vysloviť

vysloviť 1 hlasom podať, vypovedať
artikulovať vytvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydať zvuk, hlas, vytvoriť hlásku gréc. odb.

vysloviť

vysloviť 2 vyjadriť slovami
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadriť lat. kniž.
kondolovať prejaviť sústrasť lat. porovnaj vyjadriť

utvoriť

utvoriť 1 vytvoriť
konštituovať ustanoviť, zriadiť, vybudovať lat.
generovať vytvoriť lat.-angl. odb.
profilovať určiť ráz, tvar, podobu franc.
improvizovať vytvoriť bez prípravy, narýchlo pripraviť tal.-franc.
artikulovať vysloviť, vytvoriť hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydať zvuk, hlas, vytvoriť hlásku, vysloviť gréc. odb.

vydať, vydávať

vydať, vydávať 1 dostať, dostávať zo seba
artikulovať vysloviť, vyslovovať, vytvoriť, tvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať v. zvuk, hlas, vytvoriť, tvoriť hlásku, vysloviť, vyslovovať gréc. odb.
stridulovať v. zvuky lat. zool. hmyz s. porovnaj vysloviť

prejaviť

manifestovať p. názor a pod. lat.
demonštrovať verejne hromadne p. požiadavky, postoj, najmä nesúhlasný lat.
kondolovať vysloviť sústrasť lat.

vyjadriť

formulovať slovne v., vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vysloviť lat. kniž.
textovať zostaviť, vytvoriť jaz. prejav lat.
verbalizovať v. slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
zoštylizovať zostaviť určitý text, zoslohovať lat.-franc.
konštatovať povedať, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
kvantifikovať určiť množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
symbolizovať v. pomocou znakov, značiek gréc.
alegorizovať obrazne v. myšlienky, predstavy, vlastnosti a pod. gréc. lit. výtv.
parafrázovať v. rovnaký obsah iným spôsobom, voľne pretlmočiť, obmeniť cudzie myšlienky gréc.
precizovať presne v., určiť, spresniť lat.-franc. kniž. porovnaj vyhlásiť 2

určiť

adresovať franc.
špecifikovať spresniť, podrobnejšie, presnejšie vymedziť niečo bližšie lat. kniž. a odb.
precizovať presne u., vyjadriť lat.-franc. kniž.
determinovať vymedziť, predurčiť, podmieniť lat.
indikovať stanoviť diagnostický al. liečebný postup lat. lek.
kvantifikovať vyjadriť, u. množstvo, mieru hodnôt, vecí, javov v číslach, vyčísliť lat.
termínovať vymedziť, stanoviť, ohraničiť presný čas, lehotu lat.
datovať u. dobu, napr. vzniku, pôvodu, časovo zaradiť lat.
periodizovať u. časové úseky, obdobia gréc.-lat.
delimitovať rozhraničiť, ohraničiť, vymedziť, vytýčiť, odčleneniť, oddeliť lat. d. hranicu, úlohy, právomoc
dimenzovať u. rozmer, mieru, rozsah lat.
definovať slovne vymedziť, vyložiť, objasniť obsah, význam pojmu, výrazu lat.
formulovať slovne vyjadriť, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne formulovať, vysloviť lat. kniž.
orientovať u. polohu, zemepisne, v cudzom prostredí lat.-franc.
orientovať sa u. svoju polohu lat.-franc.
situovať umiestniť v priestore a čase lat. kniž.
lokalizovať umiestniť, u. miesto; obmedziť pôsobenie niečoho na iné miesto, miestne vymedziť lat.-franc.
domicilovať u. miesto splastnosti zmenky lat.
limitovať u. hranicu množstva, krajnú medzu, ohraničiť, obmedziť, vymedziť lat.
nominovať poveriť, vymenovať, ustanoviť lat.
systemizovať u. počet a kvalifikáciu pracovných síl gréc.
delegovať u. a vyslať zmocneného zástupcu, delegáta, splnomocniť, zmocniť, poveriť lat.
identifikovať u. totožnosť, zhodnosť lat.
dezignovať označiť, vybrať, navrhnúť niekoho do funkcie, ustanoviť, poveriť funkciou lat.
profilovať u. ráz, tvar, podobu, utvoriť franc.
preliminovať u. vopred, predbežne lat. kniž. a odb. p. plán, rozpočet
adresovať u. na určitú osobu a pod. franc.
normovať lat.
štandardizovať angl. kniž. a odb.
typizovať u. jednotnosť niečoho, napr. pravidiel, tech. riešení a pod., zjednotiť gréc.-lat.
valutovať u. splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
penalizovať u. pokutu za nedodržanie zmluvy, jej výšku lat. práv. ekon.
kalibrovať u. a označiť objem nádob a pod. tal.-franc. tech.
sexovať u. pohlavie jednodňových kureniec lat. poľnohosp.

