Výsledky vyhľadávania

listina

lajstro lat. hovor.
breve lat. najmä v plur.
arch lat.
letter angl. polygr.
dokument (doklad, osvedčenie) lat.
dokumentácia (listiny, písomnosti, doklady) lat.
bumážka (doklad, potvrdenie, preukaz, papier) rus. hovor.
skriptúra (písomnosť) lat. kniž. a odb.
flajstro (doklad, potvrdenie) nem. subšt.
ceduľa (list papiera s oznamom, najmä úradným) lat. hovor.
formulár (list al. listy papiera s predtlačeným textom na vyplnenie údajov, tlačivo, dotazník) lat.
nacionále (l. s osobnými údajmi) lat.
dekrét (l. s úradným rozhodnutím, napr. poverením, menovaním, výmer, napr. na byt) lat.
charta (významná, zásadná l. obsahujúca, vyhlasujúca, obhajujúca, zaručujúca súhrn určitých polit. práv, zásad, slobôd) gréc.
akt (najmä v plur. akty)
aktá (písomný záznam, úradný spis) lat.
prius (spis predchádzajúci v tej istej veci) lat. najmä v plur.
promemórium (pamätný spis) lat. hist.
cirkulár (l. určená viacerým pracovníkom, obežník) lat. zastar.
pare (jedna z dvoch al. viacerých rovnakých listín, doslovný odpis, prepis, rovnopis) lat. admin.
alograf (l. písaná aj sčasti cudzou rukou, najmä o závete) gréc. práv.
holograf (l. písaná vlastnou rukou od začiatku do konca, najmä o závete) gréc. práv.
archiválie (listiny, spisy, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
medieváliá (písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom) lat.
škart (vyradené, vytriedené listiny, spisy, písomnosti) gréc.-tal.
rezervát (tajný spis) lat. hist.
pergamen (l. na zvieracej koži upravenej na písanie) vl. m.-lat.
atest (notársky al. svedecky overená l.) lat.
notícia (dokazovacia l.) lat. práv.
chirograf (písomnosť písaná pôvodne na jeden kus pergamenu v dvoch rovnakých vyhotoveniach a potom rozdelená, pričom overovanie sa robilo priložením obidvoch častí k sebe) gréc. hist.
warrant (l. osvedčujúca plnú moc, postúpenie určitého práva) angl. práv.
vidimus (l. potvrdzujúca obsah predchádzajúcej písomnosti vpísaním) lat.
intimát (l. s rozhodnutím vyššieho úradu, kt. oznamuje stránke nižší úrad) lat.
dekrét (l. s rozhodnutím najvyššieho štátneho orgánu, s povahou zákona) lat.
bill (právna l., návrh zákona al. platný zákon, najmä vo Veľkej Británii a v USA) angl. práv.
akreditív (poverovacia l. diplomatického zástupcu) lat. dipl.
patent (l., kt. sa zverejňuje rozhodnutie vydavateľa, najmä panovníka, s platnosťou zákona) lat. hist. práv.
kondukt (ochranný sprievodný list) lat. hist.
glejt (ochranný sprievodný list vydaný najmä panovníkom a zaručujúci bezpečný prechod územím vydavateľa) nem. hist.
armáles (kráľovská l. o povýšení do zemianskeho, šľachtického stavu udelením erbu) lat. hist.
reskript (panovnícka l. obsahujúca rozhodnutie panovníka s jeho podpisom) lat. hist.
diplom (panovnícka l. o udelení výsad, práv a pod.) gréc. hist.
majestát (panovnícka l. obsahujúca určité výsady) lat. hist.
privilégium (l. potvrdzujúca, zaručujúca práv. výsadu, výsadný list, za feudalizmu) lat. hist.
bula (pápežská al. panovnícka l. so zásadným rozhodnutím opatrená visiacou kovovou pečaťou) lat. hist.
chryzobula (byzantská cisárska bula so zlatou pečaťou) gréc. + lat. hist.
breve (pápežská l., od 15 st.) lat. cirk.
encyklika (pápežský list obracajúci sa k cirk. hodnostárom a všetkým veriacim) gréc.-lat. cirk.
Magna charta libertatum (Veľká l. slobôd, základný zákon, ústava) lat.
aide-mémoire /éd -moár/ (spis so záznamom ústneho rokovania v dipl. styku) franc. dipl.
dimisórium (prepúšťacia l., kt. poddaný dostával voľnosť sťahovať sa) lat. hist.
obšit (prepúšťacia l. z voj. služby) nem. zastar. voj. slang.
certifikát (písomné osvedčenie, potvrdenie určitých skutočností, používané najmä v obchode) lat. obch.
atestácia (písomné osvedčenie, potvrdenie, napr. vlastností výrobku, dosiahnutia kvalifikácie) lat.
asignácia (l., kt. veriteľ oprávňuje tretiu osobu, aby prijala plnenie od dlžníka, poukážka, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe) franc. práv. obch.
police (poistný list, doklad o poistení, poistka) tal. obch.
dispaš (l. s rozvrhom, rozpisom úhrady škôd pri spoločnej havárii) franc. obch.
navicert (sprievodný list pre lode s neutrálnym nákladom) angl.
bordereau /ordró/
bordero (sprievodný list; zoznam tovaru, dokumentov a pod.) franc. porovnaj doklad 1papier 3

