listina

lajstro lat. hovor.
breve lat. najmä v plur.
arch lat.
letter angl. polygr.
dokument doklad, osvedčenie lat.
dokumentácia listiny, písomnosti, doklady lat.
bumážka doklad, potvrdenie, preukaz, papier rus. hovor.
skriptúra písomnosť lat. kniž. a odb.
flajstro doklad, potvrdenie nem. subšt.
ceduľa list papiera s oznamom, najmä úradným lat. hovor.
formulár list al. listy papiera s predtlačeným textom na vyplnenie údajov, tlačivo, dotazník lat.
nacionále l. s osobnými údajmi lat.
dekrét l. s úradným rozhodnutím, napr. poverením, menovaním, výmer, napr. na byt lat.
charta významná, zásadná l. obsahujúca, vyhlasujúca, obhajujúca, zaručujúca súhrn určitých polit. práv, zásad, slobôd gréc.
akt najmä v plur. akty
aktá písomný záznam, úradný spis lat.
prius spis predchádzajúci v tej istej veci lat. najmä v plur.
memorandum lat.
promemórium pamätný spis lat. hist.
cirkulár l. určená viacerým pracovníkom, obežník lat. zastar.
pare jedna z dvoch al. viacerých rovnakých listín, doslovný odpis, prepis, rovnopis lat. admin.
alograf l. písaná aj sčasti cudzou rukou, najmä o závete gréc. práv.
holograf l. písaná vlastnou rukou od začiatku do konca, najmä o závete gréc. práv.
archiválie listiny, spisy, knihy a pod. uložené v archíve gréc. + lat.
medieváliá písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom lat.
škart vyradené, vytriedené listiny, spisy, písomnosti gréc.-tal.
rezervát tajný spis lat. hist.
pergamen l. na zvieracej koži upravenej na písanie vl. m.-lat.
atest notársky al. svedecky overená l. lat.
notícia dokazovacia l. lat. práv.
chirograf písomnosť písaná pôvodne na jeden kus pergamenu v dvoch rovnakých vyhotoveniach a potom rozdelená, pričom overovanie sa robilo priložením obidvoch častí k sebe gréc. hist.
warrant l. osvedčujúca plnú moc, postúpenie určitého práva angl. práv.
vidimus l. potvrdzujúca obsah predchádzajúcej písomnosti vpísaním lat.
intimát l. s rozhodnutím vyššieho úradu, kt. oznamuje stránke nižší úrad lat.
dekrét l. s rozhodnutím najvyššieho štátneho orgánu, s povahou zákona lat.
bill právna l., návrh zákona al. platný zákon, najmä vo Veľkej Británii a v USA angl. práv.
akreditív poverovacia l. diplomatického zástupcu lat. dipl.
patent l., kt. sa zverejňuje rozhodnutie vydavateľa, najmä panovníka, s platnosťou zákona lat. hist. práv.
kondukt ochranný sprievodný list lat. hist.
glejt ochranný sprievodný list vydaný najmä panovníkom a zaručujúci bezpečný prechod územím vydavateľa nem. hist.
armáles kráľovská l. o povýšení do zemianskeho, šľachtického stavu udelením erbu lat. hist.
reskript panovnícka l. obsahujúca rozhodnutie panovníka s jeho podpisom lat. hist.
diplom panovnícka l. o udelení výsad, práv a pod. gréc. hist.
majestát panovnícka l. obsahujúca určité výsady lat. hist.
privilégium l. potvrdzujúca, zaručujúca práv. výsadu, výsadný list, za feudalizmu lat. hist.
bula pápežská al. panovnícka l. so zásadným rozhodnutím opatrená visiacou kovovou pečaťou lat. hist.
chryzobula byzantská cisárska bula so zlatou pečaťou gréc. + lat. hist.
breve pápežská l., od 15 st. lat. cirk.
encyklika pápežský list obracajúci sa k cirk. hodnostárom a všetkým veriacim gréc.-lat. cirk.
Magna charta libertatum Veľká l. slobôd, základný zákon, ústava lat.
aide-mémoire éd -moár spis so záznamom ústneho rokovania v dipl. styku franc. dipl.
dimisórium prepúšťacia l., kt. poddaný dostával voľnosť sťahovať sa lat. hist.
obšit prepúšťacia l. z voj. služby nem. zastar. voj. slang.
certifikát písomné osvedčenie, potvrdenie určitých skutočností, používané najmä v obchode lat. obch.
atestácia písomné osvedčenie, potvrdenie, napr. vlastností výrobku, dosiahnutia kvalifikácie lat.
asignácia l., kt. veriteľ oprávňuje tretiu osobu, aby prijala plnenie od dlžníka, poukážka, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe franc. práv. obch.
police poistný list, doklad o poistení, poistka tal. obch.
dispaš l. s rozvrhom, rozpisom úhrady škôd pri spoločnej havárii franc. obch.
navicert sprievodný list pre lode s neutrálnym nákladom angl.
bordereau ordró
bordero sprievodný list; zoznam tovaru, dokumentov a pod. franc. porovnaj doklad 1 papier 3

