oboznámiť

orientovať oboznamovať, zoznámiť, zoznamovať, podať, podávať, poskytnúť, poskytovať správy, údaje lat.-franc.
referovať oboznamovať, podať, podávať správy lat.

oboznámiť sa

orientovať sa oboznamovať sa, zoznámiť sa, zoznamovať sa, získať, získavať správy, údaje lat.-franc.

podať

podať 3 predložiť, oznámiť úradu a pod.
referovať p., priniesť správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
signalizovať p., odovzdať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, odvolať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc.+lat. porovnaj oznámiť

oznámiť

avizovať ohlásiť, upovedomiť, najmä budúcu udalosť tal.-nem.
inzerovať o. v tlači ponuku al. dopyt lat.-nem.
anonsovať o. v novinách ponuku, napr. program divadiel lat. kniž.
referovať podať, priniesť správy o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
publikovať zverejniť tlačou, uverejniť v masových informačných prostriedkoch, dať na známosť lat.
medializovať zverejniť, uverejniť v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
orientovať podať, poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
prezentovať sa ohlásiť, potvrdiť svoju vlastnú prítomnosť lat.
ventilovať zverejniť a otvorene, verejne prerokovať lat. hovor.
servírovať o. s určitým zámerom al. určitým spôsobom franc.-nem. hovor.
signalizovať ohlásiť, naznačiť, upozorniť lat.-franc.
proklamovať verejne slávnostne vyhlásiť, zdôrazniť lat.
promulgovať verejne o., vyhlásiť, zverejniť, rozšíriť, uverejniť lat. kniž. a odb.
notifikovať o. nejakú skutočnosť lat. odb.
intimovať písomne o. úradné rozhodnutie stránke lat.
komunikovať byť v spojení lat.
konštatovať povedať, vyjadriť, potvrdiť, o. zistenú, poznanú skutočnosť, zistiť lat.-franc.
deklarovať slávnostne vyhlásiť, najmä polit. zásady, napr. vládou a pod. lat.
dementovať vyhlásiť úradne za nepravdivé, poprieť, vyvrátiť určitú správu franc.
denuncovať udať, obviniť, ohlásiť lat.

získať

získať 1 dosiahnuť, nadobudnúť
akvírovať nadobudnúť vec al. osobu lat. zastar.
reprivatizovať nadobudnúť späť znárodnený majetok na základe nároku na jeho vrátenie pôvodným vlastníkom lat. práv.
erbovať nadobudnúť, zdediť po predkoch, od predkov nem. zastar.
orientovať sa z. správy, údaje, oboznámiť sa, zoznámiť sa lat.-franc.
graduovať dosiahnuť akademickú hodnosť lat.
habilitovať sa dosiahnuť vedecko-pedagogickú hodnosť, docentúru na základe obhajoby a posúdenia predloženej práce vedeckou radou lat.
emancipovať sa nadobudnúť nezávislosť, oslobodiť sa, vymaniť sa, osamostatniť sa, zbaviť sa závislosti lat.
syntetizovať z. zložité chem. látky z jednoduchších zlučovaním gréc. chem.
vytrucovať dosiahnuť, domôcť sa, vymôcť, vynútiť vzdorovaním sl. + nem. hovor.