hárok

hárok 1 (list papiera) lat.
arch (väčší list papiera) lat.
lajster (list papiera) lat. hovor.
fólio (na polovicu preložený arch, knižný polhárkový rozmer vznikajúci preložením hárka, rozmer knihy s výškou chrbta do 45 cm) lat.
in folio (v rozmere celého h.) lat. polygr.
kvart (knižný štvrťhárkový rozmer vznikajúci preložením hárka, formát knihy s výškou chrbta 25 – 35 cm) lat.
oktáv (knižný rozmer polovice kvartu vznikajúci zložením hárku na osem listov, osmorka) lat.
krudo (kniha v nezložených hárkoch) lat. polygr.

papier

papier 3 (cenný p., listina majúca hodnotu)
skriptúra lat. fin.
titer (pôvodne plášť, obal cenného p., titulný list, neskôr cenný list vôbec) franc. peňaž.
au nom /o nom/ franc. obch.
rektapapier (p. na meno znejúci na menovite uvedenú osobu, kt. je oprávnená uplatniť z neho právo) lat.
au porteur /o portör/ (p. na majiteľa, na doručiteľa, vystavený bez určenia veriteľa, pričom právo z neho uplatňuje doručiteľ) franc. obch.
ordrepapier (p. na rad vystavený na meno oprávnenej osoby a obsahujúci doložku na rad umožňujúcu jeho prevod na inú osobu) franc. obch.
a vista (p. splatný na videnie, t. j. pri prvom predložení) tal. práv. obch.
akcia (p. predstavujúci podiel na majetku a zisku, účastina) lat. ekon.
obligácia (dlhopis vydaný najmä štátom) lat. fin.
bond (pevne úročený dlhopis obchodovateľný na burze) angl. fin.
eurobond (obchodovateľný p. verejne emitovaný obchodnou bankou, znejúci na eurodoláre al. inú euromenu) vl. m. + angl.
efekty (p. obchodovaný na peňažných burzách) lat. len v plur.
blue chips /blú čips/ (bezpečné cenné papiere v USA) amer. peňaž.
kupón (p. oprávňujúci na nákup akcií v privatizovanej spoločnosti) franc.
talón (poukážka na vydanie nového kupónového hárka k cennému p., akcii) franc. peňaž.
brief (ponuka cenných p., kt. hľadajú kupca na burze, prianie, želanie predať) nem. peňaž.
exot (p., kt. nie je zaznačený v úradnom kurzovom lístku) gréc. fin.
valeur /valor/ (súhrn cenných p. a peňažných prostriedkov v prevádzke banky) lat. ekon.
nonvaleur /-lér/
nonvalér (bezcenné p. znehodnotené, najmä infláciou) franc. ekon.
promesa franc. obch.
rimesa tal. práv. peňaž.
vekseľ (zmenka) nem. hovor. zastar.
trata (cudzia zmenka) lat.-tal. práv. obch.
akcept (cudzia zmenka prijatá, podpísaná zmenkovým dlžníkom) lat. obch. porovnaj zmenka
šek (p. s príkazom vystavovateľa, aby banka vyplatila istú sumu z jeho účtu) angl. peňaž.
traveller’s cheque /travlerz ček/ (medzinárodný cestovný bankový šek) angl.
konosament (prevoditeľný p. obsahujúci potvrdenie o prijatí al. naložení tovaru na lodnú prepravu, nákladný list) tal. práv.
warrant (skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade) angl. obch.

