informovať

oboznámiť

orientovať oboznamovať, zoznámiť, zoznamovať, podať, podávať, poskytnúť, poskytovať správy, údaje lat.-franc.
referovať oboznamovať, podať, podávať správy lat.

podávať

podávať 3 predkladať, oznamovať úradu a pod.
referovať p., prinášať správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať p., vyjadrovať slovami, opakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
signalizovať p., odovzdávať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
raportovať franc. zastar.
meldovať p. hlásenie nem. hovor. zastar.
reportovať pripravovať a poskytovať správy, hlásenia a pod. do vnútorného aj vonkajšieho prostredia banky, podniku angl. ekon.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, sťažovať sa, odvolávať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
fatovať p. daňové priznanie lať. práv. zastar.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc. + lat. porovnaj oznamovať klamať

oznamovať

avizovať ohlasovať, upovedomovať, o., najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
propagovať rozširovať poznatky o niečom, verejne niečo o. a odporúčať to, ponúkať lat.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podávať, prinášať správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejňovať tlačou, uverejňovať v masových informačných prostriedkoch, dávať na známosť lat.
medializovať zverejňovať, uverejňovať v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podávať, poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
raportovať franc. zastar.
meldovať podávať hlásenie nem. hovor. zastar.
prezentovať sa hlásiť, potvrdzovať svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať o., zverejňovať a otvorene, verejne prerokúvať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlasovať, naznačovať, upozorňovať lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlasovať, zdôrazňovať lat.
promulgovať verejne o., vyhlasovať, zverejňovať, rozširovať, uverejňovať lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať dorozumievať sa, byť v spojení lat.
telefonovať o. prostredníctvom telefónu gréc.
telegrafovať o. prostredníctvom telegrafu gréc.
konštatovať vyjadrovať, potvrdzovať, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zisťovať lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásovať, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlasovať úradne za nepravdivé, popierať, vyvracať určitú správu franc.
špicľovať udávať, donášať, vyzvedať, sliediť nem. hovor. pejor.
denuncovať udávať, obviňovať, donášať, ohlasovať lat.
bonzovať udávať, žalovať, zrádzať, donášať ? slang. voj.

oznámiť

avizovať ohlásiť, upovedomiť, najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podať, priniesť správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejniť tlačou, uverejniť v masových informačných prostriedkoch, dať na známosť lat.
medializovať zverejniť, uverejniť v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podať, poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
prezentovať sa ohlásiť, potvrdiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať zverejniť a otvorene, verejne prerokovať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlásiť, naznačiť, upozorniť lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlásiť, zdôrazniť lat.
promulgovať verejne o., vyhlásiť, zverejniť, rozšíriť, uverejniť lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať byť v spojení lat.
konštatovať povedať, vyjadriť, potvrdiť, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásiť, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlásiť úradne za nepravdivé, poprieť, vyvrátiť určitú správu franc.
denuncovať udať, obviniť, ohlásiť lat.

hlásiť

meldovať nem. hovor. zastar.
raportovať podávať hlásenie franc. zastar.
avizovať ohlasovať, upovedomovať, oznamovať najmä budúcu udalosť tal.-nem.
referovať podávať, prinášať správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
orientovať podávať, poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
notifikovať oznamovať nejakú skutočnosť lat. odb.
servírovať oznamovať s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať oznamovať, ohlasovať, naznačovať, upozorňovať lat.-franc.

podať

podať 3 predložiť, oznámiť úradu a pod.
referovať p., priniesť správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
signalizovať p., odovzdať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, odvolať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc.+lat. porovnaj oznámiť

získavať

získavať 1 dosahovať, nadobúdať
akvírovať nadobúdať vec al. osobu lat. zastar.
reprivatizovať nadobúdať späť znárodnený majetok na základe nároku na jeho vrátenie pôvodným vlastníkom lat. práv.
erbovať nadobúdať, dediť po predkoch, od predkov nem. zastar.
orientovať sa z. správy, údaje, oboznamovať sa, zoznamovať sa lat.-franc.
financovať z. a používať peňažné prostriedky franc. ekon.
refinancovať z. a používať cudzie prostriedky na krytie úveru poskytnutého dlžníkom lat. + franc. ekon.
graduovať dosahovať akademickú hodnosť lat.
habilitovať sa dosahovať vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat.
emancipovať sa nadobúdať nezávislosť, oslobodzovať sa, vymaňovať sa, osamostatňovať sa, zbavovať sa závislosti lat.
ryžovať z. drahé kovy, drahokamy premývaním piesku al. horniny nem.
syntetizovať z. zložité chem. látky z jednoduchších zlučovaním gréc. chem.

získať

získať 1 dosiahnuť, nadobudnúť
akvírovať nadobudnúť vec al. osobu lat. zastar.
reprivatizovať nadobudnúť späť znárodnený majetok na základe nároku na jeho vrátenie pôvodným vlastníkom lat. práv.
erbovať nadobudnúť, zdediť po predkoch, od predkov nem. zastar.
orientovať sa z. správy, údaje, oboznámiť sa, zoznámiť sa lat.-franc.
graduovať dosiahnuť akademickú hodnosť lat.
habilitovať sa dosiahnuť vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat.
emancipovať sa nadobudnúť nezávislosť, oslobodiť sa, vymaniť sa, osamostatniť sa, zbaviť sa závislosti lat.
syntetizovať z. zložité chem. látky z jednoduchších zlučovaním gréc. chem.
vytrucovať dosiahnuť, domôcť sa, vymôcť, vynútiť vzdorovaním sl. + nem. hovor.

oboznámiť sa

orientovať sa oboznamovať sa, zoznámiť sa, zoznamovať sa, získať, získavať správy, údaje lat.-franc.