Výsledky vyhľadávania

tvrdenie

téza (základná myšlienka, zásada, poučka) gréc. kniž. a odb.
teoréma gréc. kniž.
axióma gréc. kniž. a odb.
postulát (prijatý predpoklad, výrok, veta, poučka, zásada prijatá bez dôkazu za pravdivú) lat. kniž. a odb.
antitéza (t., kt. je v protiklade s iným, protiklad) gréc. kniž. a odb.
paradox gréc.
paradoxia gréc. kniž.
paradoxon (prekvapujúce, protirečivé, zdanlivo protizmyselné t. odporujúce všeobecne uznávaným zásadám, protiklad, protirečenie, rozpor) gréc. zastar.
premisa (predpoklad, súd, úsudok, z ktorého sa vyvodzuje iný súd, úsudok al. záver) lat. log.
truizmus (často opakované, všedné, otrepané t., všednosť) angl. + lat. kniž.
afirmácia (kladné t., potvrdenie, uistenie, ubezpečenie, prisvedčenie) lat. kniž. a odb.
konštrukcia (t. bez skutkového podkladu, základu, výmysel) lat.
dogma (ustrnutá myšlienka al. t. nárokujúce si platnosť bez dôkazu, poučka; t. cirkvi prehlásené za Bohom zjavenú pravdu cirk.) gréc. porovnaj výpoveď 1

poučka

formula (pravidlo, zákon, mat., chem. a pod.) lat.
tautológia (logicky pravdivá formula) gréc. mat. log.
teoréma (všeobecne platná p.) gréc. kniž.
teoréma gréc. kniž.
axióma gréc. kniž. a odb.
postulát (prijatý predpoklad, tvrdenie, výrok, veta, zásada prijatá bez dôkazu za pravdivú) lat. kniž. a odb.
dogma (ustrnutá myšlienka al. tvrdenie nárokujúce si platnosť bez dôkazu) gréc.
téza (základná myšlienka, zásada, tvrdenie) gréc. kniž. a odb.
lema (pomocná, vopred dokázaná veta na dôkaz inej vety) gréc. log.
teologumenon (bohoslovná p.) gréc. náb.
sútra (krátka, stručná p., ľahko zapamätateľné pravidlo, výrok, v brahmanizme) sanskrit lit. porovnaj poučenie 1

myšlienka

myšlienka 2 (presvedčenie, zásada)
téza (základná m., zásada, tvrdenie) gréc. kniž. a odb.
dogma (ustrnutá m. al. tvrdenie nárokujúce si platnosť bez dôkazu) gréc.
princíp lat. kniž. a odb.
princípium (základná m., zásada, pravidlo) lat. zastar.
devíza (výrok, zásada) lat.-franc.
motto (heslo uvádzajúce dielo a vyjadrujúce jeho základnú m.) tal.
maxima (mravná zásada, pravidlo správania, myslenia) lat. kniž. porovnaj zásada 1

protiklad

antipól gréc. + lat. kniž.
opozícia lat.
kontrast (úplná odlišnosť, nepodobnosť, opak, nápadný rozdiel) tal.
antagonizmus (hlboký, nezmieriteľný p., protichodnosť, protirečenie) gréc. kniž. a odb.
kontradikcia (protirečenie, rozpor, spor) lat.
paranómia (kontradikcia v zákonoch) gréc. práv.
antinómia (protirečenie dvoch zdôvodniteľných výrokov, protichodnosť, rozpor kniž. a odb.; protirečenie v zákone práv.) gréc.
paradox gréc.
paradoxia gréc. kniž.
paradoxon (prekvapujúce, protirečivé, zdanlivo protizmyselné tvrdenie odporujúce všeobecne uznávaným zásadám, protirečenie, rozpor) gréc. zastar.
antitéza (tvrdenie, kt. je v protiklade s iným) gréc. kniž. a odb.
antitetón (zámerné spojenie slov opačného významu, protikladných myšlienok a pod.) gréc. lit.
kádeš (p. všetkého svetského, najhlavnejší znak boha a jeho vlastností) hebr. náb.
de- (vyjadruje opak, zápor) lat. v zlož. sl.
dez- (vyjadruje opak, zápor, zrušenie al. neplatnosť významu základného slova) franc. v zlož. sl.
non- lat. v zlož. sl.
an- (vyjadruje zápor, rozpor, nesúlad, opak, ne-, bez-) gréc. v zlož. sl. porovnaj protikladnosť

