Výsledky vyhľadávania

dlhopis

obligácia lat. ekon.
bond (pevne úročený d. obchodovateľný na burze) angl. fin.
obligácia (d. vydaný najmä štátom) lat. fin.
junk bond /džank/ (nekvalitný, rizikový d.) angl. porovnaj papier 3

záväzok

obligo (zmenkový dlh; z. všeobecne) lat.-tal.
obligácia (vzťah medzi dlžníkom a veriteľom) lat. práv.
pasíva (záväzky, dlhy) lat.
onerozita (zaťaženie záväzkom, povinnosťou) lat. práv.
sponzia (sľub, prísľub) lat. zastar.
nobile officium (čestný z.) lat. kniž.
vadimónium (z. za splnenie cudzieho záväzku, rukojemníctvo) lať. práv. zastar.
fides /-dés/ (mravný a neskôr práv. z. v rím. práve) lat.
kapitulácia (písomný z., sľub voleného panovníka voči šľachte) lat.
remanencia (nesplnený, trvajúci z.) lat. zastar.
subskripcia (predbežný z. na odber knihy a pod. po vydaní, predplatenie) lat.
solidarita (spoločný a nerozdielny z. viacerých dlžníkov jednému veriteľovi) lat. práv.
korealita (spoločné záväzky s účasťou niekoľkých veriteľov al. dlžníkov) lat. práv.
forward (z. kupujúceho, že kúpi cenné papiere, cudziu menu a pod. k určitému dňu v budúcnosti za stanovenú cenu, a predávajúceho, že predmet kúpy predá) angl. ekon.
futures (forward, pri kt. sú podmienky zmluvy štandardizované a obchod prebieha na burze) angl. ekon.
swap (z. kupujúceho a predávajúceho o výmene cenných papierov, cudzích mien a pod. v určitých intervaloch v budúcnosti; viac vzájomne prepojených forwardov) angl. ekon.
indebite (bez záväzkov) lat. práv.

papier

papier 3 (cenný p., listina majúca hodnotu)
skriptúra lat. fin.
titer (pôvodne plášť, obal cenného p., titulný list, neskôr cenný list vôbec) franc. peňaž.
au nom /o nom/ franc. obch.
rektapapier (p. na meno znejúci na menovite uvedenú osobu, kt. je oprávnená uplatniť z neho právo) lat.
au porteur /o portör/ (p. na majiteľa, na doručiteľa, vystavený bez určenia veriteľa, pričom právo z neho uplatňuje doručiteľ) franc. obch.
ordrepapier (p. na rad vystavený na meno oprávnenej osoby a obsahujúci doložku na rad umožňujúcu jeho prevod na inú osobu) franc. obch.
a vista (p. splatný na videnie, t. j. pri prvom predložení) tal. práv. obch.
akcia (p. predstavujúci podiel na majetku a zisku, účastina) lat. ekon.
obligácia (dlhopis vydaný najmä štátom) lat. fin.
bond (pevne úročený dlhopis obchodovateľný na burze) angl. fin.
eurobond (obchodovateľný p. verejne emitovaný obchodnou bankou, znejúci na eurodoláre al. inú euromenu) vl. m. + angl.
efekty (p. obchodovaný na peňažných burzách) lat. len v plur.
blue chips /blú čips/ (bezpečné cenné papiere v USA) amer. peňaž.
kupón (p. oprávňujúci na nákup akcií v privatizovanej spoločnosti) franc.
talón (poukážka na vydanie nového kupónového hárka k cennému p., akcii) franc. peňaž.
brief (ponuka cenných p., kt. hľadajú kupca na burze, prianie, želanie predať) nem. peňaž.
exot (p., kt. nie je zaznačený v úradnom kurzovom lístku) gréc. fin.
valeur /valor/ (súhrn cenných p. a peňažných prostriedkov v prevádzke banky) lat. ekon.
nonvaleur /-lér/
nonvalér (bezcenné p. znehodnotené, najmä infláciou) franc. ekon.
promesa franc. obch.
rimesa tal. práv. peňaž.
vekseľ (zmenka) nem. hovor. zastar.
trata (cudzia zmenka) lat.-tal. práv. obch.
akcept (cudzia zmenka prijatá, podpísaná zmenkovým dlžníkom) lat. obch. porovnaj zmenka
šek (p. s príkazom vystavovateľa, aby banka vyplatila istú sumu z jeho účtu) angl. peňaž.
traveller’s cheque /travlerz ček/ (medzinárodný cestovný bankový šek) angl.
konosament (prevoditeľný p. obsahujúci potvrdenie o prijatí al. naložení tovaru na lodnú prepravu, nákladný list) tal. práv.
warrant (skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade) angl. obch.

