smer

smer 3 súhrn zásad, názorov a pod. v umení, vede, politike atď.
doktrína lat.
izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
línia prúd lat.-nem.
mainstream mejnstrím hlavný, stredný prúd vo vede, hudbe a pod. angl.
avantgarda s. zasadzujúci sa o nové myšlienky, skupina priekopníkov pokroku, predvoj, priekopníci franc.
fundamentalizmus s. lipnúci na pôvodnom učení, zásadách, poučkách, odmietajúci zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom, nezmieriteľný voči iným názorom, pravovernosť, napr. v islame lat.
náb. a cirk. smery:
montanizmus starokresťanský sektársky s. očakávajúci koniec sveta a druhý príchod Krista, zdôrazňujúci prísnu mravnosť, 2. – 6. st. vl. m. cirk.
pelagianizmus kresťanský s. odmietajúci dedičnosť hriechu, zdôrazňujúci slobodnú vôľu človeka nehrešiť, 4. – 5. st. vl. m. cirk.
nazaréni kresťanský s., sekta uznávajúca záväznosť Starého zákona, 4. a 5. st. vl. m.
donatizmus kresťanský s. namierený proti biskupom, kt. zlyhali pri prenasledovaní, severná Afrika, 4. – 7. st. vl. m.
adamiti pôvodne stredoveký kresťanský s. a sekta hlásajúca návrat k prirodzenému životu, sexuálnej voľnosti hebr.-gréc.
chiliazmus stredoveký kresťanský s. hlásajúci druhý príchod Krista a jeho tisícročnú vládu na zemi gréc. náb.
paulikánstvo kresťanský s. hlásajúci večný boj dobra a zla, Malá Ázia a Balkán, 7. – 12. st. vl. m. hist. cirk.
ikonoklazmus náb., sociálne a polit. hnutie vyvolané zákazom uctievať obrazy svätých, Byzancia, 8. – 9. st.; zavrhovanie uctievania obrazov svätých a ich ničenie, obrazoborectvo gréc. hist.
valdénstvo stredoveké protestné a nápravné hnutie v západnej cirkvi presadzujúce chudobu, jednoduché obrady, kazateľstvo, od 12. st. vl. m.
galikanizmus hnutie za nezávislosť franc. katolíckej cirkvi od pápeža, od 14. st. vl. m. hist.
husitizmus náb., národné a sociálne hnutie, Čechy, 1402 – 1485 vl. m.
utrakvizmus lat. hist.
kališníctvo kališnícka viera hlásajúca prijímanie pod obojakým spôsobom, kališníctvo lat.-nem.
triteizmus starokresťanský sektársky s. neuznávajúci Trojicu, ale tri odlišné božstvá gréc.-lat. cirk.
sociniáni kresťanská sekta odmietajúca Svätú trojicu, božstvo Kristovo, dedičný hriech, od 16. st. vl. m. náb.
unitárstvo kresťanský s. odmietajúci náuku u svätej trojici, uznávajúci len jednu Božskú osobu lat. náb.
sabellianizmus kresťanský s., podľa kt. Boh vystúpil najprv ako Otec, potom ako Syn a nakoniec Duch Svätý, 3. a 4. st. vl. m. náb.
doketizmus kresťanský s. popierajúci, že Kristus mal ľudské telo gréc.-lat. cirk. hist.
monoteletizmus starokresťanský s. o riadení ľudskej aj božskej prirodzenosti Ježiša Krista jedinou vôľou, 7. st. gréc.-lat. náb.
arianisti kresťanský s. popierajúci božstvo Kristovo vl. m. hist. náb.
albigénci kresťanský s. vychádzajúci z arianizmu, neuznávajúci rímskokatolícku cirkev, južné Francúzsko, 12. a 13.st. vl. m.
antitrinitárstvo kresťanský s. odmietajúci učenie o božskej trojjedinosti gréc. + lat. náb.
monofyzitizmus kresťanský s., podľa kt. má Ježiš len božskú prirodzenosť, od 5. st. gréc. cirk. hist.
katari kresťanský s. zdôrazňujúci odriekanie, Francúzsko a Taliansko, 11.-13.st. gréc.
anabaptizmus kresťanský s. odmietajúci krstenie nemluvniat, novokrstenectvo, 16.a 17. st. gréc. náb.
habáni pôvodne nem. anabaptizmus, kt. prívrženci sa usadili na západnom Slovensku a južnej Morave a zaoberali sa remeslami, najmä výrobou keramiky nem.
hutteriti pôvodne tirolský anabaptizmus, kt. prívrženci sa pre prenasledovanie presídlili na Moravu, do Uhorska, Ruska a Severnej Ameriky vl. m.
jansenizmus opozičné náb. a filoz. hnutie v rímskokatolíckej cirkvi, Francúzsko a Holandsko, 17. – 18. st. vl. m.
ekumenizmus hnutie usilujúce sa o zblíženie, spoluprácu a jednotu cirkví, najmä kresťanských gréc. cirk.
episkopalizmus katolícky s. presadzujúci prevahu biskupov nad pápežom gréc. hist.
papizmus s. priznávajúci všetku cirk. moc hlave rímskokatolíckej cirkvi, Svätému otcovi gréc.-lat. cirk.
jehovisti kresťanský s., sekta založená v 70. rokoch 19. st. v USA, predpovedajúca druhý príchod Krista, pri kt. zahynie väčšina ľudstva vl. m. náb.
pentekostalizmus kresťanský s. zdôrazňujúci prijatie Ducha svätého ako doložiteľnú skúsenosť, USA, od 1900 gréc. cirk.
mormóni severoamer. sekta s kresťanskými prvkami, kladúca dôraz na doslovný výklad Biblie, Kristova cirkev svätých posledných dní, od 30. rokov 19. st. vl. m. náb.
moonisti sekta Cirkev zjednotenia, hlásajúca, že rodina je základom šťastného sveta, založená Kórejcom Moonom vl. m.
katolicizmus základný kresťanský s. uznávajúci pápeža ako hlavu cirkvi gréc.
ortodoxia učenie pravoslávnej cirkvi gréc. cirk.
raskoľnictvo hnutie odštiepené od pravoslávnej cirkvi v Rusku rus.
fedojesevci náb. sekta odmietajúca štát, pravoslávnu cirkev a manželstvo, Rusko, 17. st. vl. m. hist.
kacírstvo gréc.-nem.
heréza s. odchylný od časti oficiálnej kresťanskej viery gréc.
bogomilstvo stredoveký kacírsky s. v gréc. ortodoxnej cirkvi zavrhujúci cirkev a štát, juhovýchodná Európa vl. m.
reformácia hnutie usilujúce sa o nápravu rímskokatolíckej cirkvi a obmedzenie jej moci, 16. st. lat. hist.
kalvínstvo vl. m.
helvetitizmus lat. vl. m.
anglikánstvo základný kresťanský reformačný s. vl. m. náb.
konformisti anglikánska cirkev lat.
puritánstvo angl. reformačný s. usilujúci sa o prísnu mravnosť, čistotu a striedmosť lat.-angl. náb.
kvakeri angl. protestantská sekta, Spoločnosť priateľov, odmietajúca kult, sviatosť, voj. službu, prísahu, od 17. st. angl. cirk.
metodizmus s. v evanjelickej anglikánskej cirkvi zdôrazňujúci osobné obrátenie a posvätený život, usilujúci sa o dôsledné dodržiavanie náb. Predpisov gréc. cirk.
pietizmus hnutie zdôrazňujúce osobnú zbožnosť, činorodú lásku v protestantských cirkvách, 17. a 18. st. lat. náb.
baptisti protestantský kresťanský s. uznávajúci len krst v dospelosti gréc.-lat. náb.
viklefstvo reformačné učenie zavrhujúce pápežstvo a niektoré sviatosti vl. m. hist. náb.
independentizmus s. v protestantskej anglikánskej cirkvi usilujúci sa o nezávislosť náb. obcí a vytvorenie republiky, 17. st. lat.-angl. cirk.
kongregacionalizmus s. v evanjelickej anglikánskej cirkvi zdôrazňujúci plnú samostatnosť a nezávislosť cirk. obcí lat. cirk.
scientológia hnutie hlásajúce možnosť odstránenia všetkých negatívnych zážitkov z mysle, rozšírenie duševných schopností jedinca a dosiahnutie úplnej slobody lat. + gréc.
satanizmus hnutie uctievajúce protivníka Boha, vládcu pekla, diabla hebr.
chasidizmus východoeurópske žid. hnutie zdôrazňujúce radosť zo služby bohu, prostú vieru, pokoru, 2.polovica 18.st. hebr.
terapeuti asketická žid. sekta neuznávajúca otroctvo, vlastníctvo, manželstvo a zaoberajúca sa liečením, 1.st. gréc. hist.
farizeji stará žid. náb.-polit. skupina hebr. hist.
zelóta žid. radikálna sekta za oslobodenie od Rimanov v starovekej Palestíne gréc. hist. náb.
eséni žid. náb. spoločnosť organizovaná ako náb. rád lat. náb.
islamský s. uznávajúci za jediného oprávneného nástupcu Mohameda jeho zaťa Alího arab. náb.
sunniti islamský s. vyznávajúci popri koráne aj sunnu, t.j. právne a morálne predpisy z výrokov a skutkov Mohameda a jeho prvých nasledovníkov arab. náb.
imámovci islamská sekta, odnož šíitskeho islámu arab. náb.
drúzovia arab. vl. m.
mustadžibún islamská šíitska sekta hlásajúca učenie o prevteľovaní, Sýria, Libanon, Palestína arab.
sanúsija islamská sunitská s. hlásajúca návrat k pôvodnému islamu a svätú vojnu vl. m. náb.
sufizmus mystický islamský s. usilujúci o úplnú podriadenosť božej vôli arab. filoz.
sikhovia náb. hnutie v ind. Pandžábe s prvkami hinduizmu a islamu sanskrit-hind.
