ohrozenie

Damoklov meč ustavične hroziace nebezbečenstvo, nepríjemnosť, hrozba vl. m. gréc. mytol.
šach o. kráľa v šachu perz.
šach mat šach, kt. znamená koniec hry, prehru súpera perz.
garde o. kráľovnej v šachu franc. šach.

hrozba

hrozba 2 blízkosť nebezpečenstva
Damoklov meč ustavične hroziace nebezpečenstvo, nepríjemnosť, ohrozenie vl. m. gréc. mytol.

nepríjemnosť

galiba maď. expr.
lapália nem. hovor.
malér lat.-franc. hovor.
kalamajka mrzutosť ukraj.
šlamastika trampoty, trápenie, oštara hebr.-nem. hovor. expr.
patálie opletačky, trápenie, ťažkosť, ťažkosti tal. hovor.
trable starosti, ťažkosti angl. slang.
trapas čes. slang.
faux pas fó pa trápnosť franc.
incident nepríjemná, rušivá nečakaná príhoda lat.
problém ťažkosť, starosť, trápenie gréc.
inkomodácia nepohodlie lat. zastar.
Damoklov meč ustavične hroziace nebezpečenstvo, hrozba, ohrozenie vl. m. gréc. mytol.

nebezpečenstvo

riziko možnosť straty, škody, neúspechu tal.
periculum in mora -ku- n. z omeškania, z odkladu lat. práv.
extra ictom iktum mimo n. lat.
Damoklov meč ustavične hroziace n., nepríjemnosť, ohrozenie, hrozba vl. m. gréc. mytol.

odtrhnutie

abrupcia odlomenie, ulomenie, zlomenie, prerušenie lat. kniž. a odb.
autotómia odvrhnutie časti tela živočíchov, napr. v ohrození života gréc. zool.

odvrhnutie

autotómia o. časti tela živočíchov, napr. v ohrození života gréc. zool.

odlomenie

abrupcia odtrhnutie, ulomenie, zlomenie, prerušenie lat. lek.
autotómia odvrhnutie časti tela živočíchov, napr. v ohrození života gréc. zool.

