rozklad

rozklad 1 rozloženie na časti, rozpad
-lýza gréc. v zlož. sl.
dezintegrácia franc. + lat.
deštrukcia lat. chem.
analýza r. predmetu al. javu na jednotlivé prvky, časti, na zistenie jeho vlastností gréc.
dekompozícia rozloženie, napr. mŕtvej hmoty, rozobranie lat.
disociácia r. na zložky, oddelenie, rozpojenie, rozštiepenie lat. odb.
demontáž rozoberanie, rozobranie strojov a pod. bez poškodenia ich častí franc.
rozborka rozoberanie ručnej zbrane rus. voj. slang.
atomizovanie rozkladanie, rozloženie na malé čiastočky, drobenie, rozdrobenie, trieštenie, roztrieštenie gréc. kniž.
decentralizácia rozkladanie, rozloženie medzi viaceré jednotky, zložky lat.
alokácia rozloženie, rozkladanie, rozmiestnenie, rozmiestňovanie; rozdelenie, rozdeľovanie medzi rôzne odvetvia lat.
dislokácia rozloženie, rozkladanie, rozmiestnenie, rozmiestňovanie lat.
konfigurácia rozloženie, rozostavenie, rozmiestnenie, usporiadanie lat. odb. kniž.
spektrum rozloženie rôznych prvkov, zložiek, jednotlivín, rozsah lat. kniž. a publ.
diserzia rozptyl, rozptýlenie lat. odb.
inkoherencia nesúsvislosť, nesúdržnosť, roztrieštenosť, rozpad lat. odb.
mineralizácia r. organických látok na jednoduché anorganické lat. chem. biol.
lýza r. spojený s rozpúšťaním organizmov a ich častí, buniek, krviniek gréc. biol.
cytolýza r. buniek gréc. odb.
hemolýza rozpad červených krviniek gréc. lek.
erytroblastóza r. červených krviniek novorodenca pôsobením materských protilátok gréc. lek.
fotolýza r. látky účinkom žiarenia gréc. chem.
hydrolýza r. látky, zlúčeniny jej reakciou s vodou gréc. chem.
pyrolýza tepelný r. látok, štiepenie zložitejších látok na jednoduchšie za vysokej teploty gréc. chem.
histolýza porušenie, rozpustenie tkaniva, napr. pri hnisaní gréc. lek.
termolýza r. zlúčeniny pôsobením tepla gréc. chem.
disimilácia r. prebiehajúci v živej hmote, r. organických látok na anorganické; rozloženie biol., odlíšenie, rozlíšenie rozrôznenie lat.
implózia deštrukcia alebo zrútenie spôsobené podtlakom lat. chem. fyz.

zníženie