začiatok

introitus lat. kniž.
origo lat.
ouvertúra uv- franc. pren.
prelúdium úvod, nástup, predohra, udalosť al. čin niečomu predchádzajúci lat. kniž.
incipit z. diela lat.
kustód z. textu ďalšej strany na predchádzajúcej strane v starých tlačiach, najmä slabika lat. knihov.
anakrúza nedôrazný, neprízvučný z. verša alebo rytmického radu, predrážka gréc. lingv. lit.
arché počiatok, princíp, pôvod vo filozofii milétskej školy gréc. filoz.
iniciácia začatie chem. reakcie lat. odb.
štart z. pretekov v behu, jazde, plávaní a pod. angl.
buly začatie hry v hokeji vhodením puku medzi protihráčov angl.
sanctus z. chválospevu biblického pôvodu používaného pri katolíckej omši lat. cirk.
Agnus dei z. modlitby biblického pôvodu pri omši, baránok boží lat. náb.
Kyrie eleison úvod niektorých modlitieb, omše, Pane, zmiluj sa gréc.
hidžra z. moslimského letopočtu počítaný od odchodu Mohameda z Mekky do Mediny r. 622 po Kr. arab.
sub initio -cio na z. lat. kniž.
ab origine -rí- od z., od počiatku, pôvodne lat. kniž.
ab initio início od z., od počiatku lat.
ab ovo od z., od prvopočiatku, z vajca lat. kniž.
a limine od z. bez prerokovania, zásadne lat. kniž.
da capo dakápo od z., opakovať tal. hud.
/začať/ od piky začať /začať/ od samého z. franc.
omne principium grave každý z. je ťažký lat. kniž.
alfa a omega z. aj koniec, to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz. porovnaj úvod

podstatný

podstatný 1 základný
konštitutívny základný, utvárajúci, ustanovujúci lat. kniž.
kapitálny lat. kniž.
kardinálny lat. kniž.
substantívny základný, hlavný lat. kniž. zried.
principiálny základný, zásadný lat.
esencionálny základný lat. zastar.
fundamentálny základný, hlavný lat.
substančný základný lat.
meritórny základný, zásadný, vecný lat. kniž. a odb.
štruktúrny základný, zásadný, týkajúci sa vnútorného usporiadania, organizácie lat. š. reforma, rozbor
alfa a omega začiatok aj koniec, to p., hlavné, dôležité, zmysel gréc. fraz. porovnaj základný

koniec

koniec 1 posledná časť al. fáza
finis lat. kniž.
telo- gréc. v zlož. sl.
fine záver, zakončenie tal.
exitus odchod, východ, zánik lat.
amen záver, pôvodne záverečné slovo modlitby, kázne a pod. hebr. hovor. expr.
finiš záver práce, športových pretekov al. zápasu spojený s veľkým vypätím síl angl.
finále záver, záverečná rozhodujúca časť tal.
pointa -en- prekvapujúci, vtipný záver rozprávania, vtipu, básne, hlavná myšlienka, vyústenie, vyvrcholenie príbehu franc.
špička nem.
top ostrý, ostro vybiehajúci k. predmetu, stavby a pod., hrot, vrchol angl.
taran ostrý hrot voj. lodí na nárazy do nepriateľských lodí gréc.-rus. voj.
stop k. vety v texte telegramu angl. hovor.
epifýza koncová kĺbová časť dlhej kosti gréc. anat.
apex hrot niektorých orgánov, napr. nosa, jazyka lat. anat.
pylorus zúžený k. žalúdka, vrátnik gréc. anat.
ultimo k. mesiaca, štvrťroka, polroka, roka tal. peňaž.
fajront k. pracovného času, padla nem. hovor.
víkend k. týždňa, obdobie pracovného odpočinku na k. týždňa, sobota a nedeľa angl.
fin de siècle fen d sjekl k. 19. storočia, lit. a umelecké smery konca 19. st. franc. kniž.
apokalypsa k. sveta podľa Zjavenia svätého Jána gréc. náb.
happy end hepi- šťastný k. filmu, lit. diela angl.
emerzia k. zatmenia, vynorenie z tieňa nebeských telies lat. astron. odb.
al fine fí- do k. skladby tal. hud.
sub fine ku k. lat. kniž.
sub finem fí- krátko pred k., pred smrťou lat. lek.
kampes (dolores) k., zvolanie pri rezignácii lat. kniž.
je po paráde je k., je po všetkom špan. hovor.
finis coronat opus fínys koró- k. korunuje dielo lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj k., to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.
in infinitum -ní-
ad infinitum -ní- bez k., do nekonečna lat.
ad tempus vitae vité do k. života, doživotne lat.
conclamatum est konkla- všetko je stratené lat. porovnaj záver 1 zakončenie

