katastrofa

rozuzlenie

katastrofa tragické r., záverečná časť dram. diela, konečný obrat gréc.

obrat

obrat 1 premena, zmena okolností, podmienok, stavu
inverzia zvrat lat. odb.
peripetia nečakaný, rozhodujúci o. vo vývoji udalostí gréc. pren. kniž.
revolúcia zásadná hlboká kvalitatívna zmena, prevrat lat.
reakcia protikladný, opačný stav k predchádzajúcemu stavu, zvrat lat.
katastrofa konečný o., záverečná časť dram. diela, tragické rozuzlenie gréc.
metanoia o., zmena myslenia gréc.
konverzia prestúpenie na inú vieru náb.; zmena, premena všeobecne lat.
katolizácia prestúpenie na katolícku vieru gréc.
prozelytstvo prestúpenie, najmä na žid. vieru gréc.-lat. kniž.
anaplázia zvrat k primitívnemu zárodočnému stavu al. vzhľadu gréc. lek. porovnaj zmena 1 prevrat

záver

záver 1 posledná časť
perfekcia lat. kniž.
amen koniec, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
epilóg záverečná časť lit. diela s vysvetlením zámeru a zmyslu hry, zhrnutím obsahu diela al. s informáciou o ďalších osudoch postáv, doslov gréc. lit.
finále záverečná, rozhodujúca časť; záverečná scéna div. hry; záverečná časť hud. skladby hud. tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný z. rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
perorácia záverečná časť reči zhrnujúca obsah a základné myšlienky lat. kniž.
klauzula z. verša lat. lit.
kolofón záverečná časť textu rukopisných al. najstarších tlačených kníh, o autorovi, mieste, dátume, tlačiarovi gréc.
aprekácia z. listiny, modlitba za jej platnosť lat.
explicit záverečné slová knihy, textu, zvýrazňujúce určitú skutočnosť al. dej lat. lit.
epóda záverečná časť antického chóru gréc.
coda kóda z. al. dodatok hud. diela al. vety tal. hud.
finiš z. práce spojený s veľkým vypätím síl; z. šport. pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
Kyrie eleison z. niektorých modlitieb, omše, Pane, zmiluj sa gréc. porovnaj koniec 1 zakončenie

nešťastie

malér nehoda, pohroma lat.-franc. hovor.
tragédia gréc.
katastrofa gréc.
dráma veľké, najmä hromadné n., pohroma; vážna, smutná, vzrušujúca udalosť gréc.
apokalypsa pohroma, hrôza, des gréc. kniž.
kalamita nehoda, pohroma, spúšť, polom lat.

časť

pars lat.
mero- súčasť, zložka, prvok, základný článok gréc. v zlož. sl.
element najjednoduchšia č. celku, zložka, prvok lat.
segment úsek, zložka, prvok lat. kniž.
sekcia zložka, súčasť lat.
gros gro