odovzdávať

odovzdávať 2 dávať ako sprostredkovateľ
reprodukovať podávať, vyjadrovať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
signalizovať o., podávať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc. porovnaj podávať 4

zopakovať

zopakovať 2 urobiť ešte raz to isté
reprízovať druhý a ďalší raz z. predstavenie, dram. al. hud. dielo franc.
zreprodukovať z., obnoviť výrobný proces lat. ekon.
zdupľovať lat. hovor.
reduplikovať zdvojiť lat. kniž. a odb.
repete lat. hovor.
ancora anko- zopakovať!, znovu, ešte raz tal. hud.
bis dvakrát, dva razy, znovu lat.
da capo dakápo z. od začiatku tal. hud.

odovzdať

odovzdať 2 dať ako sprostredkovateľ
reprodukovať podať, vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
signalizovať o., podať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc. porovnaj podať 4

obnoviť

renovovať obnovovať, opraviť, opravovať, uviesť, uvádzať do nového stavu lat. kniž.
rekonštruovať obnovovať, uviesť, uvádzať do pôvodného stavu lat.
reštaurovať obnovovať, opraviť, opravovať, uviesť, uvádzať do pôvodného stavu, pamiatku, režim, zriadenie, pomery lat.
regenerovať obnovovať pôvodný stav lat.
revitalizovať obnovovať, oživiť, oživovať životné funkcie, prostredie, stavbu a pod. lat.
reprodukovať obnovovať, opakovať výrobný proces lat. ekon.
inovovať lat.
remontovať obnovovať lat. + franc.
reštituovať obnovovať, uviesť, uvádzať do pôvodného stavu, podoby lat. odb.
rehabilitovať obnovať, vrátiť, vracať, navrátiť česť, dobrú povesť, práva, spoločenské postavenie, ospravedlniť, ospravedlňovať; obnovovať, vrátiť, vracať funkciu, schopnosť, pohyblivosť, nápravným cvičením, po chorobe al. úraze lek. lat.
pacifikovať obnovovať mier a poriadok, najmä násilím, urovnať, urovnávať nepokoje, potlačiť, potlačovať vzburu, upokojiť, upokojovať lat.
reanimovať obnovovať základné životné funkcie, napr. po úraze, operácii, oživiť, oživovať, kriesiť, vzkriesiť lat. lek.
dešifrovať obnovovať pôvodný tvar informácie, previesť, prevádzať informáciu z jednej sústavy znakov do druhej, pôvodnej, lúštiť, rozlúštiť, vylúštiť lat. + arab.-franc.
revolvovať o. úver, vklad angl. fin.

podávať

podávať 3 predkladať, oznamovať úradu a pod.
referovať p., prinášať správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať p., vyjadrovať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
signalizovať p., odovzdávať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
raportovať franc. zastar.
meldovať p. hlásenie nem. hovor. zastar.
reportovať pripravovať a poskytovať správy, hlásenia a pod. do vnútorného aj vonkajšieho prostredia banky, podniku angl. ekon.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, sťažovať sa, odvolávať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
fatovať p. daňové priznanie lať. práv. zastar.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc. + lat. porovnaj oznamovať klamať

preniesť

preniesť 2 umiestniť inde
transponovať previesť, preniesť z jednej oblasti do inej lat. kniž.
reprodukovať p. záznam zvuku prostriedkami oznamovacej techniky lat. ozn. tech.
antropomorfizovať gréc. odb.
personifikovať p. ľudské vlastnosti na prírodné javy a mytologické postavy, zosobniť lat. kniž. a odb.
transplantovať p. tkanivo al. orgán na iné miesto al. do iného organizmu lat. lek.
implantovať p. tkanivo al. orgán toho istého jedinca na iné miesto v organizme lat. lek.
laterovať p. súčet položiek z jednej strany účtu na druhú lat.

opakovať

opakovať 1 hovoriť ešte raz al. viac ráz to isté
rekapitulovať stručne a prehľadne o., zhŕňať lat.
papagájovať netvorivo o. cudzie myšlienky arab.-lat. expr. pejor.
verklíkovať netvorivo o. nem. pejor.
repetovať o. si učebnú látku lat. zastar. hovor.
duplikovať dôrazne o., pripomínať, zdôrazňovať lat.
reprodukovať o. slovami niečoho prežité, počuté, podávať, vyjadrovať slovami lat.
rezumovať zhŕňať závery, obsah franc. kniž.

vyjadriť

formulovať slovne v., vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vysloviť lat. kniž.
textovať zostaviť, vytvoriť jaz. prejav lat.
verbalizovať v. slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
zoštylizovať zostaviť určitý text, zoslohovať lat.-franc.
konštatovať povedať, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
kvantifikovať určiť množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
symbolizovať v. pomocou znakov, značiek gréc.
alegorizovať obrazne v. myšlienky, predstavy, vlastnosti a pod. gréc. lit. výtv.
parafrázovať v. rovnaký obsah iným spôsobom, voľne pretlmočiť, obmeniť cudzie myšlienky gréc.
precizovať presne v., určiť, spresniť lat.-franc. kniž. porovnaj vyhlásiť 2

napodobňovať

imitovať lat.
simulovať n. deje, procesy, správanie lat. odb.
kopírovať zhotovovať podľa vzoru lat.
reprodukovať n. predlohu, obraz, skutočnosť a pod. lat.
falšovať nem.
fingovať zhotovovať napodobneniny a vydávať ich za pravé veci lat.
freletovať falšovať víno a iné nápoje, riediť franc.
plagizovať n. cudzie umelecké al. vedecké dielo v celku al. časti bez uvedenia predlohy lat. zried.
kašírovať zhotovovať z lacného materiálu, najmä papiera, ako napodobneninu franc.-nem.
fládrovať n. prírodnú kresbu dreva v natieračstve, žilkovať nem.
parodizovať n. lit. al. iné dielo al. typ diel s cieľom zosmiešnenia pri zachovaní formy; n. konanie, správanie, vystupovanie, najmä známej osoby pre zábavu al. zosmiešnenie, zosmiešňovať gréc.
persiflovať zosmiešňovať, posmievať sa, výsmešne n. franc. kniž.
travestovať zosmiešňovať vážne dielo so zachovaním jeho základných prvkov, ale s použitím nízkeho a vulgárneho štýlu tal. lit.
karikovať zosmiešňovať, zámerne zveličovať určitú stránku osoby al. javu tal.-franc.

podať

podať 3 predložiť, oznámiť úradu a pod.
referovať p., priniesť správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
signalizovať p., odovzdať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, odvolať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc.+lat. porovnaj oznámiť
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 22. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.