povedať

konštatovať vyjadriť, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
formulovať vyjadriť slovne, vymedziť pojem, myšlienku, názor lat.
verbalizovať vyjadriť slovami, vyrozprávať lat. kniž.
reprodukovať vyjadriť, podať slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
duplikovať dôrazne p., zopakovať, pripomenúť, zdôrazniť lat.
artikulovať jasne, zreteľne, dôrazne vyjadriť, vysloviť kniž. lat.
dixi povedal som, dohovoril som, výrok na zakončenie diskusie lat. kniž.
howg houk dohovoril som, skončil som indián.
horrible dictu diktu hrôza, strach čo i len p. lat. kniž.

porucha

dys- gréc. v zlož. sl.
lézia zdravotné poškodenie, postihnutie lat. lek.
dysfunkcia p. prirodzenej funkcie orgánov, prirodzeného priebehu gréc. + lat. lek.
arytmia p. rytmu, pravidelnosti, nepravidelná činnosť, nepravidelnosť gréc. kniž. a odb. a. srdca
absencia náhla krátka p., strata vedomia al. pamäti lat. lek.
kóma p., strata vedomia, hlboké bezvedomie gréc. lek.
somnolencia ľahká p. vedomia, ospalosť v dôsledku úrazu, straty krvi a pod. lat. lek.
nubilita náhla p. vedomia, zastretie mysli, mrákotný stav, bezvedomie lat. lek.
sopor stredne ťažká p. vedomia, bezvedomie lat. lek.
delírium p. vedomia spojená so vzrušením, zmätenosťou, desivými predstavami, blúznenie, najmä pri horúčke, otrave a pod. lat. lek.
delirium tremens p. vedomia ako následok alkoholizmu lat. lek.
enománia p. vedomia u pijanov, prechodný zákal vedomia, blúznenie gréc. lek.
dyzestézia p. citlivosti gréc. lek.
parestézia p. citlivosti, pocit nezodpovedajúcim druhu podnetu, napr. vnímanie dotyku ako pálenia gréc. lek. psych.
paralgia p. citlivosti, vnímanie bolestivých pocitov ako príjemných gréc. lek. porovnaj citlivosť 1
dificilita ľahšia p. správania lat. psych.
moral insanity -sen- mravná porucha, nedostatok schopnosti mravného konania a cítenia, nekontrolovaná násilnosť angl. lek. psych.
sociopatia chorobný, nenormálny vzťah k spoločenskému prostrediu lat. + gréc. lek. psych.
depravácia p. osobnosti, strata ľudských citov, návykov a hodnôt, úpadok, spustnutosť, zvrátenosť, zvrhlosť lat. lek.
mutizmus p. spoločenského kontaktu s útlmom reči pri zachovanom vedomí, duševne podmienená nemota lat. lek. psych.
hydrocefalus vývojová porucha mozgovej časti hlavy dieťaťa, nahromadenie mozgovomiechového moku v mozgových komorách, vodnateľnosť mozgu gréc. lek.
chorea p. centrálnej nervovej sústavy u detí, vykonávanie bezúčelných pohybov, tanec svätého Víta, zrádnik gréc. lek.
epilepsia gréc. lek.
beťah p. prejavujúca sa opakovanými záchvatmi a kŕčmi, stratou vedomia, padúcnica, zrádnik maď. hovor. expr.
tik nervová p., mimovoľné neúčelné opakujúce sa pohyby, najmä na tvári, žmurkanie a pod. franc. lek.
sakáda rýchly mimovoľný pohyb oka neriadený vôľou, nepodliehajúci vôli lat. fyziol.
nystagmus mimovoľný pohyb očí, mimovoľné rytmické zášklby očí, žmurkanie gréc. lek.
titubácia nervová p., kolísanie tela lat. lek.
psychopatia duševná úchylka, nenormálnosť gréc. lek.
dezorientácia p. vedomia, myslenia, pamäti, nedostatok al. strata orientácie v čase, mieste a pod. franc. + lat.
