Výsledky vyhľadávania

prenášanie

prenášanie 2 (umiestňovanie inde)
transformácia (prenos) lat.
translácia /tranz-/ (prenesenie, premiestňovanie, premiestnenie, prekladanie, preloženie, posúvanie, posunutie) lat. odb.
transponovanie (prenesenie, prevádzanie, prevedenie z jednej oblasti do inej) lat. kniž. a odb.
tradícia (ústne p. správ, slovesných výtvorov, názorov a pod., rozprávaním, ústne podanie) lat.
komunikácia (výmena, prenos informácií, dorozumievanie) lat.
rádiokomunikácia (spojenie pomocou elektromagnetických vĺn) lat. ozn. tech.
telekomunikácia (p. informácií na diaľku) gréc. + lat.
retranslácia (diaľkový prenos vysielania prostredníctvom niekoľkých staníc) lat. ozn. tech.
televízia (prenos a vysielanie obrazu na diaľku prostredníctvom elektrického signálu ako hromadný oznamovací prostriedok) gréc. + lat.
telegrafia (p. písomných správ na diaľku dohovorenými značkami) gréc.
telefónia (p. zvuku, najmä reči, prostredníctvom telefónu) gréc.
telefax gréc. + angl.
fax (elektronický prenos textov, obrazov, po telefónnej sieti) angl.
teletext (prenos textových informácií spoločne s televíznym signálom) gréc. + lat.
telefoto (prenos obrazov na diaľku elektrickým signálom) gréc.
telefonát (spojenie prostredníctvom zariadenia na prenos zvuku, najmä reči, na diaľku, hovor) gréc.
interkomunikácia (systém na dorozumievanie posádky dopravného prostriedku al. veľkého stroja, telekomunikačné spojenie posádky) lat.
infraport (bezkáblové prepojenie dvoch počítačov a pod. na prenášanie údajov) angl.
reprodukcia (prenos záznamu zvuku prostriedkami oznamovacej techniky) lat. ozn. tech.
mono (jednokanálová reprodukcia) gréc.
stereo (dvojkanálová reprodukcia) gréc.
kvadrofónia (štvorkanálová reprodukcia) lat. + gréc.
e-mail /imejl, ímejl/ (elektronická bezdokumentová výmena, prenos informácií v prostredí výpočtovej techniky, elektronická pošta) angl. výp. tech.
telepatia (prenos informácií, myšlienok od odovzdávajúcej k prijímajúcej osobe bez účasti známych zmyslov, mimozmyslové vnímanie) gréc. psych.
rezonovanie (šírenie zvuku predmetom schopným súznieť, preberanie zvuku od iného predmetu a súznenie s ním) lat.
advekcia (prenos určitej vlastnosti vzduchu vodorovným prúdením) lat. fyz.
konvekcia (šírenie tepla, prenos látky a energie prúdením) lat. fyz.
transport (prenos látok v bunke al. medzi bunkami cez bunkové membrány) lat.
antropomorfizácia gréc. odb.
personifikácia (p. ľudských vlastností na prírodné javy a mytologické postavy) lat. kniž. a odb.
trópus (použitie slova v prenesenom význame, obrazné pomenovanie na základe príbuznosti, zhody, súvislosti al. kontrastu, zástupka) gréc.-lat. porovnaj zástupka
anachronizmus (kladenie udalosti, osoby, javu a pod. do nevhodnej doby) gréc.
parachronizmus (nesprávne časové umiestňovanie deja al. udalosti do neskoršieho obdobia, časová chyba, časový posun) gréc. odb.
implantácia (p. tkaniva al. orgánu toho istého jedinca na iné miesto v organizme) lat. lek.
transplantácia (p. tkaniva al. orgánu na iné miesto al. do iného organizmu) lat. lek.