hárok

hárok 1 list papiera lat.
arch väčší list papiera lat.
lajster list papiera lat. hovor.
fólio na polovicu preložený arch, knižný polhárkový rozmer vznikajúci preložením hárka, rozmer knihy s výškou chrbta do 45 cm lat.
in folio v rozmere celého h. lat. polygr.
kvart knižný štvrťhárkový rozmer vznikajúci preložením hárka, formát knihy s výškou chrbta 25 – 35 cm lat.
oktáv knižný rozmer polovice kvartu vznikajúci zložením hárku na osem listov, osmorka lat.
krudo kniha v nezložených hárkoch lat. polygr.

papier

papier 3 cenný p., listina majúca hodnotu
skriptúra lat. fin.
titer pôvodne plášť, obal cenného p., titulný list, neskôr cenný list vôbec franc. peňaž.
au nom o nom franc. obch.
rektapapier p. na meno znejúci na menovite uvedenú osobu, kt. je oprávnená uplatniť z neho právo lat.
au porteur o portör p. na majiteľa, na doručiteľa, vystavený bez určenia veriteľa, pričom právo z neho uplatňuje doručiteľ franc. obch.
ordrepapier p. na rad vystavený na meno oprávnenej osoby a obsahujúci doložku na rad umožňujúcu jeho prevod na inú osobu franc. obch.
a vista p. splatný na videnie, t. j. pri prvom predložení tal. práv. obch.
akcia p. predstavujúci podiel na majetku a zisku, účastina lat. ekon.
obligácia dlhopis vydaný najmä štátom lat. fin.
bond pevne úročený dlhopis obchodovateľný na burze angl. fin.
eurobond obchodovateľný p. verejne emitovaný obchodnou bankou, znejúci na eurodoláre al. inú euromenu vl. m. + angl.
efekty p. obchodovaný na peňažných burzách lat. len v plur.
blue chips blú čips bezpečné cenné papiere v USA amer. peňaž.
kupón p. oprávňujúci na nákup akcií v privatizovanej spoločnosti franc.
talón poukážka na vydanie nového kupónového hárka k cennému p., akcii franc. peňaž.
brief ponuka cenných p., kt. hľadajú kupca na burze, prianie, želanie predať nem. peňaž.
exot p., kt. nie je zaznačený v úradnom kurzovom lístku gréc. fin.
valeur valor súhrn cenných p. a peňažných prostriedkov v prevádzke banky lat. ekon.
nonvaleur -lér
nonvalér bezcenné p. znehodnotené, najmä infláciou franc. ekon.
promesa franc. obch.
rimesa tal. práv. peňaž.
vekseľ zmenka nem. hovor. zastar.
trata cudzia zmenka lat.-tal. práv. obch.
akcept cudzia zmenka prijatá, podpísaná zmenkovým dlžníkom lat. obch. porovnaj zmenka
šek p. s príkazom vystavovateľa, aby banka vyplatila istú sumu z jeho účtu angl. peňaž.
traveller’s cheque travlerz ček medzinárodný cestovný bankový šek angl.
konosament prevoditeľný p. obsahujúci potvrdenie o prijatí al. naložení tovaru na lodnú prepravu, nákladný list tal. práv.
warrant skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade angl. obch.