manicheizmus s., kt. základom je boj dobra, ducha, svetla, a zla, hmoty, tmy, založený v Perzii prorokom Máním, 3. st. vl. m. porovnaj náboženstvo vyznanie 2
teizmus s. založený na viere v existenciu boha ako stvoriteľa sveta gréc. filoz. náb.
ateizmus myšlienkový s. odmietajúci existenciu al. poznateľnosť boha gréc.
idealizmus s. považujúci podstatu sveta prvotne za duchovnú gréc.-lat. filoz.
spiritualizmus idealistický s. považujúci bytie za výtvor ducha lat. filoz.
materializmus s. považujúci podstatu sveta prvotne za hmotnú lat. filoz.
dualizmus s. založený na dvoch samostatných, neodvolateľných až vylučujúcich sa princípoch, hmota a duch, dobro a zlo a pod. lat. filoz.
monizmus gréc. filoz.
singularizmus s., podľa kt. je základom sveta jediná podstata, materiálna al. duchovná lat. filoz. zried.
psychomonizmus s. vyhlasujúci, že duševno je základom skutočnosti, že všetko má dušu gréc.
kreacionizmus s. , podľa kt. organizmy boli stvorené vyššou silou, bohom lat. filoz.
scholastika stredoveké učenie o kresťanských dogmách a ich výklade gréc.-lat. filoz.
tomizmus základný s. kresťanskej filozofie vychádzajúci zo zásady, že rozumové a zjavené poznanie si vzájomne neodporujú vl. m. filoz. náb.
fenomenalizmus s. založený na názore, že človek poznáva skutočnosť tak, ako sa mu bezprostredne javí, a nie aká je gréc. filoz.
fideizmus s. založený na názore, že viera stojí nad rozumovým poznaním lat. filoz.
deizmus s. uznávajúci boha ako stvoriteľa, ale popierajúci jeho ďalšie pôsobenie na svet lat. filoz.
panteizmus s. hlásajúci jednotu boha a sveta, stotožňujúci boha a svet, boh je vo svete gréc. filoz.
panenteizmus s. hlásajúci, že svet existuje v bohu gréc. filoz.
racionalizmus s. považujúci rozum za najvyšší al. jediný prostriedok poznania pravdy lat. filoz.
iracionalizmus s. považujúci rozumové al. vedecké poznanie za nedostatočné, vykladajúci svet ako rozumom nepochopiteľný lat. filoz.
empirizmus s. považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania gréc. filoz.
finalita s. považujúci účel za prvotný pred javom samotným, vysvetľujúci jav z jeho účelu lat. filoz.
hedonizmus s. považujúci slasť za najvyššie dobro, v antickej etike gréc.
utilitarizmus s. považujúci užitočnosť za hlavné kritérium mravnosti lat. filoz.
pragmatizmus s. považujúci užitočnosť za hlavné kritérium pravdy gréc. filoz.
voluntarizmus s. považujúci vôľu za základ bytia alebo poznania lat. filoz.
senzualizmus s. pokladajúci zmyslové poznanie za hlavnú al. jedinú formu poznania lat. filoz.
skepticizmus s. pochybujúci o možnosti pravdivého poznania gréc. filoz.
gnóza s. považujúci bezprostredné poznanie za vyšší stupeň ako poznanie rozumové, považujúci hmotu za zdroj zla gréc. filoz.
teozofia gnosticizmus založený na poznaní Boha, tajomstva al. poznania sveta gréc. filoz.
agnosticizmus s. popierajúci možnosť poznania sveta, podstaty vecí gréc. filoz.
iluzionizmus s. pokladajúci vonkajší svet len za predstavu, zdanie lat. filoz.
pozitivizmus s. obmedzujúci poznanie a skúmanie na opis a triedenie faktov získaných bezprostredným pozorovaním lat. filoz.
empiriokriticizmus s. považujúci každý jav za súbor subjektívnych pocitov, forma pozitivizmu gréc. filoz.
reizmus s., podľa kt. existujú iba veci a samostatne neexistujú ich vlastnosti a vzťahy lat. log.
realizmus stredoveký s., podľa kt. všeobecné pojmy sú skutočné, existujú pred vecami lat. filoz.
nominalizmus stredoveký s. pokladajúci pojmy len za mená vecí lat. filoz.
terminizmus s. pokladajúci všeobecné pojmy iba za značky a nie odrazy vecí lat. filoz.
dynamizmus s. pokladajúci za prvotnú podstatu sveta nemateriálnu silu gréc. filoz.
existencializmus s. ponímajúci ľudské bytie ako individuálny duchovný život, zameraný na ľudskú osobnosť, osobnú slobodu lat. filoz.
hylozoizmus s. považujúci hmotu za živú, oduševnelú, citlivú gréc. filoz.
finitizmus s. považujúci nekonečno za neprípustné zovšeobecnenie skúsenosti, kt. je vždy len konečná lat. filoz.
eleati starogréc. s., učenie o jedinom nemennom bytí vl. m.
antropocentrizmus s., podľa kt. je človek centrom i cieľom sveta a vesmíru gréc. + lat. filoz. náb.
kvietizmus s. hlásajúci pasívny vzťah k svetu, podriadenosť bohu, ľahostajnosť k dobru a zlu, 17.st. lat.
pyrrhonizmus s. hlásajúci krajnú nedôverčivosť, pochybovačnosť vl. m. filoz.
kynizmus starogréc. s. hlásajúci prirodzenosť človeka a odmietajúci civilizáciu gréc.
epikureizmus starogréc. materialistický s. zdôrazňujúci cnosť, blaženosť, duševný pokoj, rozumné užívanie slasti vl. m. filoz.
stoicizmus staroveký s. usilujúci sa o životnú vyrovnanosť a múdrosť, poznanie prírodných zákonov gréc. filoz.
pytagoreizmus učenie vyznávajúce tézu, že základom všetkého je číslo vl. m. filoz.
determinizmus učenie uznávajúce vzájomnú príčinnú podmienenosť javov a dejov lat. filoz.
teleologizmus s. založený na učení o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
kazualizmus učenie, podľa ktorého dianie je určené náhodami lat. filoz.
platonizmus s. založený na Platónovom učení o ideách ako pravzoroch vecí vl. m. filoz.
atomistika s. založený na predstave o pretržitej skladbe hmoty, látok gréc. filoz.
holizmus s. zdôrazňujúci celkovosť, celostnosť, považujúci celok za nerozložiteľný a nepoznateľný gréc. filoz.
personalizmus s. zdôrazňujúci jedinečnosť ľudskej osoby a ľudských vzťahov lat. filoz.
kabala stredoveké žid. učenie pestujúce obrazný výklad Starého zákona ako cestu k objasneniu jeho pravého zmyslu hebr.
védanta staroind. Idealistický s. vychádzajúci z výkladu, upanišád k staroind. náb. lit. pamiatkam, védam sanskrit filoz.
budhizmus staroind. učenie sanskrit
lamaizmus tibetská forma budhizmu tib. náb.
zen
zen-budhizmus jap. budhizmus jap. filoz. náb.
mahájána jeden z dvoch hlavných smerov budhizmu sanskrit
njája ind. s. založený na poňatí atomizovanej pralátky a božskej príčiny ich pohybu sanskrit filoz.
mímánsa ind. ortodoxná škola presadzujúca ideál spravodlivého života ind. filoz.
hinduizmus spojenie brahmanizmu s miestnymi kultami a ľudovým náboženstvom perz. náb.
sánkhja najstarší staroind. hinduistický s. deliaci súcno na prírodu a vedomie sanskrit filoz.
joga ind. s. poskytujúci súhrn návodov na dosiahnutie dokonalosti a spásy ind.
rádžajoga kráľovská joga ind.
hathajoga telesná joga ind.
taoizmus staročín. s. založený na pojme cesty, tao, ako všeobecného princípu, príčiny a vývoja vecí a ľudí, od 4. – 3. st. pr. n. l. čín. filoz.
konfucianizmus filoz., sociálny a polit. s. založený na spoločenskej povinnosti a zladení záujmov jednotlivca a spoločnosti vl. m. filoz. náb.
hermetika tajné učenie o podstate a príčinách vecí určené výhradne zasväteným, rozšírené v neskorej antike a renesancii vl. m.
eklektizmus s. vyberajúci a spájajúci rôzne i protichodné názory, smery a hodnotenia bez ohľadu na rozpory medzi nimi gréc.
solidarizmus s. založený na princípe súdržnosti, vzájomnosti, spoluúčasti medzi jednotlivcom a spoločnosťou lat.
polit., ekon. a pod. smery: izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
reformizmus hnutie usilujúce sa o reformu, zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu; s. v robotníckom hnutí uprednostňujúci reformy lat.
revizionizmus hnutie za preskúmanie niečoho s cieľom zmeny, úpravy; s. usilujúci sa o preskúmanie a zmenu zásad marxizmu lat. polit.
fundamentalizmus s. lipnúci na pôvodnom učení, zásadách, poučkách, odmietajúci zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom lat.
moderatizmus umiernený s. lat. kniž.
radikalizmus s. usilujúci sa o rýchle a zásadné zmeny a riešenia od základov lat.
liberalizmus s. presadzujúci slobodu jednotlivca a súkromného podnikania s práv. zárukami lat. polit. ekon.
