koniec

koniec 1 posledná časť al. fáza
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine záver, zakončenie tal.
exitus odchod, východ, zánik lat.
amen záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
finiš záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
finále záver, záverečná rozhodujúca časť tal.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol angl.
taran ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
stop k. vety v texte telegramu angl. hovor.
epifýza koncová kĺbová časť dlhej kosti gréc. anat.
apex hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. anat.
pylorus zúžený k. žalúdka, vrátnik gréc. anat.
ultimo k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka tal. peňaž.
fajront k. pracovného času, padla nem. hovor.
víkend k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa angl.
fin de siècle fen d sjekl k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st. franc. kniž.
apokalypsa k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána gréc. náb.
happy end hepi- šťastný k. filmu, lit. diela angl.
emerzia k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies lat. astron. odb.
al fine fí- do k. skladby tal. hud.
sub fine ku k. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred k., pred smrťou lat. lek.
kampes (dolores) k., zvolanie pri rezignácii lat. kniž.
je po paráde je k., je po všetkom špan. hovor.
finis coronat opus fínys koró- k. korunuje dielo lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.
in infinitum -ní-
ad infinitum -ní- bez k., do nekonečna lat.
ad tempus vitae vité do k. života, doživotne lat.
conclamatum est konkla- všetko je stratené lat. porovnaj záver 1 zakončenie

