biol.
fenotyp (s. všetkých pozorovateľných vlastností a znakov organizmu ako výsledok vzájomného pôsobenia genotypu a prostredia, vonkajší vzhľad organizmu) gréc. biol.
psychika gréc.
psychično (súhrn duševných javov, duševno, vnútro) gréc. kniž.
mentalita (súhrn duševných pochodov a vlastností charakteristický pre jedinca al. skupinu) lat.
habitus (súhrn vlastností považovaných za návyk) lat. psych.
farmakopea (s. liekov a liečiv v lekárni, liekopis) gréc. farm.
dentika (s. všetkých zubov, chrup) lat. anat.
dentícia (s. zubov v ústnej dutine stavovcov, ozubenie) lat. lek.
filozofia (súhrn názorov na život a svet; chápanie, ponímanie, myšlienka, sústava názorov) gréc.
pansofia (súhrn, sústava všetkých znalostí, myšlienka všeobecnej vedy, všeobecného poznania, vševeda) gréc. filoz.
etika gréc.
morálka lat. filoz.
moralita lat. kniž.
morálnosť (sústava mravných zásad a noriem, pravidiel správania, mravnosť) lat.
ideológia (sústava myšlienok, názorov, teórií prispôsobených záujmom skupín ľudí) gréc. porovnaj názorsmer 1
tradícia (súhrn ustálených zvykov, spôsobov, názorov odovzdávaných z pokolenia na pokolenie, zvyky vzniknuté v minulosti a odovzdávané medzi generáciami, zvyk, obyčaj) lat.
mytológia (s. vymyslených príbehov s obrazným a náb. významom, o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, bájoslovie) gréc.
teogónia (s. bájí o pôvode božstiev a sveta) gréc. náb.
judikatúra (s. súdnych rozhodnutí) lat. práv.
acquis communautaire /aki kominotér/ (s. práv. a pod. pravidiel Európskej únie) franc.
kánon (s. textov, kníh, uznaných, vyhlásených za záväzné, napr. cirkvou; s. pravidiel, predpisov, smerníc al. zásad) gréc.-lat.
(diplomatický) protokol (s. pravidiel styku s diplomatmi) gréc.
talmud (s. poučiek a výkladov žid. učencov, zbierka žid. náb. zákonov a práv. predpisov) hebr. náb.
mišna (s. zásad náb. práva a zvykov judaizmu) hebr. náb.
rítus (s. obradov, predpisov a zvyklostí na výkon bohoslužieb) lat. cirk.
liturgia (súhrn bohoslužobných obradov a úkonov, bohoslužba) gréc.-lat. cirk. porovnaj obrad
katechizmus (s. článkov kresťanského náboženstva formou otázok a odpovedí) gréc.
kúria (s. najvyšších vatikánskych úradov, ktorými pápež spravuje rímskokatolícku cirkev, pápežský dvor) lat.
agenda (s. bohoslužobných kníh v evanjelickej cirkvi) lat. cirk.
hadís (s. výrokov a činov proroka Mohameda) arab. náb.
šariá (s. práv. noriem, pravidiel a zásad správania, náb. života a konania moslimov) arab.
inštitút (súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami) lat. kniž. al. odb.
etiketa (s. pravidiel spoločenského správania) franc.
reglemet (s. predpisov, nariadení) franc. admin. voj. zastar.
ceremoniál (s. pravidiel a zvyklostí stanovených pre slávnostné príležitosti) lat.
Hippokratova prísaha (s. etických noriem pre konanie lekára, sľub, kt. skladajú lekári pri promócii,) vl. m. porovnaj pravidlo 1
aktíva (súhrn majetku a pohľadávok) lat. ekon.
pasíva (súhrn dlhov a záväzkov) lat.
fond franc.
fundácia (s. hmotných a fin. prostriedkov na určitý účel, základina) lat. zastar.
nadácia (fond na dobročinné a pod. ciele) slov. + lat.
inventár (s. predmetov patriacich do určitého majetkového celku) lat.
fundus (inventár v podniku, hnuteľné zariadenie) lat.
valeur /valor/ (súhrn cenných papierov a peňažných prostriedkov v prevádzke banky) lat. ekon.
portfólio (zásoba cenných papierov, zmeniek, akcií a pod.) franc.-angl. fin.
sortiment (súhrn druhovo príbuzných výrobkov, tovaru) franc.
ekonomika (súhrn výrobných vzťahov v určitej spoločnosti, výrobných činností určitého štátu, hospodárstvo) gréc.