dôležitý

strategický významný pre určitú činnosť, zámer, cieľ, najmä voj. gréc. s. suroviny
kritický osudný, zlomový, rozhodujúci gréc.
importantný významný lat.-franc. kniž.
relevantný významný, závažný, rozhodujúci lat. kniž. a odb.
exponovaný spoločensky al. polit. d., významný, zodpovedný lat.
historický významný z hľadiska dejín, minulosti gréc.
ponderantný závažný, ťažký lat. kniž.
alfa a omega začiatok aj koniec, to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz. porovnaj významný základný

hlavný

centrálny ústredný lat.
bázový gréc.
nulový základný, východiskový lat.-tal.
primárny základný, prvotný lat. kniž. a odb.
prioritný základný, prvoradý, prvý v poradí, prednostný, dôležitý lat. kniž.
kapitálny lat. kniž.
kardinálny lat. kniž.
substantívny lat. kniž. zried.
esencionálny základný, podstatný, zásadný lat. zastar.
dominantný základný, prevládajúci lat.
generálny základný, ústredný lat.
eminentný základný, prvoradý, najdôležitejší lat. kniž.
titulný základný, predný, čelný lat. t. postava
pilotný vedúci franc. a angl. publ.
prominentný významný, popredný, čelný lat.
hegemónny vedúci, nadradený, majúci nadvládu gréc.
meritórny základný, podstatný, zásadný, vecný lat. kniž. a odb.
strategický významný, dôležitý pre určitú, najmä voj. činnosť, zámer, cieľ gréc. s. suroviny
proto- gréc. v zlož. sl.
protero- prvý, prvotný, prvo-, pra- gréc. zried. v zlož. sl.
šéf- najvýznamnejší franc. v zlož. sl.
alfa a omega začiatok aj koniec, to h., podstatné, dôležité, zmysel gréc. fraz.

písmeno

letter angl. polygr.
bukva rus. zried.
litera znak pre hlásku lat.
graféma písomný znak hlásky, základná jednotka písomnej podoby jazyka gréc. lingv.
alfanumerický znak znak vyjadrený písmenami a číslicami gréc. + lat.
typ p. al. iný znak, značka gréc. polygr.
logotyp dve al. viac p. na jednom odliatku gréc. polygr.
iniciálka veľké počiatočné p. slova, najmä ozdobné lat. polygr.
minuskula p. malej abecedy lat. odb.
majuskula lat.
verzálka p. veľkej abecedy lat. polygr.
unciála zaoblené p. veľkej abecedy v stredovekých rukopisoch lat.
kapitála staršie označenie majuskulového písma lat.
kapitálka veľké p. vo výške písmen malej abecedy lat. typ.
kustód p. al. číslica na označenie poradia rukopisných strán lat. odb.
index písmenný al. číselný znak pripájaný k inému znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny lat. odb.
alfa prvé p. gréckej abecedy, α gréc.
omega posledné p. gréckej abecedy, ω gréc.
jota p. i gréc.
jery v cyrilike a azbuke p. y, ypsilon slovan. lingv.
jer jedno z dvoch p. bez hláskovej platnosti v azbuke, tvrdý a mäkký znak slovan. lingv.
halef prvé p. hebr. abecedy hebr.
runa p. starogerm. písma rytého do dreva al. kameňa germ.
font sada písmen, grafických znakov zodpovedajúcich určitému typu písma angl. výp. tech.
ad litteram do p., doslova lat. kniž.
verbatum et litteratim doslova a do písmena lat. kniž. porovnaj znak 4 písmo 1