amencia duševná p., strata pamäti, orientácie, chorobná zmätenosť, roztržitosť lat. lek.
aprosexia neschopnosť sústrediť myšlienky na podnet gréc. lek.
agnózia p. schopnosti chápania, neschopnosť poznávania, spájania vnemov, predstáv gréc. lek. psych.
dysmenzia p. pamäti gréc. lek.
amnézia p., strata pamäti v dôsledku choroby al. úrazu gréc. lek.
paramnézia s. pamäti so spomienkovými preludmi gréc. lek. psych.
mnemasténia duševná p., strata, ochabovanie pamäti gréc. lek. psych.
pseudomnézia strata pamäti pri hystérii al. duševnej p. gréc. lek.
deteriorácia strata rozumových schopností, úbytok pamäti, úsudku lat. lek.
anómia prechodná neschopnosť vybaviť si al. vysloviť meno osoby al. veci gréc. + lat. lek.
paranoja chronická duševná p., logicky ucelený blud neodôvodnenej podozrievavosti, vzťahovačnosti a pocitu prenasledovania gréc. lek. psych.
obsesia duševná p. s vtieravými stavmi, posadnutosť lek.
katatýmia duševná p., skreslenie, ovplyvnenie myslenia a pod. silnými dojmami, napätím, predpojatosť gréc. lek.
psychóza duševná p. s poruchami vnímania, myslenia a konania a následne aj osobnosti gréc. lek.
parafrénia duševná p. s bludmi a halucináciami gréc. lek.
psychogénia duševná p. vyvolaná duševnými stresmi, predstavami gréc. lek.
autizmus duševná p., uzavretie do seba, do vnútorného sveta bez ohľadu na okolie lek.
katatónia duševná p. postihujúca aj pohybovú činnosť, napr. pohyby bez vonkajšieho podnetu, pohybový útlm a strnulosť gréc. psych.
hypochondria duševná p., prehnané zameranie na vlastný zdravotný stav, presvedčenie o vážnej, ale v skutočnosti neexistujúcej chorobe, sklon nahovoriť si al. zveličovať chorobu gréc. lek.
patomímia duševná p., snaha o napodobnenie príznakov určitej choroby gréc. lek. psych.
teománia duševná p., chorobné náb. blúznenie gréc. lek. psych.
pyrománia duševná p., túžba zakladať požiare, podpaľačstvo gréc. psych. lek.
zooantropia duševná p., predstava chorého, že je zvieraťom gréc. lek.
lykantropia duševná p., predstava chorého, že je divou zverou gréc. lek.
mória rozumová p., neprimerane veselá nálada a žartovanie gréc. lek.
logopatia p. reči gréc. lek.
dysfrázia chorobná p. reči gréc. + lat. lek.
alolália chybná, nenormálna výslovnosť gréc. lek.
dyzartria chybná výslovnosť gréc. lek.
kakofrázia chybná, zlá výslovnosť gréc. psych.
lalopatia gréc. lek.
balbuties p. reči, zajakavosť lat. lek. psych.
dysfémia p. reči, neschopnosť plynule hovoriť, vyslovovať, zajakavosť, koktavosť gréc. lek.
hotentotizmus vl. m.
tetizmus najhorší stupeň zajakavosti um. lek.
anartria poškodená výslovnosť, nezrozumiteľnosť reči gréc. lek.
afázia čiastočná al. úplná chorobná p. reči vzniknutá narušením rečových oblastí mozgu, strata reči gréc. lek.
aftongia p. reči nervového pôvodu gréc. lek.
afrázia chorobná p. reči v určitej situácii lat. lek.
parafázia p. reči, nahradzovanie chýbajúceho výrazu nesprávnym, skomoleným al. opisom gréc. lek.
pselizmus p. reči, neschopnosť správne vyslovovať väčšinu hlások, bľabotanie gréc. lek.
dyslália p. reči, neschopnosť tvoriť niektoré hlásky, zlá výslovnosť, hatlavosť, brblavosť gréc. lek.
alália p. reči, neschopnosť vyslovovať zreteľne hlásky gréc. lek.