neoliberalizmus s. odmietajúci štátne zásahy do hospodárstva a existenciu monopolov, uznávajúci úlohu štátu pre zaistenie trhového mechanizmu gréc. + lat. polit. ekon.
konzervativizmus s. presadzujúci voľné podnikanie a nízke zdanenie podnikateľov lat. polit. ekon.
komunizmus ideológia a hnutie za presadenie beztriednej spoločnosti založenej na spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a rozdeľovaní, odmeňovaní podľa potrieb lat.
boľševizmus komunizmus radikálnej sociálnej demokracie orientovanej na prevzatie moci a odstránenie kapitalizmu rus.
socializmus ideológia a hnutie vychádzajúce z učenia o spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a usilujúceho sa o spravodlivý spoločenský poriadok, rovnosť všetkých ľudí lat.-franc.
marxizmus sociálnoekonomická teória K. Marxa o historickej úlohe robotníckej triedy vl. m.
leninizmus ideológia naväzujúca na marxizmus, vytvorená Leninom a použitá v komunistickom hnutí vl. m. polit.
stalinizmus s. spájajúca marxizmus, leninizmus a vládu jednej osoby, despotizmus, vytvorená Stalinom vl. m.
maoizmus sociálnopolit. učenie a radikálne ľavicové polit. hnutie spojené s Mao Ce-tungom vl. m. polit.
eurokomunizmus s. v niektorých západoeurópskych komunistických stranách, 60. a 70. roky 20. st. vl. m. + lat.
antikomunizmus hnutie proti komunizmu gréc. + lat.
mccarthizmus mekkar- s. v politike USA po 2. svetovej vojne namierený proti komunizmu vl. m. polit.
fašizmus ideológia a hnutie obhajujúce a hlásajúce útočný nacionalizmus, rasizmus, násilie, potlačovanie občianskych slobôd tal. polit.
nacizmus nem. forma fašizmu lat.-nem.
hitlerizmus fašizmus stredných vrstiev vedený nem. diktátorom Hitlerom vl. m.
frankizmus fašizmus horných vrstiev vedený špan. diktátorom Frankom vl. m.
perónizmus fašizmus nižších vrstiev vedený argent. diktátorom Perónom vl. m.
antifašizmus hnutie proti fašizmu gréc. + tal. polit.
nacionalizmus s. jednostranne zdôrazňujúci význam národa, vychádzajúci z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
ultranacionalizmus krajný nacionalizmus lat.
šovinizmus krajný nacionalizmus spojený s nenávisťou k iným národom, slepé presvedčenie o nadradenosti vlastného národa vl. m.
kozmopolitizmus s. podceňujúci al. popierajúci samobytnosť národov a vlastenectvo, zdôrazňujúci nadnárodné hodnoty, príslušnosť jednotlivcov a národov k ľudstvu, svetoobčianstvo gréc. filoz.
anarchizmus s. odmietajúci organizovanú štátnu moc, práv. poriadok a pod., hlásajúci neobmedzenú slobodu jednotlivca gréc.
pacifizmus s. odmietajúci vojnu bez ohľadu na príčinu a stavajúci sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
pacifizmus hnutie odmietajúce vojnu bez ohľadu na príčinu a stavajúce sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
militarizmus politika zbrojenia, prípravy na útočnú vojnu lat.
antimilitarizmus hnutie proti militarizmu gréc. + lat.
populizmus páčivý, bezzásadový s. zameraný na získavanie vplyvu na masy v záujme okamžitých výhod, využívajúci zdanlivo rozumné, ale falošné argumenty na ovplyvňovanie ľudí, používajúci prázdne heslá a sľuby: lat.
monarchizmus gréc.
rojalizmus hnutie prívržencov vlády, štátu na čele s panovníkom franc.
feminizmus hnutie za zrovnoprávnenie žien s mužmi lat.
machiavelizmus bezohľadná politika, bez ohľadu na morálne princípy vl. m. polit.
avanturizmus dobrodružná, nezodpovedná, bezohľadná politika franc.
revanšizmus hnutie hlásajúce odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
tolstojizmus s. hlásajúci zásadu neodporovať zlu násilím vl. m.
gándhizmus učenie a hnutie hlásajúce nenásilné spôsoby polit. boja, pôvodne v odpore voči brit. kolonializmu v Indii, a vytrvalosť v pravde vl. m. hist.
ultramontanizmus uplatňovanie nárokov, záujmov pápeža a katolíckej cirkvi voči európskym štátom, najmä 19. st. lat. cirk. polit.
antiklerikalizmus hnutie proti využitiu náboženstva na polit. ciele, proti cirkvi a duchovenstvu gréc.
internacionalizmus s. usilujúci sa o medzinárodné riešenie svetových a oblastných otázok a problémov lat.
sionizmus žid. nacionalistické hnutie usilujúce sa o jednotu Židov a vybudovanie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
antisemitizmus hnutie proti Židom založené na rasovej, národnostnej a náb. neznášanlivosti gréc. + vl. m.
panrusizmus gréc. + vl. m. polit.
panslavizmus hnutie za spojenie slovan. národov pod vládou rus. cára a vytvorenie všerus. pravoslávnej monarchie gréc. + vl. m. polit.
slavianofilstvo hnutie vyzdvihujúce spoločnosť budovanú na pravoslávnych základoch, Rusko, 19. st. rus. + gréc.
narodnictvo s. a hnutie snažiace sa o odstránenie samoderžavia a modernizáciu spoločnosti, opierajúce sa o roľníctvo, Rusko rus. hist.
menševizmus umiernený menšinový s. sociálno-demokrarického hnutia, Rusko rus. polit.
boľševizmus radikálny väčšinový smer sociálno-demokrarického hnutia, Rusko rus.
hungarizmus s. snažiaci sa o splynutie nemaď. obyvateľstva v rámci Uhorska, myšlienka jednonárodnostného Uhorska lat. hist.
ilyrizmus hnutie za zjednotenie južných Slovanov, 30. a 40. roky 19. st. vl. m. hist.
pangermanizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie Nemcov vo svete a vytvorenie silného nem. štátu gréc. + vl. m.
paneuropeizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie európskych štátov, o vytvorenie Spojených štátov európskych, medzi svetovými vojnami gréc. + vl. m.
panturkizmus hnutie za zachovanie tur. ríše a zjednotenie všetkých národov hovoriacich turkotat., od Bajkalu po Balkán, zač. 20. st. gréc. + vl. m. polit.
panarabizmus hnutie usilujúce sa o hosp. spoluprácu a polit. zjednotenie všetkých arab. krajín gréc. + vl. m.
panislamizmus hnutie usilujúce sa o zjednotenie moslimských národov a štátov proti kolonializmu, 2. polovica 19. st. gréc. + arab.-lat.
panafrikanizmus hnutie časti nebelošského obyvateľstva Afriky, Severnej Ameriky a Karibiku za oslobodenie spod útlaku gréc. + vl. m.
panamerikanizmus hnutie usilujúce sa o spoluprácu a spolupatričnosť všetkých národov a krajín Severnej a Južnej Ameriky gréc. + vl. m. polit.
risorgimento -dži- hnutie za slobodu a zjednotenie Talianska, 19. st. tal. hist.
enosis -zis hnutie Grékov za zjednotenie v spoločnom štáte gréc.
fenianizmus tajné hnutie za slobodu Írska, 1858 – 1922 ír.
sinnfeinizmus protibrit. hnutie za ír. nezávislosť, zač. 20. st. ír. hist. polit.
iredentizmus hnutie národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa polit.; tal. nacionalistické hnutie za pripojenie území obývaných Talianmi k Taliansku, koniec 19. st. hist. tal.
svadéší hnutie v Indii podporujúce domáci priemysel a bojkotujúci brit. tovar, od 1905 sanskrit hist. polit.
taliban militatné islamské hnutie v Afganistane ?
reúnia franc. politika pripájania rím. nem. miest a lén, 17. st. franc. hist.
fronda odboj šľachty a meštianstva proti absolutizmu kardinála Mazarina, Francúzsko, 1648 – 1653
chartizmus prvé masové hnutie robotníkov, Veľká Británia, 30. – 50. roky 19. st. gréc.-angl. hist.
luddizmus hnutie robotníkov proti zavádzaniu strojov, Anglicko, 1. polovica 19. st. vl. m. hist.
abolicionizmus hnutie za zrušenie zákona a pod.; hnutie za zrušenie otroctva, USA, 1. polovica 19. st. lat.
beatnici bít-
beat generation bít dženerejšn sociálne a lit. hnutie časti amer. mládeže, 50. a 60. roky angl.
skinhead -hed
skinhed hnutie mládeže vyjadrujúcej krajné postoje oblečením, vyholenou hlavou, násilným správaním, pôvodne vo Veľkej Británii angl.
punk pank hnutie mládeže prejavujúce protispoločenský postoj, nesúhlas v hľadaní nových hodnôt a životného štýlu najmä vonkajšími znakmi, úpravou vlasov a pod., od 70. rokov angl.
