Výsledky vyhľadávania

oprávnenie

potestas lat.
puvoár franc. hovor.
gebír (oprávnený nárok) nem. hovor. zastar. mať/nemať g.
legitimácia (zmocnenie na úkony al. nároky) lat. kniž. a práv.
legitimita (o. štátnej moci) lat. práv.
parketa (právomoc rozhodovať, príslušnosť) franc. hovor. publ.
koncesia (o. na vykonávanie určitej činnosti, napr. živnosti, úradné povolenie) lat.
licencia (povolenie niečo vykonávať, využívať, vyrábať, dovážať a pod.) lat. práv. obch.
autorizácia (oprávňovanie, povolenie, povoľovanie, schválenie, schvaľovanie, poverenie, poverovanie) lat.
exkluzivita (o. na vykonávanie určitej činnosti, najmä v podnikaní) lat.
aprobácia (o. vyučovať na určitom stupni školy na základe skúšok) lat. škol.
venia legendi (o. prednášať, učiť na univerzite) lat. kniž. porovnaj povolenieprávo 1

povolenie

indult lat. kniž. a odb.
permit lat. kniž.
placet (súhlas, dovolenie, schválenie, potvrdenie) lat. kniž.
autorizácia (oprávnenie, schválenie, poverenie) lat.
permisia (súhlas, dovolenie) lat. kniž. a odb.
koncesia (úradné p., oprávnenie na vykonávanie určitej činnosti, napr. živnosti) lat.
licencia (p., oprávnenie niečo vykonávať, využívať, vyrábať, dovážať a pod.) lat. práv. obch.
vízum (p. v cestovnom doklade oprávňujúce vstúpiť na územie cudzieho štátu) lat.
azyl (p. pobytu poskytované štátom polit. prenasledovanému cudzincovi) gréc.
pasíršajn nem. hovor.
permit (priepustka) lat. kniž.
triptyk (trojdielna priepustka na vycestovanie motorovým vozidlom do zahraničia) gréc.-franc.
exklaustrácia (p. rehoľníkovi, aby mohol žiť mimo kláštora, napr. s určitým poslaním) lat. cirk.

oprávnený

oprávnený 1 (kt. má oprávnenie)
kompetentný (majúci právomoc, oprávnenie rozhodovať, povolaný, príslušný) lat.
legálny lat.
legitímny (zákonný, zákonom dovolený, právoplatný) lat. práv.
autorizovaný (úradne schválený, povolený, poverený) lat.
štatutárny (o. konať v mene organizácie na základe organizačného poriadku, stanov) lat. š. zástupca
koncesovaný (úradne povolený) lat. admin.

neoprávnený

neoprávnený 1 (nemajúci právo, oprávnenie)
inkompetentný (nemajúci právomoc, oprávnenie rozhodovať, nepovolaný, nepríslušný) lat.
ilegitímny (zákonom neuznaný, neplatný, nezákonný) lat. práv.
ilegálny (protiprávny, nezákonný) lat.
pirátsky (nedovolený, nepovolený, nezákonný) gréc.-lat. p. vysielanie porovnaj oprávnený