paralália nesprávna výslovnosť, keď správnu hlásku nahrádza iná gréc. lek.
rotacizmus chybná výslovnosť hlásky r, ráčkovanie gréc. lingv.
pararotacizmus chybná výslovnosť hlásky r, jej nahradenie spravidla hláskou l gréc. lek.
chinoanizmus ši- franc. lek.
lambdacizmus vyslovovanie l namiesto r gréc. lek.
traulizmus chybná výslovnosť hlások l a r gréc. lek.
chitizmus chybná výslovnosť hlásky ch gréc. lek.
gamacizmus chybná výslovnosť hlásky g gréc. lek.
sigmatizmus chybná výslovnosť sykaviek, šušlanie gréc. lek.
parasigmatizmus chybná výslovnosť sykaviek, ich nahrádzanie inými hláskami gréc. lek.
tetizmus p. reči, pri kt. sa všetky spoluhlásky vyslovujú ako t al. sa vynechávajú um. lek.
embololália p. reči, vsúvanie hlások al. slov, kt. nepatria do príslušného slova al. vety gréc. lek.
emboloartria znetvorenie slov mimovoľným vsúvaním nesprávnych hlások gréc. lek.
mogilália p. reči, vynechávanie určitej hlásky v reči gréc. lek. psych.
interdentalizmus p. reči, pri kt. sa väčšina hlások tvorí medzizubne lat. lek.
palatolália p. reči, huhňavosť, pri rázštepe podnebia lat. + gréc. lek.
parafrázia p. reči vyjadrovania, vetná, slovná al. slabičná neusporiadanosť, neschopnosť nájsť vhodný výraz a pod. gréc. lek.
dyslógia p. reči spôsobená neusporiadanosťou myšlienok gréc. lek.
heterofázia p. reči, vyslovenie iného ako zamýšľaného slova gréc. lek.
heterolália p. reči, prednes iného ako zamýšľaného prejavu, prehadzovanie slov gréc. lek.
dysfázia p. reči neschopnosť nájsť vhodný výraz pri rozprávaní gréc. lek.
palifemia p. reči, strata plynulosti reči spôsobená prechodnou neschopnosťou nájsť vhodný výraz gréc. lek.
neoglosia p. reči, vytváranie umelej reči al. písma pri duševnej chorobe gréc. psych.
bradylalia p. reči, spomalenie gréc. lek.
tachyfázia rýchla reč, najmä nadmerne, neprirodzene gréc. lek.
tachylália súvislá reč zrýchľovaná do nezrozumiteľnosti gréc. lek.
schizofrázia chorobne zmätená, nejasná, nezmyselná reč gréc. lek.
afónia strata hlasu, neschopnosť hovoriť, neschopnosť reči gréc. lek.
logamnézia strata schopnosti hovoriť gréc. lek.
surdomuitizmus náhla strata schopnosti hovoriť a počuť, hluchonemota lat. lek.
dysgramatizmus neschopnosť tvoriť gramaticky správne tvary, vyjadrovať sa gramaticky správne gréc. lek.
akatafázia neschopnosť usporiadať slová do viet, vyjadriť myšlienku v súvislých vetách gréc. lek.
ergaziománia p. konania, chorobná nutkavá potreba činnosti, nadšenie pre prácu gréc. lek.
grafomanstvo p. konania, chorobná nutkavá potreba písať gréc.
poriománia gréc. lek.
ekdománia p. konania, chorobná naliehavá potreba úteku bez cieľa a plánu, nutkavá túžba po cestovaní, túlavosť gréc. kniž.
echomatizmus p. konania, napodobňovanie pohybov, správania iných gréc. lek.
echopraxia p. konania, napodobňovanie pohybov gréc. lek.
echofrázia p. konania, napodobňovanie počutých slov, chorobné opakovanie gréc. lek.
echomímia p. konania, napodobňovanie výrazu tváre gréc. lek.
herostratizmus p. konania, potreba stať sa slávnym za každú cenu, i za cenu zločinu vl. m.
dipsománia p. konania, chorobná pravidelná túžba po alkohole gréc. lek.
