oznámiť

avizovať ohlásiť, upovedomiť, najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podať, priniesť správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejniť tlačou, uverejniť v masových informačných prostriedkoch, dať na známosť lat.
medializovať zverejniť, uverejniť v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podať, poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
prezentovať sa ohlásiť, potvrdiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať zverejniť a otvorene, verejne prerokovať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlásiť, naznačiť, upozorniť lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlásiť, zdôrazniť lat.
promulgovať verejne o., vyhlásiť, zverejniť, rozšíriť, uverejniť lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať byť v spojení lat.
konštatovať povedať, vyjadriť, potvrdiť, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásiť, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlásiť úradne za nepravdivé, poprieť, vyvrátiť určitú správu franc.
denuncovať udať, obviniť, ohlásiť lat.

vyhlásiť, vyhlasovať

vyhlásiť, vyhlasovať 1 verejne oznámiť, oznamovať
publikovať oznámiť, oznamovať, zverejniť, zverejňovať tlačou, v masových informačných prostriedkoch, uverejniť, uverejňovať, dať, dávať na známosť lat.
deklarovať označiť, označovať a vymenovať, vymenúvať množstvo, druh a cenu tovaru v súvislosti s dopravou, skladovaním al. colným odbavovaním tovaru; slávnostne v., najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
proklamovať verejne slávnostne v., zdôrazniť, zdôrazňovať lat.
promulgovať verejne oznámiť, oznamovať, zverejniť, zverejňovať, rozšíriť, rozširovať, uverejniť, uverejňovať lat. kniž. a odb.

udať

udať 2 oznámiť trestný čin
denuncovať obviniť, ohlásiť, oznámiť lat.

ohlásiť

avizovať upovedomiť, oznámiť, najmä budúcu udalosť tal.-nem.
prezentovať (sa) potvrdiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
signalizovať oznámiť, naznačiť, upozorniť lat.-franc. porovnaj oznámiť

obviniť

inkriminovať obžalovať lat. kniž.
denuncovať udať, ohlásiť, oznámiť lat. porovnaj obviňovať

podať

podať 3 predložiť, oznámiť úradu a pod.
referovať p., priniesť správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
signalizovať p., odovzdať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, odvolať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc.+lat. porovnaj oznámiť

rozšíriť

rozšíriť 2 rozchýriť, rozhlásiť
promulgovať vyhlásiť, verejne oznámiť, zverejniť, uverejniť lat. kniž. a odb.
islamizovať r. vplyv islamu arab.

naznačiť, naznačovať

signalizovať oznámiť, oznamovať, ohlásiť, ohlasovať, upozorniť, upozorňovať lat.-franc.

potvrdiť

potvrdiť 1 dosvedčiť správnosť, pravdivosť
dokumentovať dokázať, preukázať, osvedčiť lat.
konštatovať povedať, vyjadriť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
prezentovať (sa) ohlásiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
verifikovať overiť správnosť, pravosť, pravdivosť lat.

zistiť

indikovať lat. odb.
skonštatovať vyjadriť, potvrdiť, oznámiť zistenú, poznanú skutočnosť lat.-franc.
sprobovať vyskúšať, skúškou z. kvalitu a pod. nem. hovor. zastar.
vysondovať opatrne, nepriamo z. sl. + franc. hovor.
zmapovať z. výskyt určitého javu sl. + lat. pren. publ.
revidovať preskúmať, preveriť správnosť, aj s cieľom zmeny, úpravy lat.
inventarizovať z. skutočný stav hosp. prostriedkov a porovnať s účtovným stavom lat. admin.
legitimovať z. totožnosť al. oprávnenie na základe predloženia preukazu lat.
identifikovať z. totožnosť, zhodnosť lat.
agnoskovať z. totožnosť lat. kniž.
anketovať z. verejnú mienku, najmä formou dotazníka franc.
bonitovať z. akosť, oceniť, zhodnotiť lat.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 12. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.