prerokovať

ventilovať otvorene, verejne prebrať lat. hovor.
likvidovať p. a vyriešiť, vybaviť lat.

meniť

meniť 2 nahrádzať iným toho istého druhu, striedať
substituovať nahrádzať, zamieňať lat. kniž. a odb.
alterovať poškodzovať, m. sa všeobecne lat. kniž. a odb.
variovať lat. hovor.
varírovať m. sa, obmieňať sa lat. kniž.
fluktuovať často a neodôvodnene striedať zamestnanie, prechádzať zo zamestnania do iného lat.
šaltovať m. rýchlostný stupeň prevodu, radiť, zaraďovať rýchlosť nem. motor. slang.
modulovať obmieňať silu tónu, farbu zvuku, hlas lat.
rotovať pravidelne, postupne sa vymieňať, striedať sa vo funkcii lat. hovor. zamestnanci rotujú
rekvalifikovať m. vzdelanie, vedomosti a pod. potrebné na vykonávanie určitej práce al. funkcie, preškoľovať lat.
luftovať vymieňať vzduch, vetrať nem. hovor. expr.
parafrázovať vyjadrovať rovnaký obsah iným spôsobom, voľne tlmočiť, obmieňať cudzie myšlienky gréc. porovnaj premiestňovať sa

vetrať

luftovať vymieňať vzduch nem. hovor. expr.

prerokovávať, prerokúvať

pertraktovať predebatovávať, preberať lat. kniž.
ventilovať otvorene, verejne preberať lat. hovor.
likvidovať p. a riešiť, vybavovať lat. porovnaj rokovať

oznamovať

avizovať ohlasovať, upovedomovať, o., najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
propagovať rozširovať poznatky o niečom, verejne niečo o. a odporúčať to, ponúkať lat.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podávať, prinášať správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejňovať tlačou, uverejňovať v masových informačných prostriedkoch, dávať na známosť lat.
medializovať zverejňovať, uverejňovať v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podávať, poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
raportovať franc. zastar.
meldovať podávať hlásenie nem. hovor. zastar.
prezentovať sa hlásiť, potvrdzovať svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať o., zverejňovať a otvorene, verejne prerokúvať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlasovať, naznačovať, upozorňovať lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlasovať, zdôrazňovať lat.
promulgovať verejne o., vyhlasovať, zverejňovať, rozširovať, uverejňovať lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať dorozumievať sa, byť v spojení lat.
telefonovať o. prostredníctvom telefónu gréc.
telegrafovať o. prostredníctvom telegrafu gréc.
konštatovať vyjadrovať, potvrdzovať, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zisťovať lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásovať, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlasovať úradne za nepravdivé, popierať, vyvracať určitú správu franc.
špicľovať udávať, donášať, vyzvedať, sliediť nem. hovor. pejor.
denuncovať udávať, obviňovať, donášať, ohlasovať lat.
bonzovať udávať, žalovať, zrádzať, donášať ? slang. voj.

uvoľňovať

uvoľňovať 2 zbavovať napätia
relaxovať u. svalové, duševné napätie, odpočívať lat. hovor.
ventilovať náhle u. nervové napätie lat. hovor. expr.

oznámiť

avizovať ohlásiť, upovedomiť, najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podať, priniesť správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejniť tlačou, uverejniť v masových informačných prostriedkoch, dať na známosť lat.
medializovať zverejniť, uverejniť v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podať, poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
prezentovať sa ohlásiť, potvrdiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať zverejniť a otvorene, verejne prerokovať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlásiť, naznačiť, upozorniť lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlásiť, zdôrazniť lat.
promulgovať verejne o., vyhlásiť, zverejniť, rozšíriť, uverejniť lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať byť v spojení lat.
konštatovať povedať, vyjadriť, potvrdiť, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásiť, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlásiť úradne za nepravdivé, poprieť, vyvrátiť určitú správu franc.
denuncovať udať, obviniť, ohlásiť lat.

uvoľniť

uvoľniť 2 zbaviť napätia
relaxovať u. svalové, duševné napätie lat. hovor.
ventilovať náhle u. nervové napätie lat. hovor. expr.

rokovať

pertraktovať prerokúvať, predebatovávať, preberať lat. kniž.
konzultovať radiť sa s odborníkom lat.
debatovať franc.
diškurovať sa lat. hovor.
rákošiť maď. zastar.
kočendovať viesť rozhovor, besedovať, rozprávať sa ? zastar.
konverzovať rozprávať sa, zhovárať sa v spoločnosti lat.
dišputovať učene, vedecky debatovať lat. zried. zastar.
negociovať r. medzi zástupcami štátov, v zahraničnom obchode, pôvodne v oblasti výmeny tovaru al. ciel, dnes najmä v súvislosti s Európskou úniou lat. obch. práv.
diplomatizovať obratne, premyslene, obozretne, opatrne r. franc. hovor.
ventilovať otvorene, verejne prerokúvať, preberať lat. hovor.