hypobúlia p. schopnosti konať cieľavedome, nedostatok pevnej vôle gréc. lek.
kreténstvo p. telesného a duševného vývinu spôsobená zníženou činnosťou štítnej žľazy franc. lek.
hospitalizmus p. telesného a duševného vývoja dieťaťa v dôsledku dlhodobého pobytu v nemocnici, ústave lat. lek.
agrypnia gréc. lek.
hyposomnia gréc. + lat. lek.
insomnia p. spánku, chorobná nespavosť lat. lek.
hypnobatia gréc. odb.
somnambulizmus p. spánku, pri kt. spiaci vykonáva rôzne úkony, námesačníctvo, námesačnosť lat. lek.
somnilokvia p. spánku, hovorenie zo spánku, zo sna lat. lek.
alexia p. čítania, chorobná neschopnosť čítania, neschopnosť pochopiť čítaný text gréc. lek.
legasténia p. čítania, neschopnosť čítania spôsobená poruchami v zrakovom vnímaní gréc. lek.
paralexia získaná p. čítania, strata schopnosti čítať ako dôsledok poruchy mozgovej kôry prejavujúca sa zamieňaním slov gréc. lek. psych.
strefosymbolia p. čítania, neistota pri rozlišovaní písmen, najmä b-d, zamieňanie poradia písmen a pod. gréc. lek.
dislexia p. učenia spôsobená poruchami poznávania a jemnej motoriky gréc. lek.
agrafia p. schopnosti písania spôsobená poškodením časti mozgu gréc. lek.
paragrafia p. schopnosti písania, písanie nesprávnych slov al. písmen, skomolenín gréc. lek.
grafosténia p. schopnosti písania, súhry pohybu, zraku a sluchu gréc. lek.
dyskalkúlia p. schopnosti počítať, čítať a písať číslice, chápať matematické pojmy a vzťahy medzi nimi gréc. + lat. lek.
ametropia p. oka gréc. lek.
anopsia neschopnosť vidieť spôsobená nezapojením oka gréc. lek.
parablepsa kvalitatívna p. zraku gréc. lek.
skotóm p. zraku, výpad, zatemnenie časti zorného poľa oka gréc. lek.
astigmatizmus p. zraku spôsobená nesprávnym zakrivením rohovky gréc. lek.
loxoftalmus p. zraku, pri ktorej oči nehľadia rovnobežne, škuľavosť, škúlenie gréc. lek.
heterofória skryté škúlenie gréc. lek.
hyperopia ďalekozrakosť gréc. lek.
presbyopia prez- p. zraku v dôsledku zníženej akomodačnej schopnosti oka v starobe, starecká ďalekozrakosť gréc. lek.
myopia gréc. lek.
dyzopia krátkozrakosť gréc. zastar.
parachromatizmus gréc. lek.
daltonizmus vrodená farbosleposť, neschopnosť rozoznávať farby vl. m.
dichromatopsia čiastočná farbosleposť gréc.
protanopsia farbosleposť na červenú farbu gréc. lek.
akyanopsia farbosleposť na modrú farbu gréc. lek.
tritanopia farbosleposť na modrú a žltú farbu gréc. lek.
deuteranopia farbosleposť na zelenú farbu gréc. lek.
monochromatopsia schopnosť vidieť iba jednu farbu gréc. lek.
chromatopsia p. zraku, farebné videnie bezfarebných predmetov al. videnie farebných škvŕn gréc. lek.
xantopia p. zraku, videnie na žlto, najmä pri žltačke gréc. lek.
erytropsia p. zraku, videnie na červeno gréc. lek.
polyopia chorobné videnie jedného predmetu viacnásobne gréc. lek.
diplopia p. zraku, dvojité videnie gréc. lek.
trilopsia p. zraku, trojité videnie gréc. lek.
mikropsia p. zraku, pri kt. sa videné predmety javia menšie, než sú v skutočnosti gréc. lek.
megalopsia p. zraku, pri kt. sa videné predmety javia väčšie, než sú v skutočnosti gréc. lek.
nyktalopia videnie, kt je počas dňa znížené, ale pri súmraku dobré gréc. lek.
hemeralopia znížená schopnosť vidieť za šera, šerosleposť, vlčia tma gréc. lek.
