Výsledky vyhľadávania

súťaž

súťaž 2 (verejne organizované súťaženie)
racing /rejsing/
race /rejs/ angl. šport.
konkurz (s., súbeh, výboreové konanie na obsadenie pracovného miesta al. na vykonanie určitých prác) lat.
casting /kást-/ (konkurz modeliek, hercov a pod.) angl.
tender (verejná ponuková s., konanie, výzva na podanie návrhu) angl. ekon.
adjudikácia (verejná s. na dodávku tovaru) lat. ekon.
submisia (upisovanie štátnej pôžičky, cenných papierov a pod. formou verejnej s.) lat. peňaž.
kvalifikácia (vyraďovacia s.) lat.
finále (vylučovacia s., záverečná časť, stretnutie o prvé miesto) tal.
semifinále lat. + tal.
demifinále (vylučovacia s., predposledná časť, polofinále) franc. + tal. šport.
liga (dlhodobá s. najlepších oddielov, klubov, družstiev) tal. špan. šport.
extraliga (najvyššia ligová s. v niektorých športoch) lat. + angl. šport.
profiliga (ligová s. športovcov, kt. majú šport ako zamestnanie) lat.-angl. + tal.
divízia (majstrovská s. nižšia ako liga) lat. šport.
turnaj (krátkodobá súvislá s. viacerých hráčov al. družstiev) franc. šport.
olympiáda (vrcholná medzinárodná s. konaná raz za 4 roky šport.; vrcholná medzinárodná s. pren.) vl. m.
paraolympiáda (olympiáda zdravotne, telesne postihnutých športovcov) gréc. + vl. m.
prix /pri/ (s. o cenu) franc.
grand prix /granpri/ (významná medzinárodná športová al. umelecká s. o cenu) franc.
cup /kap/ (s. o pohár) angl. šport.
majstrovstvá nem.-lat. pomn.
šampionát (vrcholná s.) franc.
worlcup /-kap/ (majstrovstvá sveta v určitej disciplíne, svetový pohár) angl. šport.
univerziáda (vrcholná medzinárodná s. vysokoškolákov) lat. šport.
mundiál (majstrovstvá sveta (vo futbale)) rom. šport.
rallye /reli/ (s. motorových vozidiel s nutnosťou dodržať predpísaný časový limit) angl.
enduro (medzinárodná šesťdenná terénna motocyklová s.) šport.
military (jazdecká s. všestrannej spôsobilosti) angl. šport.
grandslam /grentslem/ (štyri hlavné svetové tenisové súťaže) angl. šport.
agonistika (amatérske pretekanie v starom Grécku) gréc. hist.
ajtys (verejná recitačná a spevácka s. v Kazachstane a Kirgizsku) turk. porovnaj pretekystretnutie 2

spolok

klub (menšia spoločnosť na pestovanie spoločenských stykov, záujmovej činnosti a pod.) angl.
aliancia (spojenectvo, najmä polit., spoločenstvo) lat. franc. kniž.
konfederácia (združenie organizácií, zväz, zväzok) lat.
korporácia (združenie osôb so spoločnými záujmami alebo úlohami, spoločenstvo) lat.
aliancia (spojenectvo, najmä polit., spoločenstvo) lat. franc. kniž.
únia (spoločnosť, združenie, spojenie, zjednotenie organizácií, inštitúcií, štátov a pod., zväz) lat.
liga (spolková organizácia, spoločnosť, zväz, združenie) tal. špan.
thiasos /tiaz-/ (s. sústredený okolo kultu) gréc. náb.
hanza (stredoveký obchodný s., zväz severonem. miest, 13. – 17. st.) nem. hist. porovnaj spoločnosť 1spoločenstvo 1

úroveň

niveau /nivó/ franc. odb. a kniž.
level (ú. počítačovej hry) angl.
štandard (obvyklá, bežná, ustálená ú.) angl.
normál (zvyčajná, obyčajná, bežná, stredná ú., priemer) lat.
minimum (najmenšia možná ú.) lat.
maximum (najvyššia možná ú.) lat.
optimum (v daných podmienkach najlepšia, najvhodnejšia, najpriaznivejšia, najvýhodnejšia ú.) lat. kniž. a odb.
pesimum (v daných podmienkach nahoršia, najmenej vhodná, priaznivá, výhodná ú.) lat. odb.
extrém (krajná, hraničná ú.) lat. odb.
liga (postavenie v určitom odvetví, oblasti) tal. špan.
glykémia (množstvo, hladina cukru v krvi) gréc. lek.
lipémia (množstvo, hladina tukových látok v krvi) gréc. lek.
natrémia (hladina sodíka v krvi) lat. + gréc.
kultúra (súhrn hodnôt ako výsledkov tvorivej činnosti ľudí v určitej etape vývoja ľudskej spoločnosti) lat.
civilizácia (stupeň al. ú. spoločenského vývoja, materiálna kultúra) lat.
formát (význam, o človeku) lat.
galéria (najvyššia ú. radov, sedadiel a miest na státie) tal.

