Výsledky vyhľadávania

súťaž

súťaž 2 (verejne organizované súťaženie)
racing /rejsing/
race /rejs/ angl. šport.
konkurz (s., súbeh, výboreové konanie na obsadenie pracovného miesta al. na vykonanie určitých prác) lat.
casting /kást-/ (konkurz modeliek, hercov a pod.) angl.
tender (verejná ponuková s., konanie, výzva na podanie návrhu) angl. ekon.
adjudikácia (verejná s. na dodávku tovaru) lat. ekon.
submisia (upisovanie štátnej pôžičky, cenných papierov a pod. formou verejnej s.) lat. peňaž.
kvalifikácia (vyraďovacia s.) lat.
finále (vylučovacia s., záverečná časť, stretnutie o prvé miesto) tal.
semifinále lat. + tal.
demifinále (vylučovacia s., predposledná časť, polofinále) franc. + tal. šport.
liga (dlhodobá s. najlepších oddielov, klubov, družstiev) tal. špan. šport.
extraliga (najvyššia ligová s. v niektorých športoch) lat. + angl. šport.
profiliga (ligová s. športovcov, kt. majú šport ako zamestnanie) lat.-angl. + tal.
divízia (majstrovská s. nižšia ako liga) lat. šport.
turnaj (krátkodobá súvislá s. viacerých hráčov al. družstiev) franc. šport.
olympiáda (vrcholná medzinárodná s. konaná raz za 4 roky šport.; vrcholná medzinárodná s. pren.) vl. m.
paraolympiáda (olympiáda zdravotne, telesne postihnutých športovcov) gréc. + vl. m.
prix /pri/ (s. o cenu) franc.
grand prix /granpri/ (významná medzinárodná športová al. umelecká s. o cenu) franc.
cup /kap/ (s. o pohár) angl. šport.
majstrovstvá nem.-lat. pomn.
šampionát (vrcholná s.) franc.
worlcup /-kap/ (majstrovstvá sveta v určitej disciplíne, svetový pohár) angl. šport.
univerziáda (vrcholná medzinárodná s. vysokoškolákov) lat. šport.
mundiál (majstrovstvá sveta (vo futbale)) rom. šport.
rallye /reli/ (s. motorových vozidiel s nutnosťou dodržať predpísaný časový limit) angl.
enduro (medzinárodná šesťdenná terénna motocyklová s.) šport.
military (jazdecká s. všestrannej spôsobilosti) angl. šport.
grandslam /grentslem/ (štyri hlavné svetové tenisové súťaže) angl. šport.
agonistika (amatérske pretekanie v starom Grécku) gréc. hist.
ajtys (verejná recitačná a spevácka s. v Kazachstane a Kirgizsku) turk. porovnaj pretekystretnutie 2

oddelenie

oddelenie 3 (organizačná jednotka)
sekcia (odbor, úsek úradu, ústavu) lat.
referát (organizačný útvar úradu, inštitúcie, organizačná zložka, odbor) lat.
departement /-tmán/ franc.
department /dipártment/ (o. al. odbor najmä štátneho úradu, vlády) franc.-angl.
divízia (veľké o., úsek podniku, organizácie a pod.) lat.
cech (organizačný útvar v rámci podniku, prevádzka) rus. zastar.
sekretariát (výkonný organizačný útvar úradu a pod.) lat.
registratúra (o. vykonávajúce zaznamenávanie a úschovu vybavených spisov, spisovňa) lat.
expedícia (o. úradu al. podniku, kt. odosiela listy al. tovar, výpravňa) lat.
likvidatúra (o. al. odbor, najmä v banke, kde sa vykonáva preskúmanie účtovných dokladov a ich príprava na účtovné zápisy) lat.
kabinet (menšie vedecké al. metodické pracovisko) franc.
front office /ofis/ (o. banky, kt. prichádza do priameho styku s klientmi a kde dochádza k zmluvám o obchodoch) angl.
middle office /midl ofis/ (o. banky, kt. zabezpečuje riadiacu, práv., metodickú a pod. činnosť) angl.
back office /bek ofis/ (o. banky, kt. spravidla neprichádza do priameho styku s klientmi a kde sa obchody spracovávajú, vyrovnávajú a pod.) angl.
treasury /trežri/ (o. banky, kt. vykonáva obchody na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu) angl. fin.
dealing /díling/
díling (o. banky, kt. sprostredkúva nákup a predaj devíz, cenných papierov a pod.) angl.
controlling (o. banky, kt. vykonáva porovnanie nákladov a výnosov oddelení banky) angl. fin.
klinika (lôžkové o. pri lekárskej fakulte) gréc.
intenzívka (o. v nemocnici so zvýšenou starostlivosťou) lat. lek. slang.
koronárna jednotka (o. v nemocnici so zvýšenou starostlivosťou o pacientov s náhlymi srdcovými príhodami) lat. lek.
interna (o. v nemocnici zaoberajúce sa chorobami vnútorných orgánov) lat. hovor.
ortopédia (o. v nemocnici zaoberajúce sa chybami a chorobami podporného a pohybového ústrojenstva) gréc.
urológia (o. v nemocnici zaoberajúce sa chorobami močových ústrojov) gréc.
psychiatria gréc. lek.
magorka gréc. slang.
cvokáreň nem. expr.
debilinec (o. v nemocnici zaoberajúce sa duševnými chorobami, blázinec, blázninec) lat. slang.
prosektúra (o. v nemocnici určené na pitvy, pitevňa) lat. lek.

