Výsledky vyhľadávania

zníženie

hyp- gréc. v zlož. sl.
minimalizácia (znižovanie, obmedzenie, obmedzovanie na najmenšie množstvo, mieru, hodnotu, zmenšenie, zmenšovanie) lat.
redukcia (znižovanie počtu, rozmeru, sily a pod.; znižovanie telesnej hmotnosti, schudnutie, chudnutie, odtučňovanie lek.) lat. porovnaj schudnutie
reštrikcia (znižovanie množstva, počtu, rozsahu) lat. kniž.
decelerácia (znižovanie rýchlosti, výkonu za jednotku času fyz.) lat. lat.
degradácia (znižovanie, zbavenie, zbavovanie hodnoty, postavenia, pokles, znehodnotenie, znehodnocovanie, zosadenie, zosadzovanie, úpadok) lat.
inhibícia (znižovanie, prekážka, zábrana, potlačenie, potlačovanie, zákaz, zastavenie, útlm, zadržanie, zadržovanie, spomalenie, spomaľovanie, obmedzenie, obmedzovanie) lat. odb.
moderácia (náhrady škody, napr. z dôvodu zmiernenia tvrdosti zákona) lat. práv.
invalidita (neschopnosť práce pre následky choroby al. úrazu, pokles al. strata tejto schopnosti) lat.
deteriorácia (z. výkonnosti, zhoršenie chovania, osobných vlastností) lat. lek.
pauperizácia (znižovanie životnej úrovne, ochudobnenie, ochudobňovanie, zbedačenie, zbedačovanie) lat. kniž. a odb.
demobilizácia (z. al. zrušenie voj. pohotovosti armády) lat.
dekompresia (z. tlaku) lat. odb.
devalvácia (znižovanie hodnoty meny, jej parity voči zahraničným menám, znehodnotenie, znehodnocovanie peňazí; znižovanie stanoveného zlatého obsahu menovej jednotky, znehodnotenie, znehodnocovanie meny) lat.
denominácia (znižovanie nominálnej hodnoty papierových peňazí; znižovanie hodnoty účastín) lat.
detezaurácia (znižovanie zásoby hotovosti, peňazí u obyvateľstva) lat. + gréc. fin.
deflácia (znižovanie množstva peňazí v obehu na dosiahnutie zvýšenia hodnoty peňažnej jednotky a poklesu cien a rastu kúpnej sily) lat. ekon.
inflácia (znižovanie hodnoty peňažnej jednotky zvýšením množstva peňazí v obehu nad únosnú mieru a tým rast cien, znehodnotenie, znehodnocovanie peňazí) lat. ekon.
stagflácia (inflácia v období stagnácie, zastavenia hosp. rastu niektorých odvetví alebo celého národného hospodárstva) lat. ekon.
reflácia (zámerná kontrolovaná inflácia) lat. ekon.
depresia (hosp. pokles, obdobie po kríze s vysokou nezamestnanosťou a klesajúcim dopytom a cenami) lat.
depreciácia (z. hodnoty meny v dôsledku zvýšenia cien, živelné znehodnotenie; z. ceny striebra v dôsledku zvýšenia jeho ťažby, 19. st.) lat.-franc.
slump /sla-/ (náhly pokles cien al. kurzov na burze) angl. ekon.
baisse /bés/ (pokles, znižovanie cien tovarov al. kurzov cenných papierov, devíz a pod. na burze) franc. fin.
deruta (náhly, veľmi prudký pokles cien tovarov al. kurzov cenných papierov, devíz a pod. na burze) franc. obch.
kolaps (náhly pokles krvného tlaku) lat. lek.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia (z. krvného tlaku) gréc. lek.
oligémia (z. množstva krvi, znížené množstvo krvi v dôsledku silného krvácania) gréc. lek.
anémia (pokles počtu červených krviniek a krvného farbiva, málokrvnosť) gréc. lek.
oligocytóza (znížený počet krviniek v krvi) gréc. lek.
aglobúlia (podstatné z. počtu červených krviniek) gréc. + lat. lek.
oligúria (zníženie množstva vylučovaného moču) gréc. lek.
osteomalácia (z. obsahu minerálnych látok, vápnika v kostiach) gréc. lek.
refrigerácia (z. telesnej teploty ochladením) lat. biol.
algidita (z. telesnej teploty pod 36º C) gréc. lek.
hypotermia (z. telesnej teploty vyvolané chladiacimi prostriedkami, ochladenie umelým spôsobom, podchladenie) gréc. lek.
hibernácia (z. telesnej teploty človeka, umelé podchladenie, najmä pri operáciách) lat. lek.
lýza (pomalý pokles horúčky) gréc. lek.
desenzibilácia (z. citlivosti) lat. fot.
hypoalgia (znížené vnímanie bolesti) gréc. lek.
hypakúzia (z. sluchovej ostrosti, nedoslýchavosť) gréc. lek. porovnaj hluchota
amplyopia (z. zrakovej ostrosti oka, tupozrakosť) lek.
hypogeuzia (znížené vnímanie chuťových podnetov) gréc. lek.
oligospermia (znížený počet spermií v ejakuláte) gréc. biol.
denatalita (pokles pôrodnosti) lat.
debilnosť (nedostatok al. z. duševných, rozumových schopností, najľahší stupeň slabomyseľosti, duševná zaostalosť, menejcennosť,) lat.
pseudodebilita (debilita vplyvom nepriaznivých sociálnych podmienok) gréc. + lat. lek.
hebetudo (z. schopností po otrase mozgu, dočasné otupenie zmyslov) lat. lek.
hypomnézia (z. pamäti, vrodená slabosť pamäti) gréc. lek.
tachyfylaxia (znížená vnímavosť organizmu na liek, oslabenie účinku liečebnej látky pri dlhšom užívaní) gréc. farm. lek.

tlak

tlak 1 (pôsobiaca sila)
mano- gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
piezo- gréc. v zlož. sl.
-tonia (sila, napätie) gréc. v zlož. sl.
baro- (tiaž) gréc. v zlož. sl.
tigmo- (dotyk, náraz) gréc. v zlož. sl.
tenzia lat. odb.
-tenzia (vnútorný t.) lat. v zlož. sl.
preš (tlačenica) lat.-nem. hovor.
stres (orientovaný t. v zemskej kôre) angl. geol.
turgor (vnútorný t. v živej bunke) lat. biol. bot.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia (zníženie krvného t.) gréc. lek.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia (zvýšenie krvného t.) gréc. lek.