Výsledky vyhľadávania

nenútenosť

naivnosť (detská prostota, prostoduchosť, jednoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.
familiárnosť (domáckosť, dôvernosť) lat.
ležérnosť (uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá, povýšenecká nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, blahovoľnosť, prívetivosť, vľúdnosť, veselosť) franc.
spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná činnosť, živelnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.

nedbalosť

ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá povýšenecká nenútenosť, nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
šlendriánstvo nem. hovor. pejor.
bordelárstvo (neporiadok, lajdáctvo) franc. vulg. slang.
culpa /kul-/ (vina, zavinenie, previnenie) lat.
mea culpa /kul-/ (moja vina) lat.

dôvernosť

dôvernosť 1 (blízkosť)
familiárnosť (nenútenosť, domáckosť) lat.
intimita (dôverný citový vzťah, súkromnosť, blízkosť) lat.

vzťah

relácia lat. kniž. a odb.
filiácia (súvislosť, závislosť, postupnosť) lat. kniž.
korelácia (vzájomný v., väzba al. závislosť medzi dvoma al. viacerými znakmi, súvzťažnosť) lat.
kontakt (spojenie, styk, dotyk, tesný v. predmetov al. ľudí) lat.
nexus (súvislosť, spojitosť) lat. kniž. a odb.
atitúda (postoj, názor) franc. sociol.
referencia (v. poukazujúci na určitý pomer javov) lat. kniž. a odb.
korešpondencia (súladný v. medzi javmi, súlad, zhoda) lat.
relatívnosť (v. dvoch al. viacerých vecí, javov, pomernosť, vzťažnosť, podmienenosť) lat. kniž. a odb.
dialektika (vzájomné vzťahy a boj protikladov, protirečení) gréc.
indiferencia (v. dvoch sústav, ktoré sa navzájom neovplyvňujú) lat. fyz.
inklúzia (v. podradenosti medzi triedami, pojmami a pod.) lat.
nihilizmus (záporný v. k hodnotám, neuzávanie, popieranie všetkých hodnôt, najmä mravných, spoločenských a pod.) lat.
izomorfizmus (v. medzi objektami, medzi kt. je úplná zhoda al. podobnosť ich štruktúry) gréc. odb.
protektorát (v. dvoch štátov s nadvládou silnejšieho štátu nad slabším, podriadená závislosť jedného štátu druhému štátu) lat. práv.
suzerenita (protektorát, kt. základom je feudálny, lénny v. medzi vladármi ovládajúceho a závislého štátu) franc. hist.
identita (v. príslušnosti jedinca k spoločenstvu, organizácii, národu, štátu) lat. sociol.
ekonomika (súhrn výrobných vzťahov v určitej spoločnosti, výrobných činností určitého štátu, hospodárstvo) gréc.
kompetícia (súťaživosť, súperenie, napr. v. dvoch organizmov súperiacich o totožné zdroje) lat.
trading (obchodný v., najmä výmenný obchod) angl. ekon.
obligácia (v. medzi dlžníkom a veriteľom, záväzok) lat. práv.
faktoring (v. medzi výrobcom, dodávateľom a špecializovanou obchodnou spoločnosťou, kt. od neho odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou) lat.-angl. fin. obch.
synergizmus (kladný vzájomný v. dvoch druhov organizmov) gréc. biol.
probióza (vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, v. užitočnosti) lat. + gréc. biol.
parekia (vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, keď jeden druh vyhľadáva susedstvo druhého najmä na svoju ochranu) gréc. biol.
komenzualizmus (vzájomný v., vzájomné pôsobenie dvoch al. viacerých druhov, z kt. jeden má výhody bez vplyvu na hostiteľa) lat. biol.
forézia gréc. ekol.
symfória (komenzualzmus, keď jeden druh využíva druhý na premiestnenie) gréc. zool.
amenzualizmus (v. dvoch organizmov, keď jeden vytvára jedovaté látky pôsobiace na druhý) lat. biol.
implikácia (v. dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého) lat. mat. log.
ekvivalencia (v. dvoch výrokov vzájomne vyplývajúcich zo seba samých) lat. mat. log.
funkcia (závislý v. dvoch veličín, vzájomná závislosť dvoch veličín) lat. mat.
kosekans (goniometrická funkcia) lat. mat.
inklúzia (v. medzi množinami, keď jedna množina je obsiahnutá v inej, je jej podmnožinou) lat. mat.
stechiometria (v. medzi hmotnostným zložením molekuly látky a jej chem. vzorcom) gréc. chem.
dyáda (v. medzi dvoma osobami so znakmi, kt. nie možné pozorovať vo väčších skupinách) gréc. psych. sociol.
