tvoriť

tvoriť 1 utvárať, vytvárať
produkovať vyrábať lat.
fabrikovať vyrábať vo veľkom množstve, továrensky lat. aj pejor.
konštituovať ustanovovať, zriaďovať, budovať lat.
generovať vytvárať, utvárať lat.-angl. odb.
formovať vytvárať, dodávať tvar, vonkajšiu podobu, utvárať, stvárňovať lat.
modelovať plasticky stvárňovať, vytvárať, utvárať tal.
profilovať určovať ráz, tvar, podobu, utvárať franc.
improvizovať utvárať, vytvárať bez prípravy, narýchlo pripravovať tal.-franc.
artikulovať vyslovovať, vytvárať, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydávať zvuk, hlas, vytvárať hlásku, vyslovovať gréc. odb.
granulovať t. zrnká, hrudky, upravovať látku do stavu zrnitosti, drviť lat.

vysloviť

vysloviť 1 hlasom podať, vypovedať
artikulovať vytvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydať zvuk, hlas, vytvoriť hlásku gréc. odb.

vyslovovať

vyslovovať 1 hlasom podávať
artikulovať tvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydávať zvuk, hlas, tvoriť hlásku gréc. odb.

utvoriť

utvoriť 1 vytvoriť
konštituovať ustanoviť, zriadiť, vybudovať lat.
generovať vytvoriť lat.-angl. odb.
profilovať určiť ráz, tvar, podobu franc.
improvizovať vytvoriť bez prípravy, narýchlo pripraviť tal.-franc.
artikulovať vysloviť, vytvoriť hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydať zvuk, hlas, vytvoriť hlásku, vysloviť gréc. odb.

sušiť

fönovať s. vlasy fénom nem. subšt.

vydať, vydávať

vydať, vydávať 1 dostať, dostávať zo seba
artikulovať vysloviť, vyslovovať, vytvoriť, tvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať v. zvuk, hlas, vytvoriť, tvoriť hlásku, vysloviť, vyslovovať gréc. odb.
stridulovať v. zvuky lat. zool. hmyz s. porovnaj vysloviť

článkovať

artikulovať vyslovovať, tvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vyslovovať, vydávať zvuk, hlas, tvoriť hlásku gréc. odb.
frázovať členiť na určité celky gréc. odb. č. verš, prejav, melódiu