útvar

útvar 2 (organizačná jednotka, zložka)
ozbrojený, voj. ú.
formácia lat.
rota (najmenší taktický ú., základná voj. jednotka, stotina) franc.-nem.
batéria (rota raketového vojska a delostrelectva) franc. voj.
batalión (ú. zložený z niekoľkých rôt, prápor) franc. voj.
maršbatalión (batalión odchádzajúci na front) nem. zastar. voj. slang.
regiment (základný samostatný ú., pluk) lat. zastar.
divízia (základný taktický zväzok voj. jednotiek) lat.
brigáda (ú. pozemného vojska zložený z niekoľkých nižších útvarov, s vlastným tylovým zabezpečením) franc. voj.
interbrigáda (medzinárodný brigáda protifašistických bojovníkov v špan. občianskej vojne) lat. + franc.
garnizóna (ú. trvale al. dočasne usadený na určitom mieste, voj. posádka) franc.-nem. zastar. voj.
garda (vybraný voj. oddiel) franc.
trén (zásobovací ú.) franc. zastar.
sanita (zdravotný oddiel) lat. hist.
rezerva (záložné voj. jednotky) franc. zastar.
komando (malý prepadový, zvláštny ú.) lat.-nem.
guerilla /geriľa/ (malý záškodnícky, partizánsky oddiel) špan. voj.
maquis /-ki-/ (partizánsky ú. franc. odbojárov, 2. svetová vojna) franc.
hipparchia (oddiel ťažkej macedónskej jazdy) gréc. hist.
syntagma (ú. starogréc. vojska s 250 vojakmi) gréc. hist.
légia (ú. starorím. vojska, základná voj. jednotka) lat. hist.
kohorta (ú. starorím. vojska, desatina légie) lat. hist.
centúria (ú. starorím. vojska, stotina légie) lat. hist.
manipul (ú. starorím. vojska, tretina kohorty, 120 – 150 mužov) lat. hist.
dekúria (ú. starorím. vojska, desať mužov) lat. hist.
ala (peší al. jazdecký ú. starorím. vojska s 500 – 1 000 vojakmi) lat. hist.
tercia (bojové zoskupenie, zostava pešieho pluku, 16. a 17. st.) lat. hist.
eskadróna tal.-franc. voj.
škadróna franc.-nem. zastar.
švadróna (jazdecký ú. na úrovni roty, stotina) franc.-nem. hist. voj.
bandérium (jazdecký ú v Uhorsku bojujúci pod zástavou kráľa, šľachtica, cirk. hodnostára al. mesta) lat. hist.
kompánia (ú. v rak. armáde na úrovni roty) franc. zastar.
piket (jazdecký ú. ozbrojený bodnou kopijovitou zbraňou s dlhou rukoväťou) franc. hist.
odriad (ú. určený na plnenie zvláštnych úloh) rus. voj.
sotňa (kozácka stotina) rus. zastar.
tuman (tatársky ú., 10 tisíc mužov) turk.-rus.
aljú (ú. v Mongol. ríši, 10 vojakov) tat. hist.
janičiari (tur. elitná jednotka zložená zo zajatcov a násilím odobratých detí) tur.
wing (ú. brit. kráľovského letectva, letka) angl.
rangers /rendžers/ (elitná voj. jednotka zvláštneho určenia, USA, NATO) angl.
flotila (ú. vojnového námorníctva určený na boj na riekach, jazerách a na mori) špan.-franc.
flota (ú. vojnového loďstva pod jednotným velením) nem. lod.
eskadra (ú. vojnového námorníctva al. letectva) špan.-franc. voj.
eskadrila (malá eskadra) franc. voj.
iný ú.
fakulta (časť vysokej školy organizovaná samostatne podľa príbuzných vedných odborov, na čele s dekanom) lat.
katedra (základný vedecko-pedagogický ú. na vysokej škole tvorený podľa odborov) gréc.
frakcia (ú. v polit. strane, kt. členovia majú odlišný program, líniu, názory) lat. polit.
frátria (spoločenský ú., kt. vznikol rozdelením rodu na ďalšie rody spojené ekon., voj. a inými záujmami) gréc. hist.
lóža (organizačný ú. slobodomurárov) franc.
calpulli /kal-/ (aztécky ú., základná sociálna jednotka) indián. porovnaj obvod 2oddelenie 3podnik 1zbor 1

zväzok

zväzok 1 (viacej spojených vecí rovnakého druhu)
paket tal.-franc. zastar.
blok franc.-nem.
téka (z. listov papiera spojených na jednej strane) gréc. zastar.
fascikel (z. spisov, listín) lat.-nem.
konvolút (z. spisov, listín týkajúcich sa jednej veci, zvitok) lat. dipl.
plexus (sieťovito prepletený z. nervov al. ciev, spleť, pletenec) lat. anat.
divízia (základný voj. útvar, taktický zväzok voj. jednotek) lat.