doklad

doklad 1 (preukaz, osvedčenie, listina)
dokument (listina, osvedčenie) lat.
dokumentácia (písomnosti, listiny, doklady) lat.
bumážka (listina, potvrdenie, preukaz, papier) rus. hovor.
alegát (dodatok) lat. práv.
flajstro (listina, potvrdenie) nem. subšt.
ceduľka (malá potvrdenka, lístok) lat. hovor.
afirmácia (d. o správnosti a pod., ubezpečenie o tom) lat.
legitka (d. o totožnosti, členstve, oprávnení, preukaz) lat. hovor. slang.
originál (pôvodný d., prvé vyhotovenie, prvopis) lat.
duplikát (náhradný d., ďalšie, druhé vyhotovenie s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie, druhopis) lat.
triplikát (náhradný d., ďalšie, tretie vyhotovenie s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie) lat. zried.
falzum (napodobený, falšovaný doklad, podvrh) lat. odb.
deklarácia (d. so slávnostným vyhlásením, najmä k dôležitej polit. otázke vládou a pod.) lat.
permanentka (stály cestovný preukaz, lístok) lat. hovor.
recepis (potvrdenie o prevzatí zásielky) lat. pošt.
pas (preukaz oprávňujúci na nejakú činnosť) franc.-nem.
pasport (cestovný pas zastar.; d. so základnými technickými a ekonomickými údajmi zariadenia, prístroja, stroja) lat.
vízum (povolenie oprávňujúce vstúpiť na územie cudzieho štátu v cestovnom doklade) lat.
certifikát (písomné osvedčenie, potvrdenie určitých skutočností, používané najmä v obchode) lat. obch.
atestácia (písomné osvedčenie, potvrdenie napr. vlastností výrobku, dosiahnutia kvalifikácie) lat.
koncesia (d. o oprávnení na vykonávanie určitej činnosti, napr. živnosti) lat.
licencia (d. oprávňujúci niečo vykonávať, využívať) lat. práv. obch.
faktúra (d. na dodaný al. predaný tovar, vykonanú prácu, službu, vystavený predávajúcim, vyjadrujúci finančný nárok, účet) lat. obch.
blok franc.-nem. obch.
paragón (pokladničný lístok s cenou a druhom zakúpeného tovaru) vl. m. obch.
kvitancia (potvrdenie veriteľa o platbe, o zaplatení dlhu al. časti dlhu) lat. zastar.
vidimus (listina potvrdzujúca obsah predchádzajúcej písomnosti vpísaním) lat.
privilégium (listina potvrdzujúca, zaručujúca práv. výsadu, výsadný list, za feudalizmu) lat. hist.
akreditív (peňažný d., príkaz na vyplatenie určitej sumy po predložení dokumentov) lat. fin.
(colná) boleta (potvrdenie o colnom konaní al. zaplatení cla) tal. zastar.
karnet (colný medzinárodný d. vydávaný autoklubmi na zjednodušenie colného odbavenia) franc. dopr.
deklarácia (d. s označením a vymenovaním množstva, druhu a ceny tovaru v súvislosti s dopravou, so skladovaním al. s colným odbavovaním tovaru) lat.
charter party /čárter/ (potvrdenie o uzavretí zmluvy o prevádzke lode na prepravu nákladu al. na iné účely) angl. obch.
devíza (platobný a úverový d. v cudzej mene) lat.-franc.
police (poistný list, d. o poistení, poistka) tal. obch.
warrant (listina osvedčujúca plnú moc, postúpenie určitého práva práv.; skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade obch.) angl. práv.
konfirmácia (písomné potvrdenie objednávky al. príkazu) lat. obch.
bon (poukážka al. potvrdenka na prevzatú al. vydanú peňažnú sumu) franc.
index (vysokoškolský d. so zapísanými prednáškami a s výsledkami skúšok, výkaz študenta vysokej školy) lat.
diplom (d. o získanom vzdelaní, hodnosti, titule, vyznamenaní, víťazstve, osvedčenie) gréc.
absolutórium (d. o ukončení štúdia na škole, najmä vysokej) lat.
šoferák (vodičský preukaz) franc. slang.
exhibit (potvrdenie o podaní zapísané do podacieho protokolu, podacie číslo) lat. zastar. admin.
archiválie (písomnosti, spisy, listiny, knihy a pod. uložené v archíve) gréc. + lat.
medieváliá (písomnosti týkajúce sa stredoveku, súvisiace so stredovekom) lat.
gramoty (rus. historické doklady z feudalizmu potvrdzujúce výsady, povinnosti, rozhodnutia, zmluvy) gréc.-rus. porovnaj listina