schopnosť

potenciál súhrn schopností a možností pre určitý výkon, spôsobilosť lat.
potencia s. muža uskutočniť súlož so ženou lek.; schopnosť všeobecne kniž. a odb. lat.
energia s. vykonávať prácu, sila schopná vykonávať prácu fyz.; s. podávať telesný al. duševný výkon, činorodosť, ráznosť, rozhodnosť, sila gréc. porovnaj sila 2
vitálnosť životná s., sila, životaschopnosť, životnosť lat. kniž. a odb.
produktívnosť s. vyrábať, vytvárať, tvoriť lat.
kapacita s. niečo obsiahnuť, prijať, pojať do seba, niečo vyrábať lat.
sociabilita náklonnosť, sklon, s. k vytváraniu osobných priateľských vzťahov, družnosť, spoločenskosť, priateľskosť lat. kniž. a odb.
inteligencia s. chápania a samostatného myslenia, rozumové nadanie, chápavosť, súdnosť lat.
intelekt s. myslenia, rozumové schopnosti lat. porovnaj rozum
kvalifikovanosť spôsobilosť, s. vykonávať určitú prácu al. funkciu lat.
kompetentnosť spôsobilosť, oprávnenie rozhodovať, odbornosť lat.
disponovanosť s. niečo konať lat.
dispozícia schopnosti, vlohy, predpoklady, nadanie lat.
talent s. na určitú činnosť, nadanie, vlohy gréc.-lat.
majstrovstvo s. na vynikajúci, dokonalý výkon lat.-nem.
charizma s. osobnosti pôsobiť na ľudí, najmä blahodarne, nadanie sociol.; s. nadprirodzeného pôvodu, dar božej milosti, Ducha svätého, Boží dar náb. gréc.
fond zdatnosť, nadanie franc. hlasový f.
fantázia gréc.
imaginácia s. predstavovať si a vytvárať nové veci, deje, súvislosti, predstavivosť, obrazotvornosť lat. kniž.
hypermnézia zvýšená s. zapamätávania a reprodukcie na úkor iných schopností gréc. lek.
elokvencia s. plynulo hovoriť, výrečnosť, vycibrená, vybrúsená reč, dar reči lat. kniž.
fluencia s. tvoriť nové myšlienky, nápady, riešenia, plynulosť slovného, myšlienkového prejavu lat. psych.
eristika s. hľadať pravdu cestou sporu, umenie viesť spor gréc. filoz.
perceptívnosť s. vnímania, vnímavosť lat. psych.
senzitívnosť s. organizmu reagovať na podnety, citlivosť, vnímavosť na zmyslové podnety lat. kniž. a odb.
sagacita s. vnímať pocity, citové podnety, citlivosť, vnímavosť lat. lek. porovnaj vnímavosť citlivosť 1
empatia s. vcítiť sa do prežívania druhého, vcítenie sa gréc. psych.
asertivita s. priameho, pevného a otvoreného, ale nenásilného, mierneho konania a správania sa pre dosiahnutie svojich záujmov pri rešpektovaní záujmov iných lat. psych.
zicflajš s. vytrvalo sedieť a sústredene duševne pracovať, najmä pri učení a pod. nem. hovor.
reaktibilita lat. biol.
reaktívnosť s. spätne pôsobiť, odpovedať na určitý podnet, popud lat. kniž. a odb.
kompatibilita s. zlučovať sa, spájať sa, zlučiteľnosť, spájateľnosť, znášanlivosť lat.-franc. odb.
plastickosť s. materiálu trvalo uchovať zmeny tvaru vyvolané vonkajším účinkom, tvárnosť, tvárlivosť, poddajnosť tech.; s. organizmu prispôsobiť sa prostrediu ekol. gréc. tech.
elastickosť miera schopnosti samovoľného vrátenia sa do pôvodného tvaru po odstránení vonkajších síl, pružnosť gréc.-lat. odb.
adaptabilnosť lat. kniž. a odb.
adaptivita s. prispôsobenia, prispôsobovania, prispôsobivosť lat. odb.
flexibilnosť ohybnosť, prispôsobivosť, pružnosť lat.
autoregulácia s. vlastného prispôsobovania sa zmeneným podmienkam, samoriadenie gréc. + lat. odb. porovnaj prispôsobivosť
rezistencia s. odolávať, vzdorovať, najmä nepriaznivým podmienkam, odolnosť lat.
imunita odolnosť organizmu proti cudzorodým látkam, nákaze lat. lek.
aptitúda s. dosiahnuť určitý výkon lat. psych.
mobilnosť s. pohybu, pohyblivosť lat. kniž. a odb.
motilita s. pohybu, spôsobilosť pohybu, hybnosť lat. lek. fyziol.
hypomotilita gréc. + lat. lek.
hypokinéza znížená pohyblivosť gréc. lek.
hypermotilita gréc. + lat. lek.
hyperkinéza zvýšená pohyblivosť gréc. lek.
trichromázia normálna s. rozoznávať tri základné farby, normálne farebné videnie gréc. lek.
vízus ostrá rozlišovacia s. oka lat. lek. fyziol.
monochromatopsia s. vidieť iba jednu farbu gréc. lek.
hemeralopia znížená s. vidieť za šera, šerosleposť, vlčia tma gréc. lek. porovnaj videnie
ambidextria s. rovnako používať obe ruky
stereognózia s. zistiť pohmatom základné priestorové vlastnosti predmetu gréc. lek.
