Výsledky vyhľadávania

správa

správa 1 (oznámenie o niečom, hlásenie)
referencia franc.
referát lat.
relácia lat. kniž.
report /report, riport/ angl.
message /mesidž/ (posolstvo) angl.
dezinformácia (nesprávna, falošná, zavádzajúca, skreslená, zlá s.) franc. + lat.
raport (podávanie hlásenia, hlásenie) franc. zastar.
aktualita (s. v oznamovacích prostriedkoch o novej udalosti) lat.
anonsa (oznam v tlači, oznámenie ponuky, napr. o programe divadiel) lat. kniž.
noticka (krátka, drobná poznámka v tlači) lat.-nem.
lokálka (s. v tlači o drobnej miestnej udalosti) lat. novin.
miscela (drobná novinárska s. v tlači) lat.
borgiska (krátka, dôležitá s. v tlači vysádzaná iným typom písma) franc. novin.
flash /fleš/
fleš (krátka rýchla s. v tlači o významnej al. zaujímavej udalosti) angl. žurn.
headline (hedlajn/ stručná s. na začiatku spravodajstva, na prvej stránke novín a pod.) angl. žurn.
inzerát lat.-nem.
inzercia (platená s. v tlači o ponuke al. dopyte) lat. hromad.
non testatur (neoverená, nepravdivá s. v tlači, novinárska kačica) lat. žurn.
bomba tal. expr.
gól (prekvapujúca, zarážajúca, nečakaná s.) angl.
referát (písomná al. ústna rozsiahlejšia hodnotiaca s.; o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti) lat.
koreferát (doplňujúci referát k tomu istému problému) lat.
komuniké (úradná s., najmä o medzinárodných polit. rokovaniach) franc.
fáma (neoverená, skreslená, obyčajne nepravdivá s., chýr, zvesť, povesť) lat. hovor.
mystifikácia (nepravdivá, vymyslená s.) gréc. + lat.
pikantéria franc.
pikoška (dráždivá, vzrušujúca klebeta) franc. hovor.
avízo (oznam, oznámenie, návesť, návestie, hlásenie, najmä o budúcej udalosti) tal.-nem.
štafeta (s. poslaná po rýchlom poslovi) tal. zastar.
depeša (dôležitá rýchla písomná s.) franc.
telefonát (s. prostredníctvom telefónu, hovor) gréc.
telegram (s. podaná prostredníctvom telegrafu) gréc.
fonogram (s. oznámená telefonicky a zapísaná) gréc.
e-mail /imejl, ímejl/
mail /mejl/ (s. poslaná elektronickou poštou, pomocou počítača) angl. výp. tech.
spam /spem/ (nevyžiadaný e-mail, najmä reklamný) angl.
SMS angl. skr.
esemeska (krátka textová s. napísaná a odoslaná z mobilného telefónu) angl. hovor.
MMS angl. skr.
ememeska (krátka textová, obrazová, zvuková s. odoslaná z mobilného telefónu) angl. hovor.
epikríza (súhrnná, záverečná s. o pacientovi a jeho chorobe, celkový záver, rozhodnutie o chorobe) gréc. lek.
kazuistika (súborná s. o jednotlivom prípade, o živote a vývoji jedinca, o okolnostiach súčasného stavu a uskutočnených opatreniach) lat. práv. lek. psych.
echo (znamenie, upozornenie) gréc. hovor.
evanjelium (dobrá, radostná zvesť) gréc.
kérygma (zvesť, zvestovanie o bohu a jeho vykupiteľských činoch, v Novom zákone) gréc. porovnaj oznámeniehlásenie