infraštruktúra (s. odvetví ekonomiky umožňujúcich toky medzi výrobou a spotrebou, vytvárajúcich predpoklady pre rozvoj ekonomiky, najmä doprava, spoje, energetika a pod. ekon.; s. stavieb zabezpečujúcich dodávky vody, elektriny, plynu, spojenie, dopravu apod. stav.) lat.
kataster (s. pozemkov, územie patriace k jednej obci, chotár) lat.
agrokomplex (spojenie poľnohosp. výroby a nadväzujúcich odvetví) ekon.
literatúra (súhn slovesných, písomných prejavov, umeleckých a odb. diel, slovesnosť, písomníctvo; s. diel, lit. prác o istej otázke) lat.
poetika (súhrn využívaných umeleckých prostriedkov a zásad určujúcich štýl, spôsob umeleckej lit. tvorby autora) gréc.-lat.
tematika (okruh základných umeleckých, odborných a pod. myšlienok, námetov, predmetov diela) gréc.
fabula (s. udalostí, príbehov a činov postáv lit. diela, rad dejových udalostí v časovom a príčinnom slede, dejová osnova, dej) lat. lit.
korešpondencia (súhrn listov, listy) lat.
dokumentácia (s. písomností, listín, dokladov) lat.
kartotéka (s. lístkov so záznamami usporiadaný podľa určitých zásad, napr. podľa abecedy, lístkovnica) gréc.
epištolár (s. listov, listinár) gréc.-lat. lit.
kopiár (s. kópií, odpisov hist. listín o výsadách, právach) lat. hist.
regestár (s. krátkych, stručných výťahov z listín) lat. hist.
chrestomatia (s. vybraných textov, výber textov, čítanka) gréc. porovnaj zbierka 1zbierka 2
prozódia (s. zvukových vlastností jazyka, prízvuk, intonácia, kvantita) gréc.
topika (s. pravidiel slúžiacich na argumentáciu) gréc. log.
reálie (s. údajov o určitej dobe, kultúre, krajine, niekoho živote, diele) lat.
hermeneutika (postup, s. pravidiel výkladu textov, jazyka, diel) gréc. filoz.
gramatika (s. pravidiel a zákonitostí platných pre slovné tvary, morfológiu, a tvorbu viet, syntax, stavba jazyka) gréc. lingv.
ortografia (s. pravidiel o používaní graf. znakov, písmen, znamienok na zaznamenanie jaz. prejavu, pravopis) gréc. lingv.
frazeológia (s. ustálených slovných spojení, zvratov) gréc. lingv.
paradigma (s. tvarov ohybného, skloňovaného al. časovaného slova) gréc. lingv.
idiolekt (súhrn zvláštností charakteristických pre reč určitého jedinca) gréc. lingv.
onymia (s. vlastných mien na určitom území v určitom jazyku v určitom období) gréc. lingv.
font (s. písmen, graf. znakov zodpovedajúcich určitému typu písma) angl. výp. tech.
album (s. známok, fotografií a pod. v podobe knihy) lat.
morzeovka (s. značiek zostavených z bodiek a čiarok, kt. sú priradené písmenné, číslicové a iné znaky, používaný v telegrafii) vl. m. hovor.
agenda (s. úradných prác, úloh) lat.
register (s. tónov rovnakého zafarbenia) lat. hud.
tastatúra (s. klapiek na hud. nástroji a pod.) lat. odb.
manuál (ručná klávesnica organu, harmónia) lat. hud.
notácia (s. graf. značiek zaznamenávajúcich hudbu) lat. hud.
tabulatúra (staršia inštrumentálna notácia používajúca najmä písmená, číslice) lat. hud.
produkcia (súhrn výrobkov al. umeleckých výtvorov) lat.
grafika (s. výtv. diel vytvorených technikami umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie) gréc.
akropolis (s. stavieb v antických gréc. mestách, opevnené návršie) gréc. hist.
seminár (s. prednášok z určitého odboru, školenie) lat.
gastronómia (s. pravidiel o úprave jedál a kultúre stolovania) gréc.-franc.
erbovník nem.
armoriál (s. zobrazení erbov s uvedením ich držiteľov, najmä rukopisný) lat.
kimenokata (ukážkový s. chvatov v džude, základ sebaobrany) jap.
klientela (s. zakazníkov používajúcich služby právnika, lekára, banky a pod.) lat.