ústupok

kompromis (ú. zo zásad urobený v záujme dosiahnutia dohody) lat.
koncesia (oprávnenie) lat. porovnaj ústup 3

právo

právo 1 (nárok, oprávnenie)
puvoár franc. hovor.
copyright /kopirajt/ (autorské p., doložka o ňom) angl. práv.
majorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke p. na panovnícky trón najstaršieho, najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.
precipuum (prednostný dedičský nárok) lat. práv. hist.
majorát (nástupnícke p. vychádzajúce zo zásady prvorodenectva najstaršieho syna v rámci rodu, rodiny) lat. hist.
ius sanguinis (p. krvi, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda štátne občianstvo rodičov) lat. práv.
sufrágium (hlasovacie p.) lat.
elektorát (aktívne volebné p.) lat. odb.
devolúcia (p. disponovať uprázdneným majetkom al. úradom) lat. práv.
advitalícium (doživotne prislúchajúce p.) práv.
heterizmus (p. hosťa na ženu al. dcéru hostiteľa) gréc. hist.
ius primae noctis /jús prímé nok-/ (p. feudála stráviť po svadbe svojho poddaného svadobnú noc s novomanželkou, p. prvej noci) lat.
patent (výlučné p. na využívanie vynálezu, zaobchádzanie s vynálezom) lat. práv.
monopol (výhradné p. na suroviny, výrobu al. predaj niečoho) gréc.-franc. ekon.
opcia (p. jednej strany kúpiť alebo predať cenné papiere, cudziu menu a pod. k určitému dňu alebo počas určitej doby v budúcnosti za stanovenú cenu a záväzok druhej strany predať alebo kúpiť predmet zmluvy za rovnakých podmienok ekon.; p. vybrať si jednu z daných možností práv.) lat.
hypotéka (záložné p. na nehnuteľnosť zaisťujúce úver) gréc. práv. fin.
regres (p. toho, kto splnil fin. záväzok požadovať od dlžníka náhradu, úhradu zaplatenej sumy, postih) lat. práv.
propinácia (p. výhradného predaja al. výroby liehových nápojov) gréc. práv. hist.
rezervát (výhradné právo, výsada) lat. cirk. práv.
aktus (p. prechodu cez susedov pozemok) lat. práv.
servitút (p. používať cudziu nehnuteľnosť, napr. prechádzať cez cudzí pozemok, služobnosť) lat. zastar.
ius soli (p. pôdy, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda narodením na území štátu jeho štátne občianstvo) lat. práv.
inkolát (šľachtické obyvateľské p. nadobúdať panstvá, zúčastňovať sa krajinského snemu a zastávať krajinské úrady) lat. hist. práv.
komposesorát (p. užívania feudálneho majetku založené na spoluvlastníctve nehnuteľností, pôdy) lat.
preferencia franc. franc.
preeminencia (prednostné p., prednosť) lat. kniž.
priorita (prednostné p., prednostný nárok; časová prednosť, prvé miesto al. postavenie) lat. práv.
ancienita (prednostné p. založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precedencia (prednostné p. osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť) lat. kniž.
prerogatíva (prednostné, výsadné p., prednosť, výsada) lat. kniž. a odb.
prím (vedúce postavenie, prednosť) lat. pren. hrať p.
sakrosanktum (posvätné, nedotknuteľné p.) lať. zastar. kniž.
regál (vyhradené, výsostné p. panovníka a neskôr štátu na majetok a činnosti prinášajúce príjmy, prospech) lat. hist. práv.
patronát (p. obsadzovať úrady, najmä cirk., v stredoveku) lat.
cézaropapizmus (rozhodovacie p. panovníka v cirkvi) lat.
kolatúra (p. na obsadenie cirk. úradu, fary) lat. cirk.
temporálie (svetské práva a dôchodky viazané na výkon úradu katolíckych duchovných) lat. cirk.
angarium (p. použiť cudzie lode, kt. sú v prístave ohrozeného štátu) perz.-lat. práv.
intercesia (p. vyšších úradníkov zrušiť al. zamedziť výkon výroku nižšieho orgánu, v starom Ríme) lat. hist.
aktorát (žalobné p.) lat. práv.
devolúcia (p. vyššieho orgánu prevziať a rozhodnúť vec od nižšieho orgánu) lat. práv.
ius gladii /jus/ (p. meča; p. trestať smrťou) lat.
ius vitae necisque /jus vité/ (p. nad životom a smrťou) lat.
palcát (richtárske p., znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, žila) lat. hist.
ius naturale /jus/ (prirodzené p., p. dané prírodou) lat.
pleno iure (plným p.) lat. kniž.
omni iure (plným, celým p.) lat. kniž. porovnaj oprávnenievýsada