seniopia starecké oslabnuté videnie lat. + gréc. lek.
katarakta p. zraku, zníženie priehľadnosti očnej šošovky, šedý zákal, beľmo gréc. lek.
fotopsia p. zraku, vnímanie neskutočných svetelných javov pri chorobe vnútorného oka gréc. lek.
black-out blekaut dočasná strata zraku pri vedomí; dočasná strata vedomia al. pamäti, okno angl. lek.
pareidólia p. zraku, zrakové vnímanie, pri kt. je vnem dotváraný fantazijnými prvkami gréc. psych. lek.
halucinácia p. vnímania, keď vlastná predstava je vnímaná ako skutočnosť, zmyslový klam, prelud, vidina, mámenie lat. psych.
pseudohalucinácia p. vnímania, ak pacient po čase zistí, že jeho zážitok nemá reálny podklad gréc. + lat. lek. psych. porovnaj slepota predstava 2
monoideizmus p. vnímania v hypnóze gréc. psych.
dyzortografia p. sluchového vnímania vedúca k pravopisným chybám, neschopnosť zvládnuť pravopis gréc. lek.
akutrauma p. sluchu spôsobená silným zvukom lat. + gréc. lek. porovnaj hluchota
akoazma sluchová p. vnímania prejavujúca sa ako praskanie, bzučanie, šumenie a pod. gréc. lek.
dyzosmia p. citlivosti čuchu gréc. lek.
kakosmia p. čuchu, falošné vnímanie nepríjemných zápachov gréc. lek.
pseudosmia p. čuchu, mylné vnímanie vône al. zápachu gréc. lek.
parosmia p. čuchu, vnímanie neexistujúceho pachu gréc. lek.
hyposmia znížené vnímanie čuchových podnetov gréc. lek.
hyperosmia zvýšené vnímanie čuchových podnetov gréc. lek.
anosmia úplná strata čuchu gréc. lek.
dysguezia p. chuti gréc. lek.
aglúzia neschopnosť vnímať chuť gréc. lek.
ageuzia celková strata chuťových pocitov gréc. lek.
parageuzia p. chuti, keď chuť nezodpovedá podnetu, pachuť gréc. lek.
hypogeuzia znížené vnímanie chuťových podnetov gréc. lek.
dyzorexia gréc. lek.
inapetencia strata chuti do jedla, nechuť do jedla, nechutenstvo lat. lek.
afágia gréc.
aglutícia neschopnosť prehĺtať lat. lek.
disfágia sťažené prehĺtanie gréc. lek.
odynofágia sťažené bolestivé prehĺtanie gréc. lek.
dysfónia p. hlasu gréc. lek.
trachyfónia p. hlasu, chrapľavý hlas, chrapľavosť, chrapot gréc. lek.
fonasténia p. hlasu, najmä neurotického pôvodu, únava hlasu, napr. u spevákov gréc. lek.
rinolália p. hlasu, nadmerná fufnavosť, hovorenie cez nos gréc. lek.
rezasténia p. hlasu, slabosť hlasu, neschopnosťou hovoriť, u hercov, rečníkov gréc. lek.
diplofónia p. hlasu, zaznievanie dvoch tónov, dvojhlasovosť gréc. lek.
dyzódia p. spevného hlasu gréc. lek.
dysplázia p. vývoja al. rastu tkaniva gréc. lek.
dysmélia vývojová chyba, vrodený nedokonalý vývoj gréc. lek.
dystopia nesprávna poloha, uloženie orgánu gréc. lek.
heterotaxia poloha orgánu na nesprávnej strane gréc. biol.
interpozícia nenormálne uloženie orgánu medzi iné lat. anat.
ektopia gréc. lek.
protrúzia poloha, umiestnenie orgánu na iné miesto tela, vysunutie orgánu, vrodená porucha lat. lek.
dyspraxia p. hybnosti horných končatín, jemnej motoriky a koordinácie, neobratnosť gréc. lek.
abázia neschopnosť chodiť, neschopnosť chôdze gréc. lek.
astázia neschopnosť stáť, udržať sa vo vzpriamenom postoji gréc. lek.
akinéza neschopnosť pohybu, nehybnosť, ochrnutie gréc. lek.