hippies -pis únikové protestné hnutie západnej, najmä amer. mládeže vyznačujúce sa výstredným oblečením, správaním, príp. používaním drog, 2. polovica 60. rokov angl.
maltuzianizmus s. hlásajúci, že obyvateľstvo rastie geometrickým radom, ale ponuka potravín rastie aritmetickým radom vl. m. polit. ekon.
neomaltuzianizmus s. usilujúci sa obmedzovať populačný rast gréc.-vl. m. polit. ekon.
merkantilizmus s. považujúci za zdroj bohatstva výmenu a obchod, 15.-17.st. tal.-franc. hist. ekon.
proudhonizmus prudo- s. s utopickými predstavami o spoločnosti malovýrobcov s výmenou bez peňazí a úvermi bez úrokov, 19. st. vl. m. filoz. polit.
monetarizmus s. presadzujúci samoregulačný vývoj ekonomiky a odmietajúca štátne zásahy do ekonomiky lat. ekon.
nominalizmus peňažný s., podľa kt. je kúpna sila peňazí určená cenami bez ohľadu na ich kovový obsah lat. ekon.
metalizmus peňažný s., podľa kt. je kúpna sila peňazí priamo závislá na ich kovovom obsahu gréc. ekon.
freetradizmus frítrej- hosp. politika požadujúca slobodu obchodu bez zásahov štátu angl. + lat. polit. ekon.
separatizmus politika presadzujúca územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionizmus politika presadzujúca neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch, namierená proti aktívnej zahraničnej politike tal.-franc.
autarkia politika s cieľom získania hosp. nezávislosti a vytvorenia uzatvoreného hosp. celku v krajine gréc. ekon.
splendid isolation ajsolejšn brit. politika spočívajúca v neúčasti v paktoch a konfliktoch na kontinente, 19. st. angl. hist. polit.
sakoku politika odlúčenia, oddelenia Japonska, zákaz výjazdu Japoncov z krajiny a obmedzenie vstupu cudzincov, 17. – 19. st. jap.
appeasement epíz- politika uzmierovania a ústupkov, najmä voči nacistickému Nemecku angl. polit.
protekcionizmus politika zameraná na podporu a ochranu vlastného hospodárstva, domácej produkcie clami a pod. lat.-franc. ekon.
imperializmus dobyvačná, utláčateľská, rozpínavá politika štátu voči cudzím územiam lat.
NEP rus.
Nep tzv. nová ekonomická politika v sov. štáte umožňujúca niektoré kapitalistické prvky pri zachovaní vedúcej úlohy štátu, 1921 – 24 rus. hovor. polit.
syndikalizmus s. v robotníckom hnutí pokladajúci odbory za najvyššiu formu organizácie robotníkov gréc.-lat. polit.
tradeunionizmus trejdjun- s. v robotníckom, odborovom hnutí zameraný na ekon. a sociálne požiadavky angl. polit.
technologizmus sociologický s. zdôrazňujúci úlohu výroby a techniky vo vývoji spoločnosti, vládu technikov a najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
biologizmus sociologický s. uplatňujúci biol. zákonitosti na spoločenské javy gréc.
human relations hjúmen rilejšnz sociologický s. vnútropodnikovej sociálnej a personálnej politiky zdôrazňujúci medziľudské vzťahy angl. odb.
behaviorizmus bihej- psych. s. zameraný na skúmanie správania a odmietajúci štúdium vnútorných podmienok angl. psych.
reflexológia psych. s. vysvetľujúci konanie a myslenie mechanicky na základe spätného pôsobenia organizmu na vonkajšie podnety, Rusko, zač. 20. st. lat.
freudizmus frojd- psych. s. hľadajúci príčiny správania v raných skúsnostiach, sexuálnom a agresívnom pude vl. m. psych.
glosátori tal. práv. škola podávajúca pomocou poznámok výklad Justiniánovej kodifikácie rím. práva, 11. st. gréc.-lat. práv. hist.
logicizmus matem. s. chápajúci matematiku ako súčasť logiky gréc. mat.
umelecké smery: izmus gréc.-lat. iron. al. pejor.
humanizmus európske kultúrne hnutie nadväzujúce na antickú vzdelanosť a obracajúce pozornosť k pozemskému životu človeka, 14. – 16. st. lat.
secesia s. konca 19. a začiatku 20. st. zdôrazňujúci ozdobnosť lat.
moderna s. konca 19. a začiatku 20. st.; novodobý, novoveký s. franc.
funkcionalizmus archit. s. presadzujúci, že forma má byť odrazom funkcie, úlohy lat. archit.
konštruktivizmus archit. a umelecké hnutie zdôrazňujúce dynamizmus, Rusko, po 1917
lartpourlartizmus lárpúrlár- estetický s. hlásajúci samoúčelnosť umenia, zdôrazňujúci formu franc.
sentimentalizmus európsky lit. s. vyznačujúci sa nadmernou citovosťou, 18. st. franc. lit.
romantizmus s. zdôrazňujúci osobné prežívanie, cit, fantáziu, prírodu, koniec 18. st a 19. st. franc.
nazarenizmus nem. romantický maliarsky s. zobrazujúci náb. námety, 1. polovica 19. st. vl. m. výtv.
parnasizmus lit. s. vo franc. poézii usilujúci sa o formálnu dokonalosť, 2. polovica 19.st. vl. m.-franc. lit.
naturalizmus s. usilujúci sa o zachytenie skutočnosti bez príkras a bez hodnotenia, 2.polovica 19.st. lat.
fin de sićcle fen d sjekl lit. a umelecké smery konca 19.st. franc. kniž.
impresionizmus s. usilujúci sa o zachytenie okamžitých zmyslových vnemov a osobných dojmov, koniec 19.st. lat.-franc.
neoimpresionizmus gréc. + lat.-franc.
pointilizmus poen- franc. výtv.
divizionizmus impresionizmus na konci 19. st. lat. výtv.
verizmus taliansky výtvarný, lit., hud. s. usilujúci sa o verné vystihnutie skutočnosti, koniec 19. st. tal.
realizmus s. usilujúci sa podať čo najvernejší obraz skutočnosti, 19.st. lat.
symbolizmus s. usilujúci sa o vyjadrenie vnútorného zážitku z mnohovýznamovej skutočnosti pomocou znakov, značiek, koniec 19. st. a zač. 20. st. gréc. lit. výtv.
expresionizmus s. zdôrazňujúci subjektívnu výrazovú stránku formy i obsahu, začiatok 20. st. lat.
futurizmus s. usilujúci sa o vytvorenie netradičného dynamického umenia, vyzdvihujúci techniku, civilizáciu, silu a čin, začiatok 20. st. lat.
kubizmus maliarsky s. usilujúci sa o zobrazenie predmetu z viacerých uhlov súčasne, prevádzajúci predmet do geom. tvarov
orfizmus maliarsky s. usilujúci sa skladbou línií a farebných plôch vyvolať hudobné dojmy, Francúzsko, začiatok 20. st. vl. m.
unanimizmus estetický s. hlásajúci prostotu, pravdivosť a súdržnosť ľudí, Francúzsko, začiatok 20. st. lat. lit.
suprematizmus abstraktný výtvarný s. založený na geom. tvaroch, Rusko, začiatok 20. st. lat. výtv.
fauvizmus maliarsky s. uplatňujúci čisté svietivé farby na väčších plochách, začiatok 20. st. franc.
dadaizmus výtv. a lit. s. odmietajúci tradície a uznávané hodnoty a hlásajúci slobodu tvorby založenú na náhodnosti, 1916 – 1924 franc.
Bauhaus archit. a umeleckopriemyslová škola, Nemecko, 1919 – 1933 nem. archit.
surrealizmus süre-, sure- avantgardný s. snažiaci sa zachytiť podvedomé duševné pochody, predstavy, po 1920 lat.-franc. lit. výtv. div.
poetizmus s. čes. veršovanej literatúry, poézie zdôrazňujúci fantáziu a hravosť, 20. roky gréc.-lat. lit.
lettrizmus lit. a výtv. s. vychádzajúci z tvaru písmen, založený v Paríži 1945 franc.
tachizmus -ši-
tašizmus maliarsky s. zdôrazňujúci najmä proces tvorby, prejavujúci sa v automatickom kladení farieb, škvŕn bez zámeru, Francúzsko, 50. roky gréc. výtv.
signal-art výtv. s. využívajúci žiarivé farby na veľkých plochách, 60. roky angl.
muralizmus maliarsky s. zameraný na veľké nástenné maľby s hist. a revolučnými námetmi, Mexiko, 20. st. špan. výtv.
popart výtv. s. nachádzajúci zdroj v modernej mestskej civilizácii angl. výtv.
underground andergraund hnutie protestujúce proti prispôsobivosti v umení angl.
paganizmus s. hlásajúci návrat k pohanstvu lat. kniž.
primitivizmus s., najmä výtv., usilujúci sa o prostosť, jednoduchosť lat. odb.
regionalizmus hnutie usilujúce sa o poznanie a povznesenie určitého kraja, o zachovanie jeho osobitostí lat.
purizmus výtv. s. požadujúci jednoduchosť, štýlovú čistotu v architektúre lat. výtv. archit.
ruralizmus s. zaoberajúci sa vidiekom, vidiečanmi, prírodou lat. lit.
eklektizmus s. vyberajúci a spájajúci rôzne i protichodné názory, smery a hodnotenia bez ohľadu na rozpory medzi nimi gréc.
hudobný s. pozri hudba porovnaj sloh 1

