vyjadriť

formulovať slovne v., vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vysloviť lat. kniž.
textovať zostaviť, vytvoriť jaz. prejav lat.
verbalizovať v. slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
zoštylizovať zostaviť určitý text, zoslohovať lat.-franc.
konštatovať povedať, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
kvantifikovať určiť množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
symbolizovať v. pomocou znakov, značiek gréc.
alegorizovať obrazne v. myšlienky, predstavy, vlastnosti a pod. gréc. lit. výtv.
parafrázovať v. rovnaký obsah iným spôsobom, voľne pretlmočiť, obmeniť cudzie myšlienky gréc.
precizovať presne v., určiť, spresniť lat.-franc. kniž. porovnaj vyhlásiť 2

povedať

konštatovať vyjadriť, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
formulovať vyjadriť slovne, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
verbalizovať vyjadriť slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať vyjadriť, podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
duplikovať dôrazne p., zopakovať, pripomenúť, zdôrazniť lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadriť, vysloviť kniž. lat.
dixi povedal som, dohovoril som, výrok na zakončenie diskusie lat. kniž.
howg houk dohovoril som, skončil som indián.
horrible dictu diktu hrôza, strach čo i len p. lat. kniž.

vysloviť

vysloviť 2 vyjadriť slovami
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadriť lat. kniž.
kondolovať prejaviť sústrasť lat. porovnaj vyjadriť

určiť

adresovať franc.
špecifikovať spresniť, podrobnejšie, presnejšie vymedziť niečo bližšie lat. kniž. a odb.
precizovať presne u., vyjadriť lat.-franc. kniž.
determinovať vymedziť, predurčiť, podmieniť lat.
indikovať stanoviť diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadriť, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
termínovať vymedziť, stanoviť, ohraničiť presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaradiť lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničiť, ohraničiť, vymedziť, vytýčiť, odčleneniť, oddeliť lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedziť, vyložiť, objasniť obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vysloviť lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestniť v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestniť, u. miesto; obmedziť pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedziť lat.-franc.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničiť, obmedziť, vymedziť lat.
nominovať poveriť, vymenovať, ustanoviť lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vyslať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocniť, zmocniť, poveriť lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označiť, vybrať, navrhnúť niekoho do funkcie, ustanoviť, poveriť funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvoriť franc.
preliminovať u. vopred, predbežne lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení a pod., zjednotiť gréc.-lat.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a označiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.

zostaviť

zmontovať spojiť, zložiť z hotových častí do celku franc. z. stroj, zariadenie
remontovať opätovne, opakovane zmontovať lat. + franc.
skonštruovať zložiť, zostrojiť, z. časti v celok lat.
skombinovať spojiť, zložiť rozličné prvky, jednotlivosti do celku lat.
skoncipovať vypracovať prvý návrh, navrhnúť, načrtnúť lat. s. list
zoštylizovať z. určitý text, zoslohovať, vyjadriť lat.-franc.
textovať vyjadriť, vytvoriť jaz. prejav lat.
inventovať vyhotoviť, z. zoznam a opis predmetov patriacich do určitého majetkového celku lat.

vyrozprávať

verbalizovať vyjadriť slovami lat. kniž.

dôrazne

accentato aččentá-
con accento kon aččen- tal. hud.
enfatico -iko vzletne tal. hud.
ponderoso -rózo ťažko tal. hud.
rinfozato -cá- výrazne tal. hud.
marcando -kan-
marcato -ká- zdôraznene, výrazne tal. hud.
forzando -can- silno tal. hud.
sforzando -can-
sforzato -cá- zosilnene tal. hud.
crescendo kreše- zosilňovane, zosilňujúco, zosilnene, postupne zosilňovať, čoraz silnejšie tal. hud.
accrescendo akreše- zosilnene, zosilňovane, zosilňujúco, čoraz silnejšie tal. hud.
expressis verbis výslovne, vyslovene, priamo, naplno, jednoznačne, jasne lat. kniž. vyjadriť e. v. porovnaj dôrazný

priamo

vis-à-vis vizaví naproti, zoči-voči franc. hovor.
tête à tête tetatet medzi štyrmi očami, dôverne franc. kniž. t. rozhovor
expressis verbis výslovne, vyslovene, naplno, jednoznačne, jasne, dôrazne lat. kniž. vyjadriť e. v.
rekta- bezprostredne lat. v zlož. sl.
akurát práve, priam, presne lat. hovor. porovnaj priamy 1 priamy 2 priamy 3

zjavne

aperte otvorene lat. kniž.
explicite výslovne, jasne, zreteľne lat. kniž.
expressis verbis výslovne, vyslovene, priamo, naplno, jednoznačne, jasne, dôrazne lat. kniž. vyjadriť e. v.
videlicet očividne, jasne, zrejme lat. kniž. porovnaj zjavný

zveličiť

hyperbolizovať gréc. lit.
preexponovať prehnať, prepiato vyjadriť lat.
dramatizovať prehnať gréc.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 28. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.