určovať

špecifikovať spresňovať, bližšie, podrobnejšie, presnejšie u., vymedzovať niečo lat. kniž. a odb.
precizovať presne vyjadrovať lat.-franc. kniž.
determinovať vymedzovať, predurčovať, podmieňovať lat.
indikovať stanovovať diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadrovať, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísľovať lat.
termínovať vymedzovať, stanovovať, ohraničovať presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaraďovať lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničovať, ohraničovať, vymedzovať, vytyčovať, odčleňovať, oddeľovať lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedzovať, vykladať, objasňovať obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadrovať, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vyslovovať lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestňovať v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestňovať, u. miesto; obmedzovať pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedzovať lat.-franc.
triangulovať u. pevné body na povrchu zeme pomocou siete trojuholníkov lat. geod.
navigovať u. polohu lodí a lietadiel a viesť ich po stanovenej trati lat. dopr.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničovať, obmedzovať, vymedzovať lat.
nominovať poverovať, menovať lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vysielať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocňovať, poverovať lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označovať, vyberať, navrhovať niekoho do funkcie, ustanovovať, poverovať funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvárať franc.
preliminovať vopred, predbežne u. lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení, zjednocovať gréc.-lat.
taxovať lat. odb.
šacovať u., vyčísľovať cenu, hodnotu, cenu, oceňovať, ohodnocovať, hodnotiť odhadom, odhadovať nem. lat. hovor. odb.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a značiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.
formátovať vopred u. usporiadanie údajov na disku lat. výp. tech.

určiť

adresovať franc.
špecifikovať spresniť, podrobnejšie, presnejšie vymedziť niečo bližšie lat. kniž. a odb.
precizovať presne u., vyjadriť lat.-franc. kniž.
determinovať vymedziť, predurčiť, podmieniť lat.
indikovať stanoviť diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadriť, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
termínovať vymedziť, stanoviť, ohraničiť presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaradiť lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničiť, ohraničiť, vymedziť, vytýčiť, odčleneniť, oddeliť lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedziť, vyložiť, objasniť obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vysloviť lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestniť v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestniť, u. miesto; obmedziť pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedziť lat.-franc.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničiť, obmedziť, vymedziť lat.
nominovať poveriť, vymenovať, ustanoviť lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vyslať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocniť, zmocniť, poveriť lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označiť, vybrať, navrhnúť niekoho do funkcie, ustanoviť, poveriť funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvoriť franc.
preliminovať u. vopred, predbežne lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení a pod., zjednotiť gréc.-lat.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a označiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.

vyslovovať

vyslovovať 2 vyjadrovať slovami
formulovať slovne vyjadrovať, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadrovať lat. kniž.
kondolovať prejavovať sústrasť lat.

vysloviť

vysloviť 2 vyjadriť slovami
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadriť lat. kniž.
kondolovať prejaviť sústrasť lat. porovnaj vyjadriť

vyjadriť

formulovať slovne v., vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vysloviť lat. kniž.
textovať zostaviť, vytvoriť jaz. prejav lat.
verbalizovať v. slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
zoštylizovať zostaviť určitý text, zoslohovať lat.-franc.
konštatovať povedať, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
kvantifikovať určiť množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
symbolizovať v. pomocou znakov, značiek gréc.
alegorizovať obrazne v. myšlienky, predstavy, vlastnosti a pod. gréc. lit. výtv.
parafrázovať v. rovnaký obsah iným spôsobom, voľne pretlmočiť, obmeniť cudzie myšlienky gréc.
precizovať presne v., určiť, spresniť lat.-franc. kniž. porovnaj vyhlásiť 2

slohovať

štylizovať vyjadrovať, zostavovať určitý text lat.-franc.
formulovať vyjadrovať slovne, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
textovať vyjadrovať, zostavovať, tvoriť jaz. prejav lat. porovnaj písať 2

hovoriť

komunikovať doruzumievať sa, oznamovať, byť v spojení lat.
formulovať vyjadrovať slovne, vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
konštatovať vyjadrovať, potvrdzovať, oznamovať zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
verbalizovať vyjadrovať slovami, rozprávať lat. kniž.
artikulovať h. a článkovať pritom hlásky lingv. fon.; jasne, zreteľne, dôrazne vyjadrovať, vyslovovať kniž. lat.
skandovať h., prednášať rytmicky a dôrazne lat.
deklamovať umelecky prednášať lit. dielo lat.
kecať čes. slang. subšt.
h. do luftu nem. hovor.
pindať h., najmä nezmyselne, veľa a zbytočne, tárať, drístať, trepať vl. m. vulg.
handrboliť h. nezrozumiteľne, rýchlo al. cudzím jazykom nem. hovor. expr.
pindať bezočivo h., odvrávať, papuľovať vl. m. vulg.
reprodukovať vyjadrovať, podávať slovami, opakovať, slovami niečo prežité, počuté lat.
duplikovať dôrazne h., opakovať, pripomínať, zdôrazňovať lat.
papagájovať netvorivo h., opakovať cudzie myšlienky arab.-lat. expr. pejor.
pózovať h. strojene franc. pren. expr.
ironizovať posmešne h., vysmievať sa, posmievať sa použitím slova vyjadrujúceho opak toho, čo sa mieni, zosmiešňovať gréc.-lat.
satirizovať ostro, útočne, uštipačne, kriticky h., vysmievať sa, zosmiešňovať lat.
teoretizovať h. jalovo, bezobsažne, učene gréc.
monďokovať h. po maď. maď. hovor. zastar. pejor.
parentovať h., rečniť na pohrebe, smútočnej rozlúčke, o evanjelickom kňazovi lat.
telefonovať h, dorozumievať sa prostredníctvom telefónu, volať gréc.
relata refero -lá- hovorím, rozprávam, opakujem iba to, čo som počul lat. kniž.
declamando dekla- zreteľne, presne článkovať, viac h. ako spievať tal. hud. porovnaj rozprávať sa

povedať

konštatovať vyjadriť, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
formulovať vyjadriť slovne, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
verbalizovať vyjadriť slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať vyjadriť, podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
duplikovať dôrazne p., zopakovať, pripomenúť, zdôrazniť lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadriť, vysloviť kniž. lat.
dixi povedal som, dohovoril som, výrok na zakončenie diskusie lat. kniž.
howg houk dohovoril som, skončil som indián.
horrible dictu diktu hrôza, strach čo i len p. lat. kniž.

vyjadrovať

formulovať slovne v., vymedzovať pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne v., vyslovovať lat. kniž.
textovať zostavovať, tvoriť jaz. prejav lat.
verbalizovať v. slovami, rozprávať lat. kniž.
reprodukovať v., podávať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
štylizovať zostavovať určitý text, slohovať lat.-franc.
konštatovať hovoriť, potvrdzovať, oznamovať zistenú, poznanú skutočnosť, zisťovať lat.-franc.
kvantifikovať určovať množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísľovať lat.
symbolizovať v. pomocou znakov, značiek gréc.
alegorizovať obrazne v. myšlienky, predstavy, vlastnosti a pod. gréc. lit. výtv.
parafrázovať v. rovnaký obsah iným spôsobom, voľne tlmočiť, obmieňať cudzie myšlienky gréc.
precizovať presne v., určovať, spresňovať lat.-franc. kniž.