dielo

produkt lat.
verk výtvor nem. hovor. zastar.
opus výtvor, najmä hud. lat. kniž. a odb.
kreácia výtvor, výsledok umeleckej činnosti lat.
ars umelecké d. lat.
artefakt umelý predmet, výtvor lat. kniž. a odb.
monument veľké, veľkolepé d. lat. kniž.
klasika d. vynikajúceho, vzorného umelca lat.
moderna novodobý, novoveký výtvor franc.
opere citato -tá v citovanom, uvedenom d. lat. kniž.
titul lit., hud., film. a pod. d. angl.
skriptúra písomné d. lat. kniž. a odb.
manuscriptum -skrip- písané r., rukopisné dielo lat.
kompozícia hud. al. výtv. d. lat.
fragment neúplne zachované al. nedokončené d., najmä lit., zlomok lat.
torzo nedokončené, neúplné al. neúplne zachované umelecké d., zlomok gréc.-tal.
hexameron d. šiestich dní gréc.
diptych dvojdielne d., d. skladajúce sa z dvoch diel gréc.
triptych trojdielne d., d. skladajúce sa z troch diel gréc.
dilógia lit. d. skladajúce sa z dvoch obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
trilógia lit. d. skladajúce sa z troch obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
tetralógia lit. d. skladajúce sa zo štyroch niekoľkých obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
pentalógia lit. d. skladajúce sa z piatich obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
donum auctoris auktó- d. venované niekomu autorom lat.
originál d. v pôvodnej autorskej podobe, výsledok tvorivej práce autora, pôvodina lat.
alonym d. vydané pod menom inej ako autorovej osoby
pendant pandán d. vytvárané ako náprotivok iného diela franc. kniž.
apokryf nepravý, podvrhnutý spis gréc.
gýč páčivý, povrchný, umelecky bezcenný výtvor nem. pejor.
limonáda plytké, dojímavé, sentimentálne d. perz.-tal.-franc. pren. pejor.
pueriliá diela z autorových chlapčenských rokov lat. lit.
juvenílie diela z autorových mladých rokov, prvotiny lat. kniž.
debut prvé uverejnené al. predstavené d. franc.
chef d’oeuvre šedévr vrcholné majstrovské d. franc.
parergón vedľajšie, dodatkové, drobné umelecké al. vedecké d. gréc. kniž.
senílie diela z autorových stareckých rokov lat.
posthumum d. vydané, zverejnené, nájdené po smrti autora lat.
opera omnia úplné d. vedca al. umelca, zobrané spisy, súborné vydanie lat. kniž.
prodromus predbežné, skrátené vydanie zobraných spisov gréc.
utópia d. opisujúce niečo vysnívané, neuskutočniteľné, dokonalé, najmä takú krajinu gréc.-angl.
horor d. vyvolávajúce pocity strachu, hrôzy angl.
science-fiction sajens fikšn angl. lit.
sci-fi d. s vedecko-fantastickým námetom angl. skr.
fantasy d. založené na opise neskutočných, vymyslených, vybájených svetov, bytostí, schopností a príbehov angl.
thriller tril-
triler d. s napínavým a vzrušujúcim dejom angl.
groteska d. s prvkami komiky, tragiky, karikatúry a so situačnými zvratmi tal.
kovbojka dobrodružné d. zo života a z prostredia pastierov dobytka v USA angl. hovor.
mayovka dobrodružné d. zo života, z prostredia Indiánov vl. m.
robinzonáda dobrodružné d. o stroskotancovi na pustom ostrove, o osamelo a sebestačne žijúcom človeku vl. m. lit.
detektívka d. s dejom o odhaľovaní trestnej činnosti a pátraní v kriminálnych prípadoch lat.-angl.
kriminálka d. s dejom o zločine, trestnej činnosti a pod. lat. hovor.
kliftonka staršia podradná detektívna literatúra vl. m.
pornografia gréc.
porno d. nemravne zobrazujúce pohlavný život, pohlavný styk, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti gréc. hovor.
soft-porno ľahké, mierne, jemné porno angl. + gréc.
seriál d. s niekoľkými časťami zverejňované na pokračovanie lat.
apoftegma stručný a vtipný výrok, krátka lit. forma gréc.
gnóma výrok so všeobecne platným obsahom, stručná a hutne vyjadrená myšlienka s poučením gréc. kniž.
sentencia stručný výrok obsahujúci životnú skúsenosť, pravdu lat. kniž.
maxima krátka lit. forma vyjadrujúca trpkú skúsenosť al. mravnú zásadu lat. kniž.
adespoton drobné d. od neznámeho autora gréc. lit.
parabola kratší epický útvar podávajúci poučenie prostredníctvom príbehu z inej oblasti, široko rozvinuté prirovnanie v príbehu, podobenstvo gréc. lit.
satira d. ostro kritizujúce al. zosmiešňujúce spoločenské pomery, nedostatky al. ľudské vlastnosti lat. lit.
pamflet ostré, útočné, hanlivé literárno-publicistické d., najmä aktuálne, namierené proti osobe, skupine al. javu, hanopis vl. m.-angl.
autograf d. napísané vlastnou rukou, vlastný rukopis gréc.
écriture ekritür d. ako proces hľadania a nachádzania nových významov, rukopis franc. lit.
kompilát nepôvodné odb. al. umelecké d., t. j. zostavené z cudzích poznatkov bez vlastného prínosu lat.
etuda drobný lit., div., film. a pod. útvar franc.
personálie d. obsahujúce údaje o živote a činnosti určitej osoby lat.
apologetika d. obhajujúce myšlienky, učenie, často zaujatým spôsobom gréc.
theatrum mundi teá- -dí rozsiahle hist. d., 16. – 18. st. lat.
elégia lit. al. hud. d. smutného, trúchlivého rázu gréc.
epištola d. adresované určitému okruhu čitateľov, básnický, umelecký list gréc. lit.
slavikum d. napísané slovan. jazykom al. týkajúce sa slovan. krajín a národov lat.
slovacikum d. napísané po slovensky al. slov. autorom, al. vydané na území Slovenska, al. týkajúce sa Slovenska, al. Slovákov lat.
bohemikum d. napísané po česky al. čes. autorom, al. vydané na území Česka, al. týkajúce sa čes. krajín, al. Čechov lat.
moravikum d. vydané na území Moravy, týkajúce sa Moravy al. Moravanov vl. m.
polonikum d. napísané po poľ. al. poľ. autorom, al. vydané na území Poľska, al. týkajúce sa Poľska, al. Poliakov lat.
hungarikum d. napísané po maď. al. maď. autorom, al. vydané na území Maďarska, al. týkajúce sa Maďarska, al. Maďarov lat.
slovenikum d. napísané po slovinsky al. slovinským autorom, al. vydané na území Slovinska, al. týkajúce sa Slovinska, al. Slovincov lat.
germanikum d. napísané po nem. al. nem. autorom, al. vydané na území Nemecka, al. týkajúce sa Nemecka, al. Nemcov lat.
rusikum d. napísané po rus. al. rus. autorom, al. vydané na území Ruska, al. týkajúce sa Ruska, al. Rusov vl. m.
judaikum d. týkajúce sa Židov vl. m.-lat.
polyglotum d. napísané v niekoľkých jazykoch gréc.