vzťah

relácia lat. kniž. a odb.
filiácia (súvislosť, závislosť, postupnosť) lat. kniž.
korelácia (vzájomný v., väzba al. závislosť medzi dvoma al. viacerými znakmi, súvzťažnosť) lat.
kontakt (spojenie, styk, dotyk, tesný v. predmetov al. ľudí) lat.
nexus (súvislosť, spojitosť) lat. kniž. a odb.
atitúda (postoj, názor) franc. sociol.
referencia (v. poukazujúci na určitý pomer javov) lat. kniž. a odb.
korešpondencia (súladný v. medzi javmi, súlad, zhoda) lat.
relatívnosť (v. dvoch al. viacerých vecí, javov, pomernosť, vzťažnosť, podmienenosť) lat. kniž. a odb.
dialektika (vzájomné vzťahy a boj protikladov, protirečení) gréc.
indiferencia (v. dvoch sústav, ktoré sa navzájom neovplyvňujú) lat. fyz.
inklúzia (v. podradenosti medzi triedami, pojmami a pod.) lat.
nihilizmus (záporný v. k hodnotám, neuzávanie, popieranie všetkých hodnôt, najmä mravných, spoločenských a pod.) lat.
izomorfizmus (v. medzi objektami, medzi kt. je úplná zhoda al. podobnosť ich štruktúry) gréc. odb.
protektorát (v. dvoch štátov s nadvládou silnejšieho štátu nad slabším, podriadená závislosť jedného štátu druhému štátu) lat. práv.
suzerenita (protektorát, kt. základom je feudálny, lénny v. medzi vladármi ovládajúceho a závislého štátu) franc. hist.
identita (v. príslušnosti jedinca k spoločenstvu, organizácii, národu, štátu) lat. sociol.
ekonomika (súhrn výrobných vzťahov v určitej spoločnosti, výrobných činností určitého štátu, hospodárstvo) gréc.
kompetícia (súťaživosť, súperenie, napr. v. dvoch organizmov súperiacich o totožné zdroje) lat.
trading (obchodný v., najmä výmenný obchod) angl. ekon.
obligácia (v. medzi dlžníkom a veriteľom, záväzok) lat. práv.
faktoring (v. medzi výrobcom, dodávateľom a špecializovanou obchodnou spoločnosťou, kt. od neho odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou) lat.-angl. fin. obch.
synergizmus (kladný vzájomný v. dvoch druhov organizmov) gréc. biol.
probióza (vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, v. užitočnosti) lat. + gréc. biol.
parekia (vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, keď jeden druh vyhľadáva susedstvo druhého najmä na svoju ochranu) gréc. biol.
komenzualizmus (vzájomný v., vzájomné pôsobenie dvoch al. viacerých druhov, z kt. jeden má výhody bez vplyvu na hostiteľa) lat. biol.
forézia gréc. ekol.
symfória (komenzualzmus, keď jeden druh využíva druhý na premiestnenie) gréc. zool.
amenzualizmus (v. dvoch organizmov, keď jeden vytvára jedovaté látky pôsobiace na druhý) lat. biol.
implikácia (v. dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého) lat. mat. log.
ekvivalencia (v. dvoch výrokov vzájomne vyplývajúcich zo seba samých) lat. mat. log.
funkcia (závislý v. dvoch veličín, vzájomná závislosť dvoch veličín) lat. mat.
kosekans (goniometrická funkcia) lat. mat.
inklúzia (v. medzi množinami, keď jedna množina je obsiahnutá v inej, je jej podmnožinou) lat. mat.
stechiometria (v. medzi hmotnostným zložením molekuly látky a jej chem. vzorcom) gréc. chem.
dyáda (v. medzi dvoma osobami so znakmi, kt. nie možné pozorovať vo väčších skupinách) gréc. psych. sociol.
sympatia (kladný citový v., priaznivý pomer, postoj k niekomu al. niečomu, náklonnosť, priazeň) gréc.
partnerstvo (priateľský v., spolupráca) franc.-angl.
sociabilita (družnosť, spoločenskosť, priateľskosť) lat. kniž. a odb.
kolegiálnosť (družnosť, svornosť, súdržnosť, spolupatričnosť, priateľskosť) lat.
