Výsledky vyhľadávania

právo

právo 1 (nárok, oprávnenie)
puvoár franc. hovor.
copyright /kopirajt/ (autorské p., doložka o ňom) angl. práv.
majorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke p. na panovnícky trón najstaršieho, najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.
precipuum (prednostný dedičský nárok) lat. práv. hist.
majorát (nástupnícke p. vychádzajúce zo zásady prvorodenectva najstaršieho syna v rámci rodu, rodiny) lat. hist.
ius sanguinis (p. krvi, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda štátne občianstvo rodičov) lat. práv.
sufrágium (hlasovacie p.) lat.
elektorát (aktívne volebné p.) lat. odb.
devolúcia (p. disponovať uprázdneným majetkom al. úradom) lat. práv.
advitalícium (doživotne prislúchajúce p.) práv.
heterizmus (p. hosťa na ženu al. dcéru hostiteľa) gréc. hist.
ius primae noctis /jús prímé nok-/ (p. feudála stráviť po svadbe svojho poddaného svadobnú noc s novomanželkou, p. prvej noci) lat.
patent (výlučné p. na využívanie vynálezu, zaobchádzanie s vynálezom) lat. práv.
monopol (výhradné p. na suroviny, výrobu al. predaj niečoho) gréc.-franc. ekon.
opcia (p. jednej strany kúpiť alebo predať cenné papiere, cudziu menu a pod. k určitému dňu alebo počas určitej doby v budúcnosti za stanovenú cenu a záväzok druhej strany predať alebo kúpiť predmet zmluvy za rovnakých podmienok ekon.; p. vybrať si jednu z daných možností práv.) lat.
hypotéka (záložné p. na nehnuteľnosť zaisťujúce úver) gréc. práv. fin.
regres (p. toho, kto splnil fin. záväzok požadovať od dlžníka náhradu, úhradu zaplatenej sumy, postih) lat. práv.
propinácia (p. výhradného predaja al. výroby liehových nápojov) gréc. práv. hist.
rezervát (výhradné právo, výsada) lat. cirk. práv.
aktus (p. prechodu cez susedov pozemok) lat. práv.
servitút (p. používať cudziu nehnuteľnosť, napr. prechádzať cez cudzí pozemok, služobnosť) lat. zastar.
ius soli (p. pôdy, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda narodením na území štátu jeho štátne občianstvo) lat. práv.
inkolát (šľachtické obyvateľské p. nadobúdať panstvá, zúčastňovať sa krajinského snemu a zastávať krajinské úrady) lat. hist. práv.
komposesorát (p. užívania feudálneho majetku založené na spoluvlastníctve nehnuteľností, pôdy) lat.
preferencia franc. franc.
preeminencia (prednostné p., prednosť) lat. kniž.
priorita (prednostné p., prednostný nárok; časová prednosť, prvé miesto al. postavenie) lat. práv.
ancienita (prednostné p. založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precedencia (prednostné p. osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť) lat. kniž.
prerogatíva (prednostné, výsadné p., prednosť, výsada) lat. kniž. a odb.
prím (vedúce postavenie, prednosť) lat. pren. hrať p.
sakrosanktum (posvätné, nedotknuteľné p.) lať. zastar. kniž.
regál (vyhradené, výsostné p. panovníka a neskôr štátu na majetok a činnosti prinášajúce príjmy, prospech) lat. hist. práv.
patronát (p. obsadzovať úrady, najmä cirk., v stredoveku) lat.
cézaropapizmus (rozhodovacie p. panovníka v cirkvi) lat.
kolatúra (p. na obsadenie cirk. úradu, fary) lat. cirk.
temporálie (svetské práva a dôchodky viazané na výkon úradu katolíckych duchovných) lat. cirk.
angarium (p. použiť cudzie lode, kt. sú v prístave ohrozeného štátu) perz.-lat. práv.
intercesia (p. vyšších úradníkov zrušiť al. zamedziť výkon výroku nižšieho orgánu, v starom Ríme) lat. hist.
aktorát (žalobné p.) lat. práv.
devolúcia (p. vyššieho orgánu prevziať a rozhodnúť vec od nižšieho orgánu) lat. práv.
ius gladii /jus/ (p. meča; p. trestať smrťou) lat.
ius vitae necisque /jus vité/ (p. nad životom a smrťou) lat.
palcát (richtárske p., znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, žila) lat. hist.
ius naturale /jus/ (prirodzené p., p. dané prírodou) lat.
pleno iure (plným p.) lat. kniž.
omni iure (plným, celým p.) lat. kniž. porovnaj oprávnenievýsada