schválenie

placet (súhlas, dovolenie, povolenie, potvrdenie) lat. kniž.
aprobácia (s. spisu, plánu a pod.) lat. kniž.
aklamácia (hromadné a verejné s. rozhodnutia, uznesenia bez hlasovania) lat.
autorizácia (povolenie, oprávnenie, poverenie) lat.
sankcia (s., potvrdenie zákona, zmluvy, rozhodnutia a pod.) lat. práv.
ratihabícia (dodatočné s. práv. aktu) lat. práv.
absolutórium (s. činnosti určitého orgánu za určitý čas) lat.
kolaudácia (s. dokončenej stavby, povolenie na jej užívanie) lat.
homologizácia (s. prípustnosti použitia, spôsobilosti technického zariadenia na základe príslušného konania) gréc. odb.
agrément /agremán/
agremán (s. osoby diplomatického zástupcu vysielajúceho štátu vládou prijímajúceho štátu) franc. dipl.
ratifikácia (s. podpísanej medzinárodnej zmluvy v ústavnom orgáne) lat. medz. práv. porovnaj súhlas 1

poverenie

akreditácia (p. vykonávať činnosť, napr. p. diplomatickým zastupovaním, zastupovaním novín) lat. odb.
nominácia (menovanie, ustanovenie) lat.
delegovanie (p. výkonom činnosti, určenie právomoci, pôsobnosti, pridelenie úloh, náplne činnosti) lat. ekon.
dezignácia (p. funkciou určenie, označenie, navrhnutie, ustanovenie niekoho do funkcie) lat.
autorizácia (povolenie, oprávnenie, schválenie) lat.
mandát (príkaz, zmocnenie, plná moc, splnomocnenie na nejaký úkon) lat. práv.
gescia (p. vykonávať za iných a v ich záujme určitú funkciu) lat. ekon. práv.
dekrét (listina s úradným rozhodnutím, napr. poverením, menovaním) lat.
ordinácia (p. duchovnou službou v evanjelickej cirkvi, uvedenie do duchovného úradu) lat. cirk.
investitúra (uvedenie biskupa do úradu, udelenie léna biskupovi, menovanie biskupa) lat. cirk. hist. porovnaj splnomocnenie

nárok

gebír nem. hovor. zastar. mať/nemať g.
potestas lat.
puvoár (oprávnenie, oprávnený n.) franc. hovor.
rezervát (výhradné právo, výsada, výhoda, prednostný n.) lat. cirk. práv.
titul (právny n., dôvod práva) lat. práv.
pretenzia (požiadavka) franc. kniž.
priorita (prednostné právo, prednostný n.) lat. práv.
prerogatíva (výsadné prednostné právo, prednosť, výsada) lat. kniž. a odb.
preeminencia lat. kniž.
preferencia (prednosť, prednostné právo, väčší n. na niečo) franc.
precedencia (prednostné právo osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť) lat. kniž.
ancienita (prednostné právo založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precipuum (prednostný dedičský n.) lat. práv. hist.
majorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke právo na panovnícky trón najstaršieho najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
petit (žalobný n., časť žaloby s návrhom rozhodnutia súdu) lat. práv.
iustus titulus /jus-/ (oprávnený n.) lat. porovnaj právo 1oprávnenie

príslušnosť

príslušnosť 2 (okruh pôsobnosti)
parketa (oprávnenie, právomoc rozhodovať) franc. hovor. publ. porovnaj oprávnenie
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 30. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.