postavenie

postavenie 2 (stav, položenie)
status lat. odb. a kniž.
štelung nem. slang.
situácia (súhrn okolností, podmienok, pomery, stav) lat.
pozícia (poloha, umiestnenie vo vzťahu k okoliu) lat.
liga (úroveň v určitom odvetví, oblasti) tal. špan.
apória gréc.
pat (bezvýchodiskové p.) tal. pren.
prokrustovské lôžko (stiesňujúce, obmedzujúce, nepríjemné, neznesiteľné p.) gréc. vl. m. mytol.
medzi Skyllou a Charybdou (nebezpečné, takmer bezvýchodiskové p.) gréc. mytol.
ex lex (stav osoby mimo zákona) lat. práv.
neutralita (p. štátu, kt. sa nezúčastňuje vo vojne medzi inými štátmi práv.; práv. a polit. p. štátu, kt. sa zaviazal, že sa nezúčastní na vojne a nezapojí sa do voj. blokov polit.) lat. porovnaj stav 1

spoločnosť

spoločnosť 1 (záujmové organizované združenie ľudí al. inštitúcií, spolok)
socio- (skupina) lat. v zlož. sl.
societa (spoločenstvo, združenie) lat. kniž. a odb.
organizácia (s. osôb al. inštitúcií so spoločným programom, cieľom, záujmami) gréc.-lat.
klub (menší spolok na pestovanie spoločenských stykov, záujmovej činnosti a pod.) angl.
liga (spolková organizácia, spolok, zväz, združenie) tal. špan.
komora (združenie, organizácia na zastupovanie, podporu a ochranu stavovských záujmov) gréc.-lat.
fórum (organizácia povolaná niečo posúdiť) lat.
gestor (organizácia poverená riadením a zlaďovaním určitej činnosti, najmä verejnoprávnej; organizácia poverená vykonávať za iných a v ich záujme určitú funkciu ekon. práv.) lat.
cirkev (náb. organizácia spájajúca veriacich) gréc.
kongregácia (zhromaždenie miestnej náb. obce v evanjelickej cikvi, jednota, bratstvo; spoločenstvo, združenie niekoľkých kláštorov toho istého rádu) lat. cirk.
eklézia (cirk. obec, cirkev) gréc. kniž.
denominácia (protestantské spoločenstvo, obec, cirkev vo Veľkej Británii a v USA) lat.
konvent (spoločenstvo, zhromaždenie, pôvodne rehoľníkov kláštora) lat. cirk.
kontubernium (združenie protestantských duchovných v Uhorsku) lat. hist.
sodalita (katolícke laické bratstvo, najmä mariánske) lat. cirk.
thiasos /tiaz-/ (spolok sústredený okolo kultu) gréc. náb.
amfikktyónia (združenie obcí okolo významnej svätyne v starom Grécku) gréc. hist.
kongres (pravidelne zasadajúca s.) lat.
únia (združenie, spojenie, zjednotenie organizácií, inštitúcií, štátov a pod., zväz, spolok) lat.
Benelux (hosp. ú. medzi Belgickom, Holandskom a Luxemburskom) skr. polit.
asociácia (združenie, spojenie organizácií rovnakého druhu) lat. ekon.
societa (združenie, spoločenstvo) lat. kniž. a odb.
monopol (združenie podnikov ovládajúce výrobu al. odbyt určitého odvetvia) gréc.-franc. ekon.
trust /trast/
trast (monopol, v kt. podniky strácajú výrobnú, obchodnú a práv. samostatnosť; zduženie podnikov toho istého odboru) angl. ekon.
syndikát (monopol so spoločným odbytovým a nákupným orgánom ekon.; odborová organizácia, odbory v niektorých krajinách; organizácia, zduženie záujmových skupín na ochranu spoločných záujmov) gréc.-lat.
aliancia (spojenectvo, najmä polit., spoločenstvo, spolok) lat. franc. kniž.
federácia (združenie, zväz polit., šport. al. odborových organizácií) lat.
konfederácia (združenie organizácií, zväz, zväzok, spolok; voľné združenie, spojenie, zväzok zvrchovaných štátov na základe medzinárodnej zmluvy polit.) lat.
union (združenie, zväz, spolok) lat. odb.
internacionála (medzinárodné polit. združenie, pôvodne robotníckej triedy) lat. hist. polit.
klan (pevne uzavretá s. na obranu záujmov i hrubým spôsobom, rod, kmeň, potomstvo, rodina) kelt.-angl.
cech (stredoveká organizácia, združenie mestských remeselníkov s povinným členstvom) nem. hist.
gilda (združenie, spoločenstvo s hosp., náb. s stavovskými cieľmi, v stredoveku, napr. združenie kupcov chrániace ich záujmy) nem. hist.