dielo

produkt lat.
verk výtvor nem. hovor. zastar.
opus výtvor, najmä hud. lat. kniž. a odb.
kreácia výtvor, výsledok umeleckej činnosti lat.
ars umelecké d. lat.
artefakt umelý predmet, výtvor lat. kniž. a odb.
monument veľké, veľkolepé d. lat. kniž.
klasika d. vynikajúceho, vzorného umelca lat.
moderna novodobý, novoveký výtvor franc.
opere citato -tá v citovanom, uvedenom d. lat. kniž.
titul lit., hud., film. a pod. d. angl.
skriptúra písomné d. lat. kniž. a odb.
manuscriptum -skrip- písané r., rukopisné dielo lat.
kompozícia hud. al. výtv. d. lat.
fragment neúplne zachované al. nedokončené d., najmä lit., zlomok lat.
torzo nedokončené, neúplné al. neúplne zachované umelecké d., zlomok gréc.-tal.
hexameron d. šiestich dní gréc.
diptych dvojdielne d., d. skladajúce sa z dvoch diel gréc.
triptych trojdielne d., d. skladajúce sa z troch diel gréc.
dilógia lit. d. skladajúce sa z dvoch obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
trilógia lit. d. skladajúce sa z troch obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
tetralógia lit. d. skladajúce sa zo štyroch niekoľkých obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
pentalógia lit. d. skladajúce sa z piatich obsahovo súvisiacich diel gréc. lit.
donum auctoris auktó- d. venované niekomu autorom lat.
originál d. v pôvodnej autorskej podobe, výsledok tvorivej práce autora, pôvodina lat.
alonym d. vydané pod menom inej ako autorovej osoby
pendant pandán d. vytvárané ako náprotivok iného diela franc. kniž.
apokryf nepravý, podvrhnutý spis gréc.
gýč páčivý, povrchný, umelecky bezcenný výtvor nem. pejor.
limonáda plytké, dojímavé, sentimentálne d. perz.-tal.-franc. pren. pejor.
pueriliá diela z autorových chlapčenských rokov lat. lit.
juvenílie diela z autorových mladých rokov, prvotiny lat. kniž.
debut prvé uverejnené al. predstavené d. franc.
chef d’oeuvre šedévr vrcholné majstrovské d. franc.
parergón vedľajšie, dodatkové, drobné umelecké al. vedecké d. gréc. kniž.
senílie diela z autorových stareckých rokov lat.
posthumum d. vydané, zverejnené, nájdené po smrti autora lat.
opera omnia úplné d. vedca al. umelca, zobrané spisy, súborné vydanie lat. kniž.
prodromus predbežné, skrátené vydanie zobraných spisov gréc.
utópia d. opisujúce niečo vysnívané, neuskutočniteľné, dokonalé, najmä takú krajinu gréc.-angl.
horor d. vyvolávajúce pocity strachu, hrôzy angl.
science-fiction sajens fikšn angl. lit.
sci-fi d. s vedecko-fantastickým námetom angl. skr.
fantasy d. založené na opise neskutočných, vymyslených, vybájených svetov, bytostí, schopností a príbehov angl.
thriller tril-
triler d. s napínavým a vzrušujúcim dejom angl.
groteska d. s prvkami komiky, tragiky, karikatúry a so situačnými zvratmi tal.
kovbojka dobrodružné d. zo života a z prostredia pastierov dobytka v USA angl. hovor.
mayovka dobrodružné d. zo života, z prostredia Indiánov vl. m.
robinzonáda dobrodružné d. o stroskotancovi na pustom ostrove, o osamelo a sebestačne žijúcom človeku vl. m. lit.
detektívka d. s dejom o odhaľovaní trestnej činnosti a pátraní v kriminálnych prípadoch lat.-angl.
kriminálka d. s dejom o zločine, trestnej činnosti a pod. lat. hovor.
kliftonka staršia podradná detektívna literatúra vl. m.
pornografia gréc.
porno d. nemravne zobrazujúce pohlavný život, pohlavný styk, vybočujúce z noriem bežnej mravnosti gréc. hovor.
soft-porno ľahké, mierne, jemné porno angl. + gréc.
seriál d. s niekoľkými časťami zverejňované na pokračovanie lat.
apoftegma stručný a vtipný výrok, krátka lit. forma gréc.
gnóma výrok so všeobecne platným obsahom, stručná a hutne vyjadrená myšlienka s poučením gréc. kniž.
sentencia stručný výrok obsahujúci životnú skúsenosť, pravdu lat. kniž.
maxima krátka lit. forma vyjadrujúca trpkú skúsenosť al. mravnú zásadu lat. kniž.
adespoton drobné d. od neznámeho autora gréc. lit.
parabola kratší epický útvar podávajúci poučenie prostredníctvom príbehu z inej oblasti, široko rozvinuté prirovnanie v príbehu, podobenstvo gréc. lit.
satira d. ostro kritizujúce al. zosmiešňujúce spoločenské pomery, nedostatky al. ľudské vlastnosti lat. lit.
pamflet ostré, útočné, hanlivé literárno-publicistické d., najmä aktuálne, namierené proti osobe, skupine al. javu, hanopis vl. m.-angl.
autograf d. napísané vlastnou rukou, vlastný rukopis gréc.
écriture ekritür d. ako proces hľadania a nachádzania nových významov, rukopis franc. lit.
kompilát nepôvodné odb. al. umelecké d., t. j. zostavené z cudzích poznatkov bez vlastného prínosu lat.
etuda drobný lit., div., film. a pod. útvar franc.
personálie d. obsahujúce údaje o živote a činnosti určitej osoby lat.
apologetika d. obhajujúce myšlienky, učenie, často zaujatým spôsobom gréc.
theatrum mundi teá- -dí rozsiahle hist. d., 16. – 18. st. lat.
elégia lit. al. hud. d. smutného, trúchlivého rázu gréc.
epištola d. adresované určitému okruhu čitateľov, básnický, umelecký list gréc. lit.
slavikum d. napísané slovan. jazykom al. týkajúce sa slovan. krajín a národov lat.
slovacikum d. napísané po slovensky al. slov. autorom, al. vydané na území Slovenska, al. týkajúce sa Slovenska, al. Slovákov lat.
bohemikum d. napísané po česky al. čes. autorom, al. vydané na území Česka, al. týkajúce sa čes. krajín, al. Čechov lat.
moravikum d. vydané na území Moravy, týkajúce sa Moravy al. Moravanov vl. m.
polonikum d. napísané po poľ. al. poľ. autorom, al. vydané na území Poľska, al. týkajúce sa Poľska, al. Poliakov lat.
hungarikum d. napísané po maď. al. maď. autorom, al. vydané na území Maďarska, al. týkajúce sa Maďarska, al. Maďarov lat.
slovenikum d. napísané po slovinsky al. slovinským autorom, al. vydané na území Slovinska, al. týkajúce sa Slovinska, al. Slovincov lat.
germanikum d. napísané po nem. al. nem. autorom, al. vydané na území Nemecka, al. týkajúce sa Nemecka, al. Nemcov lat.
rusikum d. napísané po rus. al. rus. autorom, al. vydané na území Ruska, al. týkajúce sa Ruska, al. Rusov vl. m.
judaikum d. týkajúce sa Židov vl. m.-lat.
polyglotum d. napísané v niekoľkých jazykoch gréc.
antilegomenon d. antického spisovateľa, kt. pravosť je sporná gréc.
doxografia antická filoz. literatúra obsahujúca názory filozofov gréc. odb.
grafika výtv. d. vytvorené technikami umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie gréc.
koláž franc. výtv.
papiers collés papjé kolé výtv. d. vytvorené lepením rôznych materiálov franc. výtv.
asambláž trojrozmerné výtv. d. vytvorené spojením rôznych materiálov a predmetov franc. výtv.
film zvukové a obrazové d. určené na premietanie v kinách a pod. angl.

výtvor

výtvor 1 výsledok (tvorivej) činnosti
produkt lat.
verk nem. hovor. zastar.
produkcia súhrn umeleckých výtvorov lat.
kreácia výsledok umeleckej činnosti, dielo lat.
opus dielo, najmä hud. lat. kniž. a odb.
artefakt umelý predmet, dielo lat. kniž. a odb.
moderna novodobý, novoveký v. franc.
gýč páčivý, povrchný, umelecky bezcenný v. nem. pejor.
limonáda plytké, dojímavé, sentimentálne dielo perz.-tal.-franc. pren. pejor. porovnaj dielo