dotyk

kontakt spojenie, styk, tesný vzťah predmetov al. ľudí; d. dvoch vodivých častí elektrického obvodu eltech. lat.
štrajch ľahký d., škrabnutie nem. hovor. expr.
tečovanie angl.
teč d. o loptu, puk a pod. v športových hrách angl. slang. šport.
petting erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov, ľúbostná hra bez súlože angl. psych.
necking nek- erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
tigmo- tlak, náraz gréc. v zlož. sl.

škrabnutie

štrajch ľahký dotyk nem. hovor. expr.

náraz

perkusia lat. kniž. a odb.
kolízia lat.
impakcia prudký n. dvoch predmetov, zrážka lat. odb.
karambol n. gule na zvyšné dve pri biliarde; zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda hovor. špan.
triplé trojitý n. na stenu biliardu franc.
havária zrážka, nehoda arab.-franc.
abordáž zrážka dvoch al. viac lodí franc. lod.
tigmo- dotyk, tlak gréc. v zlož. sl.

tlak

tlak 1 pôsobiaca sila
mano- gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
piezo- gréc. v zlož. sl.
-tonia sila, napätie gréc. v zlož. sl.
baro- tiaž gréc. v zlož. sl.
tigmo- dotyk, náraz gréc. v zlož. sl.
tenzia lat. odb.
-tenzia vnútorný t. lat. v zlož. sl.
preš tlačenica lat.-nem. hovor.
stres orientovaný t. v zemskej kôre angl. geol.
turgor vnútorný t. v živej bunke lat. biol. bot.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia zníženie krvného t. gréc. lek.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia zvýšenie krvného t. gréc. lek.

styk

kontakt spojenie, dotyk, tesný vzťah predmetov al. ľudí lat.
korešpondencia písomný s., dopisovanie lat.
konexia výhodné styky s vplyvnými osobami, vplyvná známosť lat. najmä v plur.
žíro bezhotovostný platobný styk, bezhotovostný prevod peňazí na bankových účtoch tal. peňaž.
kopulácia lat. lek.
pareunia pohlavný s., súlož gréc.
prostitúcia poskytovanie pohlavného s. za odmenu, za peniaze lat.
promiskuita pohlavný s. bez citového vzťahu k partnerovi lat.
adultérium mimonaželský pohlavný s., cudzoložstvo, nevera manželky lat. hist. práv.
incest pohlavný s. medzi blízkymi príbuznými, krvismilstvo lat.
sodomia vl. m. lek.
zoofília pohlavná úchylka spočívajúca v pohlavnom s. so zvieratami gréc. lek.

spojenie

spojenie 3 vzájomný styk
kontakt styk, dotyk, tesný vzťah predmetov al. ľudí lat.
konexia vplyvná známosť, výhodné styky s vplyvnými osobami lat. najmä v plur. porovnaj styk