vzťah

relácia lat. kniž. a odb.
filiácia (súvislosť, závislosť, postupnosť) lat. kniž.
korelácia (vzájomný v., väzba al. závislosť medzi dvoma al. viacerými znakmi, súvzťažnosť) lat.
kontakt (spojenie, styk, dotyk, tesný v. predmetov al. ľudí) lat.
nexus (súvislosť, spojitosť) lat. kniž. a odb.
atitúda (postoj, názor) franc. sociol.
referencia (v. poukazujúci na určitý pomer javov) lat. kniž. a odb.
korešpondencia (súladný v. medzi javmi, súlad, zhoda) lat.
relatívnosť (v. dvoch al. viacerých vecí, javov, pomernosť, vzťažnosť, podmienenosť) lat. kniž. a odb.
dialektika (vzájomné vzťahy a boj protikladov, protirečení) gréc.
indiferencia (v. dvoch sústav, ktoré sa navzájom neovplyvňujú) lat. fyz.
inklúzia (v. podradenosti medzi triedami, pojmami a pod.) lat.
nihilizmus (záporný v. k hodnotám, neuzávanie, popieranie všetkých hodnôt, najmä mravných, spoločenských a pod.) lat.
izomorfizmus (v. medzi objektami, medzi kt. je úplná zhoda al. podobnosť ich štruktúry) gréc. odb.
protektorát (v. dvoch štátov s nadvládou silnejšieho štátu nad slabším, podriadená závislosť jedného štátu druhému štátu) lat. práv.
suzerenita (protektorát, kt. základom je feudálny, lénny v. medzi vladármi ovládajúceho a závislého štátu) franc. hist.
identita (v. príslušnosti jedinca k spoločenstvu, organizácii, národu, štátu) lat. sociol.
ekonomika (súhrn výrobných vzťahov v určitej spoločnosti, výrobných činností určitého štátu, hospodárstvo) gréc.
kompetícia (súťaživosť, súperenie, napr. v. dvoch organizmov súperiacich o totožné zdroje) lat.
trading (obchodný v., najmä výmenný obchod) angl. ekon.
obligácia (v. medzi dlžníkom a veriteľom, záväzok) lat. práv.
faktoring (v. medzi výrobcom, dodávateľom a špecializovanou obchodnou spoločnosťou, kt. od neho odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou) lat.-angl. fin. obch.
synergizmus (kladný vzájomný v. dvoch druhov organizmov) gréc. biol.
probióza (vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, v. užitočnosti) lat. + gréc. biol.
parekia (vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, keď jeden druh vyhľadáva susedstvo druhého najmä na svoju ochranu) gréc. biol.
komenzualizmus (vzájomný v., vzájomné pôsobenie dvoch al. viacerých druhov, z kt. jeden má výhody bez vplyvu na hostiteľa) lat. biol.
forézia gréc. ekol.
symfória (komenzualzmus, keď jeden druh využíva druhý na premiestnenie) gréc. zool.
amenzualizmus (v. dvoch organizmov, keď jeden vytvára jedovaté látky pôsobiace na druhý) lat. biol.
implikácia (v. dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého) lat. mat. log.
ekvivalencia (v. dvoch výrokov vzájomne vyplývajúcich zo seba samých) lat. mat. log.
funkcia (závislý v. dvoch veličín, vzájomná závislosť dvoch veličín) lat. mat.
kosekans (goniometrická funkcia) lat. mat.
inklúzia (v. medzi množinami, keď jedna množina je obsiahnutá v inej, je jej podmnožinou) lat. mat.
stechiometria (v. medzi hmotnostným zložením molekuly látky a jej chem. vzorcom) gréc. chem.
dyáda (v. medzi dvoma osobami so znakmi, kt. nie možné pozorovať vo väčších skupinách) gréc. psych. sociol.
sympatia (kladný citový v., priaznivý pomer, postoj k niekomu al. niečomu, náklonnosť, priazeň) gréc.
partnerstvo (priateľský v., spolupráca) franc.-angl.
sociabilita (družnosť, spoločenskosť, priateľskosť) lat. kniž. a odb.
kolegiálnosť (družnosť, svornosť, súdržnosť, spolupatričnosť, priateľskosť) lat.
