Výsledky vyhľadávania

umiestnenie

parachronizmus (nesprávne časové u. deja al. udalosti do neskoršieho obdobia, časová chyba, časový posun) gréc. odb.
replacement (umiestňovanie pracovníkov na iné pracovné miesta, preradenie, preraďovanie) angl.
hospitalizácia (u. chorého v nemocnici) lat. odb.
rooming-in /rú-/ (u. dieťaťa a matky, rodičky v jednej izbe v nemocnici, pôrodnici) angl. lek.
inštalácia (u., usporiadanie predmetov na výstave a pod.) lat.
intonácia (nasadenie, vyladenie tónu, hlasu, nástroja) tal. hud. porovnaj postavenie 1uloženie 1

prenášanie

prenášanie 2 (umiestňovanie inde)
transformácia (prenos) lat.
translácia /tranz-/ (prenesenie, premiestňovanie, premiestnenie, prekladanie, preloženie, posúvanie, posunutie) lat. odb.
transponovanie (prenesenie, prevádzanie, prevedenie z jednej oblasti do inej) lat. kniž. a odb.
tradícia (ústne p. správ, slovesných výtvorov, názorov a pod., rozprávaním, ústne podanie) lat.
komunikácia (výmena, prenos informácií, dorozumievanie) lat.
rádiokomunikácia (spojenie pomocou elektromagnetických vĺn) lat. ozn. tech.
telekomunikácia (p. informácií na diaľku) gréc. + lat.
retranslácia (diaľkový prenos vysielania prostredníctvom niekoľkých staníc) lat. ozn. tech.
televízia (prenos a vysielanie obrazu na diaľku prostredníctvom elektrického signálu ako hromadný oznamovací prostriedok) gréc. + lat.
telegrafia (p. písomných správ na diaľku dohovorenými značkami) gréc.
telefónia (p. zvuku, najmä reči, prostredníctvom telefónu) gréc.
telefax gréc. + angl.
fax (elektronický prenos textov, obrazov, po telefónnej sieti) angl.
teletext (prenos textových informácií spoločne s televíznym signálom) gréc. + lat.
telefoto (prenos obrazov na diaľku elektrickým signálom) gréc.
telefonát (spojenie prostredníctvom zariadenia na prenos zvuku, najmä reči, na diaľku, hovor) gréc.
interkomunikácia (systém na dorozumievanie posádky dopravného prostriedku al. veľkého stroja, telekomunikačné spojenie posádky) lat.
infraport (bezkáblové prepojenie dvoch počítačov a pod. na prenášanie údajov) angl.
reprodukcia (prenos záznamu zvuku prostriedkami oznamovacej techniky) lat. ozn. tech.
mono (jednokanálová reprodukcia) gréc.
stereo (dvojkanálová reprodukcia) gréc.
kvadrofónia (štvorkanálová reprodukcia) lat. + gréc.
e-mail /imejl, ímejl/ (elektronická bezdokumentová výmena, prenos informácií v prostredí výpočtovej techniky, elektronická pošta) angl. výp. tech.
telepatia (prenos informácií, myšlienok od odovzdávajúcej k prijímajúcej osobe bez účasti známych zmyslov, mimozmyslové vnímanie) gréc. psych.
rezonovanie (šírenie zvuku predmetom schopným súznieť, preberanie zvuku od iného predmetu a súznenie s ním) lat.
advekcia (prenos určitej vlastnosti vzduchu vodorovným prúdením) lat. fyz.
konvekcia (šírenie tepla, prenos látky a energie prúdením) lat. fyz.
transport (prenos látok v bunke al. medzi bunkami cez bunkové membrány) lat.
antropomorfizácia gréc. odb.
personifikácia (p. ľudských vlastností na prírodné javy a mytologické postavy) lat. kniž. a odb.
trópus (použitie slova v prenesenom význame, obrazné pomenovanie na základe príbuznosti, zhody, súvislosti al. kontrastu, zástupka) gréc.-lat. porovnaj zástupka
anachronizmus (kladenie udalosti, osoby, javu a pod. do nevhodnej doby) gréc.
parachronizmus (nesprávne časové umiestňovanie deja al. udalosti do neskoršieho obdobia, časová chyba, časový posun) gréc. odb.
implantácia (p. tkaniva al. orgánu toho istého jedinca na iné miesto v organizme) lat. lek.
transplantácia (p. tkaniva al. orgánu na iné miesto al. do iného organizmu) lat. lek.

chyba

chyba 1 (niečo nesprávne, nepodarené, omyl)
renons franc. pren.
error (omyl) lat.-angl. výp. tech.
kiks (omyl, zlyhanie) nem. hovor. subšť.
lapsus (omyl, nedopatrenie) lat. kniž.
lapsus linguae /-gvé/ (ch. pri hovorení, prerieknutie) lat.
lapsus calami /kalá-/ (ch. pri písaní) lat.
trapas čes. slang.
faux pas /fó pa/ (trápna spoločenská ch., nepríjemný omyl, nedopatrenie, nepríjemnosť) franc.
solecizmus (ch. proti jaz. norme, nesprávne použitie slova al. tvaru) vl. m. lingv. lit.
haplografia (ch. odpisovača spočívajúca vo vynechaní časti textu, napr. riadka) gréc. lingv. lit.
dittografia (pisárska ch. pri prepisovaní textu najmä pred vynájdením kníhtlače, opakovanie písmena, slabiky, slova al. časti textu) tal. + gréc.
error in calculo /kalku-/ (omyl vo výpočte)
renonc (ch. pri hre, napr. nepriznanie farby) franc. kart.
circulus vitiosus /cirkulus viciózus/ (začarovaný, bludný, chybný kruh v dokazovaní, logická ch.) lat.
idem per idem (kruh v definícii) lat.
petitio principii /-tício -cípií/ (kruh v dôkaze) lat. log.
tautológia (logická ch. pri definícii, keď definované aj definujúce obsahujú rovnaký neznámy pojem) gréc. log.
parachronizmus (časová ch., posun, nesprávne časové umiestnenie deja al. udalosti do neskoršieho obdobia) gréc. odb.
amfibólia (logická ch., dvojznačnosť vznikajúca z nejasnosti gramatickej konštrukcie najmä pri použití homoným) gréc. lit. log.
paralógia (nesprávne vyvodenie, odvodenie, chybný úsudok, v kt. bola ch. urobená neúmyselne, nevedomky, neúmyselný omyl) gréc. log.
ekvivokácia (ch. spôsobená viacznačnosťou slov, mnohoznačnosťou výrazov) lat. log.

posun

metachronizmus gréc. odb.
parachronizmus (časový posun, časová chyba, nesprávne časové umiestnenie deja al. udalosti do neskoršieho obdobia) gréc. odb. porovnaj posúvanie