deň

deň 1 časová jednotka 24 hodín
jour-fixe žúrfiks pevne stanovený d. na prijímanie návštev v spoločenskom styku franc.
ultimo posledný d. v mesiaci, štvrťroku, polroku, roku tal. peňaž.
Silvester posledný d. v roku vl. m.
férie voľné dni, dni odpočinku lat. kniž.
sabat hebr.
šábes siedmy d. v týždni pripadajúci na sobotu, zasvätený pokoju a oddychu, žid. sviatok; sviatočný, voľný d. hebr. hovor. pren. kniž. expr.
kalendy prvý deň mesiaca v starom Ríme lat.
nony siedmy d. v marci, máji, júni, októbri, piaty v ostatných mesiacoch v starom Ríme lat.
ídy dni mesačného splnu, 13. al. 15. deň v mesiaci v starom Ríme lat.
termín lat.
terminus čas, doba, obdobie, lehota, d. na splnenie úlohy lat. odb.
maturita d. splatnosti, splatnosť lat. ekon.
valuta d. splatnosti, splatnosť pohľadávky, dlhu tal. účt.
skadencia d. splatnosti, splatnosť záväzku, dlhu tal.
per diem každý d., každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na d., denne lat. kniž.
eodem v ten istý d. lat. práv.
à jour ažúr
ažúr na určitý d., dátum, načas, dokončiť prácu, byť hotový franc. kniž.
a dato a. d. od uvedeného, príslušného dňa, dátumu, odo dňa lat. kniž.
a die od tohto dňa lat.
carpe diem kar- využi deň, uži si život lat. porovnaj obdobie

dávka

dávka 2 vymedzené množstvo
porcia lat.
dupľa druhá al. dvojnásobná d. jedla lat. slang.
repete opakovaná d., najmä jedla lat. hovor.
dasch deš d. odmeraná dávkovacou zátkou angl. potrav.
dóza d. lieku gréc. farm.
šarža d. látky vyrobená naraz franc.
pro dosi dózi na jednu d., jednotlivo lat. farm.
pro die pró dije denná d., najmä lieku lat. lek.
dosis letalis smrteľná d. lat. lek.
joint džojnt d. drogy vo forme cigarety angl. slang.
trip d. drogy LSD a pod. angl. slang.

potreba

potreba 1 stav, v kt. je niečo žiadané, nevyhnutné
grafomanstvo chorobná nutkavá p. písať gréc.
ergaziománia chorobná nutkavá p. činnosti, nadšenie pre prácu gréc. lek.
pariománia chorobná naliehavá p. úteku bez cieľa a plánu, túlavosť gréc. lek.
poriománia gréc. lek.
ekdománia nutkavá p., túžba po cestovaní gréc. kniž.
herostratizmus chorobná p. stať sa slávnym za každú cenu, i za cenu zločinu vl. m.
pro domo dó-
pro foro interno -fó - nó pre vlastnú p., pre vnútornú p., pre seba, dôverne lat. kniž.
pro usu interno úzu pre vnútornú p. lat. kniž.
pro foro externo pre verejnú p., pre verejnosť lat. kniž.
secundum usum -kun- uzum podľa p. lat. kniž.
ex tempore podľa p., v čase p., príležitostne lat. kniž.

denne

per diem každý deň, každodenne lat. kniž.
pro die pró dije na deň lat. kniž.

pomerne

pomerne 1 v príslušnom pomere
pro rata rá- určitým podielom, pomerným dielom lat. kniž.
pro rata parte podľa určitého pomeru, v pomere k danej časti lat. kniž.
pro quota kvó- pomerným dielom lat. kniž. porovnaj pomerný 1

dôverne

inter nos nós medzi nami lat. kniž.
tête à tête tetatet medzi štyrmi očami, priamo franc. kniž. rozhovor t.
sub rosa róza pod sľubom mlčania, tajne lat. kniž.
pro domo dó-
pro foro interno -fó - nó
pro usu interno úzu pre vlastnú potrebu, pre vnútornú potrebu, pre seba lat. kniž.