familiárnosť (dôvernosť, nenútenosť, domáckosť) lat.
intimita (dôvený citový v., súkromnosť, blízkosť) lat.
human relations /hjúmen rilejšnz/ (ľudské vzťahy) angl. sociol.
expresívnosť (vyjadrenie citového al. vôľového stavu al. postoja, citový v. hovoriaceho, citové zafarbenie, citovosť) lat.
platonizmus (nenaplnený citový v. bez zmyselnosti, sexuality) vl. m. zried.
sex (pohlavný v.) lat.-angl.
konkubinát (spolužitie muža a ženy manželským spôsobom bez sobáša, súložnictvo) lat.
heterizmus (v. medzi mužom a ženou založený na častom striedaní partnerov) gréc. hist.
techtle-mechtle (ľúbostný v., pomer, najmä zatajovaný) tal. hovor.
maternita (materstvo) lat. odb.
paternita (v. medzi otcom a dieťaťom, otcovstvo) lat. práv.
paternalizmus (ochranársky v. vyplývajúci z presvedčenia o vlastnej nadradenosti) lat.
hostilita (citový stav prejavujúci sa nepriateľským správaním k druhým ľuďom a prianím uškodiť im, sklon k nepriateľstvu, nepriateľský v. k ľuďom, nepriateľstvo) lat. psych.
sociopatia (chorobný, nenormálny v. k spoločenskému prostrediu) lat. + gréc. lek. psych.
inštitút (súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami) lat. kniž. al. odb.
public relations /pablik rilejšnz/ angl.
PR angl. skr.
pí ár (odbor zaoberajúci sa vzťahmi s verejnosťou na základe jej cieľavedomého ovplyvňovania so zámerom vytvorenia al. zachovania pozitívneho vzťahu verejnosti k osobe al. organizácii) angl. hovor.
antonymia (v. medzi jaz. jednotkami založený na protiklade, opaku) gréc. lingv.
paronymia (v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na formálnej, zvukovej podobe a významovej odlišnosti) gréc. lingv.
heteronymia (významový v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na rodovom protiklade, napr. koza-cap) gréc. lingv.
homonymita (v. medzi slovami, kt. rovnako znejú al. sa píšu, ale významovo sú odlišné, rovnozvučnosť) gréc. lingv.
homofónia (v. medzi slovami, kt. rovnako znejú, ale graficky sú odlišné, inak sa píšu) gréc. lingv.
homografia (v. medzi slovami, kt. rôzne znejú, ale graficky sú rovnaké, rovnako sa píšu) gréc. lingv.
synonymita (v. medzi slovami al. slovnými spojeniami s rovnakým al. blízkym významom) gréc. lingv.
predikácia (prisudzovací, vetnotvorný v. medzi podmetom a prísudkom) lat. lingv.
subordinácia (podraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, podraďovanie) lat. lingv.
koordinácia (priraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, priraďovanie) lat. lingv.
adjunkcia (vetný v., keď tvar závislého člena nie je určovaný riadiacim členom, pripájanie) lat. lingv.
rekcia (v. slov, v kt. jeden člen určuje pád druhého člena, väzba) lat. lingv.
parentéza (vetný v., slovo al. veta vložená do inej vety bez vetného v., vsuvka) gréc. lingv.
parataxa (v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe nezávislých, priraďovací pomer vetných členov, priradenosť) gréc. lingv.
hypotaxa (v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe závislých, podraďovací pomer vetných členov, podradenosť) gréc. lingv.
hyperonymia (v. založený na nadradenosti jaz. jednotky nad podradenými jaz. jednotkami) gréc. lingv.
hyponymia (v. založený na podradenosti jaz. jednotky vzhľadom na nadradenú jaz. jednotku) gréc. lingv.
denotácia (v. medzi výrazom a tým, čo výraz označuje) lat. lingv.
modálnosť (v. obsahu výpovede ku skutočnosti vyjadrujúci postoj hovoriaceho k obsahu výpovede) lat. lingv. porovnaj pomer 1pomer 2láska 1láska 2spolužitie