bunka

celula lat.
-cytus gréc. v zlož. sl.
karyot b. obsahujúca jadro gréc. biol.
fagocyt b. schopná pohlcovať cudzorodé častice gréc. biol.
osteoblast kostná nevyzretá b. gréc. anat.
osteocyt kostná zrelá b. gréc. anat.
trichoblast b. pokožky, z kt. vyrastajú chlpové výrastky gréc. bot.
exteroceptor zmyslová b. zachytávajúca podnety zvonka, u živočíchov lat. fyziol.
neurocyt nervová b. gréc. biol.
neuroblast nedozretá nervová b. gréc. biol.
neurón nervová b. s výbežkami, základná b. nervového systému gréc. anat.
mikrogaméta samčia pohlavná b. gréc. biol.
makrogaméta gréc. biol.
megagaméta gréc. biol.
oogaméta gréc. biol.
oosféra samičia pohlavná b. gréc. bot.
oocyt gréc.
ovocyt vajcová b. v rastovej fáze lat. + gréc. biol.
ooblastéma gréc. biol.
oosperm gréc. biol.
zygota oplodnená vajcová b.
speramtozoón samčia, mužská pohlavná b., výronová b. gréc. biol.
gaméta gréc. biol.
gameto- zrelá pohlavná b. gréc. v zlož. sl.
ovium zrelá vajcová b. lat. biol.
ovulum zrelá vajcová b. živočícha al. človeka, vajíčko lat. biol.
spóra b. nižších rastlín slúžiaca na nepohlavné rozmnožovanie, výtrus gréc. biol.

zakončenie

perfekcia lat. kniž.
ultimo ukončenie tal. zried.
fine koniec, záver tal.
finále záverečná scéna div. hry tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
likvidácia zaniknutie, zastavenie, ukončenie činnosti, napr. podniku lat.
enteroceptor gréc. + lat. lek.
interoreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvnútra tela lat. fyziol.
eteroreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvonku lat. fyziol.
telereceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety z diaľky gréc. + lat. fyziol.
coccyx kokk- z. chrbtice, kostrč gréc. lek.
serif priečne z. ťahu písmena, pätka písma gréc.-angl. polygr.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
machicoulis mašikuli ukončenie múrov hradieb stredovekých pevností franc.
pyramidión z. obelisku v tvare ihlana, spravidla pozlátené; z. pyramídy, hrobky egypt. kráľov gréc. archit.
pinakel z. veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
lýza antický rímsový ukončujúci článok gréc. archit.
akroterion antický, renesančný a klasicistický ukončujúci prvok na rohoch a štítoch stavieb vo forme vejárovitej rastliny al. s postavou človeka, zvieraťa gréc. archit.
kychta valcové z., ústie, horný otvor šachty vysokej pece, sadzobňa nem. hut. slang. zastar.
terminácia z. reakčného reťazca pri reťazovej reakcii lat. fyz.
manžeta vyznačené al. ohrnuté z. rukáva na dolnom konci franc.
pat nerozhodné z. šach. hry remízou, keď sa nedá ťahať kráľom tal. šach.
mat arab.
šach mat víťazné z. šach. hry, porážka súpera perz. šach.
mansúba obsahovo hodnotné z. šach. hry arab. šach. porovnaj záver 1 koniec 1