premiestnenie

trasport lat.
transportovanie (doprava, preprava, prevoz) lat. zried.
translokácia /tranz-/ (preloženie) lat. kniž. a odb.
transfer (presun všeobecne; presun, odsun obyvateľstva, presídlenie kniž.) lat.
translácia /tranz-/ (prenesenie, preloženie, posunutie) lat. odb.
evakuácia (vysťahovanie, p. obyvateľstva z vojnou, prírodnou katastrofou a pod. ohrozenej oblasti, vyprázdnenie určenej oblasti od vojska, obyvateľstva) lat.
teleportácia (p. predmetov al. osôb s použitím doteraz neznámej technológie al. mágie) angl. lit. film.
erózia (odstránenie, odnesenie časti zemského povrchu, hornín, vodou, vetrom, ľadom, snehom, rozrušenie zemského povrchu) lat. geol.
emigrantstvo (dobrovoľné al. vynútené vysťahovanie do cudziny, pobyt v cudzine, vysťahovalectvo, vyhnanstvo) lat.
imigrácia (prisťahovalectvo) lat.
transmigrácia (presťahovanie z jedného kraja do iného) lat. kniž.
intermigrácia (vzájomné vysťahovanie, osídlenie) lat. kniž.
repatriovanie (presídlenie, návrat späť do vlasti) lat.
inverzia (obrátenie, prevrátenie) lat. kniž. a odb.
rošáda (p. kráľa smerom k veži a presun veže cez kráľa, zámena postavenia kráľa a veže) arab.-špan. šach.
metatéza (p., výmena, prešmyknutie polohy hlások v slove) gréc. lingv.
metatónia (p., prechod prízvuku z jednej slabiky na druhú) gréc. lingv.
synkopa (preloženie, presunutie prízvuku z ťažkej doby na ľahkú) gréc. hud. porovnaj premiestňovanie

posúvanie

translácia /tranz-/ (posunutie, premiestňovanie, premiestnenie, prenášanie, prenesenie, prekladanie, preloženie) lat. odb. porovnaj premiestňovanie

premiestňovanie

transport lat.
transportovanie (preprava, prevoz) lat. zried.
translokácia /tranz-/ (prekladanie) lat. kniž. a odb.
transfer (p. všeobecne; presun, odsun obyvateľstva, presídľovanie kniž.) lat.
translácia /tranz-/ (prenášanie, prekladanie, posúvanie) lat. odb.
evakuácia (p. obyvateľstva z vojnou, prírodnou katastrofou a pod. ohrozenej oblasti, vyprázdňovanie určenej oblasti od vojska, obyvateľstva) lat.
teleportácia (p. predmetov al. osôb s použitím doteraz neznámej technológie al. mágie) angl. lit. film.
erózia (odstraňovanie, odnášanie časti zemského povrchu, hornín, vodou, vetrom, ľadom, snehom, rozrušovanie, vymieľanie zemského povrchu) lat. geol.
exarácia (vymieľanie ľadovcom, brázdenie) lat. geol.
deterzia (obrusovanie a ohladzovanie skalného podložia ľadovca) lat. geol.
detrakcia (odlamovanie a odtŕhanie rozpukaného skalného podložia ľadovcom) lat. geol.
ablácia (odnášanie zeminy zo zemského povrchu pôsobením ľadu, vody a vetra) lat. geol.
evorzia (vymieľanie hornín vírivou činnosťou prúdiacej vody) lat. geol.
eforácia (vymieľanie podzemnými tlakovými vodami) lat. geol.
advekcia (p. vzduchu s určitými vlastnosťami vo vodorovnom smere) lat. meteor.
migrácia (presídľovanie, sťahovanie, presun, pohyb obyvateľstva spojený so zmenou sídliska, miesta pobytu) lat. odb.
emigrantstvo (dobrovoľné al. vynútené vysťahovanie do cudziny, pobyt v cudzine, vysťahovalectvo, vyhnanstvo) lat.
imigrácia (prisťahovalectvo) lat.
transmigrácia (sťahovanie z jedného kraja do iného) lat. kniž.
intermigrácia (vzájomné sťahovanie, osídľovanie) lat. kniž.
repatriovanie (presídľovanie, návrat späť do vlasti) lat. porovnaj sťahovanie