zmluva

kontrakt lat.
agreement /egrím-/ angl. dipl.
transakcia (peňažná, ekon. z., operácia, prevod, úkon) lat. ekon.
aliancia (spojenecká z. medzi štátmi) lat.-franc. polit.
pakt (dohoda, dohovor, úmluva zastar.; medzinárodná polit. al. voj. z) lat.-nem.
konvencia (z., najmä medzinárodná, mnohostranná, týkajúca sa dopravy, kultúry, zdravia a pod.) lat.
angažmán (z. na vystúpenie, výkon, najmä umelecký) franc.
traktát (medzinárodná polit. z.) lat. zastar.
konkordát (z. medzi vládou štátu a rímskokatolíckou cirkvou) lat. práv.
koncesia (zmluva o odovzdaní do prenájmu; medzištátna z. o využívané surovín a pod.) lat. ekon.
aleatórna z. (odvážna z., kt. plnenie závisí na náhode) lat. práv.
leonínska z. (nerovnoprávna, jednostranne výhodná z.) lat. kniž.
bargain (z. zakladajúca nerovný obchod, s jedným poškodeným účastníkom) angl. obch.
readmisná z. (z. o vracaní, odovzádvaní utečencov do krajiny, kt. prešli al. z kt. prišli) lat. práv.
licencia (z. oprávňujúca niečo vykonávať, využívať, vyrábať, dovážať a pod.) lat. práv. obch.
prekárium (z. o požičaní veci na bezplatné užívanie do odvolania) lat. práv.
fracht (z. o nájme lodného priestoru) germ. lod.
charter /čárter/ (z. o prevádzke lode al. lietadla, na prepravu nákladu al. na iné účely, nájomná z.) angl. obch.
preliminár (predbežná z.) lat.-franc. práv.
pactum de contrahendo /pakt- kon-/ (z. o budúcej zmluve) lat. práv.
gentlement's agreement /džentlmens egrí-/ (nepísaná, ústna hosp. z.) angl. medz.práv. a ekon.
asiento (z., kt. špan. koruna poskytovala obchodné práva určitej osobe al. spoločnosti) špan. hist.
entente cordiale /antánt kordjal/ (z. medzi Francúzskom a Veľkou Britániou o rozdelení sfér vplyvu v Afrike a Ázii, 1904) franc. hist.
kartel (z. medzi práv. samostatnými podnikmi na obmedzenie al. vylúčenie konkurencie vo vzájomných vzťahoch) tal.-franc.-angl. ekon.
pool /púl/ (dohoda o cenách a dopravných podmienkach medzi spoločnosťami v námornej doprave) angl.
derivát (z., kt. hodnota závisí na cene cenného papiera a pod. a ktorej vyrovnanie, platba al. dodanie sa uskutoční v dlhšej dobe, spravidla viac ako dva dni) angl. ekon.
spot (z., pri kt. sa cenný papier a pod. oceňujú súčasnou cenou a vyrovnanie, platba al. dodanie sa uskutoční spravidla do dvoch dní) angl. ekon.
forward (z. so záväzkom kupujúceho, že kúpi cenné papiere a pod. k určitému dňu v budúcnosti za stanovenú cenu, a predávajúceho, že predmet kúpy predá) angl. ekon.
futures (forward, ak sú podmienky zmluvy štandardizované a obchod prebieha na burze) angl. ekon.
swap (forward, ak ide o viac vzájomne prepojených forwardov; záväzok kupujúceho a predávajúceho o výmene cenných papierov a pod. v určitých intervaloch v budúcnosti) angl. ekon.
opcia (z. s právom jednej strany kúpiť alebo predať cenné papiere a pod. k určitému dňu alebo počas určitej doby v budúcnosti za stanovenú cenu a záväzkom druhej strany predať alebo kúpiť predmet zmluvy) angl. ekon.
disolúcia (zánik záväzku rozviazaním, zrušením, dohodou medzi veriteľom a dlžníkom, bez nahradenia záväzku iným) lat. práv.
leonina societas (nevýhodná z., <i>spojenectvo s levom</i>) lat. kniž. porovnaj dohoda