doklad

doklad 1 (preukaz, osvedčenie, listina)
dokument (listina, osvedčenie) lat.
dokumentácia (písomnosti, listiny, doklady) lat.
bumážka (listina, potvrdenie, preukaz, papier) rus. hovor.
alegát (dodatok) lat. práv.
flajstro (listina, potvrdenie) nem. subšt.
ceduľka (malá potvrdenka, lístok) lat. hovor.
afirmácia (d. o správnosti a pod., ubezpečenie o tom) lat.
legitka (d. o totožnosti, členstve, oprávnení, preukaz) lat. hovor. slang.
originál (pôvodný d., prvé vyhotovenie, prvopis) lat.
duplikát (náhradný d., ďalšie, druhé vyhotovenie s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie, druhopis) lat.
triplikát (náhradný d., ďalšie, tretie vyhotovenie s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie) lat. zried.
falzum (napodobený, falšovaný doklad, podvrh) lat. odb.
deklarácia (d. so slávnostným vyhlásením, najmä k dôležitej polit. otázke vládou a pod.) lat.
permanentka (stály cestovný preukaz, lístok) lat. hovor.
recepis (potvrdenie o prevzatí zásielky) lat. pošt.
pas (preukaz oprávňujúci na nejakú činnosť) franc.-nem.
pasport (cestovný pas zastar.; d. so základnými technickými a ekonomickými údajmi zariadenia, prístroja, stroja) lat.
vízum (povolenie oprávňujúce vstúpiť na územie cudzieho štátu v cestovnom doklade) lat.
certifikát (písomné osvedčenie, potvrdenie určitých skutočností, používané najmä v obchode) lat. obch.
atestácia (písomné osvedčenie, potvrdenie napr. vlastností výrobku, dosiahnutia kvalifikácie) lat.
koncesia (d. o oprávnení na vykonávanie určitej činnosti, napr. živnosti) lat.
licencia (d. oprávňujúci niečo vykonávať, využívať) lat. práv. obch.
faktúra (d. na dodaný al. predaný tovar, vykonanú prácu, službu, vystavený predávajúcim, vyjadrujúci finančný nárok, účet) lat. obch.
blok franc.-nem. obch.
paragón (pokladničný lístok s cenou a druhom zakúpeného tovaru) vl. m. obch.
kvitancia (potvrdenie veriteľa o platbe, o zaplatení dlhu al. časti dlhu) lat. zastar.
vidimus (listina potvrdzujúca obsah predchádzajúcej písomnosti vpísaním) lat.
privilégium (listina potvrdzujúca, zaručujúca práv. výsadu, výsadný list, za feudalizmu) lat. hist.
akreditív (peňažný d., príkaz na vyplatenie určitej sumy po predložení dokumentov) lat. fin.
(colná) boleta (potvrdenie o colnom konaní al. zaplatení cla) tal. zastar.
karnet (colný medzinárodný d. vydávaný autoklubmi na zjednodušenie colného odbavenia) franc. dopr.
deklarácia (d. s označením a vymenovaním množstva, druhu a ceny tovaru v súvislosti s dopravou, so skladovaním al. s colným odbavovaním tovaru) lat.
charter party /čárter/ (potvrdenie o uzavretí zmluvy o prevádzke lode na prepravu nákladu al. na iné účely) angl. obch.
devíza (platobný a úverový d. v cudzej mene) lat.-franc.
police (poistný list, d. o poistení, poistka) tal. obch.
warrant (listina osvedčujúca plnú moc, postúpenie určitého práva práv.; skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade obch.) angl. práv.
konfirmácia (písomné potvrdenie objednávky al. príkazu) lat. obch.
bon (poukážka al. potvrdenka na prevzatú al. vydanú peňažnú sumu) franc.
index (vysokoškolský d. so zapísanými prednáškami a s výsledkami skúšok, výkaz študenta vysokej školy) lat.
diplom (d. o získanom vzdelaní, hodnosti, titule, vyznamenaní, víťazstve, osvedčenie) gréc.
absolutórium (d. o ukončení štúdia na škole, najmä vysokej) lat.
šoferák (vodičský preukaz) franc. slang.
exhibit (potvrdenie o podaní zapísané do podacieho protokolu, podacie číslo) lat. zastar. admin.
archiválie (písomnosti, spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
medieváliá (písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom) lat.
gramoty (rus. historické doklady z feudalizmu potvrdzujúce výsady, povinnosti, rozhodnutia, zmluvy) gréc.-rus. porovnaj listina

