Výsledky vyhľadávania

výpoveď

výpoveď 1 (vyjadrenie slovami, výrok)
logos gréc. kniž. a filoz.
enunciácia lat. kniž.
predikament lat. filoz.
sentencia (stručný výrok obsahujúci životnú skúsenosť, pravdu) lat. kniž.
gnóma (v. so všeobecne platným obsahom, stručná a hutne vyjadrená myšlienka s poučením) gréc. kniž.
teoréma gréc. kniž.
axióma gréc. kniž. a odb.
postulát (prijatý predpoklad, tvrdenie, veta, poučka, zásada prijatá bez dôkazu za pravdivú) lat. kniž. a odb.
apoftegma (stručný a vtipný výrok) gréc.
maxima (krátka lit. forma vyjadrujúca trpkú skúsenosť al. mravnú zásadu) lat. kniž.
verdikt (rozhodujúci výrok, rozhodnutie, rozsudok) lat.-angl. kniž.
enunciát (rozhodujúca, základná časť súdneho rozhodnutia, výrok súdu) lat. práv.
citát (doslovne uvedený cudzí výrok) lat.
motto (citát uvádzajúci umelecké dielo a vyjadrujúci jeho základnú myšlienku) tal.
alegát (citát zo zákona, z knihy a pod.) lat. práv.
alegácia (citovanie z kníh, zákonov a pod.) lat. práv.
diktum (to, čo bolo povedané) lat.
prognóza (vedecká v. o možnej budúcnosti) gréc.
retrodikcia (výrok o minulých udalostiach) lat. log.
devíza (zásada, heslo, výrok) lat.-franc.
floskula (nadnesený, kvetnatý, ale pritom prázdny, ošúchaný výrok) lat. kniž. a pejor.
perlička (zaujímavý výrok budiaci pozornosť, často nechcene smiešny) román. pren. iron.
apoziopéza (neukončená v. prerušená uprostred, najmä v poézii) gréc. lingv.
mirable dictu /-rá- diktú/ (podivuhodný výrok) lat.
locum communis /-kus komú-/ (všeobecne známy výrok) lat. kniž.
dilógia (v. o niečom dvoma rovnakými slovami, napr. Viedeň je Viedeň) lat. lingv.
konklúzia (výrok, kt. je možné uznať na základe iných výrokov) lat. kniž.
biblizmus (výrok al. výraz z biblie) gréc.
agrafa (Kristov výrok dochovaný mimo evanjelií) franc.
ecce homo /ekce/ (Pilátov výrok o zbičovanom Ježišovi s tŕňovou korunou, <i>ajhľa, človek</i>) lat. bibl.
implikácia (vzťah dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého) lat. mat. log.
ekvivalencia (vzťah dvoch výrokov vzájomne vyplývajúcich zo seba samých) lat. mat. log.
konjunkcia (v. zložený najmenej z dvoch jednoduchých výrokov spojených spojkou a, kt. je pravdivý, ak platia súčasne všetky výroky) lat. log.
disjunkcia (v. zložený najmenej z dvoch jednoduchých výrokov spojených spojkou alebo, kt. je pravdivý, ak je aspoň jeden z nich pravdivý) lat. log.
negácia (v. popierajúci to, čo tvrdí pôvodný výrok) lat. mat. log.
funktor (logická spojka, kt. z východiskových výrokov vytvára výrok zložený, taká operácia, výrok) lat. log.
antecendent (výrok nasledujúci po slove ak v implikácii) lat. log.
konzekvent (výrok nasledujúci po slove tak v implikácii) lat. log.
kvantifikátor (výraz, kt. v spojení s inými výrazmi vytvorí výraz s novým významom) lat. log.
tautológia (logicky pravdivý výraz) gréc. mat. log. porovnaj tvrdenie

predpoveď

prognóza (predpovedanie pravdepodobného vývoja nejakého javu, odhad vývoja, vedecká výpoveď o možnej budúcnosti) gréc.
predikcia (predpovedanie, predpoklad, odhad budúcich hodnôt) lat. odb.
pranostika (p. budúcnosti, najmä počasia) gréc.
kozmogram (p. budúcnosti, osudu podľa postavenia planét a hviezd) gréc.
astrolatria (predpovedanie udalostí z postavenia kozmických telies) gréc.
efemerida (vypočítaná p. polohy nebeského telesa) gréc. astron.
tip (predpoklad výsledku, odhad) angl. porovnaj veštenie

domnienka

špekulácia (dohad, predpoklad) lat.
kombinácia (nepotvrdený úsudok, dohad) lat.
teoréma gréc. kniž.
axióma gréc. kniž. a odb.
postulát (predpoklad, výrok, veta, poučka, zásada, prijatá bez dôkazu za pravdivú) lat. kniž. a odb.
prezumpcia lat. kniž. a odb.
supozícia (predpoklad) lat. kniž.
predikcia (predpoveď, predpoklad, odhad, najmä budúcich hodnôt) lat. odb.
premisa (tvrdenie, predpoklad, súd, úsudok, z kt. sa vyvodzuje iný súd, úsudok al. záver) lat. log.
proton preudos (chybný predpoklad v základoch teórie, ideológie) gréc. log.
tip (predpoveď, predpoklad výsledku, odhad) angl.
prognóza (predpoveď, predpovedanie pravdepodobného vývoja javu, najmä spoločenského, odhad vývoja, vedecká výpoveď o možnej budúcnosti) gréc.
hypotéza (vedecký predpoklad, odvodená, ale nedokázaná d., dohad, názor) gréc.
archigónia (d. o vzniku organizmov priamo z neživej hmoty) gréc. biol.
panspermizmus (d. o prenose zárodkov života medzi kozmickými telesami) gréc. biol.
euhemerizmus (d., že bohovia vznikli zbožštením hist. osôb) vl. m.
dedukcia (odvodenie, vyvodenie záveru, dôsledku z východísk, predpokladov logickým úsudkom, myslením) lat. porovnaj úsudokpredpoklad 1

odhad

taxovanie (určenie, vyčíslenie hodnoty, ceny, ocenenie, hodnotenie, ohodnotenie) lat.-franc. odb.
tip (predpoveď, predpoklad výsledku) angl.
prognóza (o. vývoja, predpovedanie pravdepodobného vývoja nejakého javu, najmä spoločenského, vedecká výpoveď o možnej budúcnosti) gréc.
predikcia (predpoveď, predpoklad, o. budúcich hodnôt) lat. odb.
špekulovanie (úsilie o niečo pomocou o.) lat. ekon.
extrapolácia (približný výpočet hodnoty funkcie v bode ležiacom mimo intervalu, odhad tejto hodnoty) lat. mat.