právo

právo 1 nárok, oprávnenie
puvoár franc. hovor.
copyright kopirajt autorské p., doložka o ňom angl. práv.
majorát dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najstaršieho mužského potomka lat. hist. práv.
minorát dedičské p., dedičský poriadok, kt. ustanovuje za dediča najmladšieho potomka lat. hist. práv.
primogenitúra dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti, prvorodenstvo lat. hist. práv.
sekundogenitúra dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom, druhorodenstvo lat. hist. práv.
tertiogenitúra -ci- dedičské p., dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom lat. hist. práv.
seniorát dedičské a nástupnícke p. na panovnícky trón najstaršieho, najmä mužského člena rodu, nástupnícky poriadok lat. hist. práv.
precipuum prednostný dedičský nárok lat. práv. hist.
majorát nástupnícke p. vychádzajúce zo zásady prvorodenectva najstaršieho syna v rámci rodu, rodiny lat. hist.
ius sanguinis p. krvi, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda štátne občianstvo rodičov lat. práv.
sufrágium hlasovacie p. lat.
elektorát aktívne volebné p. lat. odb.
devolúcia p. disponovať uprázdneným majetkom al. úradom lat. práv.
advitalícium doživotne prislúchajúce p. práv.
heterizmus p. hosťa na ženu al. dcéru hostiteľa gréc. hist.
ius primae noctis jús prímé nok- p. feudála stráviť po svadbe svojho poddaného svadobnú noc s novomanželkou, p. prvej noci lat.
patent výlučné p. na využívanie vynálezu, zaobchádzanie s vynálezom lat. práv.
monopol výhradné p. na suroviny, výrobu al. predaj niečoho gréc.-franc. ekon.
opcia p. jednej strany kúpiť alebo predať cenné papiere, cudziu menu a pod. k určitému dňu alebo počas určitej doby v budúcnosti za stanovenú cenu a záväzok druhej strany predať alebo kúpiť predmet zmluvy za rovnakých podmienok ekon.; p. vybrať si jednu z daných možností práv. lat.
hypotéka záložné p. na nehnuteľnosť zaisťujúce úver gréc. práv. fin.
regres p. toho, kto splnil fin. záväzok požadovať od dlžníka náhradu, úhradu zaplatenej sumy, postih lat. práv.
propinácia p. výhradného predaja al. výroby liehových nápojov gréc. práv. hist.
rezervát výhradné právo, výsada lat. cirk. práv.
aktus p. prechodu cez susedov pozemok lat. práv.
servitút p. používať cudziu nehnuteľnosť, napr. prechádzať cez cudzí pozemok, služobnosť lat. zastar.
ius soli p. pôdy, zásada, podľa kt. osoba narodením nadobúda narodením na území štátu jeho štátne občianstvo lat. práv.
inkolát šľachtické obyvateľské p. nadobúdať panstvá, zúčastňovať sa krajinského snemu a zastávať krajinské úrady lat. hist. práv.
komposesorát p. užívania feudálneho majetku založené na spoluvlastníctve nehnuteľností, pôdy lat.
preferencia franc. franc.
preeminencia prednostné p., prednosť lat. kniž.
priorita prednostné p., prednostný nárok; časová prednosť, prvé miesto al. postavenie lat. práv.
ancienita prednostné p. založené na poradí podľa odslúžených rokov franc. odb.
precedencia prednostné p. osoby vystupovať pred inými pre vyššie postavenie, hodnosť, úrad, spoločenská prednosť lat. kniž.
prerogatíva prednostné, výsadné p., prednosť, výsada lat. kniž. a odb.
prím vedúce postavenie, prednosť lat. pren. hrať p.
sakrosanktum posvätné, nedotknuteľné p. lať. zastar. kniž.
regál vyhradené, výsostné p. panovníka a neskôr štátu na majetok a činnosti prinášajúce príjmy, prospech lat. hist. práv.
patronát p. obsadzovať úrady, najmä cirk., v stredoveku lat.
cézaropapizmus rozhodovacie p. panovníka v cirkvi lat.
kolatúra p. na obsadenie cirk. úradu, fary lat. cirk.
temporálie svetské práva a dôchodky viazané na výkon úradu katolíckych duchovných lat. cirk.
angarium p. použiť cudzie lode, kt. sú v prístave ohrozeného štátu perz.-lat. práv.
intercesia p. vyšších úradníkov zrušiť al. zamedziť výkon výroku nižšieho orgánu, v starom Ríme lat. hist.
aktorát žalobné p. lat. práv.
devolúcia p. vyššieho orgánu prevziať a rozhodnúť vec od nižšieho orgánu lat. práv.
ius gladii jus p. meča; p. trestať smrťou lat.
ius vitae necisque jus vité p. nad životom a smrťou lat.
palcát richtárske p., znak richtárskej moci v podobe spletenca z kože, žila lat. hist.
ius naturale jus prirodzené p., p. dané prírodou lat.
pleno iure plným p. lat. kniž.
omni iure plným, celým p. lat. kniž. porovnaj oprávnenie výsada