doklad

doklad 1 preukaz, osvedčenie, listina
dokument listina, osvedčenie lat.
dokumentácia písomnosti, listiny, doklady lat.
bumážka listina, potvrdenie, preukaz, papier rus. hovor.
alegát dodatok lat. práv.
flajstro listina, potvrdenie nem. subšt.
ceduľka malá potvrdenka, lístok lat. hovor.
afirmácia d. o správnosti a pod., ubezpečenie o tom lat.
legitka d. o totožnosti, členstve, oprávnení, preukaz lat. hovor. slang.
originál pôvodný d., prvé vyhotovenie, prvopis lat.
duplikát náhradný d., ďalšie, druhé vyhotovenie s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie, druhopis lat.
triplikát náhradný d., ďalšie, tretie vyhotovenie s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie lat. zried.
falzum napodobený, falšovaný doklad, podvrh lat. odb.
deklarácia d. so slávnostným vyhlásením, najmä k dôležitej polit. otázke vládou a pod. lat.
permanentka stály cestovný preukaz, lístok lat. hovor.
recepis potvrdenie o prevzatí zásielky lat. pošt.
pas preukaz oprávňujúci na nejakú činnosť franc.-nem.
pasport cestovný pas zastar.; d. so základnými technickými a ekonomickými údajmi zariadenia, prístroja, stroja lat.
vízum povolenie oprávňujúce vstúpiť na územie cudzieho štátu v cestovnom doklade lat.
certifikát písomné osvedčenie, potvrdenie určitých skutočností, používané najmä v obchode lat. obch.
atestácia písomné osvedčenie, potvrdenie napr. vlastností výrobku, dosiahnutia kvalifikácie lat.
koncesia d. o oprávnení na vykonávanie určitej činnosti, napr. živnosti lat.
licencia d. oprávňujúci niečo vykonávať, využívať lat. práv. obch.
faktúra d. na dodaný al. predaný tovar, vykonanú prácu, službu, vystavený predávajúcim, vyjadrujúci finančný nárok, účet lat. obch.
blok franc.-nem. obch.
paragón pokladničný lístok s cenou a druhom zakúpeného tovaru vl. m. obch.
kvitancia potvrdenie veriteľa o platbe, o zaplatení dlhu al. časti dlhu lat. zastar.
vidimus listina potvrdzujúca obsah predchádzajúcej písomnosti vpísaním lat.
privilégium listina potvrdzujúca, zaručujúca práv. výsadu, výsadný list, za feudalizmu lat. hist.
akreditív peňažný d., príkaz na vyplatenie určitej sumy po predložení dokumentov lat. fin.
(colná) boleta potvrdenie o colnom konaní al. zaplatení cla tal. zastar.
karnet colný medzinárodný d. vydávaný autoklubmi na zjednodušenie colného odbavenia franc. dopr.
deklarácia d. s označením a vymenovaním množstva, druhu a ceny tovaru v súvislosti s dopravou, so skladovaním al. s colným odbavovaním tovaru lat.
charter party čárter potvrdenie o uzavretí zmluvy o prevádzke lode na prepravu nákladu al. na iné účely angl. obch.
devíza platobný a úverový d. v cudzej mene lat.-franc.
police poistný list, d. o poistení, poistka tal. obch.
warrant listina osvedčujúca plnú moc, postúpenie určitého práva práv.; skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade obch. angl. práv.
konfirmácia písomné potvrdenie objednávky al. príkazu lat. obch.
bon poukážka al. potvrdenka na prevzatú al. vydanú peňažnú sumu franc.
index vysokoškolský d. so zapísanými prednáškami a s výsledkami skúšok, výkaz študenta vysokej školy lat.
diplom d. o získanom vzdelaní, hodnosti, titule, vyznamenaní, víťazstve, osvedčenie gréc.
absolutórium d. o ukončení štúdia na škole, najmä vysokej lat.
šoferák vodičský preukaz franc. slang.
exhibit potvrdenie o podaní zapísané do podacieho protokolu, podacie číslo lat. zastar. admin.
archiválie písomnosti, spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve gréc. + lat.
medieváliá písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom lat.
gramoty rus. historické doklady z feudalizmu potvrdzujúce výsady, povinnosti, rozhodnutia, zmluvy gréc.-rus. porovnaj listina