predpoklad

predpoklad 1 (domnienka, dohad)
postulát lat. kniž. a odb.
axióma gréc. kniž. a odb.
teoréma (prijatý p., výrok, veta, tvrdenie, poučka, zásada prijatá bez dôkazu za pravdivú) gréc. kniž.
hypotéza (vedecký p., odvodená, ale nedokázaná domnienka, dohad, názor) gréc.
konjektúra (dohad, domnienka) lat.
prezumpcia lat. kniž. a odb.
supozícia (domnienka) lat. kniž.
predikcia (predpoveď, odhad budúcich hodnôt) lat. odb.
premisa (tvrdenie, súd, úsudok, z ktorého sa vyvodzuje iný súd, úsudok al. záver) lat. log.
tip (p., predpoveď výsledku, odhad) angl.
proton preudos (chybný p. v základoch teórie, ideológie) gréc. log. porovnaj teória

reč

reč 3 (rozprávanie, hovorenie, spôsob rozprávania)
-arthria /artria/
-phasia /fázia/
-phrasia /frázia/
-frázia gréc. v zlož. sl.
logos gréc. kniž. a filoz.
oratio /-ráci-/ kniž. a odb.
dikcia (osobitý spôsob reči, vyjadrovania, vyslovovania, prejavu) lat.
verbalizmus (vyjadrovanie s prílišným dôrazom na slovný výraz aj na úkor obsahu, veľavravnosť, mnohovravnosť, slovičkárenie, prázdne reči) lat.
lingua vulgaris /lingva/ (jednoduchá r.) lat.
idiolekt (r. charakteristická pre určitého jedinca) gréc. lingv.
kakológia (chybný spôsob reči) gréc. lek.
tachyfázia (rýchla r., najmä nadmerne, neprirodzene) gréc. lek.
tachylália (súvislá r. zrýchľovaná do nezrozumiteľnosti) gréc. lek.
schizofrázia (chorobne zmätená, nejasná, nezmyselná r.) gréc. lek.
idioglosia (zvláštna, osobitá r., najmä u detí) gréc. lek.
kofolália (r. osôb ohluchnutých až po ukončení vývoja reči) gréc.
gaskonáda franc. vl. m. kniž.
rodomontáda (vystatovačnosť, chvastúnstvo, vystatovačné reči) vl. m. zastar. kniž.
banalita franc.
topika (všedná, otrepaná, ošúchaná r.) gréc. kniž.
truizmus (často opakované tvrdenie) angl. + lat. kniž.
bombast (prázdne reči) angl.
oratio directa /-ráci- -kt-/ (priama r.) lingv.
oratio indirecta, obliqua /-ráci- -kva/ (nepriama r.) lingv.
vulgo (v ľudovej reči, ako sa vraví) lat. zastar. hovor.; porovnaj rozprávanieprejav 2porucha reči

všednosť

banalita (otrepaná, ošúchaná vec al. reč) franc.
trivialita (otrepanosť, jednoduchosť)
próza (triezvosť, prostota) lat. kniž.
truizmus (často opakované tvrdenie) angl. + lat. kniž. porovnaj všedný