generácia (s. osôb, kt. sa narodili a žili približne v rovnakej dobe, spojených názormi a pod., pokolenie) lat. porovnaj skupina 2
atlas (s. zemepisných máp al. vyobrazení z iných odborov) vl. m.
kaskáda (s. priehrad na jednom toku na využitie vodnej energie) tal.-franc.
drenáž (s. podzemných kanálikov na odvodňovanie al. zavlažovannie pôdy) angl.-franc.
know-how (s. výrobných, tech. a obch. znalostí a postupov ako výsledok dlhodobých skúseností) angl. ekon. nesklon.
mnemotechnika gréc. psych. ped.
mnemonika (s. metód, techník a prostriedkov podporujúcich pamäť, uľahčujúcich zapamätanie) gréc. zried.
expozícia (s. vystavovaných predmetov) lat.
program (s. príkazov vložených do počítača) gréc. výp. tech. porovnaj program 4
file /fajl/ (s. informácií uložených v počítači) angl. výp. tech.
kód (s. pravidiel, predpisov al. znakov na prenášanie informácií) franc.
banka tal.
databanka (s. údajov, dát k určitej téme a v použiteľnom usporiadaní) lat. + tal. inform. slang. b. dát
báza gréc.
databáza (s. údajov v logickom vzťahu) lat. + gréc. inform. slang. b. dát
paket (s. údajov prenášaných sieťou vcelku) angl. výp. tech.
website /vebsajt/ (s., dokument, stránka v internete) angl.
repertoár (s. hraných hier, skladieb, úloh) franc.
seriál (s. článkov, obrázkov, hier, filmov a pod. s niekoľkými časťami zverejňovaný na pokračovanie) lat.
sitcom /-kom/ (situačná veselohra v podobe televízneho seriálu) angl.
soap-seriál /soup-/
soap-opera /soup-/ angl. + tal.
soap /soup/ (dojímavý lacný mnohodielny televízny seriál) angl.
comics /komiks/ (obrázkový komický al. dobrodružný seriál) angl.
manga (jap. komiks) jap.

postup

postup 1 (spôsob konania; ustálený spôsob práce)
proces lat.
prax gréc.
úzus (bežný, obvyklý p.) lat. kniž.
operácia (riadený p., výkon, vykonávanie činnosti, úkon) lat.
akcia (zámerný p. s istým cieľom) lat.
metodika (pracovný p.) gréc.
praktika (osvedčený p.) gréc.
procedúra (zvyčajný p. najmä zložitý) lat.
metóda (p. na dosiahnutie cieľa; p. získavania poznatkov) gréc.
mechanizmus (ustálený, samovoľný, neuvedomelý p.) gréc.
technika (súbor postupov, prostriedkov, zariadení založených na poznaní prírodných zákonov a využívaní prírody na výrobu materiálnych hodnôt) gréc.
know-how (súbor výrobných, tech. a obch. postupov a znalostí ako výsledok dlhodobých skúseností) angl. ekon. nesklon.
rutina (ustálený, mechanický, netvorivý p. v určitej činnosti) franc. aj pejor.
maniera (ustálený, opakujúci sa, vyhranený p. práce, tvorby) franc.
grif nem. hovor. expr. pren.
manéver (obratný p., premyslené konanie, ťah, úskok) franc.
scenár (postupnosť, rozpis krokov pri dosahovaní cieľa, plán) gréc.-lat. pren. publ.
program (vopred stanovený sled, náplň, obsah nejakej činnosti, najmä kultúrneho podujatia, rokovania) gréc.
maršruta (nariadený, prikázaný p.) franc.-nem. hovor.
taktika (premyslený, zámerný p. pri určitej činností vedúcej k dosiahnutiu určeného cieľa) gréc.
diplomacia (obratný, premyslený p., umenie rokovať, obratnosť, obozretnosť, prezieravosť, opatrnosť pri rokovaní) franc. pren.
indukcia (myšlienkový p. od jednotlivého, jedinečného k všeobecnému) lat. log.
dedukcia (myšlienkový p. od všeobecného k jednotlivému) lat. filoz.
analýza (vedecká metóda rozkladajúca jav al. predmet na jednotlivé časti na zistenie jeho vlastností) gréc.
syntéza (spojenie, zjednotenie jednotlivých častí do celku) gréc.
konkretizácia lat. odb.
hypostáza (p. spredmetňovania, zvecňovania myšlienkových javov a procesov) gréc. filoz.
abstrahovanie (p. poznávania, tvorby pojmov, pri kt. sa odhliada od odlišností a zvláštností javov a zisťujú sa ich všeobecné a podstatné vlastnosti a vzťahy, zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie) lat.
generalizácia (metóda tvorby všeobecných pojmov z menej všeobecných alebo jedinečných, zovšeobecňovanie) lat.-franc. kniž.
redukcionizmus (metodologický p. využívajúci prevedenie zložitých, vyšších javov na jednoduchšie, nižšie) lat. filoz.
heuristika (metóda a spôsob riešenia a objasňovania problémov) gréc.
synkríza (metóda poznania sveta u Komenského) gréc. filoz.
