rozšíriť

rozšíriť 2 rozchýriť, rozhlásiť
promulgovať vyhlásiť, verejne oznámiť, zverejniť, uverejniť lat. kniž. a odb.
islamizovať r. vplyv islamu arab.

oznámiť

avizovať ohlásiť, upovedomiť, najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podať, priniesť správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejniť tlačou, uverejniť v masových informačných prostriedkoch, dať na známosť lat.
medializovať zverejniť, uverejniť v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podať, poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
prezentovať sa ohlásiť, potvrdiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať zverejniť a otvorene, verejne prerokovať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlásiť, naznačiť, upozorniť lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlásiť, zdôrazniť lat.
promulgovať verejne o., vyhlásiť, zverejniť, rozšíriť, uverejniť lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať byť v spojení lat.
konštatovať povedať, vyjadriť, potvrdiť, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásiť, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlásiť úradne za nepravdivé, poprieť, vyvrátiť určitú správu franc.
denuncovať udať, obviniť, ohlásiť lat.

vyhlásiť, vyhlasovať

vyhlásiť, vyhlasovať 1 verejne oznámiť, oznamovať
publikovať oznámiť, oznamovať, zverejniť, zverejňovať tlačou, v masových informačných prostriedkoch, uverejniť, uverejňovať, dať, dávať na známosť lat.
deklarovať označiť, označovať a vymenovať, vymenúvať množstvo, druh a cenu tovaru v súvislosti s dopravou, skladovaním al. colným odbavovaním tovaru; slávnostne v., najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
proklamovať verejne slávnostne v., zdôrazniť, zdôrazňovať lat.
promulgovať verejne oznámiť, oznamovať, zverejniť, zverejňovať, rozšíriť, rozširovať, uverejniť, uverejňovať lat. kniž. a odb.

oznamovať

avizovať ohlasovať, upovedomovať, o., najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
propagovať rozširovať poznatky o niečom, verejne niečo o. a odporúčať to, ponúkať lat.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podávať, prinášať správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejňovať tlačou, uverejňovať v masových informačných prostriedkoch, dávať na známosť lat.
medializovať zverejňovať, uverejňovať v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podávať, poskytovať správy, údaje, oboznamovať, zoznamovať lat.-franc.
raportovať franc. zastar.
meldovať podávať hlásenie nem. hovor. zastar.
prezentovať sa hlásiť, potvrdzovať svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať o., zverejňovať a otvorene, verejne prerokúvať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlasovať, naznačovať, upozorňovať lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlasovať, zdôrazňovať lat.
promulgovať verejne o., vyhlasovať, zverejňovať, rozširovať, uverejňovať lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať dorozumievať sa, byť v spojení lat.
telefonovať o. prostredníctvom telefónu gréc.
telegrafovať o. prostredníctvom telegrafu gréc.
konštatovať vyjadrovať, potvrdzovať, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zisťovať lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásovať, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlasovať úradne za nepravdivé, popierať, vyvracať určitú správu franc.
špicľovať udávať, donášať, vyzvedať, sliediť nem. hovor. pejor.
denuncovať udávať, obviňovať, donášať, ohlasovať lat.
bonzovať udávať, žalovať, zrádzať, donášať ? slang. voj.

rozširovať

rozširovať 2 rozchyrovať, rozhlasovať
popularizovať šíriť poznatky prístupným, zrozumiteľným spôsobom, sprístupňovať ich verejnosti lat.
promulgovať vyhlasovať, verejne oznamovať, zverejňovať, uverejňovať lat. kniž. a odb.
propagovať r. poznatky o niečom, verejne niečo oznamovať a odporúčať to, ponúkať lat.
kolportovať r. správy; roznášať a predávať noviny, časopisy franc.
islamizovať r. vplyv islamu arab.
panikárčiť spôsobovať, vyvolávať, šíriť masový zmätok, zdesenie, strach gréc.-franc. porovnaj šíriť