sympatia (kladný citový v., priaznivý pomer, postoj k niekomu al. niečomu, náklonnosť, priazeň) gréc.
partnerstvo (priateľský v., spolupráca) franc.-angl.
sociabilita (družnosť, spoločenskosť, priateľskosť) lat. kniž. a odb.
kolegiálnosť (družnosť, svornosť, súdržnosť, spolupatričnosť, priateľskosť) lat.
familiárnosť (dôvernosť, nenútenosť, domáckosť) lat.
intimita (dôvený citový v., súkromnosť, blízkosť) lat.
human relations /hjúmen rilejšnz/ (ľudské vzťahy) angl. sociol.
expresívnosť (vyjadrenie citového al. vôľového stavu al. postoja, citový v. hovoriaceho, citové zafarbenie, citovosť) lat.
platonizmus (nenaplnený citový v. bez zmyselnosti, sexuality) vl. m. zried.
sex (pohlavný v.) lat.-angl.
konkubinát (spolužitie muža a ženy manželským spôsobom bez sobáša, súložnictvo) lat.
heterizmus (v. medzi mužom a ženou založený na častom striedaní partnerov) gréc. hist.
techtle-mechtle (ľúbostný v., pomer, najmä zatajovaný) tal. hovor.
maternita (materstvo) lat. odb.
paternita (v. medzi otcom a dieťaťom, otcovstvo) lat. práv.
paternalizmus (ochranársky v. vyplývajúci z presvedčenia o vlastnej nadradenosti) lat.
hostilita (citový stav prejavujúci sa nepriateľským správaním k druhým ľuďom a prianím uškodiť im, sklon k nepriateľstvu, nepriateľský v. k ľuďom, nepriateľstvo) lat. psych.
sociopatia (chorobný, nenormálny v. k spoločenskému prostrediu) lat. + gréc. lek. psych.
inštitút (súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami) lat. kniž. al. odb.
public relations /pablik rilejšnz/ angl.
PR angl. skr.
pí ár (odbor zaoberajúci sa vzťahmi s verejnosťou na základe jej cieľavedomého ovplyvňovania so zámerom vytvorenia al. zachovania pozitívneho vzťahu verejnosti k osobe al. organizácii) angl. hovor.
antonymia (v. medzi jaz. jednotkami založený na protiklade, opaku) gréc. lingv.
paronymia (v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na formálnej, zvukovej podobe a významovej odlišnosti) gréc. lingv.
heteronymia (významový v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na rodovom protiklade, napr. koza-cap) gréc. lingv.
homonymita (v. medzi slovami, kt. rovnako znejú al. sa píšu, ale významovo sú odlišné, rovnozvučnosť) gréc. lingv.
homofónia (v. medzi slovami, kt. rovnako znejú, ale graficky sú odlišné, inak sa píšu) gréc. lingv.
homografia (v. medzi slovami, kt. rôzne znejú, ale graficky sú rovnaké, rovnako sa píšu) gréc. lingv.
synonymita (v. medzi slovami al. slovnými spojeniami s rovnakým al. blízkym významom) gréc. lingv.
predikácia (prisudzovací, vetnotvorný v. medzi podmetom a prísudkom) lat. lingv.
subordinácia (podraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, podraďovanie) lat. lingv.
koordinácia (priraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, priraďovanie) lat. lingv.
adjunkcia (vetný v., keď tvar závislého člena nie je určovaný riadiacim členom, pripájanie) lat. lingv.
rekcia (v. slov, v kt. jeden člen určuje pád druhého člena, väzba) lat. lingv.
parentéza (vetný v., slovo al. veta vložená do inej vety bez vetného v., vsuvka) gréc. lingv.
parataxa (v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe nezávislých, priraďovací pomer vetných členov, priradenosť) gréc. lingv.
hypotaxa (v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe závislých, podraďovací pomer vetných členov, podradenosť) gréc. lingv.
hyperonymia (v. založený na nadradenosti jaz. jednotky nad podradenými jaz. jednotkami) gréc. lingv.
hyponymia (v. založený na podradenosti jaz. jednotky vzhľadom na nadradenú jaz. jednotku) gréc. lingv.
denotácia (v. medzi výrazom a tým, čo výraz označuje) lat. lingv.
modálnosť (v. obsahu výpovede ku skutočnosti vyjadrujúci postoj hovoriaceho k obsahu výpovede) lat. lingv. porovnaj pomer 1pomer 2láska 1láska 2spolužitie

ľahkomyseľnosť

hazardnosť arab.-franc.
vabank (nerozvážny, neuvážený, ľahkomyseľný, odvážny čin, kt. výsledok závisí od náhody) franc.
ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, nedbanlivosť) franc.
bohémstvo (neviazanosť, svetáctvo) franc.
frivolnosť franc.
frivolita (nemravnosť, necudnosť, neviazanosť, nehanebnosť, ľahkovážnosť) franc. kniž.