obvod

obvod 2 vymedzený územný (správny) celok, oblasť, územie
región lat.
rajón lat.
régia lať. kniž. zastar.
-sféra gréc. v zlož. sl.
cirkumferencia oblasť lat. lek.
komúna územný o. s určitou formou samosprávy, mestská samospráva lat.
revír uzavretá oblasť vymedzená na určitú činnosť, najmä lesná, uhoľná, policajná a pod.; oblasť na poľovačku, lov, polesie franc.-nem.
kolatúra lat.
farnosť nem. cirk.
fara cirk. územný o. spravovaný farárom; najmenšia, najnižšia územná jednotka s kostolom nem. hovor.
parochia farnosť v katolíckej a pravoslávnej cirkvi gréc.-lat. cirk. zastar.
dekanát cirk. územný o. podliehajúci právomoci dekana lat.
biskupstvo gréc.
diecéza cirk. územný o. podliehajúci právomoci biskupa gréc.-lat. cirk.
vikariátstvo jedna z častí biskupstva lat. cirk.
eparchia cirk. územný o. podliehajúci právomoci biskupa pravoslávnej cirkvi gréc. cirk.
metropolia cirk. územný o. podliehajúci právomoci arcibiskupa gréc. cirk.
provincia cirk. územný o. niekoľkých biskupstiev spravovaný arcibiskupom cirk.; územný správny o.; pôvodne územný správny o. Rím. ríše hist.; územný správny o. v Španielsku, Čile a pod. lat.
patriarchát cirk. územný o. podliehajúci právomoci hlavy pravoslávnej a niektorých východných cirkví gréc. cirk.
superintendencia lat. cirk.
seniorát cirk. územný o. v evanjelickej cirkvi lat. cirk.
nom
nomos územný správny o. v starovekom Egypte; územný správny o. v Grécku gréc. hist.
peribolos gréc. archeol. archit.
trinkos starogréc. posvätný o. s chrámami a verejnými budovami gréc. archit.
démos územná jednotka gréc. mestského štátu a jeho obyvateľov gréc.
eparchia územný správny o. v byzantskej, východorím. ríši gréc. hist.
katepanát územný správny o. v byzantskej, východorím. ríši od 11. st. gréc.
satrapia územný správny o. v Perz. ríši perz.-gréc. hist.
exarchát správny o. Byzantskej ríše na dobytom území spravovaný miestodržiteľom gréc.
pašalík tur. hist.
vilayet -jet
vilajet územný správny o. v Osmanskej ríši arab.-tur. hist.
sandžak správny o. v Osmanskej ríši, menší pašalík tur. hist.
emirát územný správny o. v arab. ríši, severná Afrika a Blízky východ, kniežatstvo arab.
kalifát územie spravované kalifom, arab. správna územná jednotka arab.
sultanát územie spravované sultánom v islamských krajinách, od 10. st. arab.-tur.
šajchát územie pod vládou arab. kmeňového náčelníka arab.
chanát územie pod vládou tur. al. mongol. vládcu tur. hist.
aljú územný správny o. v Mongolskej ríši tat. hist.
kaganát štátny a voj. útvar turk. národov, Avarov orient. hist.
komenda správny a hosp. o. cirk. rytierskych rádov lat.
župa lat.
komitát územný správny a súdny o. v Uhorsku, stolica, kraj lat. hist.
hajtmanstvo územný správny o. v čes. krajinách, okres, krajina, pôvodne za Rakúska nem. hist.
cirkul správny al. policajný o. v Poľsku, 18.a 19.st. lat.
gmina územný správny o. v Poľsku, obec, do 1954 nem.-poľ. hist.
bánovina tur.-srb. hist.
banát územný správny o. u niektorých južných Slovanov spravovaný kráľovským miestodržiteľom vl. m. hist.
judet -dec územný správny o. v Rumunsku rum.
újazd správny o. v cárskom Rusku rus. hist.
opričnina územie priamo spravované cárom na základe opatrení cára Ivana Hrozného proti bojarom, 16. st. rus. hist.
gubernia územný správny o. v Rusku, 1708 – 1929 lat. hist.
rajón územný správny v bývalom ZSSR lat.
kantón územný správny o. najmä vo Švajčiarsku franc.
departement -tmán územný správny o. vo Francúzsku, na Haiti, kraj franc.
dištrikt územný správny o. v Portugalsku a inde lat.
guvernorát územný správny o. v Egypte, Iraku, Tunisku franc.
grófstvo územný správny o. v Veľkej Británii a anglosaských krajinách nem. hist.
shire šajr územie patriace grófovi, grófstvo v Anglicku a Škótsku angl.
county kau- správny a súdny o. vo Veľkej Británii a USA; územie patriace grófovi, grófstvo v Anglicku a Škótsku angl.
ken územný správny o. v Japonsku jap.
han územie pod vládou jedného kniežaťa, daimjó, od 12.st. do 1871 jap. hist.
kapitánia územný správny o. v špan. kolóniách v Lat. Amerike lat.
ulus mongol.-rus.
ajmak mongolskú územný správny o. mongol.
bantustan formálne samostatné územie v JAR s černošským osídlením; ú. vytvorené na národnostnom princípe vl. m.+perz. porovnaj územie oblasť 1