vzťah

relácia lat. kniž. a odb.
filiácia súvislosť, závislosť, postupnosť lat. kniž.
korelácia vzájomný v., väzba al. závislosť medzi dvoma al. viacerými znakmi, súvzťažnosť lat.
kontakt spojenie, styk, dotyk, tesný v. predmetov al. ľudí lat.
nexus súvislosť, spojitosť lat. kniž. a odb.
atitúda postoj, názor franc. sociol.
referencia v. poukazujúci na určitý pomer javov lat. kniž. a odb.
korešpondencia súladný v. medzi javmi, súlad, zhoda lat.
relatívnosť v. dvoch al. viacerých vecí, javov, pomernosť, vzťažnosť, podmienenosť lat. kniž. a odb.
dialektika vzájomné vzťahy a boj protikladov, protirečení gréc.
indiferencia v. dvoch sústav, ktoré sa navzájom neovplyvňujú lat. fyz.
inklúzia v. podradenosti medzi triedami, pojmami a pod. lat.
nihilizmus záporný v. k hodnotám, neuzávanie, popieranie všetkých hodnôt, najmä mravných, spoločenských a pod. lat.
izomorfizmus v. medzi objektami, medzi kt. je úplná zhoda al. podobnosť ich štruktúry gréc. odb.
protektorát v. dvoch štátov s nadvládou silnejšieho štátu nad slabším, podriadená závislosť jedného štátu druhému štátu lat. práv.
suzerenita protektorát, kt. základom je feudálny, lénny v. medzi vladármi ovládajúceho a závislého štátu franc. hist.
identita v. príslušnosti jedinca k spoločenstvu, organizácii, národu, štátu lat. sociol.
ekonomika súhrn výrobných vzťahov v určitej spoločnosti, výrobných činností určitého štátu, hospodárstvo gréc.
kompetícia súťaživosť, súperenie, napr. v. dvoch organizmov súperiacich o totožné zdroje lat.
trading obchodný v., najmä výmenný obchod angl. ekon.
obligácia v. medzi dlžníkom a veriteľom, záväzok lat. práv.
faktoring v. medzi výrobcom, dodávateľom a špecializovanou obchodnou spoločnosťou, kt. od neho odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou lat.-angl. fin. obch.
synergizmus kladný vzájomný v. dvoch druhov organizmov gréc. biol.
probióza vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, v. užitočnosti lat. + gréc. biol.
parekia vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, keď jeden druh vyhľadáva susedstvo druhého najmä na svoju ochranu gréc. biol.
komenzualizmus vzájomný v., vzájomné pôsobenie dvoch al. viacerých druhov, z kt. jeden má výhody bez vplyvu na hostiteľa lat. biol.
forézia gréc. ekol.
symfória komenzualzmus, keď jeden druh využíva druhý na premiestnenie gréc. zool.
amenzualizmus v. dvoch organizmov, keď jeden vytvára jedovaté látky pôsobiace na druhý lat. biol.
implikácia v. dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého lat. mat. log.
ekvivalencia v. dvoch výrokov vzájomne vyplývajúcich zo seba samých lat. mat. log.
funkcia závislý v. dvoch veličín, vzájomná závislosť dvoch veličín lat. mat.
kosekans goniometrická funkcia lat. mat.
inklúzia v. medzi množinami, keď jedna množina je obsiahnutá v inej, je jej podmnožinou lat. mat.
stechiometria v. medzi hmotnostným zložením molekuly látky a jej chem. vzorcom gréc. chem.
dyáda v. medzi dvoma osobami so znakmi, kt. nie možné pozorovať vo väčších skupinách gréc. psych. sociol.
sympatia kladný citový v., priaznivý pomer, postoj k niekomu al. niečomu, náklonnosť, priazeň gréc.
partnerstvo priateľský v., spolupráca franc.-angl.
sociabilita družnosť, spoločenskosť, priateľskosť lat. kniž. a odb.
kolegiálnosť družnosť, svornosť, súdržnosť, spolupatričnosť, priateľskosť lat.
familiárnosť dôvernosť, nenútenosť, domáckosť lat.
intimita dôvený citový v., súkromnosť, blízkosť lat.
human relations hjúmen rilejšnz ľudské vzťahy angl. sociol.
expresívnosť vyjadrenie citového al. vôľového stavu al. postoja, citový v. hovoriaceho, citové zafarbenie, citovosť lat.
platonizmus nenaplnený citový v. bez zmyselnosti, sexuality vl. m. zried.
sex pohlavný v. lat.-angl.
konkubinát spolužitie muža a ženy manželským spôsobom bez sobáša, súložnictvo lat.
heterizmus v. medzi mužom a ženou založený na častom striedaní partnerov gréc. hist.
techtle-mechtle ľúbostný v., pomer, najmä zatajovaný tal. hovor.
maternita materstvo lat. odb.
paternita v. medzi otcom a dieťaťom, otcovstvo lat. práv.
paternalizmus ochranársky v. vyplývajúci z presvedčenia o vlastnej nadradenosti lat.
hostilita citový stav prejavujúci sa nepriateľským správaním k druhým ľuďom a prianím uškodiť im, sklon k nepriateľstvu, nepriateľský v. k ľuďom, nepriateľstvo lat. psych.
sociopatia chorobný, nenormálny v. k spoločenskému prostrediu lat. + gréc. lek. psych.
inštitút súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami lat. kniž. al. odb.
public relations pablik rilejšnz angl.
PR angl. skr.
pí ár odbor zaoberajúci sa vzťahmi s verejnosťou na základe jej cieľavedomého ovplyvňovania so zámerom vytvorenia al. zachovania pozitívneho vzťahu verejnosti k osobe al. organizácii angl. hovor.
antonymia v. medzi jaz. jednotkami založený na protiklade, opaku gréc. lingv.
paronymia v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na formálnej, zvukovej podobe a významovej odlišnosti gréc. lingv.
heteronymia významový v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na rodovom protiklade, napr. koza-cap gréc. lingv.
homonymita v. medzi slovami, kt. rovnako znejú al. sa píšu, ale významovo sú odlišné, rovnozvučnosť gréc. lingv.
homofónia v. medzi slovami, kt. rovnako znejú, ale graficky sú odlišné, inak sa píšu gréc. lingv.
homografia v. medzi slovami, kt. rôzne znejú, ale graficky sú rovnaké, rovnako sa píšu gréc. lingv.
synonymita v. medzi slovami al. slovnými spojeniami s rovnakým al. blízkym významom gréc. lingv.
predikácia prisudzovací, vetnotvorný v. medzi podmetom a prísudkom lat. lingv.
subordinácia podraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, podraďovanie lat. lingv.
koordinácia priraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, priraďovanie lat. lingv.
adjunkcia vetný v., keď tvar závislého člena nie je určovaný riadiacim členom, pripájanie lat. lingv.
rekcia v. slov, v kt. jeden člen určuje pád druhého člena, väzba lat. lingv.
parentéza vetný v., slovo al. veta vložená do inej vety bez vetného v., vsuvka gréc. lingv.
parataxa v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe nezávislých, priraďovací pomer vetných členov, priradenosť gréc. lingv.
hypotaxa v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe závislých, podraďovací pomer vetných členov, podradenosť gréc. lingv.
hyperonymia v. založený na nadradenosti jaz. jednotky nad podradenými jaz. jednotkami gréc. lingv.
hyponymia v. založený na podradenosti jaz. jednotky vzhľadom na nadradenú jaz. jednotku gréc. lingv.
denotácia v. medzi výrazom a tým, čo výraz označuje lat. lingv.
modálnosť v. obsahu výpovede ku skutočnosti vyjadrujúci postoj hovoriaceho k obsahu výpovede lat. lingv. porovnaj pomer 1 pomer 2 láska 1 láska 2 spolužitie