dyskinéza p. pohybov, normálnej pohybovej činnosti gréc. lek.
parakinéza p. súladnosti pohybov gréc. lek.
bradybázia p. chôdze, spomalenie gréc. lek.
asynergia p. koordinácie činnosti svalov lek.
dystónia p. napätia svalstva gréc. lek.
alterácia p. tkaniva a pod. chorobou al. prostredím, poškodenie, zmena lat. lek.
apoplexia gréc. lek.
iktus náhla p. krvného obehu v oblasti mozgu, mozgová príhoda, mŕtvica lat. lek.
trombopatia p. krvných doštičiek gréc. lek.
struma p. štítnej žľazy prejavujúca sa jej zväčšením lat. lek.
hepatomegália chorobné zväčšenie pečene gréc. lek.
nefromegália zväčšenie obličky gréc. lek.
akromegália chorobné zväčšenie okrajových častí tela, napr. končatín, nosa a pod., vyvolané poruchou hypofýzy gréc. lek.
elefantiáza choroba prejavujúca sa zväčšením orgánu, najmä dolných končatín gréc. lek.
tachyauxéza rast orgánu, časti tela rýchlejší než rast organizmu, tela ako celku gréc. biol.
gynekomastia zväčšenie prsnej, mliečnej žľazy u muža spôsobené hormonálnou poruchou gréc.
pseudogynekomastia zväčšenie oblasti okolo pŕs znásobením tukového tkaniva, najmä u mužov gréc. lek. porovnaj zväčšenie
hypoplázia zmenšenie normálne vyvinutého orgánu al. jeho časti spôsobené p. vývoja gréc. lek.
atrofia zmenšenie normálne vyvinutého orgánu al. jeho časti spôsobené zmenšením al. zánikom buniek gréc. lek. porovnaj zmenšenie
trofopatia choroba spôsobená p. výživy gréc. lek.
malnutrícia p. vyvolaná nedostatočnou výživou, podvýživa lat. lek.
aptyalizmus p. vylučovania slín gréc. lek.
dyspepsia gréc. lek.
indigescia p. trávenia lat. lek.
steatóza p. metabolizmu tukov prejavujúca sa hromadením tukov v cytoplazme buniek gréc. lek.
dyzdipsia p. pociťovania smädu spojená so znížením príjmu tekutín gréc. lek.
urorea nadmerné vylučovanie moču gréc. lek.
oligúria znížené vylučovanie moču gréc. lek. porovnaj močenie
siriáza p. organizmu spôsobená nadmerným ohriatím slnkom, prehriatie organizmu, úpal gréc. lek.
névus lat. lek.
spilus vrodená vývojová p. kože prejavujúca sa ložiskami inej farby, nahromadenie farbiva v koži, rozšírenie, roztiahnutie ciev, materské znamienko, škvrna gréc. lek.
sauroderma p. kože vyznačujúca sa nadmernou tvorbou rohovitej vrstvy gréc. lek. porovnaj škvrna 2
dyskeratóza p. rohovatenia pokožky, kože gréc. lek.
sklerodermia choroba kože prejavujúca sa zväčšením a stvrdnutím kože al. podkožných tkanív gréc. lek.
caries ka-
karies zubný kaz lat. lek.
dyspareunia pohlavná p., najmä u žien, spojená s nepríjemnými pocitmi pri pohlavnom styku, pohlavná chladnosť gréc. lek.
frigidnosť lat. lek.
anafrodízia nedostatok sexuálnych záujmov, pohlavná chladnosť, o žene gréc. lek.
vaginizmus pohlavná p., mimovoľné kŕčovité stiahnutie svalstva pošvy pri pokuse o pohlavný styk lat. lek.
fetopatia p. postihujúca plod v tele matky lat. + gréc. lek.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov gréc. + lat. lek.
satyriáza chorobná erotománia u mužov gréc. lek.
nymfománia erotománia u žien gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia chorobná erotománia u žien lat. + gréc. lek.
ovariománia nenásytná erotománia u žien lat. + gréc. lek. porovnaj choroba nedostatok 1 porušenie 1