odoslať

expedovať vypraviť list, tovar lat.
adresovať poslať, zaslať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu franc. porovnaj poslať

odosielať

expedovať vypravovať list, tovar lat.
adresovať posielať, zasielať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu franc. porovnaj posielať

posielať

posielať 2 niečo niekam
expedovať prepravovať, dopravovať
šikovať nem. hovor.
transportovať prepravovať, dopravovať, prevážať lat.
adresovať odosielať, zasielať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu franc.
expedovať odosielať, vypravovať list, tovar lat.
rekomandovať p. doporučene franc. pošt.
faxovať p. text, obraz, zariadením na elektronický prenos po telefónnej sieti angl.
e-mailovať imejl-, ímejl-
mailovať mejl- p. správu elektronickou poštou, pomocou počítača angl. výp. tech.
forwardovať e-mailovať správu ďalšiemu účastníkovi angl.
esemeskovať p. krátke textové správy z mobilného telefónu angl. hovor.
ememeskovať p. krátke textové, obrazové, zvukové správy z mobilného telefónu angl. hovor.
remitovať p. zmenku zmenkovému veriteľovi lat. práv. peňaž.

poslať

transportovať prepraviť, dopraviť, previezť lat.
adresovať odoslať, zaslať list al. zásielku obsahujúcu meno a miesto určenia príjemcu franc.
expedovať odoslať, vypraviť list, tovar lat.
rekomandovať p. doporučene franc. pošt.
faxovať p. text, obraz, zariadením na elektronický prenos po telefónnej sieti angl.
e-mailovať imejl-, ímejl-
mailovať mejl-
mailnúť mejl- p. správu elektronickou poštou, pomocou počítača angl. výp. tech.
forwardnúť e-mailovať správu ďalšiemu účastníkovi angl.
remitovať p. zmenku zmenkovému veriteľovi lat. práv. peňaž.

list

list 3 plochý (zelený) orgán (rastliny)
fylóm bočný orgán vyrastajúci zo stonky vyšších rastlín gréc. bot.
sepala kališný l. v kvetoch rastlín lat. bot.
sporofyl výtrusný l. nesúci rozmnožovacie orgány, výtrusnica gréc. bot.
tabak indián.-špan.
dohán sušené listy určitej rastliny používané ako fajčivo tur.-maď. zastar.
machorka hrubý tabak v Rusku rus.
knaster nem.
shag šeg jemný fajkový tabak angl.
trèfle trefl ornament v tvare ďatelinového trojlista, trojlístka franc. výtv.
palmeta vejárovitý ornament v podobe palmového listu franc. archit. výtv.
miri štylizovaný palmový l. na kobercoch a pod. irán. výtv.
blastém zárodočný l., zárodočné tkanivo gréc. biol.
epiblast vonkajší zárodočný l. vznikajúci pri vývoji živočíchov a človeka gréc. biol.

list

list 4 pozri plát
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 32. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.