mimetizmus s. napodobňovať gréc. kniž.
proskopia s. predvídať budúcnosť, jasnovidnosť, mimozmyslové vnímanie gréc.
lucidita s. predvídať budúcnosť al. vidieť do minulosti, jasnovidnosť lat. psych.
psychokinéza neobjasnená duševná s. pôsobiť na veci tak, aby sa pohybovali bez priameho dotyku gréc. psych.
telepatia s. prenášať informácie, myšlienky od odovzdávajúcej k prijímajúcej osobe bez účasti známych zmyslov, mimozmyslové vnímanie gréc. psych.
telegnózia s. rozpoznávať predmety a udalosti na diaľku, bez účasti známych zmyslov gréc. psych.
divinácia veštecká s. lat. kniž.
serendipita s. nachádzať stratené predmety lat.
eidetizmus ej- s. vizuálnej predstavivosti skôr videných obrazov, predmetov a situácií, predstava prežívaná ako skutočnosť gréc. psych.
magnetizmus s. vzájomného pôsobenia látky a príťažlivého poľa fyz.; predpokladaná s. živého tela pôsobiť na iné organizmy s liečivým účinkom gréc.
fertilita s. rozmnožovať sa pohlavným spôsobom, plodnosť lat. biol.
interfertilita s. oplodnenia medzi dvoma rôznymi formami organizmov lat. biol.
fekundita s. plodiť al. rodiť potomstvo, plodnosť lat. ekol. biol.
natalita lat. zool.
nativita vrodená s. populácie početne narastať plodením potomstva lat. zool. zried.
solventnosť s. dlžníka zaplatiť splatné záväzky lat. práv. obch.
likvidnosť s. podnikateľa, dlžníka platiť platobné záväzky, dlhy lat. ekon. práv.
ubikvita s. obývať najrôznejšie prostredia, žiť v rozličných podmienkach lat. ekol. biol.
excitabilita s. živých organizmov aktívne reagovať na zmenu prostredia; s. zmyslových, nervových a svalových buniek reagovať na zmenu prostredia podráždením, dráždivosť lat. biol.
autotómia s. živočíchov odvrhnúť časti tela, napr. v ohrození života gréc. zool.
regenerácia s. nahradenia opotrebovaných al. zaniknutých buniek, tkaniva novými bunkami, tkanivom lat. biol.
navigácia s. živočíchov určiť polohu a smer pri ťahoch a presunoch lat. zool.
endotermia s. živočíchov udržovať si stálu telesnú teplotu zvyšovaním produkcie tepla vnútri tela gréc. odb.
homoiotermia s. vtákov a cicavcov udržovať teplotu tela bez ohľadu na teplotu prostredia, teplokrvnosť gréc. biol.
ektotermia s. studenokrvných živočíchov získavať teplo z prostredia zmenou správania, napr. polohy voči slnku gréc. biol.
fotoautotrofia s. organizmov prijímať a využívať energiu zo slnečného žiarenia gréc. biol.
mutabilnosť s. tvoriť obmeny lat. odb. a kniž.
modifikabilita s. meniť sa pod vplyvom meniacich sa životných podmienok nededičnými zmenami lat. biol.
organotropizmus s. látky pôsobiť na určité ústroje al. tkanivá gréc. biol.
toxigenita s. mikroorganizmov produkovať jedy gréc. biol.
patogenita s. mikroorganizmov vyvolať nákazlivú chorobu, choroboplodnosť gréc. biol.
inváznosť s. mikroorganizmov prenikať do hostiteľa a poškodzovať ho lat. biol.
solubilnosť s. rozpúšťať sa v roztoku, rozpustnosť lat. chem.
afinita s. látky zlúčiť sa s inou látkou al. inými časticami lat. chem.
valencia s. atómu al. skupiny atómov viazať iné atómy al. skupiny atómov v presne stanovených pomeroch, mocenstvo chem.; s. spájať sa s inými slovami, najmä o slovese lingv. lat.
rádioaktivita s. niektorých prvkov, atómových jadier samovoľne sa meniť al. vysielať pri rozpade žiarenie lat. chem. fyz.
dimorfia s. látky vytvárať dve podoby odlišujúce sa stavbou, výskyt v odlišných formách, dvojtvarosť, dvojtvárnosť gréc. odb.
trimorfia s. látky vytvárať tri podoby odlišujúce sa stavbou, výskyt v odlišných formách, trojtvárnosť gréc. odb.
hygroskopickosť s. látok pohlcovať a udržiavať vlhkosť z prostredia gréc. odb.
oligodynamia s. niektorých iónov ťažkých kovov, napr. zlata, striebra, usmrcovať mikroorganizmy gréc. chem. biol.
monokarpia s. rastlín raz za života vykvitnúť a priniesť plody gréc. bot.
xeromorfia s. rastlín rásť na suchých miestach, prispôsobivosť nedostatku vody gréc. bot.
autogenéza s. nehmotných síl spôsobiť vznik života, samovznik, samozrodenie gréc. biol.
brizancia s. výbušniny trieštiť predmety v okolí, sila výbuchu, trhavosť, trieštivosť franc. tech.