ľahostajnosť

letargia (nechuť, nevšímavosť voči okoliu, otupenosť, necitlivosť) gréc.
pasívnosť (poddajnosť, trpná, nečinnosť) lat.
indiferentnosť (nevšímavosť, vlažnosť) lat.
indiferentizmus (nevšímavosť, vlažnosť, najmä vo verejných, náb., polit. otázkach) lat.
rezignovanosť (zmierenie s okolnosťami, odovzdanosť, poddanie sa osudu) lat.
ignorantstvo (úmyselná nevšímavosť) lat.
flegmatickosť (nevšímavosť, chladnokrvnosť, nezáujem) gréc.
nonšalantnosť (vedomá, povýšenecká nenútenosť, nedbanlivosť) franc. hovor. a kniž.
blazeovanosť (unudenosť, presýtenie životom, nezáujem) franc.
indolentnosť (nevšímavosť) lat. kniž.
ireligiozita (náb. ľ., neznabožstvo, neverectvo) lat. kniž.
anacionalizmus (národná vlažnosť) gréc. + lat. kniž.
impasibilita (bezcitnosť, surovosť, chladnosť) lat. kniž.
cynizmus (bezcitnosť, necitlivosť, bezohľadnosť, pohŕdanie mravnými postojmi, hrubosť) gréc.
adiafora (nevšímavosť k veciam mimo ľudskej moci u stoikov) gréc. filoz.
dysbúlia (chorobná strata vôle, slabá vôľa, nerozhodnosť) lat. lek.
torpor (strnulosť, stŕpnutosť, ochabnutosť) lat. kniž. a odb.
torpidita (strnulosť, nehybnosť, necitlivosť, otupenosť, malátnosť) lat. kniž. a odb.
salám (nezáujem) tal. slang.

prívetivosť

žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, vľúdnosť, nenútenosť, veselosť) franc. porovnaj dobromyseľnosť

veselosť

humor (v. so zmyslom pre komickosť a vtip, vtipnosť, dobrá nálada, žartovanie, žartovnosť) lat.
žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, prívetivosť, vľúdnosť, nenútenosť) franc.
serenita (rozjarenosť) lat.
gaudium (radosť, najmä skupinová) lat. kniž. porovnaj žartovanosť

dobromyseľnosť

žoviálnosť (dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, prívetivosť, vľúdnosť, nenútenosť, veselosť) franc.
bonhomia /-no-/ (dobrosrdečnosť) franc. zastar.
benevolencia (zhovievavosť, dobrá vôľa, láskavosť, povoľnosť, blahovoľnosť, blahovôľa) lat.
indulgencia (zhovievavosť, trpezlivosť, miernosť, ohľaduplnosť) lat. cirk.
kondenscendencia (blahovoľnosť, blahosklonnosť, zhovievavosť) lat. kniž. zried.
benefícium (dobrodenie, láskavosť, milosť) lat. porovnaj znášanlivosť

dobráctvo

žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, prívetivosť, vľúdnosť, nenútenosť, veselosť) franc.
bonhomia /-no-/ (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť) franc. zastar.
benevolencia (zhovievavosť, dobrá vôľa, láskavosť, povoľnosť, dobromyseľnosť, blahovoľnosť, blahovôľa) lat.
donkichotovstvo (rojčivosť, zasnívanosť, blúznivosť, čudáctvo) vl. m. expr.

blahovoľnosť, blahovôľa

benevolencia (zhovievavosť, dobrá vôľa, láskavosť, povoľnosť, dobromyseľnosť) lat.
indulgencia (zhovievavosť, trpezlivosť, miernosť, ohľaduplnosť) lat. kniž. a odb.
kondenscendencia (blahosklonnosť, zhovievavosť) lat. kniž. zried.
bonhomia /-no-/ (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť) franc. zastar.
tolerantnosť (trpezlivosť, znášanlivosť k názorom, konaniu iných) lat.
žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, prívetivosť, vľúdnosť, nenútenosť, veselosť) franc.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 19. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.