antilegomenon d. antického spisovateľa, kt. pravosť je sporná gréc.
doxografia antická filoz. literatúra obsahujúca názory filozofov gréc. odb.
grafika výtv. d. vytvorené technikami umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie gréc.
koláž franc. výtv.
papiers collés papjé kolé výtv. d. vytvorené lepením rôznych materiálov franc. výtv.
asambláž trojrozmerné výtv. d. vytvorené spojením rôznych materiálov a predmetov franc. výtv.
film zvukové a obrazové d. určené na premietanie v kinách a pod. angl.

zobrazenie

vizualizácia dodanie al. nadobudnutie zrakom vnímateľnej povahy niečoho; tvorba trojrozmerného modelu niečoho pomocou počítača lat. kniž. a odb.
konkretizácia uskutočnenie, zvecnenie, zhmotnenie, znázornenie lat.
schéma zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres gréc.
model zmenšené znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. napodobnenina tal.
maketa zmenšený model archit., výtv. diela al. iného predmetu tal.-franc.
diagram gréc.
graf znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres gréc. mat.
histogram stĺpcový diagram z obdĺžnikov so základňami na číselnej osi a obsah znázorňuje rozloženie početnosti gréc.
grafikon graf nadväzujúcich postupov, úloh a pod. používaný najmä v doprave a riadení výroby gréc.
harmonogram graf vzájomného časového zladenia, postupnosti rôznych činností, pracovného programu gréc.
chronogram harmonogram zobrazujúci trvanie javov v čase gréc.
bijekcia jednojednoznačné z. lat. mat.
izometria zhodné z., zhodnosť gréc. mat.
integrál z., kt. priraďuje funkciám a množinám funkciu al. číslo lat. mat.
perspektíva z. zdanlivého zbiehania rovnobežiek a zmenšovania sa predmetov v diaľke, trojrozmerného priestoru na dvojrozmernej ploche lat.
mapa zmenšené, najmä plošné znázornenie zemského al. iného povrchu lat.
špeciálka podrobná mapa lat. hovor.
generálka prehľadná mapa lat. hovor.
centrogram štatistická mapa s priestorovým centrom opisujúcim rozloženie určitého javu lat. + gréc. kart.
kartogram tematická mapa znázorňujúca javy, údaje a vzťahy značkami, farbami a pod. gréc.
portulán stredoveká mapa pre pobrežnú plavbu v Stredozemnom mori a okolo západnej Európy tal. hist.
kataster technické z., znázornenie, podrobný nákres, plán pozemkov podľa obcí lat.
projekcia z. priestorových útvarov premietaním na rovinu al. inú plochu lat. mat.
ichnografia z. stav. návrhu v pôdoryse v starom Grécku gréc. stav.
ortoskopia optické z. bez skreslenia gréc. fyz.
holografia spôsob zobrazovania založený na interferencii zväzkov lúčov so zachovaním trojrozmernosti predmetov gréc. fyz.
histografia metóda zobrazovania výsledkov merania al. vyšetrenia gréc. lek.
uranografia z. hviezdnej oblohy gréc. odb.
horoskop z. postavenia planét a hviezd, z kt. sa predpovedá budúcnosť, osud gréc.
kinematografia z. pohybu obrazmi nasledujúcimi rýchle za sebou gréc.
analógové z. z. informácie nepretržitým sledom hodnôt, napr. hodinové ručičky gréc.
digitálne z. z. informácie číselným údajom, číslicové z. lat.-angl.
fantóm z. hľadanej osoby podľa opisu svedkov gréc.-franc.
mimézis umelecké z. skutočnosti gréc. filoz.
alegória obrazné, prenesené z. myšlienky, predstavy, vlastností a pod., inotaj gréc. lit. výtv.
karikatúra výtv. al. lit. z. osoby al. javu so zámerným zveličením, nadsadením určitej stránky na vyvolanie komického dojmu tal.-franc.
pastorále idylické z. pastierskeho života tal. výtv.
žáner z. scén s námetom z bežného každodenného života franc. výtv.
busta plastické z. hlavy a hrude ľudskej postavy, poprsie franc.
portrét obraz zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň franc.
autoportrét vlastná podobizeň gréc. + franc.
silueta plošný jednofarebný portrét franc. vl. m.
en face anfas portrét s pohľadom, tvárou spredu, dopredu franc. kniž.
profil portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad franc.
identikit portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov angl.
akt umelecké dielo zobrazujúce nahé ľudské telo lat. výtv. fot.
pornografia gréc.
porno nemravné z. pohlavného života, pohlavného styku, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti, v literatúre, výtv. umení, filme a pod. gréc. hovor.
soft-porno ľahké, mierne, jemné porno angl. + gréc.
izokefália z. postáv v rovnakej výške, s hlavami v rovnakej výške bez ohľadu na vzťahy medzi nimi gréc. výtv.
antropomorfia zjednodušené z. ľudskej podoby na rôznych predmetoch gréc.
veduta presné maľované al. grafické z. mesta al. krajiny, od 15.st. tal. výtv.
marína z. mora al. morského pobrežia franc.
kanéfora z. dievčaťa nesúceho na hlave kôš s obetným náčiním gréc. ant. hist.
androkefália z. zvieracieho tela s ľudskou hlavou gréc. výtv.
zoomorfizmus z. božstva vo zvieracej podobe gréc. náb.
totem z. symbolu predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
synagoga socha ženskej postavy znázorňujúcej Starý zákon, židovstvo gréc.
ecclesia eklézia socha ženskej postavy znázorňujúcej Nový zákon, kresťanstvo lat.
ikona z. Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske gréc. cirk.
acheiropoietos záväzné z. Krista al. Márie, kt. je možné len opakovať, lebo jeho vznik je pripisovaný zázraku gréc. výtv.
deésis -zis z. Krista ako sudcu posledného súdu gréc. cirk.
pantokrator z. Krista ako vládcu sveta držiaceho v ľavej ruke knihu a s pravou rukou zodvihnutou, v byzantskom umení gréc. výtv.
betlehem z. narodenia Ježiša, najmä plastické, jasle vl. m.
ecce homo ekce z. Krista trpiaceho, zbičovaného s tŕňovou korunou lat. výtv.
kalvária maľované al. plastické z. ukrižovania Krista lat.
krucifix z. ukrižovaného Krista lat. náb.
veraikon z. Kristovej tváre podľa odtlačku na rúšku lat. + gréc. výtv.
anastáza z. vzkriesenia, zmŕtvychvstania Krista lat. + gréc. výtv.
madona z. Panny Márie tal. výtv.
Annunziata -cia- z. Panny Márie, kt. anjel zvestuje narodenie Ježiša tal.
maesta z. Panny Márie s dieťaťom, anjelmi a svätcami tal. výtv.
Pieta z. Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí, po zložení z kríža lat. výtv.
assuta z. nanebovzatia Panny Márie lat.-tal. výtv. porovnaj dielo obraz 1 socha kresba 1

