povedať

konštatovať vyjadriť, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
formulovať vyjadriť slovne, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
verbalizovať vyjadriť slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať vyjadriť, podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
duplikovať dôrazne p., zopakovať, pripomenúť, zdôrazniť lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadriť, vysloviť kniž. lat.
dixi povedal som, dohovoril som, výrok na zakončenie diskusie lat. kniž.
howg houk dohovoril som, skončil som indián.
horrible dictu diktu hrôza, strach čo i len p. lat. kniž.

vyjadrovať

formulovať slovne v., vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne v., vyslovovať lat. kniž.
textovať zostavovať, tvoriť jaz. prejav lat.
verbalizovať v. slovami, rozprávať lat. kniž.
reprodukovať v., podávať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
štylizovať zostavovať určitý text, slohovať lat.-franc.
konštatovať hovoriť, potvrdzovať, oznamovať zistenú, poznanú skutočnosť, zisťovať lat.-franc.
kvantifikovať určovať množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísľovať lat.
symbolizovať v. pomocou znakov, značiek gréc.
alegorizovať obrazne v. myšlienky, predstavy, vlastnosti a pod. gréc. lit. výtv.
parafrázovať v. rovnaký obsah iným spôsobom, voľne tlmočiť, obmieňať cudzie myšlienky gréc.
precizovať presne v., určovať, spresňovať lat.-franc. kniž.

hovoriť

komunikovať doruzumievať sa, oznamovať, byť v spojení lat.
formulovať vyjadrovať slovne, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
konštatovať vyjadrovať, potvrdzovať, oznamovať zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
verbalizovať vyjadrovať slovami, rozprávať lat. kniž.
artikulovať h. a článkovať pritom hlásky lingv. fon.; jasne, zreteľne, dôrazne vyjadrovať, vyslovovať kniž. lat.
skandovať h., prednášať rytmicky a dôrazne lat.
deklamovať umelecky prednášať lit. dielo lat.
kecať čes. slang. subšt.
h. do luftu nem. hovor.
pindať h., najmä nezmyselne, veľa a zbytočne, tárať, drístať, trepať vl. m. vulg.
handrboliť h. nezrozumiteľne, rýchlo al. cudzím jazykom nem. hovor. expr.
pindať bezočivo h., odvrávať, papuľovať vl. m. vulg.
reprodukovať vyjadrovať, podávať slovami, opakovať, slovami niečo prežité, počuté lat.
duplikovať dôrazne h., opakovať, pripomínať, zdôrazňovať lat.
papagájovať netvorivo h., opakovať cudzie myšlienky arab.-lat. expr. pejor.
pózovať h. strojene franc. pren. expr.
ironizovať posmešne h., vysmievať sa, posmievať sa použitím slova vyjadrujúceho opak toho, čo sa mieni, zosmiešňovať gréc.-lat.
satirizovať ostro, útočne, uštipačne, kriticky h., vysmievať sa, zosmiešňovať lat.
teoretizovať h. jalovo, bezobsažne, učene gréc.
monďokovať h. po maď. maď. hovor. zastar. pejor.
parentovať h., rečniť na pohrebe, smútočnej rozlúčke, o evanjelickom kňazovi lat.
telefonovať h, dorozumievať sa prostredníctvom telefónu, volať gréc.
relata refero -lá- hovorím, rozprávam, opakujem iba to, čo som počul lat. kniž.
declamando dekla- zreteľne, presne článkovať, viac h. ako spievať tal. hud. porovnaj rozprávať sa

vyjadriť

formulovať slovne v., vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vysloviť lat. kniž.
textovať zostaviť, vytvoriť jaz. prejav lat.
verbalizovať v. slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
zoštylizovať zostaviť určitý text, zoslohovať lat.-franc.
konštatovať povedať, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
kvantifikovať určiť množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
symbolizovať v. pomocou znakov, značiek gréc.
alegorizovať obrazne v. myšlienky, predstavy, vlastnosti a pod. gréc. lit. výtv.
parafrázovať v. rovnaký obsah iným spôsobom, voľne pretlmočiť, obmeniť cudzie myšlienky gréc.
precizovať presne v., určiť, spresniť lat.-franc. kniž. porovnaj vyhlásiť 2

vyrozprávať

verbalizovať vyjadriť slovami lat. kniž.