voľba

voľba 1 (rozhodovanie pre jednu z možností)
elekcia (výber) lat. kniž.
alternatíva (výber, v. medzi dvoma al. viacerými riešeniami) lat.-franc.
dilema (nutná a ťažká v. medzi dvoma vylučujúcimi sa, najmä nepriaznivými možnosťami, protikladmi, nevyhnutnosť voľby) gréc.
opcia (v. jednej z daných možností; v. fyzických osôb medzi štátnym občianstvom dvoch al. viacerých štátov, najmä pri zmene štátneho územia) lat. práv.
timing /taj-/ (v. správneho časového okamžiku, načasovanie) angl. publ. porovnaj výber 1

nadobudnutie

akvizícia (získanie, získavanie prírastkov, vecí al. osôb) lat.
denacionalizácia (vrátenie znárodneného majetku pôvodným vlastníkom) lat. + franc.
emancipácia (nadobúdanie, získanie, získavanie nezávislosti, oslobodenie, oslobodzovanie, vymanenie sa, vymaňovanie sa, osamostatnenie, osamostatňovanie) lat.
impetrácia (n. veci, majetku, práva) lat. práv.
fructus /fruk-/ (n. vlastníctva prírastkom, jedna z foriem) lat. práv.
usucapio /-ka-/ (n. práva na základe dlhodobého užívania, vydržanie) lat. hist. práv. porovnaj privlastnenie
filiácia (n. štátneho občianstva narodením) lat. práv.
naturalizácia (n. štátneho občianstva po narodení, nie narodením) lat. práv.
opcia (n. štátneho občianstva prejavom vôle fyzických osôb rozhodujúcich sa medzi štátnym občianstvom dvoch al. viacerých štátov, najmä pri zmene štátneho územia) lat. práv.
konvalidácia (dodatočné nadobudnutie platnosti, premena neplatného práv. vzťahu na platný odpadnutím prekážky jeho platnosti) lat. práv.
efeminácia (nadobúdanie ženských prvkov, vlastností, zoženštenie) lat. lek.
sakralizácia (nadobúdanie posvätnosti, pripisovanie nadprirodzených vlastností hmotným predmetom, posvätenie, posväcovanie) lat. náb.
konsekrácia (posvätenie, posväcovanie rímskokatolíckeho kostola al. kaplnky, najmä biskupom) lat. cirk. porovnaj dosiahnutiezískavanie 1

výber

výber 1 (možnosť vybrať si, vyberanie)
selekcia lat. kniž. a odb.
alternatíva (voľba medzi dvoma al. viacerými riešeniami) lat.-franc.
dilema (nutná a ťažká voľba medzi dvoma vylučujúcimi sa, najmä nepriaznivými možnosťami, protikladmi, nevyhnutnosť voľby) gréc.
elekcia (voľba) lat. kniž.
opcia (voľba jednej z daných možností; v. fyzických osôb medzi štátnym občianstvom dvoch al. viacerých štátov, najmä pri zmene štátneho územia) lat. práv.
timing /taj-/ (voľba správneho časového okamžiku, načasovanie) angl. publ.
dramaturgia (zostavovanie, príprava, úprava repertoáru, programu v divadle, rozhlase, televízii) gréc.
draft (v. hráčov do profesionálneho družstva) angl. šport.
scouting /skaut-/
scoutovanie /skaut-/
skautovanie (vyhľadávanie a v. talentovaných ľudí, najmä v športe a móde) angl. porovnaj vyberanie 1

rozhodovanie

autonómia (samostatné r., samostatnosť, nezávislosť, samospráva v rámci väčšieho celku) gréc.
voluntarizmus (svojvoľné r., svojvôľa) lat. kniž.
opcia (r. fyzických osôb medzi štátnym občianstvom dvoch al. viacerých štátov, najmä pri zmene štátneho územia) lat. práv.