familiárnosť (dôvernosť, nenútenosť, domáckosť) lat.
intimita (dôvený citový v., súkromnosť, blízkosť) lat.
human relations /hjúmen rilejšnz/ (ľudské vzťahy) angl. sociol.
expresívnosť (vyjadrenie citového al. vôľového stavu al. postoja, citový v. hovoriaceho, citové zafarbenie, citovosť) lat.
platonizmus (nenaplnený citový v. bez zmyselnosti, sexuality) vl. m. zried.
sex (pohlavný v.) lat.-angl.
konkubinát (spolužitie muža a ženy manželským spôsobom bez sobáša, súložnictvo) lat.
heterizmus (v. medzi mužom a ženou založený na častom striedaní partnerov) gréc. hist.
techtle-mechtle (ľúbostný v., pomer, najmä zatajovaný) tal. hovor.
maternita (materstvo) lat. odb.
paternita (v. medzi otcom a dieťaťom, otcovstvo) lat. práv.
paternalizmus (ochranársky v. vyplývajúci z presvedčenia o vlastnej nadradenosti) lat.
hostilita (citový stav prejavujúci sa nepriateľským správaním k druhým ľuďom a prianím uškodiť im, sklon k nepriateľstvu, nepriateľský v. k ľuďom, nepriateľstvo) lat. psych.
sociopatia (chorobný, nenormálny v. k spoločenskému prostrediu) lat. + gréc. lek. psych.
inštitút (súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami) lat. kniž. al. odb.
public relations /pablik rilejšnz/ angl.
PR angl. skr.
pí ár (odbor zaoberajúci sa vzťahmi s verejnosťou na základe jej cieľavedomého ovplyvňovania so zámerom vytvorenia al. zachovania pozitívneho vzťahu verejnosti k osobe al. organizácii) angl. hovor.
antonymia (v. medzi jaz. jednotkami založený na protiklade, opaku) gréc. lingv.
paronymia (v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na formálnej, zvukovej podobe a významovej odlišnosti) gréc. lingv.
heteronymia (významový v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na rodovom protiklade, napr. koza-cap) gréc. lingv.
homonymita (v. medzi slovami, kt. rovnako znejú al. sa píšu, ale významovo sú odlišné, rovnozvučnosť) gréc. lingv.
homofónia (v. medzi slovami, kt. rovnako znejú, ale graficky sú odlišné, inak sa píšu) gréc. lingv.
homografia (v. medzi slovami, kt. rôzne znejú, ale graficky sú rovnaké, rovnako sa píšu) gréc. lingv.
synonymita (v. medzi slovami al. slovnými spojeniami s rovnakým al. blízkym významom) gréc. lingv.
predikácia (prisudzovací, vetnotvorný v. medzi podmetom a prísudkom) lat. lingv.
subordinácia (podraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, podraďovanie) lat. lingv.
koordinácia (priraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, priraďovanie) lat. lingv.
adjunkcia (vetný v., keď tvar závislého člena nie je určovaný riadiacim členom, pripájanie) lat. lingv.
rekcia (v. slov, v kt. jeden člen určuje pád druhého člena, väzba) lat. lingv.
parentéza (vetný v., slovo al. veta vložená do inej vety bez vetného v., vsuvka) gréc. lingv.
parataxa (v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe nezávislých, priraďovací pomer vetných členov, priradenosť) gréc. lingv.
hypotaxa (v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe závislých, podraďovací pomer vetných členov, podradenosť) gréc. lingv.
hyperonymia (v. založený na nadradenosti jaz. jednotky nad podradenými jaz. jednotkami) gréc. lingv.
hyponymia (v. založený na podradenosti jaz. jednotky vzhľadom na nadradenú jaz. jednotku) gréc. lingv.
denotácia (v. medzi výrazom a tým, čo výraz označuje) lat. lingv.
modálnosť (v. obsahu výpovede ku skutočnosti vyjadrujúci postoj hovoriaceho k obsahu výpovede) lat. lingv. porovnaj pomer 1pomer 2láska 1láska 2spolužitie