odoslať

expedovať (vypraviť list, tovar) lat.
adresovať (poslať, zaslať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu) franc. porovnaj poslať

odosielať

expedovať (vypravovať list, tovar) lat.
adresovať (posielať, zasielať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu) franc. porovnaj posielať

posielať

posielať 2 (niečo niekam)
expedovať (prepravovať, dopravovať)
šikovať nem. hovor.
transportovať (prepravovať, dopravovať, prevážať) lat.
adresovať (odosielať, zasielať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu) franc.
expedovať (odosielať, vypravovať list, tovar) lat.
rekomandovať (p. doporučene) franc. pošt.
faxovať (p. text, obraz, zariadením na elektronický prenos po telefónnej sieti) angl.
e-mailovať /imejl-, ímejl-/
mailovať /mejl-/ (p. správu elektronickou poštou, pomocou počítača) angl. výp. tech.
forwardovať (e-mailovať správu ďalšiemu účastníkovi) angl.
esemeskovať (p. krátke textové správy z mobilného telefónu) angl. hovor.
ememeskovať (p. krátke textové, obrazové, zvukové správy z mobilného telefónu) angl. hovor.
remitovať (p. zmenku zmenkovému veriteľovi) lat. práv. peňaž.

poslať

transportovať (prepraviť, dopraviť, previezť) lat.
adresovať (odoslať, zaslať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu) franc.
expedovať (odoslať, vypraviť list, tovar) lat.
rekomandovať (p. doporučene) franc. pošt.
faxovať (p. text, obraz, zariadením na elektronický prenos po telefónnej sieti) angl.
e-mailovať /imejl-, ímejl-/
mailovať /mejl-/
mailnúť /mejl-/ (p. správu elektronickou poštou, pomocou počítača) angl. výp. tech.
forwardnúť (e-mailovať správu ďalšiemu účastníkovi) angl.
remitovať (p. zmenku zmenkovému veriteľovi) lat. práv. peňaž.

list

list 2 pozri listina

list

list 3 (plochý (zelený) orgán (rastliny))
fylóm (bočný orgán vyrastajúci zo stonky vyšších rastlín) gréc. bot.
sepala (kališný l. v kvetoch rastlín) lat. bot.
sporofyl (výtrusný l. nesúci rozmnožovacie orgány, výtrusnica) gréc. bot.
tabak indián.-špan.
dohán (sušené listy určitej rastliny používané ako fajčivo) tur.-maď. zastar.
machorka (hrubý tabak v Rusku) rus.
knaster nem.
shag /šeg/ (jemný fajkový tabak) angl.
trèfle /trefl/ (ornament v tvare ďatelinového trojlista, trojlístka) franc. výtv.
palmeta (vejárovitý ornament v podobe palmového listu) franc. archit. výtv.
miri (štylizovaný palmový l. na kobercoch a pod.) irán. výtv.
blastém (zárodočný l., zárodočné tkanivo) gréc. biol.
epiblast (vonkajší zárodočný l. vznikajúci pri vývoji živočíchov a človeka) gréc. biol.

list

list 4 pozri plát
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 32. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.