čas

čas 1 časový úsek, obdobie, doba určená al. vhodná na niečo
štádium gréc.-lat.
fáza gréc.
etapa franc.
kapitola obdobie, stupeň, úsek vývoja; časový úsek; obdobie v ľudskom živote lat.
epocha gréc.
éra lat.
eón ucelené, ohraničené obdobie súvisiace obyčajne s významnou udalosťou, časový úsek, časový medzník; dejinný vek gréc. kniž. bás.
termín lat.
terminus lehota, deň na splnenie úlohy lat. odb.
perióda časový úsek, po kt. sa určitý jav opakuje, najmä pravidelne gréc.
spacium -pá- obdobie medzi niečím lat. kniž.
durée dyre trvanie, konkrétny č. prežívaný v živote človeka franc. filoz.
time tajm čas, lehota angl.
pentáda obdobie piatich dní, týždňov a pod. gréc.
dekáda obdobie desiatich dní, týždňov a pod. gréc.
triénium obdobie troch rokov, trojročie lat. kniž.
kvadriénium obdobie štyroch rokov lat. kniž.
quinquennium kvinkve- obdobie piatich rokov, päťročie lat. kniž.
decénium obdobie desiatich rokov, desaťročie lat. kniž.
generácia obdobie približne 30 rokov lat.
saeculum séku- obdobie sto rokov, storočie lat. kniž. zastar.
chiliada o. tisíc rokov, tisícročie gréc. kniž. porovnaj výročie
semester polročné obdobie, napr. študijné, na vysokej škole, polovica školského roku na vysokej škole, polrok lat.
trimester štvrťročné obdobie, napr. študijné, na vysokej škole, jedna z troch častí školského roku lat.
nóna č. od druhej do tretej popoludní, neskôr popoludňajší č. lat. hist.
time-out tajmaut
tajmaut oddychový č. v kolektívnych hrách angl. šport.
totalita č. úplného zatmenia Slnka al. Mesiaca lat. astron.
minutáž dĺžka, vymedzenie času v minútach lat. odb.
stopáž č. trvania programu, nahrávky, záberu a pod. angl. odb.
prime time prajm tajm č. vysielania určitého programu v televízii al. rozhlase s najvyššou sledovanosťou, hlavný vysielací č. angl. žurn.
vigília č., v kt. konala službu nočná hliadka v starom Ríme, štvrtina noci lat.
hóra modlitby konané povinne v určitých hodinách, č. modlitby, hodinka lat. náb.
víkend obdobie pracovného odpočinku na konci týždňa, koniec týždňa, sobota a nedeľa angl.
fajront nem. hovor.
fraj voľný čas po práci, voľno nem. subšt.
(dolce) far niente dolče č. (sladkého) ničnerobenia, nečinnosti, záhaľky, leňošenia tal.
in termino -mí- v určitom č. lat. kniž.
hoc tempere hok v tomto č., teraz lat.
pro tempore pró -pó- toho č., vzhľadom na č. lat. kniž.
tempore in omni -pó- -ní v každom č., vždy lat. kniž.
tempi passati -sá- minulé, staré časy tal. kniž.
iusto tempore jus- v pravý č. lat.
hora ruit č. letí lat. kniž.
suo tempore svojho č., v určenom č. lat. kniž.
à la longue ala long na dlhší č. franc. kniž.
time is money tájm iz many č. sú peniaze angl. kniž. porovnaj obdobie dĺžka 2

podiel

podiel 1 časť celku pripadajúca na niekoho
kvóta pomerný, dohodnutý, určený p., diel, pomerná časť, stanovený počet, množstvo lat.-tal.
akcia p. na majetku obchodnej spoločnosti vyjadrený cenným papierom, účastina lat. ekon.
dividenda p. na čistom zisku účastinnej spoločnosti, výnos z účastiny, príjem účastinára lat. ekon.
tantiéma p. na zisku vyplácaný členom predstavenstva a dozornej rady podniku al. umelcovi za dielo, pohyblivá odmena franc. peňaž.
koncentrácia p. množstva danej látky v objeme sústavy, hustota lat. chem.
pro rata rá- určitým podielom, pomerným dielom, pomerne lat. kniž.
pro quota kvó- pomerným dielom lat. kniž.
ana partes aequales aa ekva- rovnakým dielom, rovnako, narovnako lat. lek.
ex aequo ekvo rovnakým dielom, rovnakou mierou, rovnako lat. kniž.
fifti fifti rovnakým dielom, vyrovnane, rovnako, napoly angl. hovor.
leonina pars leví p., prevažná časť lat. kniž.

teraz

momentánne ihneď, hneď, okamžite, zaraz lat. zastar.
hoc tempere hok v tomto čase lat.
pro tempore pró –pó- toho času lat. kniž.
hic et nunc hík nunk tu a t. lat.
nunc aut nunquam nunk t. al. nikdy lat. kniž.

súčasnosť

súčasnosť 1 terajšie obdobie, prítomnosť
pro tempore pró –pó- pre s. lat. kniž.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 47. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.