štrukturalizmus (vedecká metóda skúmajúca javy ako usporiadanie prvkov al. zložiek celku) lat.
dubitácia (rečnícky p., predstieranie váhania, hľadania riešenia na upútanie pozornosti) lat. kniž.
chronológia (určovanie časového poradia, časovej postupnosti javov, vecí) gréc.
dendrochronológia (datovacia metóda založená na počítaní prírastkov, letokruhov na kmeňoch stromov) gréc.
emanácia (p. vznikania nižšieho z vyššieho, vzniku sveta výronom božstva) lat. filoz.
liturgia (bohoslužobný p.) gréc.-lat.
hermeneutika (súbor pravidiel výkladu textov, jazyka, diel a pod.) gréc. filoz.
regresia (spätný p., pochod, vývoj, návrat do predchádzajúceho stavu, na prekonaný stupeň vývoja, ústup) lat. kniž. a odb.
glotogónia (p. vzniku ľudskej reči) gréc. lingv.
glotogenéza (p. vzniku jazykov al. jaz. skupín) gréc. lingv.
etnogenéza (p. vzniku národností a národov z rodov a kmeňov) gréc.
hominizácia (p. telesných a sociálnych zmien od primátov k človeku, poľudštenie) lat. antrop.
sapientácia (p. vývoja k vyspelému človeku s rozvinutým rozumom) lat. antrop.
antropogenéza (p. vzniku, vývoja a vytvárania človeka ako biol. a sociálnej bytosti) gréc. odb.
senescencia (proces starnutia) lat. lek.
reakcia (pochod, pri kt. dochádza ku kvalitatívnej zmene látky) lat. chem.
syntéza (p. získavania zložitých chemických látok z jednoduchších, zlučovanie) gréc. chem.
fotosyntéza (základný metabolický p., premena kysličníka uhličitého v rastlinách na organické látky pôsobením svetla) gréc. biol. chem.
homogenizácia (p. prevedenia rôznorodej zmesi na rovnorodú) gréc. odb.
vulkanizácia (p. pretvárania kaučuku na technickú gumu ohrevom a pôsobením činiteľov) vl. m. tech.
humifikácia (pôdotvorný proces) lat. odb.
fosilizácia lat. geol.
petrifikácia (p. vedúci k skameneniu odumretého organizmu, skamenenie) gréc. + lat. kniž. a odb.
intuskrustácia (petrifikácia, ak minerálne látky prenikajú do organických zvyškov a tam sa usadzujú) lat. + nem.
granulovanie (p. úpravy látok do stavu zrnitosti, tvorenie zrniek, hrudiek) lat.
flokulácia (p. úpravy vody urýchľovaním usadzovania malých častíc pridávaním prísad do kalov, vločkovanie, zrážanie) lat. vod.
industrializácia (p. premeny poľnohosp. krajiny na priemyselnú, spriemyselnenie, zavedenie priemyslu) lat.
technológia (výrobný p. pri spracovaní materiálu na určitý výrobok) gréc.
playback /plejbek/ (p. využívajúci vopred nahratý zvukový záznam v televízii, filme a pod.) angl.
aurea mediocritas /-kri-/ (zlatá stredná cesta k šťastiu) lat. kniž.

obsah

obsah 1 (náplň)
parketa (rozsah a okruh pôsobnosti, náplň činnosti) franc. hovor. publ.
program (vopred stanovený postup, sled, náplň, o. nejakej činnosti, najmä kultúrneho podujatia, rokovania, poradie) gréc. porovnaj nahromadenievýkal

náplň

parketa (n. činnosti, rozsah a okruh pôsobnosti, oprávnenie rozhodovať, právomoc) franc. hovor. publ.
program (vopred stanovený postup, sled, obsah nejakej činnosti, najmä kultúrneho podujatia, rokovania) gréc.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 45. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.