zásada

zásada 1 (myšlienka al. názor, ktorý má vždy platiť)
idea gréc.
princíp lat. kniž. a odb.
princípium (základná z., myšlienka, pravidlo) lat. zastar.
devíza (heslo, výrok) lat.-franc.
téza (základná myšlienka, tvrdenie, poučka) gréc. kniž. a odb.
krédo (presvedčenie, zmýšľanie, názor) lat.
maxima (mravná z., pravidlo správania, myslenia) lat. kniž.
regula lat. zastar. al. hovor.
regulatív (pravidlo, predpis, smernica) lat. kniž. a odb.
artikul (presne vyjadrená z., požiadavka, článok viery) lat. hist.
kánon (súbor predpisov, smerníc al. zásad) gréc.-lat.
teoréma gréc. kniž.
axióma gréc. kniž. a odb.
postulát (prijatý predpoklad, výrok, veta, poučka prijatá bez dôkazu za pravdivú) lat. kniž. a odb.
citius, altius, fortius (novodobé olympijské heslo, <i>rýchlejšie, vyššie, silnejšie</i>) lat. šport.
demokracia (z. rovnoprávnosti a rovnosti občanov) gréc.
pluralizmus (princíp demokratickej spoločnosti založený na viacerých polit. stranách) lat. polit.
kolektivizmus (z. zdôrazňujúca podriadenie osobných záujmov spoločnosti) lat.
subsidiarita (z., podľa kt. štát, spoločnosť má vykonávať len také úlohy, na kt. nestačí al. kt. nemôže vykonávať nižšia jednotka) lat. práv. polit.
liberté, égalité, fraternité (heslo Veľkej franc. revolúcie, 1789, <i>sloboda, rovnosť, bratstvo</i>) franc. polit.
laisser-faire /lese fér/
laisser passer /lese pasé/ (liberálna ekon. z. vychádzajúca z voľnosti podnikania bez zásahov štátu, Anglicko, koniec 17. st.) franc. ekon.
principium identitatis /-tá-/ (z. totožnosti) lat. práv.
iura novit curia /jú- kú-/ (z. procesného práva, podľa kt. súd nepotrebuje znalca v práve, <i>súd právo pozná</i>) lat. práv.
alternát (z. striedania poradia podpisov zmluvných strán na medzinárodnej zmluve) lat. dipl.
papalizmus (z. riadenia cirkvi pápežom ako jej hlavou) gréc.-lat. cirk.
eudaimonizmus (mravná z. považujúca úsilie o šťastie za meradlo, základ mravnosti) gréc. filoz.
adiafora (princíp ľahostajnosti, nevšímavosti k veciam mimo ľudskej moci, u stoikov) gréc. filoz.
sine ira et studio /írá/ (z. nestranného posudzovania, bez hnevu a zaujatosti, pokojne, nestranne, vecne) lat. kniž.
satjágraha (zásady nenásilného odporu v polit. boji v južnej Afrike a Indii) sanskrit polit.
ahinsá (ind. náb. z. nenásilia, nepoužívania násilia proti živým tvorom, v budhizme, džinizme) sanskrit náb.
tao (cesta ako základný pojem staročín. filozofie, kt. Konfucius používal ako z. mravného konania človeka, svetový zákon a mravný poriadok) čín. filoz.
pančašíla (päť základných zásad pre život budhistického laika, nezabíjať živé tvory, nebrať, čo nie je dávané, zdržať sa nedovoleného pohlavného styku, neklamať, nepiť opojné nápoje; päť zásad mierového spolunažívania medzi národmi, 1955) sanskrit-hind.
bušidó (základné zásady, kt. sa mal riadiť samuraj, cesta bojovníka, vernosť pánovi, bezpodmienenčné plnenie povinností, málovravnosť) jap.
tchaj-ti /tajči/ (čín. filoz. z., najvyšší vesmírny princíp, pôvodca všetkých vecí) čín. filoz.
similia similibus (z. liečebnej metódy spočívajúcej v podávaní nepatrných dávok lieku, homeopatie, <i>podobné sa lieči podobným</i>) lat. porovnaj heslo 2pravidlo 1

potvrdenie

potvrdenie 1 (uznanie, schválenie, osvedčenie)
obsignácia lat. kniž.
konštatácia (zistenie, vyjadrenie, oznámenie zistenej, poznanej skutočnosti) lat.-franc.
prezentácia (ohlásenie svojej vlastnej prítomnosti) lat.
afirmácia (kladné tvrdenie, uistenie, ubezpečenie, prisvedčenie) lat. kniž. a odb.
verifikovanie (overenie správnosti, pravosti, pravdivosti) lat.
legalizácia (úradné overenie správnosti odpisu, pravosti podpisu) lat.
autentizácia (overenie pôvodnosti, pravosti, hodnovernosti, zhodnovernenie) gréc. kniž.
vidimácia (overenie opisu listiny a potvrdenie zhody s prvopisom) lat. práv. admin.
sankcia (schválenie zákona, zmluvy, rozhodnutia a pod.) lat. práv.
placet (súhlas, dovolenie, povolenie, schválenie) lat. kniž.

výmysel

fantázia gréc.
fikcia lat.
abstraktum (výtvor na základe predstavivosti, obrazotvornosti) lat. kniž. a odb.
mystifikácia (nepravdivá, vymyslená správa) gréc. + lat.
fáma (neoverená, skreslená, obyčajne nepravdivá správa, chýr, zvesť, povesť) lat. hovor.
mýtus (v. podávaný ako pravda, blud) gréc. expr.
utópia (vysnívaná neuskutočniteľná predstava o niečom dokonalom) gréc.-angl.
konštrukcia (tvrdenie bez skutkového podkladu, základu) lat.
konfabulácia (skresľovanie skutočnosti, napr. pri poruche pamäti) lat. odb.
legenda (vymyslené rozprávanie založené na výmysloch, predpokladoch, o skutočnej osobe, mieste al. udalosti, povesť) lat.
latina (zveličené, často vymyslené rozprávanie) vl. m. expr.

uistenie

afirmácia (kladné tvrdenie, potvrdenie, ubezpečenie, prisvedčenie) lat. kniž. a odb.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 19. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.