Výsledky vyhľadávania

nárok

gebír nem. hovor. zastar. mať/nemať g.
potestas lat.
puvoár (oprávnenie, oprávnený n.) franc. hovor.
rezervát (výhradné právo, výsada, výhoda, prednostný n.) lat. cirk. práv.
titul (právny n., dôvod práva) lat. práv.
pretenzia (požiadavka) franc. kniž.
priorita (prednostné právo, prednostný n.) lat. práv.
prerogatíva (výsadné prednostné právo, prednosť, výsada) lat. kniž. a odb.
preeminencia lat. kniž.
preferencia (prednosť, prednostné právo, väčší n. na niečo) franc.
precedencia (prednostné právo osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť) lat. kniž.
ancienita (prednostné právo založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precipuum (prednostný dedičský n.) lat. práv. hist.
majorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke právo na panovnícky trón najstaršieho najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
petit (žalobný n., časť žaloby s návrhom rozhodnutia súdu) lat. práv.
iustus titulus /jus-/ (oprávnený n.) lat. porovnaj právo 1oprávnenie

dedenie

majorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské právo, dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
ultimogenitúra (dedičské právo, dedičský poriadok zabezpečujúci práva najmladšej línii príbuzných) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke právo na panovnícky trón, najstaršieho najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.

právo

právo 1 (nárok, oprávnenie)
puvoár franc. hovor.
copyright /kopirajt/ (autorské p., doložka o ňom) angl. práv.
majorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
primogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
seniorát (dedičské a nástupnícke p. na panovnícky trón najstaršieho, najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok) lat. hist. práv.
precipuum (prednostný dedičský nárok) lat. práv. hist.
majorát (nástupnícke p. vychádzajúce zo zásady prvorodenectva najstaršieho syna v rámci rodu, rodiny) lat. hist.
ius sanguinis (p. krvi, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda štátne občianstvo rodičov) lat. práv.
sufrágium (hlasovacie p.) lat.
elektorát (aktívne volebné p.) lat. odb.
devolúcia (p. disponovať uprázdneným majetkom al. úradom) lat. práv.
advitalícium (doživotne prislúchajúce p.) práv.
heterizmus (p. hosťa na ženu al. dcéru hostiteľa) gréc. hist.
ius primae noctis /jús prímé nok-/ (p. feudála stráviť po svadbe svojho poddaného svadobnú noc s novomanželkou, p. prvej noci) lat.
patent (výlučné p. na využívanie vynálezu, zaobchádzanie s vynálezom) lat. práv.
monopol (výhradné p. na suroviny, výrobu al. predaj niečoho) gréc.-franc. ekon.
opcia (p. jednej strany kúpiť alebo predať cenné papiere, cudziu menu a pod. k určitému dňu alebo počas určitej doby v budúcnosti za stanovenú cenu a záväzok druhej strany predať alebo kúpiť predmet zmluvy za rovnakých podmienok ekon.; p. vybrať si jednu z daných možností práv.) lat.
hypotéka (záložné p. na nehnuteľnosť zaisťujúce úver) gréc. práv. fin.
regres (p. toho, kto splnil fin. záväzok požadovať od dlžníka náhradu, úhradu zaplatenej sumy, postih) lat. práv.
propinácia (p. výhradného predaja al. výroby liehových nápojov) gréc. práv. hist.
rezervát (výhradné právo, výsada) lat. cirk. práv.
aktus (p. prechodu cez susedov pozemok) lat. práv.
servitút (p. používať cudziu nehnuteľnosť, napr. prechádzať cez cudzí pozemok, služobnosť) lat. zastar.
ius soli (p. pôdy, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda narodením na území štátu jeho štátne občianstvo) lat. práv.
inkolát (šľachtické obyvateľské p. nadobúdať panstvá, zúčastňovať sa krajinského snemu a zastávať krajinské úrady) lat. hist. práv.
komposesorát (p. užívania feudálneho majetku založené na spoluvlastníctve nehnuteľností, pôdy) lat.
preferencia franc. franc.
preeminencia (prednostné p., prednosť) lat. kniž.
priorita (prednostné p., prednostný nárok; časová prednosť, prvé miesto al. postavenie) lat. práv.
ancienita (prednostné p. založené na poradí podľa odslúžených rokov) franc. odb.
precedencia (prednostné p. osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť) lat. kniž.
prerogatíva (prednostné, výsadné p., prednosť, výsada) lat. kniž. a odb.
prím (vedúce postavenie, prednosť) lat. pren. hrať p.
sakrosanktum (posvätné, nedotknuteľné p.) lať. zastar. kniž.
regál (vyhradené, výsostné p. panovníka a neskôr štátu na majetok a činnosti prinášajúce príjmy, prospech) lat. hist. práv.
patronát (p. obsadzovať úrady, najmä cirk., v stredoveku) lat.
cézaropapizmus (rozhodovacie p. panovníka v cirkvi) lat.
kolatúra (p. na obsadenie cirk. úradu, fary) lat. cirk.
temporálie (svetské práva a dôchodky viazané na výkon úradu katolíckych duchovných) lat. cirk.
angarium (p. použiť cudzie lode, kt. sú v prístave ohrozeného štátu) perz.-lat. práv.
intercesia (p. vyšších úradníkov zrušiť al. zamedziť výkon výroku nižšieho orgánu, v starom Ríme) lat. hist.
aktorát (žalobné p.) lat. práv.
devolúcia (p. vyššieho orgánu prevziať a rozhodnúť vec od nižšieho orgánu) lat. práv.
ius gladii /jus/ (p. meča; p. trestať smrťou) lat.
ius vitae necisque /jus vité/ (p. nad životom a smrťou) lat.
palcát (richtárske p., znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, žila) lat. hist.
ius naturale /jus/ (prirodzené p., p. dané prírodou) lat.
pleno iure (plným p.) lat. kniž.
omni iure (plným, celým p.) lat. kniž. porovnaj oprávnenievýsada