program

program 2 (samostatná časť rozhlasového al. televízneho vysielania) gréc.
relácia lat.
magazín (informatívny rozhlasový al. televízny p.) arab.-angl.
talkshow /tók šou/ (rozhlasový al. televízny p., v kt. sa moderátor rozpráva so známou osobnosťou al. osobnosťami) angl. publ.
feature /fíčer/ (dokumentárne umelecky spracované) pásmo, najmä rozhlasové al. televízne) angl. publ.
kvíz (zábavný p., súťaž s otázkami, hádankami, hra, kde súťažiaci odpovedá na otázky) angl.
estráda (pestrý zábavný p., pásmo, predstavenie zložené z div., hud. a iných vystúpení bez dejovej súvislosti) lat.-franc.
kabaret (zábavný p. s rôznymi číslami) franc.
hitparáda (p. zostavený z obľúbených, úspešných piesní) angl. + špan. hovor.
top ten (hitparáda z desiatich najlepších piesní) angl. publ.
spot (krátky televízny p., najmä reklamný) angl.

hlásenie

meldung nem. hovor. zastar.
raport franc. zastar.
relácia lat. kniž.
report /report, riport/ angl.
avízo (správa, oznam, oznámenie, návesť, návestie, najmä o budúcej udalosti) tal.-nem. porovnaj správa 1

pomer

pomer 1 (kvalitatívny vzťah)
relácia lat. kniž. a odb.
konštelácia (zoskupenie okolností, síl, vplyvov, ich vzájomný p.) lat.
sympatia (priaznivý p., postoj k niekomu al. niečomu, kladný citový vzťah, náklonnosť, priazeň) gréc.
techtle-mechtle (ľúbostný pomer, najmä zatajovaný) tal. hovor.
parataxa (priraďovací p. vetných členov, vzťah viet al. vetných členov gramaticky na sebe nezávislých, priradenosť) gréc. lingv.
hypotaxa (podraďovací p. vetných členov, vzťah viet al. vetných členov gramaticky na sebe závislých, podradenosť) gréc. lingv.
hyperonymia (vzťah založený na nadradenosti jazykovej jednotky nad podradenými jaz. jednotkami) gréc. lingv.
hyponymia (vzťah založený na podradenosti jaz. jednotky vzhľadom na nadradenú jaz. jednotku) gréc. lingv. porovnaj vzťahpostoj 1

vysielanie

emisia (uvoľňovanie častíc al. žiarenia z látky, vyžarovanie, žiarenie) lat. fyz.
retransmisia (opätovné, opakované v.) lat. ozn.tech.
relácia (v. rozhlasu, televízie) lat. porovnaj prenášanie 2

pomer

pomer 2 (kvantitatívny vzťah)
relácia lat. kniž. a odb.
proporcia (vzájomný p. medzi zložkami, časťami, rozmermi) lat.
skóre (p. gólov, bodov vyjadrujúci výsledok al. stav šport. zápasu) angl. šport.
rentabilita (p. medzi ziskom a základom charakeristickým pre firmu, napr. vlastným majetkom, ziskovosť) lat. ekon.
eficiencia (p. medzi prínosom a nákladmi, účinnosť, výkonnosť) angl.-lat.
likvidita (p. medzi rýchlo dostupnými prostriedkami podnikateľa a jeho záväzkami) lat. ekon.
kvocient (číslo udávajúce p. dvoch hodnôt) lat. odb.
multiplikátor (kvocient vyjadrujúci násobný účinok prírastku výdavkov na národný dôchodok, ukazovateľ výkonnosti ekonomiky) lat. ekon.
Ludolfovo číslo (číslo udávajúce p. obvodu kruhu k jeho priemeru, 3,14) vl. m.
menzúra (p. rozmerov hud. nástroja) lat.
príma (p. dvoch tónov rovnakej výšky) lat. hud.
interval (výškový p. dvoch tónov zaznievajúcich súčasne al. následne) lat. hud.
tercia (tretím) lat. hud.
kvarta (štvrtým) lat.
kvinta (piatym) lat.
sexta (šiestym) lat. hud.
septima (siedmym) lat. hud.
oktáva (ôsmym) lat.