zakončenie

perfekcia lat. kniž.
ultimo ukončenie tal. zried.
fine koniec, záver tal.
finále záverečná scéna div. hry tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
likvidácia zaniknutie, zastavenie, ukončenie činnosti, napr. podniku lat.
enteroceptor gréc. + lat. lek.
interoreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvnútra tela lat. fyziol.
eteroreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvonku lat. fyziol.
telereceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety z diaľky gréc. + lat. fyziol.
coccyx kokk- z. chrbtice, kostrč gréc. lek.
serif priečne z. ťahu písmena, pätka písma gréc.-angl. polygr.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
machicoulis mašikuli ukončenie múrov hradieb stredovekých pevností franc.
pyramidión z. obelisku v tvare ihlana, spravidla pozlátené; z. pyramídy, hrobky egypt. kráľov gréc. archit.
pinakel z. veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
lýza antický rímsový ukončujúci článok gréc. archit.
akroterion antický, renesančný a klasicistický ukončujúci prvok na rohoch a štítoch stavieb vo forme vejárovitej rastliny al. s postavou človeka, zvieraťa gréc. archit.
kychta valcové z., ústie, horný otvor šachty vysokej pece, sadzobňa nem. hut. slang. zastar.
terminácia z. reakčného reťazca pri reťazovej reakcii lat. fyz.
manžeta vyznačené al. ohrnuté z. rukáva na dolnom konci franc.
pat nerozhodné z. šach. hry remízou, keď sa nedá ťahať kráľom tal. šach.
mat arab.
šach mat víťazné z. šach. hry, porážka súpera perz. šach.
mansúba obsahovo hodnotné z. šach. hry arab. šach. porovnaj záver 1 koniec 1

dokonalosť

perfekcia lat. kniž.
perfektnosť bezchybnosť lat.
preciozita prehnane strojená d. v správaní, konaní, strojenosť, neprirodzenosť, vyumelkovanosť; d. v umeleckom slohu v parížskych salónoch, 17. st. lat.-franc. kniž.
areté cnosť, zdatnosť, statočnosť, u Sokrata gréc. filoz.

záver

záver 1 posledná časť
perfekcia lat. kniž.
amen koniec, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
epilóg záverečná časť lit. diela s vysvetlením zámeru a zmyslu hry, zhrnutím obsahu diela al. s informáciou o ďalších osudoch postáv, doslov gréc. lit.
finále záverečná, rozhodujúca časť; záverečná scéna div. hry; záverečná časť hud. skladby hud. tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný z. rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
perorácia záverečná časť reči zhrnujúca obsah a základné myšlienky lat. kniž.
klauzula z. verša lat. lit.
kolofón záverečná časť textu rukopisných al. najstarších tlačených kníh, o autorovi, mieste, dátume, tlačiarovi gréc.
aprekácia z. listiny, modlitba za jej platnosť lat.
explicit záverečné slová knihy, textu, zvýrazňujúce určitú skutočnosť al. dej lat. lit.
epóda záverečná časť antického chóru gréc.
coda kóda z. al. dodatok hud. diela al. vety tal. hud.
finiš z. práce spojený s veľkým vypätím síl; z. šport. pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
Kyrie eleison z. niektorých modlitieb, omše, Pane, zmiluj sa gréc. porovnaj koniec 1 zakončenie