majetok

majetok 1 (vlastníctvo)
bonum lat.
mamona (bohatstvo) hebr.-gréc. expr.
valor (hodnota) lat. kniž. zastar.
doména (veľké panstvo, statky, pozemkové vlastníctvo, ovládané územie) franc. hist.
erár (štátny m.) lat. hovor.
konfiškát (zhabaný štátom vlastníkovi bez náhrady) lat.
koakvizícia (spolunadobudnutý m. oboch manželov) lat. práv.
parafernum (m. manželky prinesený do manželstva okrem vena) lat. práv.
patrimónium (m. zdedený po otcovi podľa rím. práva) lat. hist.
fideikomis (zverenský m. prechádzajúci ako celok na potomkov podľa poriadku určeného v závete na zaistenie dedičnej nedeliteľnosti majetku, zverenstvo) lat. hist.
majorát (m. podliehajúci dedičskému právu, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka) lat. hist. práv.
minorát (m. podliehajúci dedičskému právu, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka) lat. hist. práv.
caduca bona /ka-/ (odumretý m., pozostalosť bez dediča) lat.
kapitál (veľký m., najmä v peniazoch) lat. hovor.
venture /venčer/ (kapitál dlhodobo uložený do podnikov spojených s rizikom) angl. ekon.
aport (majetková nepeňažná hodnota vkladaná do novej obchodnej spoločnosti, napr. pozemky, budovy, stroje, prínos) franc. ekon.
aktíva (m. a pohľadávky, hosp. prostriedky bez dlhov) lat. ekon.
valeur /valor/ (hnuteľný m., najmä cenné papiere a peňažné prostriedky) lat. ekon.
realita (nehnuteľný majetok, nehnuteľnosť) lat.
imobílie (nehnuteľný majetok, nehnuteľnosti) lat. odb.
nadácia slov. + lat.
fundácia (m. určený na všeobecne užitočný, dobročinný, sociálny, kultúrny a pod. účel) lat.
urbariát (m. zapísaný v súpise pôdy, majetku poddaných v Uhorsku) lat.-nem. hist. práv.
sesia (poddanský urbársky m., pozemok) lat.
votčina (pozemkový rodový m. odovzdávaný podľa nástupníctva, feudálna pozemková držba) rus. hist.
temenos (kráľovský al. chrámový m. v starom Grécku) gréc. hist.
domínium (feudálne panstvo, statok, veľkostatok) lat. hist.
dominikál (šľachtický, vrchnostenský pozemok, do 1757 nepodliehajúci dani, panská pôda) lat. hist.
patrimónium (šľachtické pozemkové vlastníctvo, feudálny veľkostatok, panstvo) lat. hist.
donácia (panstvo, statok darovaný uhorským panovníkom šľachte) lat.
rustikál (pôda vo vlastníctve feudála, kt. mal za poplatok v držbe poddaný roľník, kt. na nej sídlil a obrábal ju) lat. hist.
alódium (m. v plnom, t. j. nedelenom vlastníctve, najmä šľachtický, za feudalizmu) lat. hist. práv.
léno nem.
feudum lat. hist.
manstvo (pozemok, výsady, úrad, ktorý dáva, prepožičiava vlastník, feudál do doživotného al. dedičného užívania) nem.
benefícium (pozemok al. úrad udelený panovníkom za preukázané služby) lat.
feod nem.
feudum (benefícium s dôchodkami) hist.
pays d’etat /pejideta/ (léno vo franc. kráľovstve voľne pripútané k ústrednej kráľovskej vláde) franc. hist.
čiftlik (pozemok s právom dedičného vlastníctva v Osmanskej ríši, 18. st.) tur.
timara (malé pozemkové léno v Osmanskej ríši spojené s voj. povinnosťou) perz.-tur. hist.
džágir (léno, pozemkový funkčný údel v ind. mughalskej ríši) perz.
vilikácia (m. panovníka v okolí menej významných hradov) lat. hist.
paragium (pozemok poskytovaný ako odstupné neskôr narodeným šľachtickým synom, v stredoveku) lat. hist. porovnaj vlastníctvopozemok