Výsledky vyhľadávania

dobrovoľnosť

spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná činnosť, živelnosť) lat. kniž.

živelnosť

spontaneita (živelná, samovoľná, neuvedomená, dobrovoľná činnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.

činnosť

činnosť 1 (vykonávanie práce, povolania, záujmu)
energeia gréc. filoz.
akcia (práca, pôsobenie; zámerná č., konanie s istým cieľom) lat.
aktívnosť (zvýšená č., konanie všeobecne) lat.
hypoaktivita (znížená, oslabená č.) gréc. + lat. psych.
hyperaktivita (nadmerná neúčelná pohybová č., pohybový nepokoj) gréc. + lat. psych.
ofenzíva (rozsiahla útočná aktivita) lat.
agilnosť (horlivá č., horlivosť, činorodosť, čulosť) lat.
organizácia (č. spočívajúca v usporadúvaní, príprave niečoho, príprava, riadenie, správa) gréc.-lat.
prax (účelná cieľavedomá č. meniaca skutočnosť; č. v určitom odbore s cieľom pripraviť sa na povolanie) gréc.
operácia (vykonávanie č., úkon, riadený postup) lat.
transakcia (peňažná, ekon. operácia, peňažný prevod, úkon, zmluva) lat. ekon.
špecialita (č., v kt. niekto vyniká) lat.-franc.
doména franc.
parketa (č., v kt. sa niekto vyzná, kt. rozumie) franc. hovor. publ.
-fikácia (utváranie) lat. v zlož. sl.
maratón (dlhá, namáhavá, náročná č.) vl. m. pren.
kampaň (č. proti niekomu al. niečomu, za niekoho al. niečo; zvýšená č. na splnenie úloh, najmä v poľnohospodárstve) franc.
permanencia (stála, trvalá, nepretržitá č.) lat. kniž.
spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná č., živelnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.
voluntarizmus (svojvoľné konanie, svojvôľa) lat. kniž.
partizánčina (svojvoľná, nezákonná č. na vlastnú päsť) franc. pren. pejor.
kooperácia (spolupráca, súčinnosť) lat.
team-work /tím-/ (spolupráca, súčinnosť skupiny úzko spolupracujúcich ľudí) angl. publ.
synergia gréc. kniž. a odb.
synergizmus (spoločné pôsobenie, spolupráca, spolupôsobenie, súčinnosť) gréc. odb.
šport (č. na posilnenie telesnej kondície spojená so súťažením a snahou o zvýšenie výkonu) angl.
publicistika lat.-franc.
žurnalizmus (č. zameraná na informovanie verejnosti a pôsobenie na ňu v masových informačných prostriedkoch, novinárstvo) franc. zried.
diplomacia (č. zameraná na uskutočnenie cieľov zahraničnej politiky rokovaním) franc.
justícia (č. súdov, súdnych orgánov, súdnictvo) lat.
judikatúra (rozhodovacia č. súdov) lat. práv.
delikvencia (protipráv. konanie, páchanie priestupkov práv. al. mravnej povahy, trestných činov, trestná č.) lat.
kriminalita (protipráv. konanie, páchanie trestných činov, trestná č., zločinnosť) lat. práv.
prekriminalita (protipráv. konanie, páchanie trestných činov deťmi do 15 rokov) lat. práv.
diverzia (záškodnícka č., rozvratníctvo, rozvracačstvo, záškodníctvo, najmä na nepriateľskom al. nepriateľom obsadenom území) lat.
subverzia (podvratná č., rozvratníctvo, podvratníctvo) lat.
sabotáž (zámerné ničenie, poškodzovanie, znemožňovanie výroby, dopravy a pod. z dôvodu odporu k štátnemu zriadeniu, záškodníctvo, rozvratníctvo) tur.-franc.
disent lat.
underground /andergraund/ (tajná, podzemná, nepovolená, zakázaná, protizákonná, nezákonná, protipráv. č., podzemie) angl.
špionáž franc.
špiónstvo román.-nem.
rozviedka (prieskumná, výzvedná č., vyzvedačstvo) rus.
kontrašpionáž (č. zameraná proti nepriateľskej špionáži) lat. + franc. porovnaj konanie 1práca 1práca 2

nenútenosť

naivnosť (detská prostota, prostoduchosť, jednoduchosť, detinskosť, neskúsenosť, nevinnosť, bezprostrednosť, nestrojenosť, prirodzenosť) franc.
familiárnosť (domáckosť, dôvernosť) lat.
ležérnosť (uvoľnenosť, ľahkomyseľnosť, nedbanlivosť) franc.
nonšalantnosť (vedomá, povýšenecká nedbanlivosť, ľahostajnosť) franc. hovor. a kniž.
žoviálnosť (dobromyseľnosť, dobrosrdečnosť, blahosklonnosť, blahovoľnosť, prívetivosť, vľúdnosť, veselosť) franc.
spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná činnosť, živelnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.