neschopnosť

indispozícia dočasná n. zvyčajného výkonu lat.
inadaptabilita n. prispôsobiť sa prostrediu lat. odb.
maladaptácia n. prispôsobenia lat. sociol. psych.
inkompetencia n., nespôsobilosť rozhodovať, neodbornosť lat.
analfabetstvo gréc.
negramotnosť n. čítať a písať sl. + gréc.
impotentnosť nemohúcnosť, napr. umelecká lat. kniž. pren.
invalidita n. práce pre následky choroby al. úrazu, pokles al. strata tejto schopnosti lat.
insolventnosť n. dlžníka zaplatiť splatné záväzky lat. práv. obch.
bankrot tal.-nem.
krach nem. hovor.
krida n. podniku platiť, plniť záväzky, hosp., obch., fin. a pod. úpadok lat.-nem. práv.
kolaps zrútenie, zlyhanie lat.
inhabilita nespôsobilosť sudcu rozhodovať v prípadoch, keď nie je záruka jeho nestrannosti lat. práv.
deficiencia n. vykonávať kňazský úrad lat. cirk.
hydrofóbia n. látok zadržiavať vodu, rozpúšťať sa vo vode gréc. chem.
pojmy z medicíny:
afunkcia n. činnosti gréc. + lat. lek.
abázia n. chodiť, n. chôdze gréc. lek.
akinéza n. pohybu, nehybnosť, ochrnutie gréc. lek.
astázia n. stáť, udržať sa vo vzpriamenom postoji gréc. lek.
afágia gréc.
aglutícia n. prehĺtať lat. lek.
inkontinencia n. udržať moč, stolicu lat. lek.
anischúria n. udržať moč, pomočovanie, najmä v noci gréc. lek.
anopsia n. vidieť spôsobená nezapojením oka gréc. lek.
dyzopia gréc. zastar.
myopia n. ostro vidieť vzdialené predmety, krátkozrakosť gréc. lek.
hyperopia n. ostro vidieť blízke predmety, ďalekozrakosť gréc. lek.
daltonizmus vl. m.
parachromatizmus n. rozoznávať farby, vrodená farbosleposť gréc. lek.
dichromatopsia čiastočná farbosleposť gréc. lek.
protanopsia farbosleposť na červenú farbu gréc. lek.
akyanopsia farbosleposť na modrú farbu gréc. lek.
tritanopia farbosleposť na modrú a žltú farbu gréc. lek.
deuteranopia farbosleposť na zelenú farbu gréc. lek.
aglúzia n. vnímať chuť gréc. lek.
astereognóza n. rozoznávať bežné predmety hmatom gréc. lek.
aprosexia n. sústrediť myšlienky na podnet gréc. lek.
dysgnosia n. poznávania, spájania vnemov, predstáv gréc. psych.
agnózia n. chápania gréc. lek.
agrypnia gréc. lek.
hyposomnia gréc. lat. lek.
insomnia n. spať, chorobná nespavosť lat. lek.
afónia n. hovoriť, n. reči gréc. lek.
rezasténia n. hovoriť, porucha prejavujúca sa slabosťou hlasu, u hercov, rečníkov gréc. lek.
logamnézia strata schopnosti hovoriť gréc. lek.
surdomuitizmus náhla strata schopnosti hovoriť a počuť, hluchonemota lat. lek.
alália n. vyslovovať zreteľne hlásky gréc. lek.
dysfémia n. plynule hovoriť, vyslovovať, zajakavosť, koktavosť gréc. lek.
hotentotizmus vl. m.
tetizmus najhorší stupeň dysfémie um. lek.
lalopatia gréc. lek.
balbuties zajakavosť lat. lek. psych.
pselizmus n. správne vyslovovať väčšinu hlások, bľabotanie gréc. lek.
dyslália n. tvoriť niektoré hlásky, zlá výslovnosť, hatlavosť, brblavosť gréc. lek.
dysfázia n. nájsť vhodný výraz pri rozprávaní gréc. lek.
palifemia strata plynulosti reči spôsobená prechodnou neschopnosťou nájsť vhodný výraz gréc. lek.
dysgramatizmus n. tvoriť gramaticky správne tvary, vyjadrovať sa gramaticky správne gréc. lek.
akatafázia n. usporiadať slová do viet, vyjadriť myšlienku v súvislých vetách gréc. lek.
anómia prechodná n. vybaviť si al. vysloviť meno osoby al. veci gréc. + lat. lek.
alexia chorobná n. čítania, n. pochopiť čítaný text gréc. lek.
legasténia n. čítania spôsobená poruchami v zrakovom vnímaní gréc. lek.
paralexia získaná porucha čítania, strata schopnosti čítať ako dôsledok poruchy mozgovej kôry, prejavujúca sa zamieňaním slov gréc. lek. psych.
agrafia porucha schopnosti písania spôsobená poškodením časti mozgu gréc. lek.
paragrafia porucha schopnosti písania prejavujúca sa písaním nesprávnych slov al. písmen, skomoleninami gréc. lek.
grafosténia porucha schopnosti písania, súhry pohybu, zraku a sluchu gréc. lek.
dyskalkúlia porucha schopnosti počítať, čítať a písať číslice, chápať matematické pojmy a vzťahy medzi nimi gréc. + lat. lek.
dyzortografia porucha sluchového vnímania vedúca k pravopisným chybám, n. zvládnuť pravopis gréc. lek.
gatizmus n. zachovávať základnú čistotu, hygienu lat. lek.
impotentnosť n. muža uskutočniť súlož so ženou; n. oplodnenia lat. lek.
infertilita neschopnosť splodiť al. donosiť lat. biol.
sterilnosť n. tvoriť zrelé pohlavné bunky, potomstvo, jalovosť lat. genet.
aspermatizmus n. vytvárať samčie, mužské výronové pohlavné bunky gréc. lek. veter.
debilitas vitae débilitás vité n. života, nespôsobilosť pre život, o novorodencovi lat. lek.
agalakcia n. vylučovať materské mlieko gréc. lek. vet.; porovnaj porucha slepota hluchota nemota