fraternita (združenie, bratstvo, jednota remeselníckov al. živnosteníkov) lat. hist.
grémium (združenie, spoločenstvo osôb určitého zamerania, napr. obchodníkov, živnostníkov, stavovských organizácií) lat.
akciovka (účastinná s.) lat. hovor.
incorporated company [Inc.] /korporej- kompe-/ (účastinná s. v USA) angl.
société /-sieté/ (banková al. poisťovacia účastinná s.) franc. kniž.
limited (s. s ručením obmedzeným, pri mene firmy) angl. obch.
kompánia (obchodná s.) franc. hovor. expr.
company /kompani/ (obchodná s. vo Veľkej Británii) angl.
compagnie /kompaňi/ (obchodná s. vo Francúzsku) franc.
corporation /korporejšn/ angl.
korporácia (obchodná s. v USA, najmä akciová) lat.
korporácia (združenie osôb so spoločnými záujmami alebo úlohami, spolok) lat.
holding (obchodná s., kt. svojím kapitálom ovláda a kontroluje iné spoločnosti) angl. fin.
kartel (združenie práv. samostatných podnikov na obmedzenie al. vylúčenie konkurencie vo vzájomných vzťahoch) tal.-franc.-angl. ekon.
konzorcium (príležitostné združenie podnikateľov, najmä bánk, na vykonanie určitého obchodu na spoločný účet) lat. ekon.
pool /púl/ (združenie podnikateľov, bánk, poisťovní a pod. v angloamer. práve na vykonávanie určitých obchodov) angl. ekon.
afilácia (obchodná s. zriadená materským podnikom v zahraničí, s vlastnou práv. subjektivitou) lat. ekon.
joint venture /džoint venčr/ (s. založená na kapitálovej a technologickej spoluúčasti samostatných subjektov, najmä z rôznych krajín) angl. ekon.
agentúra lat.
agencia (s. vykonávajúca určité služby, napr. zbierajúca informácie pre oznamovacie prostriedky; výzvedná, podvratná organizácia) franc. zastar.
féma (tajná nacistická teroristická organizácia v Nemecku po 1. svetovej vojne) nem. hist.
milícia (ozbrojená organizácia pôsobiaca v podnikoch pod vedením komunistickej strany, 1948 – 1989) lat.
Ku-klux-klan (tajná protičernošská organizácia v USA) gréc. + kelt.
Interpol (medzinárodná nevládna organizácia združujúca kriminálne polície väčšiny štátov sveta)
faktor (obchodná s., kt. odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou) lat.
mafia (tajná protivládna opozičná s. na Sicílii a v južnom Taliansku, vzniknutá za napoleonských vojen; protispoločenské záujmové združenie vykonávajúce nelegálne obchody s tovarom, kt. prináša vysoký zisk, napr. s drogami, odcudzenými autami a pod.; tajné teroristické združenie v Taliansku a USA) tal.
narkomafia (mafia obchodujúca s narkotikami) gréc. + tal. hovor.
Cosa nostra /kosa/ (mafia v USA) tal.
jakuza (jap. teroristická organizácia, mafia) jap.
nácia (skupina ľudí al. zvierat so spoločnými záujmami, vlastnosťami) lat. hovor. expr.
cercle /serkl/ (uzavretá skupina, krúžok) franc.
eklézia (uzavretá, vyhranená s.) gréc. zastar.
kolégium (združenie osôb spojených spoločnými záujmami v starom Ríme) lat.
bohéma (svetácka, neviazaná, ľahkomyseľná s. al. skupina, najmä umelecká) franc.
high society /haj sosajeti/ (vznešená, vyberaná, vyššia s.) angl. publ.
landsmanšaft (krajanská organizácia v SRN združujúca Nemcov odsunutých po 2. svetovej vojne) nem. polit.
skaut (organizácia zameraná na výchovu mládeže vo vzťahu k prírode) angl. hovor.
Penklub (medzinárodná organizácia spisovateľov so sídlom v Londýne) angl. skr.
penklub (s. voľne debatujúca o rôznych otázkach, najmä spoločenských) angl. pren. hovor.
collegium musicum /ko- muzikum/ (súkromná s. amatérskych a profesionálnych hudobníkov, 16. – 18. st.) lat. hud.
občina (združenie ľudí so spoločným vlastníctvom výrobných prostriedkov a čiastočnou samosprávou v rodovom zriadení) rus. marx.
zádruha (staroslovan. s. s kolektívnou držbou pôdy) srb. chorv. hist.
komúna (združenie ľudí so spoločným, kolektívnym vlastníctvom majetku) lat.
komposesorát (spoločenstvo spoluvlastníkov šľachtickej pôdy) lat.