určovať

špecifikovať spresňovať, bližšie, podrobnejšie, presnejšie u., vymedzovať niečo lat. kniž. a odb.
precizovať presne vyjadrovať lat.-franc. kniž.
determinovať vymedzovať, predurčovať, podmieňovať lat.
indikovať stanovovať diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadrovať, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísľovať lat.
termínovať vymedzovať, stanovovať, ohraničovať presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaraďovať lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničovať, ohraničovať, vymedzovať, vytyčovať, odčleňovať, oddeľovať lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedzovať, vykladať, objasňovať obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadrovať, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vyslovovať lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestňovať v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestňovať, u. miesto; obmedzovať pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedzovať lat.-franc.
triangulovať u. pevné body na povrchu zeme pomocou siete trojuholníkov lat. geod.
navigovať u. polohu lodí a lietadiel a viesť ich po stanovenej trati lat. dopr.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničovať, obmedzovať, vymedzovať lat.
nominovať poverovať, menovať lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vysielať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocňovať, poverovať lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označovať, vyberať, navrhovať niekoho do funkcie, ustanovovať, poverovať funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvárať franc.
preliminovať vopred, predbežne u. lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení, zjednocovať gréc.-lat.
taxovať lat. odb.
šacovať u., vyčísľovať cenu, hodnotu, cenu, oceňovať, ohodnocovať, hodnotiť odhadom, odhadovať nem. lat. hovor. odb.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a značiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.
formátovať vopred u. usporiadanie údajov na disku lat. výp. tech.

určiť

adresovať franc.
špecifikovať spresniť, podrobnejšie, presnejšie vymedziť niečo bližšie lat. kniž. a odb.
precizovať presne u., vyjadriť lat.-franc. kniž.
determinovať vymedziť, predurčiť, podmieniť lat.
indikovať stanoviť diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadriť, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
termínovať vymedziť, stanoviť, ohraničiť presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaradiť lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničiť, ohraničiť, vymedziť, vytýčiť, odčleneniť, oddeliť lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedziť, vyložiť, objasniť obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vysloviť lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestniť v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestniť, u. miesto; obmedziť pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedziť lat.-franc.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničiť, obmedziť, vymedziť lat.
nominovať poveriť, vymenovať, ustanoviť lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vyslať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocniť, zmocniť, poveriť lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označiť, vybrať, navrhnúť niekoho do funkcie, ustanoviť, poveriť funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvoriť franc.
preliminovať u. vopred, predbežne lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení a pod., zjednotiť gréc.-lat.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a označiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.

zameriavať sa

orientovať sa zacieľovať sa, usmerňovať sa lat.-franc.
oscilovať orientovať sa viacerými smermi, prechádzať od jednej veci k druhej lat. pren. kniž.
špecializovať sa sústreďovať sa na určitý užší úsek, oblasť, činnosť lat.
koncentrovať sa sústreďovať sa lat.
komercionalizovať (sa) z. sa na obchod, predaj v rôznych oblastiach lat. aj pejor.

zamerať

orientovať zacieliť, usmerniť lat.-franc.
špecializovať sústrediť na určitý užší úsek, oblasť, činnosť lat.
koncentrovať sústrediť, zhromaždiť, z. pozornosť lat.

rozumieť sa

orientovať vyznať sa, mať rozhľad lat.-franc.

oboznámiť

orientovať oboznamovať, zoznámiť, zoznamovať, podať, podávať, poskytnúť, poskytovať správy, údaje lat.-franc.
referovať oboznamovať, podať, podávať správy lat.

usmerniť

korigovať lat.
rektifikovať upraviť, opraviť, napraviť lat. kniž. a odb.
orientovať zamerať, zacieliť, smerovať lat.-franc.
glajchšaltovať riadiť, u. k jednote, jednotne upraviť, vyrovnať nem. hovor. pejor.

umiestniť, umiestňovať

situovať u. v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať určiť, určovať miesto lat.
orientovať u. predmet, najmä stavbu, vzhľadom na svetové strany lat.-franc.
superponovať položiť, klásť na seba lat. kniž.
anteponovať položiť, klásť pred niečo lat. odb.
postponovať položiť, klásť za niečo lat. odb.
centrovať nastaviť, nastavovať, uviesť, uvádzať zariadenie a pod. do stredovej polohy lat. tech.
detašovať oddeliť, oddeľovať, vyčleniť, vyčleňovať, u. inde, najmä o pracovisku franc.
hospitalizovať u. chorého v nemocnici lat. odb.
inštalovať usporiadať, usporadúvať predmety na výstave a pod. lat. porovnaj uložiť 1 ukladať 1

oznámiť

avizovať ohlásiť, upovedomiť, najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podať, priniesť správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejniť tlačou, uverejniť v masových informačných prostriedkoch, dať na známosť lat.
medializovať zverejniť, uverejniť v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podať, poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
prezentovať sa ohlásiť, potvrdiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať zverejniť a otvorene, verejne prerokovať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlásiť, naznačiť, upozorniť lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlásiť, zdôrazniť lat.
promulgovať verejne o., vyhlásiť, zverejniť, rozšíriť, uverejniť lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať byť v spojení lat.
konštatovať povedať, vyjadriť, potvrdiť, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásiť, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlásiť úradne za nepravdivé, poprieť, vyvrátiť určitú správu franc.
denuncovať udať, obviniť, ohlásiť lat.

usmerňovať

korigovať lat.
rektifikovať upravovať, opravovať, napravovať lat. kniž. a odb.
regulovať riadiť lat.
orientovať zameriavať, smerovať lat.-franc.
glajchšaltovať riadiť, u. k jednote, jednotne upravovať, vyrovnávať nem. hovor. pejor.
dirigovať lat.
šéfovať riadiť, viesť, spravovať franc. hovor. porovnaj viesť 1
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 22. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.