posudzovať

kvalifikovať hodnotiť, najmä odb. lat.
klasifikovať hodnotiť školský prospech, výkon, známkovať lat.
kritizovať hodnotiť, vytýkať chyby, poukazovať na nedostatky, vyčítať gréc.
pranierovať ostro verejne kritizovať, karhať, odsudzovať nem. pren.
recenzovať hodnotiť umelecké al. vedecké dielo lat.
lektorovať odb. hodnotiť umelecké al. vedecké diela lat.
cenzurovať skúmať, vykonávať dozor nad informáciami najmä z polit a mravného hľadiska lat.
oponovať hodnotiť vedeckú al. odb. prácu lat.
kádrovať preverovať polit. a odb. úroveň pracovníka za socializmu franc. hovor.
lustrovať preverovať osobné údaje u osôb, kt. zákon vylučuje z niektorých funkcií, u nás po 1989 lat.
moralizovať poučovať, napomínať z hľadiska mravných zásad, najmä prehnane lat. aj pejor.
mentorovať často a nevhodne poučovať, napomínať, karhať vl. m. porovnaj hodnotiť

hodnotiť

kvalifikovať posudzovať, najmä odb. lat.
klasifikovať h. školský prospech, výkon, známkovať lat.
degradovať nedostatočne, nízko h., podceňovať, zľahčovať lat.
taxovať lat. odb.
šacovať určovať, vyčísľovať cenu, hodnotu, cenu, oceňovať, ohodnocovať, h. odhadom, odhadovať nem. lat. hovor. odb.
bilancovať h. súhrnne určitú činnosť, porovnávať klady a nedostatky lat.
kritizovať posudzovať, vytýkať chyby, poukazovať na nedostatky, vyčítať gréc.
pranierovať ostro verejne kritizovať, verejne karhať, odsudzovať nem. pren.
recenzovať posudzovať umelecké al. vedecké dielo lat.
lektorovať odborne posudzovať umelecké al. vedecké diela lat.
komentovať vykladať, vysveľovať, zaujímať stanovisko lat.
koštovať h. kvalitu potravín zmyslami, zisťovať chuť, ochutnávať nem. hovor. potrav.
oponovať posudzovať vedeckú al. odbornú prácu lat.
atestovať skúšať, h. kvalifikáciu, schopnosti al. spôsobilosť, napr. lekára lat.
bonitovať zisťovať akosť, oceňovať lat.

napodobnenina

imitovanie lat.
reprodukcia napodobnenie predlohy, obrazu, skutočnosti a pod.; napodobnenie originálu al. predlohy tlačou lat.
kópia n. umeleckého diela s rovnakými rozmermi, materiálom a technikou lat.
faksimile verná n. napr. umeleckého diela bez použitia rovnakého materiálu a technológie lat. odb.
mimézis napodobnenie, umelecké zobrazenie skutočnosti gréc. filoz.
falzum n. vydávaná za pravú vec, napodobené, falšované umelecké dielo, doklad, peniaze a pod., podvrh lat. odb.
atrapa n. tovaru pri reklame, vo výklade a pod. lat.
plagiát napodobnenie cudzieho umeleckého al. vedeckého diela v celku al. časti bez uvedenia predlohy lat.
parafráza dielo voľne spracúvajúce cudziu, najmä lit., hud. al. výtv. predlohu, myšlienku, napr. z dôvodu porovnania hodnôt, zámerné napodobnenie cudzieho diela gréc.
pastiš lit., hud. al. výtv. dielo napodobňujúce iné dielo, n. cudzieho diela franc. odb.
paródia gréc.
persifláž posmešné, zosmiešňujúce napodobnenie konania, správania, vystupovania, najmä známej osoby, pre zábavu al. zosmiešnenie; druh umeleckej lit. napodobňujúci iné dielo al. typ diel s cieľom zosmiešnenia, posmešné napodobnenie umeleckého diela pri zachovaní formy franc. kniž.
travestia zosmiešňujúce napodobnenie vážneho diela so zachovaním jeho základných prvkov, ale s použitím nízkeho a vulgárneho štýlu tal. lit.
karikatúra tal.-franc.
paškvil nepodarená al. skreslená n. tal.
stucco lustro štuko n. mramoru, leštená omietka s mramorovou múčkou tal. stav.
simili tal. sklár.
šatón sklená farebná n. brúseného drahokamu s diamantovým výbrusom podložená lesklým kovovým povlakom franc.
štras n. drahokamu z brúseného olovnatého skla vl. m. sklár.
bižutéria n. pravých šperkov, ozdoba z kovu, zo skla a pod., módny doplnok franc.
onomatopoja napodobnenie prírodného, zvieracieho zvuku, zvukomaľba gréc. lingv. lit.
android mechanická napodobnenina človeka gréc.
model zmenšené zobrazenie, znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. n. tal.
maketa zmenšený model archit. al. výtv. diela al. iného predmetu tal.-franc.

predvádzať

predvádzať 2 hrať, ukazovať a pod. pred verejnosťou
reprodukovať p. hud. al. dram. dielo lat.
inscenovať uvádzať dram. dielo a pod. na scéne, javisku, v televízii lat.
produkovať p. výkony, najmä umelecké, artistické lat.
premiérovať p. dram. al. hud. dielo, predstavenie prvý raz franc.
reprízovať opakovane p. dram. al. hud. dielo, opakovať predstavenie druhý a ďalší raz franc.
interpretovať p., stvárňovať umelecké dielo, najmä dram. úlohu, hud. dielo, ako herec, spevák, hudobník lat.

umelec

kumštár nem. hovor. expr.
majster vynikajúci u. lat.-nem.
maestro vynikajúci u., najmä hudobník tal. kniž.
intelektuál človek s vyšším vzdelaním, najmä duševne pracujúci, vedec, u. lat.
klasik vynikajúci, všeobecne uznávaný, vzorný u. tvoriaci trvalé hodnoty lat.
laureát u. poctený za výkon, dielo cenou a čestným titulom lat.
interpret u. predvádzajúci, stvárňujúci umelecké dielo, dram. úlohu, hud. dielo, herec, spevák, hudobník lat.
virtuóz u. vynikajúci v hre na hud. nástroji tal.
bohém u. al. nadaný človek užívajúci svetské pôžitky a porušujúci spoločenské obmedzenia, sveták franc.
manierista u. tvoriaci šablónovito, meravo franc. pejor.
impresionista u. usilujúci sa o zachytenie okamžitých zmyslových vnemov a osobných dojmov, koniec 19.st. lat.-franc.
naturalista u. usilujúci sa o zachytenie skutočnosti bez príkras a bez hodnotenia lat.
anonym nepodpísaný, nemenovaný, utajený, neznámy u., pisateľ, tvorca, najmä umeleckého diela gréc.
monogramista u., kt. celé meno sa nezachovalo, len skratka mena zložená zo začiatočných písmen gréc. výtv.
debutant u. vystupujúci prvý raz verejne franc.
grafik výtvarný u., výtvarník používajúci techniky umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie gréc.
medailér výtvarný u., výtvarník zaoberajúci sa tvorbou medailí tal.-franc.
reštaurátor u. odborne obnovujúci, opravujúci umelecké pamiatky lat.
tancmajster učiteľ spoločenského tanca, tan. majster nem. hovor. zastar.
hitmaker -mejker tvorca úspešných, módnych piesní, skladateľ al. textár angl. hud. slang.
showman šou-
šoumen u. účinkujúci v zábavnom výpravnom predstavení, bavič angl. hovor.
entertainer -tejner zábavný u., zabávač angl.
cirkusant cirkusový u. lat. hovor.
artista cirkusový al. varietný u. franc.
akrobat cirkusový u. vykonávajúci vysoké náročné, obratné cviky gréc.
kaskadér cirkusový u. vykonávajúci nebezpečné stupňovité zoskoky franc.
žonglér cirkusový u. zručne vyhadzujúci a chytajúci rôzne predmety franc.
kaukliar nem. hovor.
eskamotér cirkusový u., kúzelník, čarodejník franc.
mág perz. kniž.
magik cirkusový u. predvádzajúci kúzelnícky estrádny program, kúzelník gréc.
ekivilibrista cirkusový u. predvádzajúci cviky na udržiavanie rovnováhy lat.
ikarijec cirkusový u. ležiaci na chrbte a pohadzujúci nohami partnerom alebo predmetom vl. m.
voltižér cirkusový u. predvádzajúci cviky na neosedlanom koni, naskakovanie na neosedlaného koňa franc.
excentrik cirkusový u. predvádzajúci komickú akrobaciu s použitím groteskných prvkov lat.
klaun angl.
august cirkusový u. predvádzajúci komické čísla, šašo lat.-nem.
drezér cvičiteľ zvierat na pracovné, šport. a cirkusové účely franc.-nem.
imitátor estrádny u. napodobňujúci hlasy osôb, zvierat a pod. lat.
fakír u. výnimočne ovládajúci svoje telo, bolesť a pod. arab.
bankista kočovný u. vystupujúci v minulosti na jarmokoch tal.
spielman špíl- stredoveký potulný, kočujúci herec, hudobník a spevák nem. hist. porovnaj pôvodca spisovateľ maliar sochár skladateľ hudobník herec spevák tanečník

koniec

koniec 1 posledná časť al. fáza
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine záver, zakončenie tal.
exitus odchod, východ, zánik lat.
amen záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
finiš záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
finále záver, záverečná rozhodujúca časť tal.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol angl.
taran ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
stop k. vety v texte telegramu angl. hovor.
epifýza koncová kĺbová časť dlhej kosti gréc. anat.
apex hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. anat.
pylorus zúžený k. žalúdka, vrátnik gréc. anat.
ultimo k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka tal. peňaž.
fajront k. pracovného času, padla nem. hovor.
víkend k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa angl.
fin de siècle fen d sjekl k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st. franc. kniž.
apokalypsa k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána gréc. náb.
happy end hepi- šťastný k. filmu, lit. diela angl.
emerzia k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies lat. astron. odb.
al fine fí- do k. skladby tal. hud.
sub fine ku k. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred k., pred smrťou lat. lek.
kampes (dolores) k., zvolanie pri rezignácii lat. kniž.
je po paráde je k., je po všetkom špan. hovor.
finis coronat opus fínys koró- k. korunuje dielo lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.
in infinitum -ní-
ad infinitum -ní- bez k., do nekonečna lat.
ad tempus vitae vité do k. života, doživotne lat.
conclamatum est konkla- všetko je stratené lat. porovnaj záver 1 zakončenie

pôvodca

pôvodca 2 kto je tvorcom niečoho
autor tvorca lat.-franc.
anonym nepodpísaný, nemenovaný, utajený, neznámy pisateľ, umelec, tvorca, najmä umeleckého diela gréc.
impotent umelecky neschopný, nemohúci p. lat. pren. kniž.
libretista p. slovného podkladu pre iné umelecké, najmä hud. dielo al. výstavu tal.
textár p. slovného podkladu piesne al. reklamy lat. hud.
copywriter kopyrajter reklamný textár angl.
choreograf tvorca tan., baletného vystúpenia gréc.
scenárista p. textovej predlohy pre film., televízne al. rozhlasové dielo gréc.-lat.
monografista p. vedeckého diela podrobne rozoberajúceho jeden problém, jednu osobnosť gréc.
adaptátor p. lit., hud. a pod. úpravy umeleckého diela na nové podmienky, nároky, upravovateľ lat.
interpolátor p. dodatočnej úpravy al. vložky do pôvodného textu lat. lit.
plagiátor p. napodobenia al. odpisu cudzieho umeleckého al. vedeckého diela v celku al. časti bez uvedenia predlohy lat.
epigón netvorivý autor, nasledovník tvorcov v umení al. vo vede gréc.
synkretista človek spájajúci, zlučujúci rôznorodé, najmä myšlienkové prvky, názory, smery gréc. kniž.
eklektik človek preberajúci a spájajúci cudzorodé prvky rôznych štýlov, čerpajúci z cudzích zdrojov gréc.
memoárista p. pamätí, spomienok franc.
kronikár gréc.
analista lat. kniž.
chronograf p. opisu hist. udalostí v časovom slede, letopisec gréc. kniž.
satirik p. diela ostro kritizujúceho al. zosmiešňujúceho spoločenské pomery, nedostatky al. ľudské vlastnosti lat.
parodista p. posmešného napodobenia iného umeleckého diela pri zachovaní formy gréc.
pamfletista p. ostrých, hanlivých, najmä aktuálnych hanopisov vl. m.-angl.
laudátor p. oslavnej verejnej reči, prejavu lat. kniž.
polemik p. útočnej, ostrej reči al. článku gréc.
glosátor p. poznámok na vysvetlenie, krátkeho, stručného výkladu gréc.-lat.
panegyrik p. oslavnej reči prednesenej na slávnostnom zhomaždení v starom Grécku, chválorečník, velebiteľ gréc. kniž.
gagman geg- tvorca prekvapivých komických nápadov postavených na porušení logiky vo filme angl. film.
ideológ tvorca sústavy myšlienok, názorov, teórií prispôsobených záujmom skupín ľudí gréc.
evanjelista p. časti biblie, Nového zákona s opisom života a skutkov Ježiša Krista gréc.
hagiograf p. životopisov svätých, životopisec svätých gréc.
legislatívec odborník v tvorbe práv. noriem, zákonodarca lat. práv.
legislátor tvorca práv. noriem, zákonodarca lat. práv.
Drakón prísny, krutý starogréc. aténsky zákonodarca porovnaj umelec spisovateľ básnik maliar skladateľ
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 44. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.